Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Eiropas studijas - maģistra studiju programma

 
 
 
Absolventu atsauksmes
 
Ja kāds man jautātu, vai ir bijis vērts studēt Eiropas studijas Latvijas Universitātē, mana atbilde būtu – jā! Mans darbs vienmēr ir bijis un joprojām ir cieši saistīts ar Eiropas jautājumiem, tādēļ arī nolēmu pieteikties studijām šajā programmā. Eiropas studiju programma man sniedza labu izpratni par Eiropas integrācijas jautājumiem un Eiropas Savienības institūciju darbības principiem. Esmu uzlabojis savas zināšanas ekonomikā, politikas zinātnē un Eiropas tiesību jautājumos. Mums tika nodrošināta lieliska iespēja piedalīties praktiskās pētniecības nedēļā Briselē, kuras laikā apmeklējām visas būtiskākās Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas kopā ar citiem studentiem no Brēmenes augstskolas. Tā bija ļoti laba un vērtīga pieredze, kas ir palīdzējusi man veidot savu profesionālo karjeru.
 
Česlavs Gržibovskis,Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
 
Eiropas studiju maģistra studiju programma Latvijas Universitātē ir īpaši veidota visiem tiem, kas plāno strādāt Eiropas Savienības „administrācijas sirdī”. Padziļinātās teorētiskās zināšanas Eiropas jautājumos, kas tika iegūtas lekcijās, un piedalīšanās praktiskās pētniecības seminārā Briselē, kā arī studijas Erasmus apmaiņas programmas ietvaros bija sākuma punkts manas karjeras veidošanai Eiropā. Sabalansēta akadēmiskās un praktiskās pieejas kombinācija divu gadu studiju procesā man ļāva ne vien iegūt, bet arī sekmīgi izmantot jauniem profesionāļiem nepieciešamās zināšanas.
 
Anna Parfjonova, Eiropas Parlaments Briselē, Beļģijā
 
Esmu pateicīga Eiropas studiju maģistra studiju programmai par starpdisciplināru analītisko spēju attīstīšanu, ko izmantoju savā ikdienas profesionālajā darbībā, strādājot ar Eiropas Savienības projektiem, pētījumiem un vadot nodarbības Latvijas Universitātē.
 
Studējot Eiropas studiju programmā, mums bija iespēja apmeklēt ārvalstu augstskolu profesoru vadītos kursus, kas ļāva iepazīties ar citu valstu ekspertu pieredzi Eiropas jautājumos. Iegūtās zināšanas sniedza iespēju turpināt studijas doktorantūrā un nostiprināt saiti ar akadēmisko vidi.
 
Līga Baltiņa, Reģionālās attīstības aģentūra Briselē, Beļģijā
Studiju virziens
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 12.06.2019
Programmas direktors
Tatjana Muravska
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 1
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienu vakaros no plkst. 18.15 līdz 21.30
Studiju valoda
Angļu
Programmas anotācija
Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti. Studijas notiek latviešu un angļu valodā, un programmā ir arī franču valodas kursi. Programma piedāvā apgūti ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas moduļus divās apakšprogrammās: „ES ārējas attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējas attiecības: Ziemeļu un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”.
Praktiskās pētniecības nedēļas ES institūcijās un NATO Briselē un Luksemburgā; Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē un Vācijas Federālās bankas augstskolā Hamburgā un citas iespējas.
Programma sadarbojas ar LU doktorantūras skolu, piedāvājot ESMP studentiem piedalīties organizēšanā un satura veidošanā ar prezentācijām un publikācijām semināros un konferencēs.
Apmaiņas programmas ar vairāk nekā 100 universitātēm ERASMUS+ ietvaros gandrīz visās ES valstīs, kā arī ne-ES valstīs, piemēram, Norvēģijā, Islandē, Turcijā un ISEP apmaiņas programma ar augstskolām ASV.
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Eiropas studiju maģistra studiju programmas pamatmērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. uzņēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās. To iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot maģistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu sasniegumus, kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Programma arīdzan ir orientēta sniegt maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā.
Būtiskākie maģistra studiju programmas uzdevumi:
 • veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju raksturam un tajā iekļauto priekšmetu (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne, reģionālās studijas) prasībām;
 • sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
 • pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un pielietot iegūtās zināšanas;
 • nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, vieslektoriem no partneruniversitātēm ārzemēs, kā arī ar speciālistiem un ekspertiem no Latvijas valsts un ES institūcijām;
 • piesaistīt ārvalstu studentus Eiropas studijas programmā.
Programmas studiju rezultāti
Vispārējās kompetences:
 • mutiski un rakstiski sazināties dzimtajā un svešvalodā;
 • loģiskā veidā strukturēt pētniecības rezultātus;
 • prasme pārvaldīt informāciju  - atrast un analizēt informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem;
 • patstāvīgi strādāt starpdisciplinārā jomā;
 • strādāt multikulturālā komandā;
 • veikt pētījumus nozarē un pārskata izpēti, izmantojot piemēroti precīzu metodoloģiju;
 • izprast dažādu disciplīnu metodoloģijas un izmantot tās integrētā veidā;
 • atspoguļot savas personīgās vērtības un apšaubīt koncepcijas, idejas, teorijas.
Specifiskās Eiropas studiju kompetences:
 • spēja komentēt vai atbilstoši papildināt ar anotācijām dokumentus saistībā ar Eiropas studijām kritiskiem jautājumiem;
 • spēja interpretēt Eiropas līmeņa notikumus, attīstību un politiku nacionālā, reģionālā un vietējā ietvarā;
 • spēja apzināt ES paplašināšanās un integrācijas procesa komplekso raksturu;
 • spēja izprast viedokļus, kas izriet no dažādiem Eiropas nacionālajiem  un kultūras pamatiem, un to respektēšana;
 • spēja izprast viedokļus, kas izriet no dažādiem ar Eiropu nesaistītiem nacionālajiem un kultūras pamatiem un to respektēšanu;
 • spēja izprast Eiropas studiju nozīmi mūsdienu Eiropas attīstības tendenču kontekstā;
 • spēja izprast debates par Eiropas pilsonību un Eiropas identitāti;
 • zināšanas par Eiropas moderno vēsturi salīdzinošā aspektā;
 • zināšanas par Eiropas idejām;
 • zināšanas par Eiropas mainīgo lomu mūsdienu pasaulē.
Darba iespējas
ESMP absolventiem ir ļoti augsts nodarbinātības rādītājs ES un citās starptautiskajās, privātajās un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, lobēšanas aktivitātēs ES, starptautiskajā žurnālistikā, padomdevēju pozīcijās politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā, kā arī tālāku studiju izvēle doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība jebkurā zinātņu nozarē

