Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Datorzinātnes - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte
Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
29.05.2013 - 28.05.2019
Programmas direktors
Guntis Arnicāns
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2016. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2016.rudens semestrī
budžeta vietas - 220
2016.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju programmā tiek piedāvāta arī iespēja uzsākt studijas angļu valodas grupā - pirmajā studiju gadā studijas notiek angļu valodā, sākot no otrā studiju gada - latviešu valodā. 50 maksas studiju vietas noteiktas angļu valodas grupai.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Studiju programma ieguvusi Eiropas kvalitātes zīmi

Latvijas Universitātes Datorzinātņu bakalaura programma ir viena no 38 līdzīgām programmām pasaulē, kuras ieguvušas Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Label”, un programma ir starp tām 26 programmām, kuras kvalitātes zīmi ieguvušas uz maksimālo termiņu. 

Studiju programmā pastāv gan moduļi, gan specializācijas. Tiek nodrošinātas piecas specializācijas:
 • Datorzinātne
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Informācijas sistēmas
 • Programmatūras inženierija
 • Datoru inženierija
   
Tiek realizēti šādi studiju moduļi – klasiskā programmēšana, speciālā programmēšana, algoritmi, programmatūras izstrāde, datoru aparatūra, datoru tīkli, operētājsistēmas, datu bāzes, datorzinātnes matemātiskie pamati, vizuālās informācijas apstrāde, klasiskā matemātika, speciālā matemātika, vispārizglītojošie kursi, studiju darbi un prakses, projektu vadība, modelēšana un specifikācijas. Specializācijas un moduļu apgūšana sākas ar 1. semestri.

Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 96 kredītpunktu apjomā, B daļā 58 kredītpunktu apjomā, C daļā 6 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana, Datu struktūras un pamatalgoritmi, Datorsistēmu uzbūve, Datoru tīkli, Datu bāzes, Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums, Formālās gramatikas, Diskrētā matemātika, Matemātiskā analīze, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Matemātiskā loģika, Programmēšanas valodas, Automātu teorija, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Algoritmu teorija, Modelēšanas pamati, Programminženierija, Operētājsistēmu koncepcijas, IT projektu pārvaldība, Mašīnorientētā programmēšana, Ekonomikas teorijas pamati, Uzņēmējdarbības pamati un Komunikācija un kognitīvās zinātnes.

Paredzēta prakse IT organizācijās.

Sadarbība ar Degendorfas Tehnisko augstskolu, Vismāras Tehnisko augstskolu Vācijā, Bocenes-Bolcano Brīvo universitāti Itālijā, Briseles Brīvo universitāti Beļģijā, Blekinges Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Ālborgas Universitāti Dānijā, Granadas Universitāti Spānijā un Fafes Tehnoloģisko augstskolu Portugālē.
Programmas mērķis un uzdevumi
Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas.
Lai nodrošinātu bakalaura programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:
 1. sniegt pamatzināšanas datorikas nozarē kopumā un izvēlētajā studiju virzienā;
 2. sniegt pamatzināšanas matemātikā;
 3. sniegt zināšanas, attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 4. attīstīt pirmās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos, turpināt studijas maģistrantūrā;
 5. attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, atjaunojot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties. 
Programmas studiju rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai ir jāpiemīt šādām kompetencēm:
Zināšanām:
 • pamatzināšanām datorikas nozarē kopumā;
 • pamatzināšanas matemātikā;
 • specializētām zināšanām, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 • specializētām zināšanām izvēlētajā studiju virzienā.
Spējai pielietot zināšanas, izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un tehnoloģiskās zināšanas un prasmes:
 • turpināt tālākas studijas;
 • veidot profesionālu karjeru IKT nozares uzņēmumos, citos uzņēmumos un valsts pārvaldē;
 • piedalīties sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanā un izstrādē, izmantojot jaunākās izstrādes vides un rīkus;
 • piedalīties pētnieciskos projektos;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, nodrošinot tālākizglītības iespējas.
Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:
 • patstāvīgi patstāvīgi plānot savu darbu;
 • pārzināt, prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt izmantoto argumentāciju, domāt kritiski un analītiski;
 • pārvaldīt IKT nozarē lietojamās tehnoloģijas, programmatūra sistēmas, vides un rīkus;
 • izvēlēties uzdevuma risināšanai piemērotāko metodi, tehnoloģiju, rīku.
Komunikācijas prasmēm:
 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes;
 • īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • īstenot ētisku attieksmi pret kolēģiem.
Citām vispārējām prasmēm:
 • darboties radoši;
 • izmantot grupu darba prasmes;
 • izmantot e-saziņas priekšrocības. 
Darba iespējas
Pēc studiju programmas beigšanas studentiem nebūs problēmas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
 

Izmēģini profesiju!

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā
CE matemātikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2016. un 2017. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2016. un 2017. gadā; LU DF un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu” 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. gadā
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

 
Kontaktinformācija
Datorikas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulv. 19
Studiju programmas direktors Dr.sc.comp. prof. Guntis Arnicāns, tālr. 67034475, e-pasts: guntis.arnicans@lu.lv
Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts:arija.sproge@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Datorzinātne
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota latviešu valodā.
      Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju Moodle vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas, un studenti to nekautrējas izmantot.
      Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties programmētāju komandā, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi. Arī presē [laikraksts „Diena”, 2009.g. 12.maijs] ir norādīts, ka LU Datorikas fakultātes absolventi ar savu darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču līmeni apsteidz citu Latvijas augstskolu studentu un absolventu zināšanas.
      Aizvadītajā laika posmā būtiski paplašināta studentu e-apmācība; visu kursu mācību materiāli ir pieejami Moodle e-vidē. Daudzos kursos arī mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas. Tomēr vairāku kursu pasniegšanas pieredze un studentu aptaujas parāda, ka visu apmācību nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām. Pāriet uz patstāvīgām studijām bez pasniedzēju klātbūtnes joprojām nav reāli, iespējams, studentu vājo angļu valodas zināšanu un patstāvīgā darba iemaņu trūkuma dēļ. Par e-apmācības pielietošanas robežām pagaidām klusē arī pedagoģijas zinātne. 
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS (LU informācijas sistēma) pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.
      Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:
 • regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu.
 • tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma.
 • semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā. 
 • students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija - 50% no gala vērtējuma.
Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem (iepriekš minētie varianti 1 un 2) un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā (varianti 3 un 4).
      Bakalaura darbi tiek vērtēti atbilstoši LU kārtībai. Bakalaura darbu vērtēšanas pamatkritēriji fiksēti dokumentā “Datorzinātņu bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas procedūra” (23.04.2009. apstiprinājis LU Datorikas fakultātes dekāns).
      Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām (piemēram, vismaz 50% no vērtējuma ir jāvar iegūt semestra laikā) un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursos (Programmēšana, Datu struktūras un pamatalgoritmi, Programminženierija un citos) studentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos (Matemātika, Algoritmu teorija, Automātu teorija un citos) “mazie” kontroldarbi var tikt doti gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.