Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Optometrija - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Fakultāte
Fizikas un matemātikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
31.05.2013 - 30.05.2019
Programmas direktors
Gunta Krūmiņa
Programmas apjoms
120 KP jeb 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 35
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no primārās redzes aprūpes jomas - optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu.
 
Programma sniedz studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas. Programma arī dod iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam.
 
Programma nodrošina studentus ar:
 • Teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatiem par redzes uztveres darbību;
 • Zināšanām par redzes sistēmas strukturālām un funkcionālām anomālijām, kā arī praktiskām iemaņām redzes stāvokļu diagnostikā;
 • Detalizētām zināšanām par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos;
 • Spējām teorētiskās zināšanas pārvērst konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes ambulancē; Komunikāciju un citām personālajām prasmēm, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem;
 • Sapratni par optometrijas vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista darbību ierobežojošiem faktoriem;
 • Spējām patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.
Optometrijas bakalaura grāds, (Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā), dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas profesionālajā maģistra studiju programmā, vai arī citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Studiju programmas A daļā jāapgūst studiju kursi, kas satur dabaszinātņu pamatus - fizikā, ķīmijā, bioloģijā, mikrobioloģijā un bioķīmijā un specializācijas pamatkursus - anatomijā, acu slimībās un redzes diagnostikas pamatos. B daļā paredzēti studiju kursi, kas satur humanitāros, sociālos, dabaszinātņu, optometrijas un medicīnas priekšmetus.
 
Pirmais optometrijas bakalaura studiju programmas specializācijas mācību priekšmets „Ievads optometrijā” sākas pirmajā semestrī, pārējie ar 2. semestri.
 
Partneru augstskolas, ar kurām ir noslēgts akadēmiskās sadarbības līgums ir - Madrides Universitāte (Spānijā), Joensū Universitāte (Somijā). Studenti var mācīties šajās augstskolās SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros.
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Optometrijas bakalaura programmas mērķis ir piedāvāt zinātnē balstītas trešā līmeņa akadēmiskas universitātes studijas tās papildinot ar acu refrakcijas noteikšanas profesionālajiem pamatelementiem.

