Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Vadības zinības - bakalaura studiju programma


Studentu atsauksmes


Ja par uzņēmēju cilvēks piedzimst, tad par vadītāju viņš kļūst. Līdz ar to ir svarīgi apgūt vadības zinības, jo ar talantu, uzņēmēja īpašībām un iemaņām nepietiks, lai kļūtu par izcilu vadītāju. Tā kā gandrīz jebkura uzņēmējdarbība paredz saikni ar starptautisko vidi, es izvēlējos vadības zinību starptautiskā biznesa programmu, kas, manuprāt, ir aktuāls un saistošs virziens. Es uzskatu, ka Latvijā pietrūkst vadītāju, kuriem ir ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī plašs teorētisko zināšanu pamats, kas nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību. Tāpēc uzskatu, ka vadības zinību studijas dod iespēju izveidot daudzpusīgu akadēmisko pamatu, kas turpmāk kļūs par praktisko iemaņu attīstīšanu. Diemžēl uzņēmējdarbības vide ir ļoti dinamiska un reti kad universitātes paspēj sekot pēdējām tendencēm. Tādējādi studentam ir būtiski pašam nodarboties ar savu zināšanu pastāvīgu pilnveidošanu, kas katram profesionālim ir svarīgi, lai nezaudētu savu kompetenci un ilgtermiņā saglabātu gan savu, gan sava uzņēmuma konkurētspēju.

Tarass Leočko,
vadības zinību BSP 4. kursa students


Vadības zinību studiju programmas lielākā priekšrocība ir priekšstata sniegšana par ekonomiku, uzņēmējdarbību, biznesa procesiem. Katrs students iegūst plašu zināšanu loku par to, kā organizēt un vadīt uzņēmumu. Pateicoties zināšanām mārketingā, starptautiskajā ekonomikā, statistikā, studijas beidzot, ir darbavietu plašs izvēles spektrs. Studijas organizētas tā, ka katram studentam ir laiks, lai pilnveidotu sevi papildus tam, ko stāsta auditorijās. Var iestāties biznesa inkubatorā, apmeklēt organizētas vieslekcijas, piedalīties dažādos biznesa simulāciju konkursos. Studiju kursos iemācīs strādāt individuāli, prast sadarboties komandā, skaļi runāt un, galvenais, sistemātiski domāt un formulēt savu viedokli. Pozitīvi ir tas, ka trešajā kursā var izvēlēties interesējošo virzienu un pilnveidot savas zināšanas noteiktajā specialitātē. Es trešajā kursā izvēlējos Vides un uzņēmējdarbības vadību, ko studenti savā starpā sauca par visgrūtāko. Grūti nebija, bija jādomā un jāmācās, bet augstākā izglītība tam arī ir domāta, lai attīstītos. Šobrīd esmu ļoti apmierināta, ka izvēlējos tieši Vides un uzņēmējdarbības vadību, esmu sapratusi, kā veidot modeļus un prognozēt, ļoti stipri attīstījās loģiskā un sistemātiskā domāšana, kas ir ļoti svarīga lēmumu pieņemšanā ne tikai, piemēram, biznesā, bet arī dzīvē. Vides un uzņēmējdarbības vadības specializācijas pasniedzēji ir ļoti zinoši un atraktīvi, kursos akcentē teorijas praktisko pielietojumu. Kaut arī studiju programma ir akadēmiska, tajā ir paredzēta prakse, kas, iegūstot diplomu, noteikti darīs vadības zinību absolventus konkurētspējīgākus valsts darba tirgū. Noteikti iesaku šajā studiju programmā iestāties tiem, kam ir lieliskas biznesa idejas, kas plāno veidot savu uzņēmumu un sapņo kādu dienu kļūt par vadītāju, kā arī tiem, kam ir ģimenes bizness.

