Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija - bakalaura studiju programma


Studentu atsauksme


Programmā Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija ir iespēja iegūt plaša spektra izglītību, apvienojot zināšanas par ekonomiku un diplomātiju. Studijas šajā programmā ļauj praktizēt angļu valodu vairāk nekā tikai svešvalodas nodarbībās. Katru semestri viens vai vairāki priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā, līdz ar to bieži studijas notiek kopā ar apmaiņas studentiem, kas ir lieliska iespēja jau studiju laikā iegūt jaunus kontaktus no tuvākām vai tālākām zemēm, kā arī studijas svešvalodā ļauj paplašināt savas turpmākās karjeras perspektīvas. Papildus mums tiek piedāvātas daudzas un dažādas vieslekcijas un apmaiņas studiju iespējas. Lai arī pēc programmas tiek iegūts akadēmiskais bakalaura grāds, studiju kursā ir paredzēta arī prakse, kurā bieži vien mūsu studenti dodas uz Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, LIAA un citām organizācijām. Mums kā starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas studentiem pēdējos kursos ir arī iespēja parādīt savas diplomātiskās iemaņas un doties braucienā pie partneruniversitātēm Vācijā vai Austrijā. Patīk arī tas, ka studiju grupas ir salīdzinoši mazas – tas nodrošina individuālāku pieeju un vienotāku gaisotni. Studiju procesā ir iespēja iepazīties un mācīties no dažādiem kompetentiem pasniedzējiem – gan pielaidīgiem, gan tik prasīgiem, ka būsiet pārsteigti! Tāpēc ikvienam ir iespēja pacelt savu latiņu augstāk un pierādīt sevi, studējot starptautisko ekonomiku un komercdiplomātiju Ekonomikas un vadības fakultātē.

SEK 3. kursa studentu grupa

Absolventu atsauksmes

Latvijas Universitātes piedāvātā studiju programma Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija lieliski atspoguļo programmas būtību jau nosaukumā. Šī akadēmiskā programma apvieno plašu sociālo zinātņu klāstu ar valodu apguves iespējām, uzsverot starptautisko ekonomisko procesu izprašanu un analīzi, kā arī dod ieskatu diplomātijas jomā kā no valsts, tā uzņēmēju skatpunkta. Šī ir viena no retajām akadēmiskajām programmām, kas sniedz studentiem prakses iespējas, tādējādi jau laikus ļaujot izmantot iegūtās zināšanas īstajā dzīvē. Papildus iepriekš minētajam studenti šai programmā iegūst zināšanas no labākajiem akadēmiķiem savā jomā, kā arī ir iespējams apmeklēt pasaulē pazīstamu cilvēku vieslekcijas. Šo nosacījumu kopums bija pamatā manai izvēlei, un tā nav likusi man vilties.

Normunds Kvilis,
2013. gada absolvents,
pašlaik studē LU EVF maģistra programmā Ekonomika,
AS “Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds”
fonda administrators


Izvēloties studiju programmu Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, mani piesaistīja plašais zināšanu spektrs, ko tā piedāvā. Un pirmie divi studiju gadi man nelika vilties – programma ietver visas sociālās zinātnes no psiholoģijas un socioloģijas līdz ekonomikai un sniedz plašas valodas apguves iespējas. Vārds „starptautiskā” programmas nosaukumā ir pilnībā attaisnojis sevi, programmas kursos tiek plaši apskatīta pasaules ekonomika, globalizācijas un integrācijas jautājumi. Lai gan programma ir akadēmiska, viens no tās plusiem ir arī prakse, kas ļauj izvērtēt piedāvātās darba iespējas pēc programmas beigšanas un izvēlēties jomu tālākajām akadēmiskajām studijām.

