Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Baltu filoloģija - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu maģistra grāds
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Ieva Kalniņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 25
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 15
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
5 darba dienas nedēļā no plkst. 18.15 līdz 21.30; atsevišķās dienās no plkst. 16.30; iespējams arī sestdienās
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Maģistra studiju programmas Baltu filoloģija ietvaros 2017. gadā būs iespējams apgūt moduļus: valodniecība; literatūrzinātne; teātra zinātne.
Programmas mērķis un uzdevumi
Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri:
 • labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē;
 • spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās augstskolās;
 • ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū.
Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi:
 • sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes -mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības un interpretācijas metodes;
 • saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā.
Programmas studiju rezultāti
Tiek sagatavoti augsti kvalificēti maģistra līmeņa speciālisti:
 • kuri pārzina latviešu nacionālās kultūras bagātību, orientējas aktuālajos kultūras procesos, spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus nozares problēmām;
 • spēj veikt patstāvīgu un inovatīvas ievirzes pētījumu kādā no baltu filoloģijas nozarēm, pielietojot mūsdienu pētniecības metodes;
 • kuri, patstāvīgi un radoši izmantojot apgūtās teorijas un metodes un problēmu risināšanas prasmes, spēj sekmīgi konkurēt Latvijas, Eiropas un citos darba tirgos;
 • kuru intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu, plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un kvalitatīvu izaugsmi;
 • kuru darbs sekmē sabiedrības kopumā un ikviena dzīves kvalitāti Latvijā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds, vai tiem pielīdzināma izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2016./2017. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums pārrunu veidā par iecerētā maģistra darba tēmu un par izvēlētās studiju apakšprogrammas (literatūrzinātne, valodniecība, teātra zinātne) jautājumiem.
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a,
Programmas direktore prof. Ieva Kalniņa, e-pasts: Ieva.Kalnina@lu.lv,
Studiju metodiķe Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@lu.lv, tālr. 67033850

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Baltu filoloģija
80
Obligātie kursi
40
Obligātā daļa
20
LitZ5185 Literatūra un valoda totalitārisma kultūras kontekstā Eksāmens 4
LitZ6012 Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā Eksāmens 4
Valo5527 Literārā rediģēšana un valodas prakse Eksāmens 4
MākZ5020 Mūsdienu teātra interpretācijas principi Eksāmens 2
Valo5526 Stilistika un tekstveide Eksāmens 4
SDSK5044 Tradicionālā kultūra. Vizuālais aspekts Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
20
SDSK6020 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
40
Literatūrzinātne
40
LitZ5110 "Citādais" latviešu literatūrā Eksāmens 4
LitZ5100 Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss Eksāmens 4
LitZ5186 Latviešu literatūras kritika: teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5189 Latviešu literatūras un teātra kritikas vēsture Eksāmens 4
LitZ5181 Latviešu literatūras veidu - proza, lirika, drāma - vēsture (1945- 2000) Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
LitZ5101 Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā Eksāmens 4
LitZ5107 Salīdzinošā literatūrzinātne un jaunākā latviešu literatūra Eiropas kontekstā Eksāmens 4
LitZ5027 Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā Eksāmens 4
LitZ5102 Vācbaltu literatūra un kultūra Eksāmens 4
LitZ5167 Īsprozas žanri: Teorija un vēsture Eksāmens 4
Valodniecība
40
Valo5531 Baltistikas pētījumu aktualitātes Eksāmens 4
Valo5305 Baltu areālā lingvistika Eksāmens 4
Valo5300 Baltu valodu vēsture Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Valo5304 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika Eksāmens 4