Jeļena Baranovska,
vadības zinību BSP 4. kursa studente


Absolventu atsauksmes

Studijas LU EVF vadības zinību bakalaura studiju programmā šobrīd manā profesionālajā jomā palīdz izprast dažādus biznesa procesus un tos mērķtiecīgi realizēt. Svarīgi ir apzināties, ka, lai sekmīgi darbotos tirgū, ir nepieciešamas gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas. Taču praktiskā pieredze bez teorētiskajām zināšanām nespēj sniegt to sinerģijas pakāpi, kas ir nepieciešama efektīvai darbībai. Vadības zinības man ir sniegušas plašas fundamentālas teorētiskās zināšanas, ko šobrīd pielietoju savā praksē. Uzskatu, ka LU EVF vadības zinības sniedz augstvērtīgu studiju programmu turpmākai karjerai, tomēr svarīga ir un paliek studenta iniciatīva. Pēc vadības zinību bakalaura programmas absolvēšanas turpinu studēt maģistrantūrā, lai papildinātu un pilnveidotu savas zināšanas gan vadīšanas, gan ekonomikas un mārketinga jomā. Varu teikt, ka izglītība un panākumi studijās LU sniedz pieredzi un izaicinājuma garu!

Evija Mihailova,
SIA „MSC-SH” documentation and back-office specialist


Vadības zinību programmas specializācija organizāciju vadībā pavēra pavisam jaunas iespējas un izaicinājumus kā uzņēmējdarbībā, tā personīgajā dzīvē. Radās izpratne par uzņēmuma saimniecisko darbību un tās analīzes nepieciešamību. Procesus, par kuriem pirms tam tikai nojautu, sāku izprast un apzināties to ietekmi uz uzņēmumu. Nepieciešamība pēc stratēģiskās un operatīvās plānošanas, budžeta un naudas plūsmas plānošana – tās ir tikai dažas lietas, kas nepieciešamas konkurētspējīga un veiksmīga uzņēmuma pastāvēšanai. Pieredzējušo profesoru zināšanas un talants kontekstā ar ļoti interesantu un aizraujošu studiju procesu bija tas, kas mani pamudināja turpināt studijas maģistrantūrā. Studē LU EVF, un tu mainīsi pasauli!

Mārtiņš Bērziņš,
privātās alus darītavas “Brālis” valdes priekšsēdētājs,
Latvijas Alus darītāju savienības valdes loceklis


Latvijas Universitātē iestājos, lai studētu vadībzinību bakalaura studiju programmā ar specializāciju mārketingā, jo strādāju mārketinga un reklāmas jomā. Neņemot vērā praksē jau apgūtās zināšanas un izpratni mārketinga jomā, jutu izteiktu nepieciešamību papildināt savas prasmes ar teorētiskām un praktiskām iemaņām, ko var apgūt, tikai studējot.

Pirms izvēlēties Latvijas Universitāti, izvērtēju arī citu konkurentu piedāvājumus. Pēc atsauksmēm izvēlējos LU un varu teikt, ka tā ir bijusi pareizā izvēle. Uzskatu, ka LU ir izdevies izveidot savas studiju programmas atbilstoši izvēlētajam virzienam tā, lai studentam dotu nepieciešamās zināšanas un rīkus tādā formā, lai iemācītos meklēt vajadzīgo informāciju, to apstrādāt un izmantot reālā biznesa vidē. Manis izvēlētajā mārketinga specializācijā izpalika tādas sajūtas kā nevajadzīgs priekšmets vai neinteresants pasniedzējs. Vēl jo vairāk, daudzi pasniedzēji ir arī praktiķi vai iekļauj studiju kursu programmā praktiskus, mūsdienīgus piemērus, lai studentiem vieglāk integrēt iegūtās zināšanas praksē. Mārketinga programma ir mūsdienīga, kas iet laikam līdzi, piemēram, nesen ir izveidots jauns interesants studiju kurss Mārketings internetā. Strādāju tieši šajā nozarē un uzskatu to par ļoti pozitīvu tendenci.