Mārtiņš Līdaks,
2012. gada absolvents,
bijušais LU Studentu padomes priekšsēdētājs,
pašlaik studē LU EVF maģistra programmā Sabiedrības vadība,
LR Ārlietu ministrijas
Personāla plānošanas un attīstības nodaļas vecākais referents

Studiju virziens
Ekonomika
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Ērika Šumilo
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2800 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Angļu
Programmas anotācija
Bakalaura studiju programmas Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas orientētos starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, rast risinājumu ikdienas un stratēģiskiem jautājumiem. Pēc programmas apgūšanas absolventi varēs strādāt Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī privātajā sektorā.
 
Studijas piedāvā
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā;
 • studentiem veidot iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālās un starptautiskās institūcijās un organizācijās;
 • iespēju studentiem iesaistīties konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot lēmumu pieņemšanas prasmes;
 • iespēju attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi analizēt datus;
 • iespēju apgūt svešvalodas dažādos līmeņos;
 • iespēju nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūrā un pēc tam doktorantūrā, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs. Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c.
 
Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma rada vidi, kas ļauj ne tikai gūt akadēmiskās zināšanas un praktisku ievirzi, bet arī veicina jauniešu ideju realizāciju.
 
Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas 3. un 4. kursa studenti ir izveidojuši biznesa platformu BoomRiga. BoomRiga ļauj satikties līdzīgi domājošiem jauniešiem, kuriem ir vēlme praktiski izmēģināt savas uzņēmēja spējas un realizēt ilgi lolotas idejas. Šīs biznesa platformas pamatā ir sinerģija, kas tiek rosināta dažādos BoomRiga rīkotos pasākumos, kur satiekas studenti no dažādām studiju nozarēm un universitātēm. Pasākumu ietvaros notiek pieredzes apmaiņa, veiksmes un iedvesmas stāstu prezentācija, komandu veidošana, ideju ģenerēšana un prezentēšana ar iespēju iegūt reālu finansiālu atbalstu idejas attīstībai. Tāpat šī ir vieta, kur satikt radošus, idejām atvērtus cilvēkus un vienkārši lieliski pavadīt laiku brīvā atmosfērā!

 
Iegūstamās profesionālās iemaņas
 
Spēja orientēties starptautiskajā ekonomikā un pieņemt efektīvus lēmumus globālās konkurences apstākļos.
 
Šīs programmas absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā.
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas darbojoties valsts, privātājas un starptautiskajās institūcijās, orientētos starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas jautājumos, spētu pieņemt patstāvīgus lēmumus, risināt ikdienas uzdevumus un sadarboties ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem.
 
Programmas uzdevumi:
 • sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas starptautiskās ekonomikas, komercdiplomātijas, kā arī vispārkulturālo zinātņu jomā;
 • veidot studējošiem iemaņas un profesionālās kompetences, kā arī attīstīt prasmi veiksmīgi darboties dažādās nacionālā un starptautiskā līmeņa institūcijās un organizācijās;
 • iesaistīt studējošos konkrētu praktisku uzdevumu risināšanā mācību semināros, praksē un bakalaura darba izstrādāšanas laikā, pilnveidojot prasmes, kas nodrošinātu tautsaimniecības nozaru attīstību atbilstoši pieaugošajam pieprasījumam, sekmētu ārvalstu investīciju piesaisti un veicinātu eksporta produktu un pakalpojumu pieaugumu;
 • attīstīt prezentācijas un zinātniskās polemikas prasmi, komunikācijas spējas, prasmi strādāt komandā, prasmi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, kā arī prasmi veikt datu analīzi;
 • nodrošināt svešvalodu apguvi un tās praktisko lietojumu;
 • nodrošināt pietiekamu pamatu studiju turpināšanai maģistrantūras un pēc tam doktorantūras līmenī, kā arī prasmes pastāvīgai pašpilnveidei.
Programmas studiju rezultāti
Programmas studiju rezultāti ir:
 • orientēšanās mūsdienu starptautiskās ekonomikas procesos un spēja tos analizēt, izmantojot statistiskās, ekonometriskās kā arī citas kvatntitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes;
 • izpratne par komercdiplomātijas īstenošanas pamatnosacījumiem, lai efektīvi piedalītos starptautiskajā tirdzniecības, finanšu un citā ekonomiskajā darbībā, tai skaitā pārrunās, līgumu slēgšanā, aizstāvot nacionālas vai korporatīvās intereses utml;
 • spējas orientēties globālās ekonomikas vidē un pieņemt lēmumus globālās konkurences apstākļos;
 • spējas daroties Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī citās starptautiskajās, valsts, NVO un privātajās organizācijās un multinacionālajās korporācijās.
Darba iespējas
Programmas izpildīšana dod tiesības strādāt valsts un starptautiskajās institūcijās, Latvijas pārvaldes struktūrvienībās, valsts un nevalstiskajās organizācijās, vēstniecībās, bankās, kā arī privātajās starptautiskajās korporācijās.
 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE matemātikā
CE angļu valodā