Optometrijas bakalaura programmas vispārējie izglītības uzdevumi ir:
 • balstīt studijas patiesā multidisciplinaritātē;
 • integrēt teorētiskās zināšanas ar optometrista profesijas pamatiemaņām;
 • iespējot studentus līdzdarboties un ieguldīt savā nākotnes izglītībā;
 • attīstīt studentos analītisku domāšanu un problēmu risināšanas kapacitāti;
 • pielietot dažādas un priekšmetam un klīniskai darbībai atbilstošas zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes;
 • padarīt studijas pievilcīgas un arī intelektuāliem izaicinājumiem bagātas;
 • piedāvāt studiju programmai atbalstošu vidi un lietot izvirzītajiem mērķiem atbilstošus mācību resursus.
Programmas studiju rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas studentam ir jāvar nodemonstrēt:
Zināšanās un sapratnē:
 • spējas sekmīgi risināt teorētiskus oftalmiskās optikas refrakcijas uzdevumus;
 • sapratni par acs refraktīvajiem stāvokļiem un to klīnisko dažādību;
 • sapratni par binokulārās redzes pamatprincipiem;
 • zināšanas par acs anatomiju un fizioloģiju;
 • zināšanas par galvenajām acu slimībām;
 • sapratni par optometrisko instrumentu spektru un darbības principiem;
 • sapratni par zinātnes pamatprincipiem un spējas patstāvīgi un jēgpilni lasīt zinātniskās periodikas rakstus par studētajām tēmām;
 • novērtēt aktuālo zinātnē balstīto zināšanu bāzi noteiktā ar bakalaura darba izstrādi saistītā optometrijas sektorā.
Intelektuālajās prasmēs:
 • veidot stratēģiju, lai risinātu praktiskas optometrijas problēmas standartsituācijās;
 • izvēlēties atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes, lai atrisinātu noteiktu uzdevumu optometrijā;
 • plānot, patstāvīgi īstenot un ziņot par nelieliem pētījumu projektiem;
 • kritiski vērtēt savu un kolēģu darba rezultātus;
 • kritiski veidot zinātnisko materiālu pārskatus no daudzskaitlīgiem un dažādiem zinātniskās periodikas avotiem.
Profesionāli praktiskajās iemaņās:
 • demonstrēt zināšanas par optometrijas pamatdisciplīnu jautājumiem;
 • piemēros demonstrēt iniciatīvu un atbildību nelielu profesionālu problēmu risināšanas gadījumos un ja nepieciešams, izmantot citu, papildinošu profesionālos disciplīnu (priekšmetu) zināšanas, rīkus un prasmes;
 • demonstrēt iemaņas klīnisko prasmju un procedūru pamatjautājumos.
Bāzes (pamata) vai pārnesamajās prasmēs:
 • patstāvīgi lietot akadēmiskajām studijām un jēgpilnai izziņai nepieciešamās prasmes;
 • patstāvīgi strādāt un uzņemties atbildību par individuālu mācīšanos, kas nepieciešama nepārtrauktai profesionālai attīstībai;
 • adekvāti vērtēt sevi, jo sevišķi praktisko iemaņu jomā;
 • brīvi (bez vārdnīcas) lietot optometrijas un redzes zinātnes mācību grāmatas angļu valodā;
 • kompetenti uzņemties pētniecības darbu kāda vadībā;
 • sociālās uzvedības prasmes, kas nepieciešamas efektīvai sadarbībai ar citām personām, tajā skaitā komandas darbam;
 • efektīvi komunicēt ar kolēģiem un programmas akadēmisko personālu;
 • informācijas ieguves prasmes attiecībā uz primāriem un sekundāriem informācijas avotiem, rīcībspēju darbā ar datu bāzēm un jauniem komunikācijas līdzekļiem.
Darba iespējas
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences fizikas sekcijas, bioloģijas sekcijas vai veselības zinātnes sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2016. un 2017. gadā; atklātās fizikas, ķīmijas vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2016. un 2017. gadā.
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (3 x 100 = 300) + zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu (1,5 x 100 = 150));
 
