Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Krievu filoloģija - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu maģistra grāds
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Nataļja Šroma
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 10
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 15
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
4 - 5 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30  līdz 19.45
Studiju valoda
Latviešu, Krievu
Programmas anotācija
Krievu filoloģijas maģistra studiju programma iepazīstina studentus ar mūsdienu slāvu  literatūrzinātnes un valodniecības vēsturiskajiem un teorētiskajiem konceptiem, piedāvājot plašu zinātnisku starpdisciplināru un filoloģisku pētījumu kontekstu.
 
Studenti var izvēlēties studēt divos moduļos: valodniecībā un literatūrzinātnē. 
 
Studenti tiek motivēti izmantot iegūtās prasmes un zināšanas piedaloties zinātniskos projektos, konferencēs un semināros krievu filoloģijā. Programmas apguve dod iespēju turpināt studijas doktorantūras skolā un humanitārajās doktora studiju programmās.
 
Programmas studenti, izmantojot Erasmus un Erasmus+ apmaiņas programmu iespējas, var iegūt studiju pieredzi vairāk nekā 20 universitātēs Eiropā un Krievijā - Tallinas, Viļņas, Krakovas, Prāgas, Maskavas, Sanktpēterburgas, Barselonas, Milānas u.c. universitātēs, kā arī var paplašināt savas valodas zināšanas Polijā, Čehijā, Slovākijā, kur darbojas valodas kursi un skolas.
Programmas mērķis un uzdevumi
Krievu filoloģijas maģistra programmas mērķi:
 • nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē realizētā programmā;
 • sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju attīstību, lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes akadēmiskā un profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu un lomu plašākā humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā;
 • kvalificēt krievu filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.
Krievu filoloģijas maģistra programmas uzdevumi:
 • regulāri optimizēt maģistra programmas saturu un strukturējumu: sekot patstāvīgā darba īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/ apakšnozares attīstības tendences raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās sasaistes kursus;
 • nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas krievu filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu;
 • motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas un prasmes;
 • apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no mācību laika studēt citu valstu mācību iestādēs;
 • ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;
 • sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi.
Programmas studiju rezultāti
Intelektuālās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
 • izvērtēt un izklāstīt akadēmiskos un profesionālos savas jomas jautājumus kā speciālistiem, tā arī nespeciālistiem;
 • patstāvīgi, kritiski un argumentēti formulēt un analizēt zinātniskus problēmjautājumus;
 • turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
 • labā līmenī strādāt ar tekstiem krievu vai slāvu valodā;
 • patstāvīgi izvērtēt dažādas analīzes metodes un argumentēti iesaistīties akadēmiskās diskusijās;
 • izprast zinātniskā darba būtību, novērtēt to un iesaistīties pētnieciskajā darbā.
Praktiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
 • pieņemt un pamatot lēmumus, balstoties uz savas akadēmiskās disciplīnas pārzināšanu;
 • balstoties uz zinātniskajām, teorētiskajām metodēm un praktiskajām zināšanām, darboties humanitārās jomas un krievu filoloģijas apakšnozares attīstībā.
Darba iespējas
Programmas absolventi var strādāt laikrakstu un žurnālu redakcijās, izdevniecībās, skolās un augstskolās, televīzijā, tūrisma aģentūrās, vēstniecībās u.c.
Informācija par absolventu profesionālo darbību:
Svetlana Pogodina - https://www.facebook.com/spogodina?fref=nf
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam atbilstoša augstākā akadēmiskā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2016./2017. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Krievu filoloģija” absolventi, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) jeb „labi”) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā.