Valo6064 Latgaliešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo5532 Latviešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo6066 Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati Eksāmens 4
Valo5306 Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Valo5307 Onomastika Eksāmens 4
Valo6035 Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika Eksāmens 4
Valo5514 Vispārīgā valodniecība un sociolingvistika Eksāmens 4
Valo5540 Vēsturiskās valodniecības pamati Eksāmens 4
Folkloristika
40
Folk5010 Baltijas tautu mitoloģija un folklora: mūsdienu pētniecības aktualitātes Eksāmens 4
Folk5017 Baltijas tradicionālā mūzika Eksāmens 4
Folk5021 Etnogrāfija folkloras kontekstā Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Folk5003 Folklora un literatūra Eksāmens 4
Folk5011 Folkloras lauka pētījumi Eksāmens 4
Folk5016 Latviešu folkloristikas vēsture Eksāmens 4
Folk6001 Mūsdienu folklorisms Baltijā Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Folk6000 Mūsdienu stāstījumu folklora Eksāmens 4
MākZ5212 Mūzikas kulturoloģija Eksāmens 4
SDSK5123 Tradicionālā kultūra un kino* Eksāmens 4
Teātra zinātne
40
MākZ5249 Amerikāņu drāma, teātris, performanču māksla Eksāmens 4
MākZ5025 Episkais un postdramatiskais teātris: ģenēze un funkcionalitāte Eksāmens 4
MākZ5247 Jaunrades procesa specifika teātra mākslā Eksāmens 4
SDSK6017 Krievu Sudraba laikmets literatūrā un mākslā Eksāmens 4
MākZ5250 Latviešu dramaturģija, režija un teātra kritika pēc 1945. gada Eksāmens 4
LitZ5189 Latviešu literatūras un teātra kritikas vēsture Eksāmens 4
MākZ5001 Modernisma drāma un teātris Rietumeiropā Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
MākZ5244 Seminārs teātra kritikā Eksāmens 4
MākZ5248 Teātra pētniecības metodes 21. gadsimtā Eksāmens 4
MākZ5026 Teātra režija Austrumeiropā: teorija un prakse Eksāmens 4
LitZ5027 Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā Eksāmens 4
Baltistika un lituānistika
40
Valo5531 Baltistikas pētījumu aktualitātes Eksāmens 4
Valo5305 Baltu areālā lingvistika Eksāmens 4
Valo5300 Baltu valodu vēsture Eksāmens 4
Valo5299 Etnolingvistika un pragmatika Eksāmens 4
Valo5304 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika Eksāmens 4
Valo6064 Latgaliešu rakstu valodas vēsture Eksāmens 4
Valo5308 Lietuviešu leksikoloģija un valodas kultūra Eksāmens 4
Valo6066 Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati Eksāmens 4
Valo5306 Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas Eksāmens 4
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra Eksāmens 4
Valo5540 Vēsturiskās valodniecības pamati Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Filoloģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Tā kā visi programmā ietilpstošās apakšprogrammas netiek īstenotas katru gadu, nodaļā ir noteikta apakšprogrammu maiņas kārtība. Literatūrzinātnes un valodniecības apakšprogrammas tiek realizēts katru gadu, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas apakšprogramma – ik pēc trim gadiem. Apakšprogrammu atvēršanas plāns dod iespēju studentiem mērķtiecīgi izvēlēties studiju virzienu, savukārt nodaļai dod iespēju racionāli plānot docētāju slodzi.
      Mācību procesā ir pieaudzis studentu patstāvīgā darba formu īpatsvars – semināri, grupu darbs, regulāras kļuvušas patstāvīgo darbu prezentācijas. Studentu konkurētspēju darba tirgū veicina lietuviešu valodas apguve un kursi, kas orientēti uz teorētisko zināšanu praktisku izmantošanu un nostiprināšanu (piemēram, „Stilistika un tekstveide”, „Literatūras kritika: teorija un prakse”, „Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas pamati”). Studiju programmas valoda ir latviešu, atsevišķi kursi tiek docēti angļu un lietuviešu valodā. Atsevišķi kursi ir e-vidē, tie tiek regulāri papildināti. 
Vērtēšanas sistēma
Studentu darba vērtēšanas sistēmu veido:
 • starppārbaudījumi - semināri, referāti, kontroldarbi, testi, ziņojumi, konspekti, tekstu tulkojumi, karšu izveide, kartotēku veidošana; programmā ir pieaugusi starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā un tie veido 50–90% no kopējāvērtējuma atkarībā no kursa specifikas;
 • noslēguma pārbaudījumi – rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni.
Programmas vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījums, kas ir maģistra darba aizstāvēšana.
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.