CE angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām ar īpašām vajadzībām:

 
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada atzīme angļu valodā

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā;
2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.

Atzīmes angļu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (2,5 x 100 = 250) + situāciju analīze (2,5 x 100 = 250)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (2 x 100 = 200) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (1,5 x 100 = 150) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (1,5 x 100 = 150)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100))
 
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (50 x 10 = 500)
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Studiju programmas direktore prof. Ērika Šumilo, 422.telpa, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv
Studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312.telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
160
Obligātie kursi
68
LU pamatstudiju modulis
12
Filz1020 Filozofija* Eksāmens 2
Ekon1072 Ievads starptautiskajās studijās Eksāmens 2
Filz2005 Kultūras vēsture un teorija Eksāmens 2
PolZ1036 Politikas zinātne Eksāmens 2
Psih2056 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
Soci2029 Socioloģija Eksāmens 2
Ekonomikas pamatstudiju modulis
44
Ekon2480 Ekonometrija Eksāmens 4
Ekon1035 Ekonomikas antropoloģija Eksāmens 2
DatZ1085 Ekonomikas informātika I Eksāmens 4
Ekon1020 Ekonomikas un biznesa statistika Eksāmens 4
Ekon3006 Ekonomisko teoriju vēsture Eksāmens 4
Ekon3022 Ekonomiskās sistēmas un to transformācija Eksāmens 2
Ekon2094 Grāmatvedības teorija Eksāmens 4
Demo4001 Iedzīvotāji un attīstība** Eksāmens 2
VadZ1017 Integrētā mārketinga komunikācija* Eksāmens 2
EkonP198 Makroekonomika Eksāmens 4
Ekon1300 Matemātika ekonomistiem Eksāmens 4
EkonP196 Mikroekonomika Eksāmens 4
Ekon4023 Pētniecības seminārs Eksāmens 2
VadZ3053 Vadības teorija Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
12
EkonN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi
88
Starptautisko ekonomisko attiecību modulis
32
Ekon1036 Baltijas valstu ekonomika Eksāmens 2
Ekon2077 Kursa darbs starptautiskajā ekonomikā Kursa darbs/projekts 2
Ekon3115 Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture Eksāmens 4
Ekon3111 Pasaules reģionu salīdzinošā analīze Eksāmens 2
VadZ1044 Praktiskā uzņēmējdarbība I Eksāmens 4
VadZ1047 Praktiskā uzņēmējdarbība II Eksāmens 2
VadZ1018 Starptautisko organizāciju uzvedība Eksāmens 4
Ekon3100 Starptautiskā ekonomika** Eksāmens 4
Ekon1033 Starptautiskā kapitāla kustība Eksāmens 2
Ekon2029 Starptautiskā monetārā ekonomika Eksāmens 2
Ekon3065 Starptautiskās organizācijas un ekonomiskā globalizācija Eksāmens 4
Komercdiplomātijas pamatstudiju modulis
36
Kopējais komercdiplomātijas pamatstudiju modulis
32
Ekon4024 Ekonomika un pasaules drošība Eksāmens 4
PolZ1024 Ievads starptautiskajā politikā Eksāmens 4
Ekon4022 Komerciālā diplomātija Eksāmens 4
Ekon1038 Kursa darbs diplomātijas studijās Kursa darbs/projekts 2
Vēst3287 Latvijas diplomātijas vēsture Eksāmens 2
Filz1178 Lietišķā etiķete un protokols Eksāmens 2
Valo1125 Praktiskā latviešu valoda I Eksāmens 2
Valo1179 Praktiskā latviešu valoda II Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