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a, Slāvu valodu nodaļā
Programmas direktore asoc. prof. Nataļja Šroma, e-pasts: Natalja.Sroma@lu.lv,
Studiju metodiķe Inna Budoviča, e-pasts: inna.budovica@lu.lv, tālr. 67034804

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Krievu filoloģija
80
Obligātie kursi
40
Obligātā daļa
20
LitZ5061 Aktuālās problēmas latviešu literatūras zinātnē Eksāmens 2
LitZ5251 Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918-1940) I Eksāmens 2
LitZ5252 Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918-1940) II Eksāmens 2
LitZ5070 Literatūras teorija I Eksāmens 4
LitZ5168 Literatūras teorija II Eksāmens 2
Valo5534 Mūsdienu krievu valodas sociālie un reģionālie varianti Eksāmens 2
Valo5168 Sociolingvistikas aktuālākās problēmas Eksāmens 2
Valo5105 Vispārīgā valodniecība I* Eksāmens 4
Valo5106 Vispārīgā valodniecība II* Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
20
ValoN004 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi
40
Literatūrzinātne
40
LitZ5104 Dzimte un žanrs literatūrā un filmās Eksāmens 2
LitZ5195 Dzimumsocialitātes reprezentācijas krievu literatūrā Eksāmens 2
Folk5022 Etnokultūru stereotipi slāvu literatūrā un folklorā Eksāmens 2
LitZ5285 Jaunākās krievu literatūras jautājumi Eksāmens 2
LitZ5065 Krievu bērnu literatūras vēsture Eksāmens 2
LitZ5193 Krievu klasiskās literatūras izdevumi: avoti un tekstoloģija Eksāmens 2
LitZ5288 Krievu literatūra kultūrvēstures kontekstā Eksāmens 2
LitZ5196 Krievu literatūra latviešu tulkojumos Eksāmens 2
LitZ5254 Krievu literatūras kritikas vēsture I Eksāmens 2
LitZ5255 Krievu literatūras kritikas vēsture II Eksāmens 2
LitZ5025 Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi II Eksāmens 4
LitZ5064 Latviešu, krievu un cittautu literatūras un kultūras sakari Eksāmens 4
LitZ5026 Literatūrzinātnes vēsture II Eksāmens 2
LitZ5066 Postfolkloras problēmas Eksāmens 2
LitZ5194 Pētnieciskais projekts literatūrzinātnē Eksāmens 2
LitZ5068 Pētniecības metodes literatūrzinātnē I Eksāmens 2
LitZ5069 Pētniecības metodes literatūrzinātnē II Eksāmens 2
LitZ6035 Slāvu literatūra starpkultūru pētījumos un tulkojumos Eksāmens 4
LitZ6031 Vizuālais un verbālais literatūrā Eksāmens 2
LitZ6034 XX. – XXI. gs. krievu literatūras žanru novācijas Eksāmens 4
Valodniecība
40
Valo5539 20. – 21.gs. vispārīgās un slāvu valodniecības virzieni Eksāmens 2
Valo5736 Diahroniskā lingvistika Eksāmens 2
Valo5423 Etnopsiholingvistika Eksāmens 2
Valo5730 Kognitīvā lingvistika Eksāmens 2
Valo5144 Krievu un latviešu valodas kontaktu vēsture un teorija Eksāmens 4
Valo5538 Krievu valodas kā svešvalodas apguves teorijas pamati Eksāmens 2
Valo5145 Krievu valodniecības vēsture Eksāmens 2
Valo6193 Lietišķās valodniecības pamati Eksāmens 4
Valo5172 Lingvistiskā pragmatika Eksāmens 2
Valo5170 Mūsdienu krievu valoda funkcionālā aspektā Eksāmens 4
Valo5175 Mūsdienu krievu valodas teorijas aktuālie jautājumi Eksāmens 2
Valo6192 Mūsdienu slāvu plašsaziņas līdzekļu valoda Eksāmens 4
Valo5535 Mūsdienu slāvu valodu teorētiskā gramatika Eksāmens 2
Valo5536 Pasaules lingvistisko domu vēsture Eksāmens 2
Valo5193 Pētniecības metodes valodniecībā I Eksāmens 2
Valo5194 Pētniecības metodes valodniecībā II Eksāmens 2
Valo5173 Runas darbības teorētiskie pamati un krievu valodas kā svešvalodas apguve Eksāmens 2
Valo5141 Slāvu filoloģijas aktuālie jautājumi Eksāmens 4
Valo5171 Teksta lingvistika Eksāmens 4
Valo5073 Valodniecības vēsture I Eksāmens 2
Valo5120 Valodniecības vēsture II Eksāmens 2
Valo6052 Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Filoloģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Maģistra programmā kursus lasa krievu, latviešu un angļu valodā.
      Visiem mācībspēkiem ir zinātniskie vai akadēmiskie grādi, kas atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai.
      Rusistikas un slāvistikas nodaļa nodrošina programmu zinātnisko un akadēmisko realizāciju atbilstoši to mērķiem un  uzdevumiem. Nodaļas docētāji nodrošina maģistra darbu vadīšanu. Nodaļas docētāji veic krievu un slāvu valodu, literatūru un folkloras pētījumus. Pētnieciskās darbības rezultāti ir cieši saistīti ar studiju darbu. Maģistra studiju programmas moduļi (A un B daļas) sniedz ieskatu savas apakšnozares jaunākajās teorētiskajās un vēsturiskajās atziņās, tos docē nozaru profesori un asociētie profesori. Nodaļas un citu LU struktūrvienību mācībspēki nodrošina programmās paredzētās kontaktnodarbības (lekcijas un seminārnodarbības), kā arī veic metodisko darbu, izstrādājot un atjauninot studiju kursu aprakstus, kursu plānus un literatūras sarakstus.