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200).
Kontaktinformācija
Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Rīgā, Jelgavas ielā 1
Studiju  programmas direktore prof. Gunta Krūmiņa, tel.: 67033945, e-pasts: gunta.krumina@lu.lv
Programmas studiju metodiķe Anete Petrova, tel.: 67033940, e-pasts: anete.petrova@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Optometrija
120
Obligātie kursi
73
Obligātā daļa
61
Medi2000 Acs anatomija un fizioloģija Eksāmens 4
RedZ3002 Binokulārā redze Eksāmens 3
Biol1011 Bioloģija Eksāmens 3
Fizi1048 Fizika optometristiem Eksāmens 4
RedZ1002 Ievads optometrijā Eksāmens 4
Mate2022 Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes Eksāmens 2
Mate1121 Matemātika optometristiem I Eksāmens 4
Medi3171 Neirofizioloģija Eksāmens 3
RedZ2000 Oftalmiskā optika I Eksāmens 4
Fizi2024 Optika I Eksāmens 3
RedZR001 Prakse Aizstāvēšana 3
RedZ1005 Redzes fizioloģija Eksāmens 4
RedZ2002 Redzes refraktīvie defekti I Eksāmens 4
Medi4172 Vispārējā patoloģija Eksāmens 4
Biol2067 Vispārīgā fizioloģija Eksāmens 4
RedZ1004 Ģeometriskā optika Eksāmens 4
Ķīmi1057 Ķīmija optometristiem Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
12
RedZN000 Bakalaura darbs Aizstāvēšana 10
RedZE001 Bakalaura eksāmens Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
45
Medi3170 Acs farmakoloģija Eksāmens 2
Valo1486 Angļu valoda optometrijā I Eksāmens 2
Valo1487 Angļu valoda optometrijā II Eksāmens 2
Ķīmi3019 Bioķīmija Eksāmens 3
RedZ1001 Briļļu tehnoloģija Eksāmens 4
Medi3039 Ievads acu slimībās Eksāmens 2
Fizi1031 Ievads optometriskajos instrumentos Eksāmens 2
Mate1030 Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinātnēs Eksāmens 3
RedZ1008 Kolorimetrija un fotometrija Eksāmens 2
RedZ3001 Kontaktlēcas Eksāmens 2
Mate1122 Matemātika optometristiem II Eksāmens 4
Fizi2006 Medicīniskā fizika Eksāmens 2
Biol3020 Mikrobioloģija Eksāmens 4
RedZ2004 Oftalmiskā optika II Eksāmens 2
Fizi3256 Oftalmiskā optika II Eksāmens 3
Fizi2005 Optiskie materiāli Eksāmens 2
RedZ2003 Optometriskie instrumenti I Eksāmens 2
Fizi1033 Optometriskie instrumenti II Eksāmens 3
Fizi1000 Pētniecības metodes redzes zinātnē Eksāmens 2
RedZ2006 Redzes psihofizika Eksāmens 2
RedZ3000 Redzes refraktīvie defekti II Eksāmens 2
Psih1053 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
RedZ1003 Saskarsmes spējas redzes aprūpē Eksāmens 2
Fizi5047 Uzvedības optometrija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Fizika
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Optometrijas bakalaura studiju programmas praktiskajā realizācijā visos priekšmetos un to grupās tiek saglabāta tradicionālā apmācības metode – lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības.
      Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode visos kursos ārpus laboratorijas darbiem. Lekcijās tiek piedāvāts studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas, teorijas, klasifikācijas) apskats. Dažādu studiju kursu apguvē tiek izmantotas gan tradicionālās lekcijas (ievadlekcijas, pārskata lekcijas, problēmlekcijas, vizuālās lekcijas), gan interaktīvās nodarbības (pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu spēles), gan arī laboratorijas un praktiskie darbi. Šīs metodes atbilst mācīšanās didaktikai un attīsta kritiski analītisko domāšanu.
      Lekcijās plaši tiek izmantotas datorprezentācijas un interneta resursi. Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla izstrāde elektroniskā veidā. Prezentācijas studentiem ir brīvi pieejamas e-studiju vidē.
      Kursos tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, kura rezultāti tiek prezentēti semināros ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Semināros studenti iegūst pieredzi dalīties ar citiem savās zināšanās un piedalīties akadēmiskās diskusijās.
      Programmā tiek būtiski palielināts nepārtrauktas studentu zināšanu un apgūto iemaņu novērtēšanas īpatsvars (regulāri kontroldarbi, testi, referāti un esejas, izdales materiālu atreferējums).
      Bakalaura darbs ir noslēdzošais studiju posms un tā mērķis ir apliecināt studenta gatavību, profesionāli vadītam, veikt pētījumu klīniskās vai eksperimentālās optometrijas jomā. Students patstāvīgi izstrādā, noformē un aizstāv bakalaura darbu. Darba gaitā students sistematizē un paplašina teorētiskās zināšanas, veic redzes zinātnes vai praktiskās optometrijas problēmu izpēti, rezultātu apkopošanu un analīzi, kā arī noformē bakalaura darbu atbilstoši vienotajiem LU izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem.
Vērtēšanas sistēma
Sasniegto rezultātu vērtēšanā atsevišķi jāizdala vairākas atšķirīgas vērtējumu sadaļas: studiju kursi; gala pārbaudījumu teorijas eksāmens un bakalaura darbs.