VadZ2028 Sarunu vešana Eksāmens 2
VadZ3061 Starpkultūru attiecības vērtību sistēmu un biznesa kontekstā Eksāmens 4
JurZ3218 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
JurZ3215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
Izvēles daļa 1
4
Ekon2111 Starptautiskās tirdzniecības modeļi Eksāmens 4
PolZ2010 Ārpolitikas analīze Eksāmens 4
Prakse
6
Ekon3079 Prakse Prakse 6
Valodu studiju modulis
14
ValoP139 Biznesa angļu valoda I Eksāmens 2
ValoP140 Biznesa angļu valoda II Eksāmens 2
Valo2447 Biznesa tiesību angļu valoda Eksāmens 2
Valo1587 Franču valoda I Eksāmens 2
Valo2460 Franču valoda II Eksāmens 4
Valo2164 Lietišķā sarakste angļu valodā* Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ekonomika
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju procesā tiek izmantotas gan tradicionālas, gan inovatīvas studiju metodes un formas. Lekciju kursi ir veidoti gan lekciju, gan semināru, gan arī praktisko nodarbību formā. Lekcijās tiek izmantotas interaktīvās pasniegšanas metodes, ieskaitot studentu patstāvīgos darbus,  studentu darbu grupās un projektu prezentācijas. Studiju kursos ir ietverti arī studentu individuālie un grupu patstāvīgie darbi, piemēram, referātu un projektu rakstīšana, diskusiju jautājumu sagatavošana un kolokviju organizēšana. Tiek organizētas arī studentu diskusijas par aktuālākajām ekonomikas tendencēm un notikumiem pasaulē, lai padziļināti izpētītu ekonomikas un politikas procesus un to ietekmējošos faktorus. Tāpat tiek izmantotas arī situāciju analīzes un lietišķās spēles, simulējot dažādas situācijas un attīstības scenārijus. Studiju kursos iekļautā apmācība e-vidē dod iespēju studentiem izmantot studiju e-kursu apmācības metodes. Pasniegšanas metodes izvēle galvenokārt ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas.
      Bakalaura studiju programmas praktiskajā realizācijā liela uzmanība pievērsta kā starptautiskās ekonomikas dažādiem teorētiskiem un pētniecības aspektiem, tā arī praktiskām iemaņām, kas saistītas ar komercdiplomātijas un saskarsmes kompetencēm starpkultūru vidē.
      Programmas realizācijā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela Latvijas un starptautiskās pētnieciskās darbības pieredze, kas tiek integrēta pasniedzamajos kursos un tādējādi sekmē studentu starptautiskās ekonomikas analīzes prasmju veidošanos.
      Bakalaura studiju procesā studenti tiek iesaistīti Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras veiktajos pētījumos un zinātnisko tēmu izstrādē. Studenti izstrādājot savus kursa un bakalaura darbus, kā arī strādājot praksi tiek orientēti uz valstiski svarīgu jautājumu izpēti vairākos zinātniskajos virzienos: Latvijas ekonomika un tautas attīstība globalizācijas un Eiropas Savienības integrācijas kontekstā; Konkurētspējas veicināšanas instrumenti: teorija un prakse; Baltijas jūras valstu reģiona uzņēmējdarbības veicināšana; Cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla loma ekonomikā un uzņēmējdarbībā; Starptautiskās uzņēmējdarbības vides problēmas Latvijā u.c. Bakalaura darbu tēmu izvēlē tiek ņemti vērā LR Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un LIAA piedāvātie pētniecības virzieni.