Reizēm cilvēki šaubās, vai konkrēts studiju virziens viņiem palīdzēs tikt dzīvē tālāk. No personiskās pieredzes varu apliecināt, ka LU EVF vadībzinību bakalaura studijās specializācija mārketingā palīdzēja, protams, pašam jābūt interesei un vēlmei paņemt to, kas tiek dots studiju procesā.

Pieņemot darbā jaunus darbiniekus, kompānijā esam pārliecinājušies un labprāt dodam priekšroku cilvēkiem, kas studēja vai studē LU EVF vadībzinību bakalaura studiju programmā ar specializāciju mārketingā.

Agris Magons,
SIA Keywords Network Communications valdes loceklis

Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Margarita Dunska
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Angļu
Programmas anotācija
Bakalaura studiju programmas Vadības zinības mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgo profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību .
 
Pirmajos divos akadēmiskajos gados visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Tajā paredzēti tādi akadēmiskie kursi, kas veido sociālo zinātņu bakalaura pamatzināšanas vadībzinātnē. Šogad šajā studiju programmā piedāvājam jaunumu! Jau pirmajā studiju gadā sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement Young Enterprise Latvia studentiem tiks piedāvāts praktiskais studiju kurss uzņēmējdarbības uzsākšanā, kura noslēgumā studentu komandas īpašā konkursā cīnīsies par labākās biznesa idejas titulu gan Universitātes, gan Latvijas mērogā vienotā konkursā ar citu augstskolu studentiem. Latvijas konkursa uzvarētājiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties starptautiskā studentu biznesa ideju konkursā kādā no Eiropas valstīm.
 
Studiju programmas specializācijas priekšmetu (B daļas studiju kursu) apguve sākas trešajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes (PLK) studentiem ir iespējams specializēties organizāciju vadības, vides un uzņēmējdarbības vadības, mārketinga, tūrisma un viesnīcu vadības, starptautiskā biznesa jomā.
 
Nepilna laika neklātienes (NLK) studijās var specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.
 
Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae un studēt vai iziet praksi visā Eiropā. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.
 
Vadības zinību bakalaura studiju programmā iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
Darba iespējas
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņēmumos. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.
 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE matemātikā
CE angļu valodā
 
CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām ar īpašām vajadzībām:

 
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada atzīme angļu valodā

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā;
2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.
 
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + situāciju analīze (2,5 x 100 = 250)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (2 x 100 = 200) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100))
 