Studiju kursi
Iegūto zināšanu novērtēšanas formas katrā konkrētā studiju priekšmetā izvēlas pasniedzējs, tās ir noteiktas kursa aprakstos un akadēmiskā gada sākumā apstiprinātas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas sēdē. Pirmajā nodarbībā studenti tiek iepazīstināti gan ar studiju kursa programmu, gan ar studenta darba rezultātu novērtēšanas formām. Vairumā programmas studiju kursu studentu gala atzīme veidojas no visa semestra laikā akumulētiem studiju darba rezultātiem, iepriekš skaidri postulēta procentuālā sadalījuma ietvaros. Starp šādām studiju kursa sastāvdaļām apgūtā darba apjoma vērtējumā var minēt kontroldarbus (uzdevumu risināšanu, testus), laboratorijas darbus, kas noslēdzas ar individuālu iegūto rezultātu apspriešanu un darbā apgūto koncepciju “aizstāvēšanu”. Studiju priekšmeti visos gadījumos noslēdzas ar rakstisku vai mutisku kursa eksāmenu. Daudzos priekšmetos studenti, lai apstiprinātu savas zināšanas un prasmes raksta referātus, esejas vai kursa darbus.
      Studiju sasniegumi tiek vērtēti vispārpieņemtajā 10 baļļu sistēmā. Eksāmeni, kontroldarbi un pārbaudījumi tiek kārtoti individuāli. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti strādā 2-4 dalībnieku grupās, kurās sagatavo un aizstāv ziņojumus un protokolus kolektīvi vai individuāli.
      Testi un kontroldarbi tiek izmantoti, lai novērtētu teorētiskās zināšanas. Testi parasti veidoti tā lai pārbaudītu faktu zināšanas (alternatīvie un izvēles jautājumi) un spēju loģiski sasaistīt dažādas lietas (procesu analīze, labi zināmo faktu loģiskas kombinācijas). Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu skaitu, kuru nosaka kursa docētājs. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu darbs. Ja testa jautājumi ir precīzi noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs. Lielākajā daļā kursu, kā jau minēts iepriekš, vērtēšana ir nepārtraukta. Gala eksāmens ir tikai daļa no galējā vērtējuma.

Gala pārbaudījumu teorijas eksāmens
Lai pabeigtu optometrijas bakalaura studijas un iegūtu dabaszinātņu grādu optometrijā ir jānokārto teorijas pārbaude daudzizvēļu atbilžu eksāmenā un jāaizstāv patstāvīgi izstrādāts bakalaura darbs.
      Nodaļā rūpīgi tiek gatavoti jautājumi bakalaura teorētiskajam eksāmenam – testam, kas satur jautājumus ar ne mazāk kā 3 izvēles atbildēm. Tests optometrijā aptver obligātās A daļas priekšmetu saturu, ietverot jautājumus no visām programmu daļām. Katra studiju kursa jautājumu procentuālo apjomu nosaka vadoties pēc attiecīgā kursa kredītpunktu skaita. Svarīgs elements ir rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējo gadu absolventu sniegumu.

Bakalaura darbs
Ļoti liela uzmanība no nodaļas pasniedzēju puses tiek veltīta studenta bakalaura darbu izstrādei, noformēšanai un iegūto rezultātu publiskai aizstāvēšanai. Ikviena bakalaura darba izvērtēšanai komisijā parasti tiek atvēlēta vismaz viena akadēmiskā stunda. Studenti savlaicīgi tiek informēti par bakalaura darbu novērtēšanas algoritmu un kritērijiem. Studiju darba novērtēšanā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta elektroniskajiem saziņas līdzekļiem.
      Bakalaura darbs tiek vērtēts tradicionāli, kā pirmais patstāvīgais zinātniskais darbs. Darba vērtējumā tiek izmantota arī informācija par iegūto rezultātu izmantošanu publikācijās, vai autora piedalīšanos zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Bakalaura darba atzīme veidojas no darba vadītāja vērtējuma, recenzenta atzīmes un pārbaudījumu komisijas atzīmes par darba aizstāvēšanu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.