      Mācību procesā tiek izmantotas galvenās pasniegšanas metodes - lekcijas, semināri vai praktiskās nodarbības. Mācību procesā ir dažādojušās un skaitliski augušas studentu patstāvīgā darba formas – grupu darbi, regulāras kļuvušas patstāvīgo darbu prezentācijas. Studiju procesa realizācijā tiek izmantotas arī inovatīvās studiju metodes un formas – interaktīvās un pētnieciskās. Daļa kursu tika izstrādāti kā e-studijas (iekļauts Moodle sistēmā).
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā un studiju kursu apguves rezultātu noteikšanas kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos. Visi Krievu filoloģijas programmas studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Par prasībām kursa apguvē un vērtēšanas kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā. Vērtēšanas kritērijus nosaka programmu specifika:
 • lielais studentu patstāvīgā darba apjoms, lasot daiļliteratūru, kritisko, zinātnisko un izziņas literatūru;
 • studenti paši veido dažāda žanra mutiskus un rakstiskus tekstus, patstāvīgi tos vērtē un analizē;
 • runas meistarības un valodas kultūras līmenis.
Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi – starppārbaudījumi semestra laikā un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Šāda vērtēšanas sistēma nodrošina studiju darba rezultātu kontroli un vērtējumu visa semestra laikā. Starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā  ir pieaugusi. Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī to īpatsvars kursa galīgajā vērtējumā ir noteikti kursa aprakstā. Visbiežāk praktizētie starppārbaudījumu veidi ir:
 • kontroldarbi (parasti kursā ir 2-3 kontroldarbi; katra kontroldarba īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 10% - 20% no kopējā kursa vērtējuma);
 • kursa referāts / eseja (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma);
 • prezentācijas (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma);
 • patstāvīgā darba vērtējums semināros (20 – 40% no kopējā kursa vērtējuma).
Vidēji starppārbaudījumu (ziņojumi semināros un kolokvijos, referāti, kontroldarbi, praktiskie darbi, testi, esejas, prezentācijas, atskaites par pastāvīgā darba rezultātiem, piedalīšanās diskusijās, konspekti, recenzijas, tekstu analīze, projekta izstrāde) īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 60%-80%.
      Studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens ir obligāta katra studiju kursa vērtējuma daļa. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu vērtējumu. Vidējais eksāmena vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 30%. Visbiežāk praktizētie noslēguma pārbaudījumu veidi ir rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni.
      Semestra laikā studentiem ir pieejamas iknedēļas konsultācijas visos studiju priekšmetos, studentiem ir arī iespēja konsultēties ar mācībspēkiem un programmas direktoru tiešsaistes režīmā. Studenti saņem par katru studiju priekšmetu nepieciešamo  informāciju (saturisko, piemēram, zinātnisko literatūru, kas nepieciešama lekcijai; organizatorisko u.c.). Šī informācija tiek nosūtīta uz katra kursa vai grupas kopīgo elektroniskā pasta adresi.
      Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījumi, kas ir maģistra darba aizstāvēšana. Šo studiju kursu vērtēšanas kritēriji formulēti maģistra darbu uzrakstīšanas metodiskajos norādījumos. Maģistra darba izstrādi sekmē kursi Maģistra darba seminārs I, Maģistra darba seminārs II, Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana). Šie kursi veido un attīsta teorētiska pētījuma izstrādes prasmes un iemaņas. Reizi mēnesī mācībspēks studentiem norāda darba virzienu – veicamā zinātniskā darba konkrētu aspektu, kas jāizstrādā un jāprezentē seminārā.
      Kursu nobeigumā notiek pētījuma apkopojoša prezentācija, kad students ar semestra laikā veiktā pētījuma rezultātiem iepazīstina grupas biedrus un mācībspēkus. Šāda metode, kā rāda pieredze, motivē studentu racionālāk izplānot maģistra darbu izstrādes laiku, kā arī attīsta iemaņas domas formulēšanai un sava viedokļa aizstāvēšanai.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.