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (50 x 10 = 500)
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Studiju programmas direktore prof. Margarita Dunska, 528.telpa, e-pasts: margarita.dunska@lu.lv
Studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312.telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Vadības zinības
160
Obligātie kursi
88
Obligātā daļa
66
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
DatZ1076 Ekonomikas informātika II Eksāmens 4
Filz1020 Filozofija* Eksāmens 2
Ekon2368 Finanšu teorija Eksāmens 4
Ekon2094 Grāmatvedības teorija Eksāmens 4
JurZ1118 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 4
VadZ1032 Lietvedība un lietišķā sarakste Eksāmens 2
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Ekon2081 Mārketings I Eksāmens 4
Ekon2490 Optimizācijas teorija Eksāmens 4
VadZ2093 Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana Eksāmens 2
JurZ2005 Saimnieciskās tiesības Eksāmens 4
EkonP197 Starptautiskās ekonomiskās attiecības Eksāmens 4
Ekon1265 Statistika I Eksāmens 4
Ekon1267 Statistika II Eksāmens 4
VadZ1013 Vadības teorija Eksāmens 4
Svešvaloda uzņēmējdarbībai
4
Valo1467 Angļu valoda uzņēmējdarbībai Eksāmens 4
Valo1469 Vācu valoda uzņēmējdarbībai Eksāmens 4
Svešvaloda biznesa vadīšanai
4
Valo2377 Biznesa vadīšanas angļu valoda Eksāmens 4
Valo1468 Biznesa vadīšanas vācu valoda Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
14
VadZ4011 Bakalaura darbs vadības zinībās* Bakalaura darbs 14
Ierobežotās izvēles kursi
68
Obligātā daļa
28
DatZ2075 Ekonomikas informātika III Eksāmens 4
VadZ2100 Kursa darbs vadības zinībās Kursa darbs/projekts 2
Ekon3081 Mārketings II Eksāmens 4
VadZ3017 Personālvadība Eksāmens 4
VadZ1044 Praktiskā uzņēmējdarbība I Eksāmens 4
VadZ1047 Praktiskā uzņēmējdarbība II Eksāmens 2
VadZ2013 Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana Eksāmens 4
SDSK4005 Vadības psiholoģija Eksāmens 2
SDSK2046 Vadības socioloģija Eksāmens 2
Apakšprogrammu B daļa
40
Starptautiskais bizness
40
Obligātā daļa
34
VadZR000 Akadēmiskā prakse (Starptautiskais bizness) Prakse 4
Ekon3835 Finanšu grāmatvedība Eksāmens 4
VadZ3003 Kursa darbs starptautiskajā biznesā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
VadZ3044 Starpkultūru biznesa attiecības Eksāmens 2
VadZ4015 Starptautiskais mārketings Eksāmens 2
VadZ2052 Starptautiskā reklāma Eksāmens 2
VadZ4270 Starptautiskā uzņēmējdarbība* Eksāmens 2
VadZ3119 Starptautiskā vadība Eksāmens 4
VadZ2097 Starptautiskās uzņēmējdarbības vide Eksāmens 4
VadZ3099 Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā Eksāmens 2
VadZ4126 Valstu starptautiskā konkurētspēja Eksāmens 2
Izvēles daļa 1
2
VadZ4101 Loģistika Eksāmens 2
VadZ4288 Starptautiskais banku bizness Eksāmens 2
Izvēles daļa 2
4
VadZ3034 Biroja darbības automatizācija Eksāmens 2
VadZ3090 Brīvā laika un tūrisma vadīšana Eksāmens 2
Ekon2068 Cenas un cenu veidošana Eksāmens 2
Ekon3055 Dabas resursu ekonomika Eksāmens 4
VadZ3135 Darba tirgus vadīšana Eksāmens 4
VadZ3000 Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi Eksāmens 4
VadZ3188 Kvalitātes vadīšanas sistēmas Eksāmens 4
Ekon3108 Modelēšanas teorija Eksāmens 4
Ekon3097 Mārketinga komunikācijas Eksāmens 4
VadZ3040 Mārketinga pētījumi Eksāmens 2
Ekon3083 Mārketings Internetā Eksāmens 4
VadZ4133 Patērētāju uzvedība Eksāmens 4
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
Ekon3508 Prognozēšanas metodes Eksāmens 4
Ekon3236 Saimnieciskās darbības analīze Eksāmens 4
VadZ3112 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana Eksāmens 4
Ekon3510 Sociālo procesu modelēšana Eksāmens 4
JurZ3215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
VadZ3284 Tūrisma aģentūru ekonomika un organizācija Eksāmens 2
VadZ3019 Tūrisma ekonomika Eksāmens 2
VadZ3292 Tūrisma ietekme uz vidi Eksāmens 4
Ekon3098 Tūrisma mārketings Eksāmens 4
VadZ3288 Tūrisma pamati Eksāmens 4
VadZ4210 Tūrisma plānošana Eksāmens 4
Ekon3109 Tūrisma resursi Eksāmens 2
Ekon3378 Uzņēmējdarbības finansēšana Eksāmens 4
VadZ3057 Uzņēmējdarbības konkurētspējas vērtēšanas metodes Eksāmens 2
VadZ3295 Viesnīcu ekonomika un organizācija I Eksāmens 2
VadZ4214 Viesnīcu ekonomika un organizācija II Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi
4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Vadībzinātne
EKI līmenis
6