       Studiju programmas nodrošinājums nepārtraukti attīstās un izmanto mūsdienu tehnoloģiskās iespējas: LU Informācijas sistēmā studenti seko līdzi nodarbību grafikiem, studiju kursu aprakstiem, saviem datiem, tai skaitā sekmēm; daudzi studiju kursi tiek realizēti e-studiju vidē „Moodle” un studenti var izmantot tur ievietotos lekciju prezentāciju materiālus; studiju materiālus studenti var saņemt arī no mācību spēku mājas lapām. Studentiem ir arī iespēja veikt un iesniegt praktiskos darbus un kontroldarbus e-studiju vidē.
       Studiju nodrošinājumā svarīga forma ir akadēmiskā personāla konsultācijas. Tās studentiem ir pieejamas pietiekamā apjomā. Informācija par konsultācijām ir izvietota pie struktūrvienību atrašanās vietām, LU portālā EVF mājas lapā. Tāpat arī mācību spēki konsultē studentus, izmantojot e-pastu. Operatīvu informāciju studiju lietvedis paziņo studentiem uz grupu e-pasta adresēm.
Vērtēšanas sistēma
Studiju programmā studentu zināšanas tiek vērtētas saistībā ar studiju rezultātiem.
Studiju kursu apgūšanas laikā novērtēšana notiek regulāri un nepārtraukti. Visos studiju kursos studentu zināšanas tiek vērtētas integratīvi, t.i., visas studentu aktivitātes – darbs nodarbību laikā, patstāvīgie individuālie un grupu darbi, kontroldarbi, referāti, prezentācijas un testi tiek vērtēti ar noteiktu punktu skaitu, kas summā veido kursa kopējo novērtējumu.
      Katram studiju kursam ir izstrādātas prasības kursa apguvei, kas ir izklāstītas kursa aprakstā. Pirmo nodarbību laikā docētāji informē studējošos par kursā noteiktajiem pārbaudījumiem, to skaitu, biežumu un veidiem, noslēguma pārbaudījumu, kā arī par to kā veidojas gala atzīme. LU noteiktie pārbaudījuma veidi ir starppārbaudījumi un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Starppārbaudījumu veidi ir: kontroldarbs; patstāvīgais darbs; praktiskais/laboratorijas darbs; referāts vai cits darba veids atbilstoši studiju kursa specifikai. Starppārbaudījumu skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā.
      Praktisko iemaņu apguve konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā ir ļoti svarīga sastāvdaļa studiju kursu apguvē, piemēram, projektu pieteikumu izstrāde, atsevišķu valstu biznesa kultūras apguve, konkrētu starptautisku korporāciju stratēģiju izpēte u.t.t.. Liela vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba pilnveidošanai, ļaujot iedziļināties atsevišķu jautājumu izziņā, iegūto informāciju apkopojot un secīgi izklāstot nodarbību laikā. Šādi tiek izmantotas gan individuālās izpētes, gan grupu darba metodes.
      Katra studiju kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi), saņemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai mācību spēks var noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam.
      Pārbaudījuma formas ir rakstisks pārbaudījums, mutvārdu pārbaudījums, kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā izpildītus uzdevumus.  Mutvārdu un rakstveida daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursa aprakstā.
      Bakalaura studiju programmas „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” noslēguma bakalaura darbu vērtēšana notiek pēc Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedrā izstrādātajiem bakalaura darba vērtēšanas kritērijiem.
Programmas izmaksas
Studiju programmas izmaksas vienam studentam gadā atbilst norādītajai studiju maksai.