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000)
 
Papildu nosacījumi: 1) angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
2) dzīves gājuma apraksts (CV) un motivācijas vēstule
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
1. Rakstiskā  daļa, lai noskaidrotu reflektantu motivāciju studēt Eiropas studiju maģistra studiju programmā un iespējamās maģistra darba tēmas izvēles pamatojumu
2. Mutiskā daļa pārrunu formā par ekonomikas, tiesību zinātnes un politikas zinātnes jautājumiem.
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Eiropas studiju maģistra programmas direktore, Latvijas Universitātes un Žana Monē (Jean Monnet) programmas profesore, Dr.oec. Tatjana Muravska, tālr.  67034795, 326.telpa,  e-pasts: tatjana.muravska@lu.lv
Studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312.telpa, tālr.67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv 
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Eiropas studijas
80
Obligātie kursi
56
Obligātā daļa
36
VadZ5014 Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas Eksāmens 4
VadZ5107 Eiropas Savienības fondu un projektu vadība Eksāmens 2
Ekon5058 Eiropas Savienības sociālekonomiskās politikas aktuālās tēmas Eksāmens 4
Ekon5057 Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība Eksāmens 4
JurZ5004 Eiropas tiesības I - Eiropas Savienības tiesību attīstības aktuālie aspekti Eksāmens 2
JurZ5136 Eiropas tiesības I - līgumi un institūcijas Eksāmens 2
Ekon5895 Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā Eksāmens 4
Demo5000 Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi Eksāmens 4
Ekon5891 Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs I Eksāmens 2
Ekon5004 Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs II Eksāmens 2
Ekon6014 Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs III Eksāmens 2
Ekon6011 Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs IV Eksāmens 2
SDSK5089 Valoda un diplomātija Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
20
SDSK6037 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
24
Kopējā B daļa
12
KomZ5078 ES publiskā komunikācija: teorijas un prakses analīze Eksāmens 2
SDSK5125 Eiropas Komisijas prioritātes un darbības metodes Eksāmens 2
Ekon6033 Eiropas valstu reģionālā un sociālā politika Eksāmens 4
Valo5448 Juridiskā franču valoda Eksāmens 2
Valo5315 Latviešu valodas pamatkurss Eksāmens 2
PolZ5008 Latvijas lauksaimniecības politika Eiropas Savienības kontekstā Eksāmens 2
Ekon5890 Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 2
Ekon5082 Starptautiskās un Eiropas Savienības finanses Eksāmens 2
Apakšprogrammu B daļa
12
ES ārējās attiecības: Austrumeiropa un Krievija
12
Ekon6057 ES Enerģētikas diplomātija: metodes un politikas instrumenti - Austrumu partnerības valstis un Krievija Eksāmens 2
VadZ6055 ES vadība un publiskā diplomātija – Austrumeiropa un Krievija Eksāmens 2
VadZ6053 ES ārējo sadarbības programmu un projektu vadība – ES Austrumu partnerības valstis un Krievija Eksāmens 2
Ekon6000 Eiropas Kaimiņattiecību politika un ES Austrumu partnerības valstis – socāli ekonomiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ6060 Tiesības 1 – ES ārējo attiecību tiesiskie aspekti ar ES Austrumu partnerības valstīm un Krieviju Eksāmens 2
JurZ6062 Tiesības 2 - Eiropas cilvēktiesību aizsardzības mehānismi un Krievijas Federācija Eksāmens 2
ES ārējās attiecības: Ziemeļu un Latīņamerika, Āzija un Āfrika
12
JurZ6063 Amerikas, Āfrikas un Āzijas reģionālās cilvēktiesību aizsardzības sistēmas Eksāmens 2
Ekon5086 ES Enerģētikas diplomātija: metodes un politikas instrumenti - Latīņamerika, Ziemeļamerika, Āfrika un Āzija Eksāmens 2
VadZ6054 ES vadība un publiskā diplomātija – fokuss uz Latīņameriku , Ziemeļameriku, Āfriku un Āziju Eksāmens 2
VadZ5156 ES ārējo sadarbības programmu un projektu vadība - Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis Eksāmens 2
Ekon6058 ES ārējās attiecības un Ziemeļamerikas, Latīņamerikas, Āzijas un Āfrikas (AAA) valstis: sociāli ekonomiskie aspekti Eksāmens 2
JurZ6061 Tiesības 1 – ES ārējo attiecību tiesiskie aspekti ar Ziemeļameriku, Latīņameriku, Āziju un Āfriku Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ekonomika
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota, galvenokārt, lekciju un semināru veidā, tai skaitā, organizējot studiju darbu praktiskās darba grupās un pētnieciskos semināros. Šādā veidā studenti tiek ar interesi iesaistīti gan studiju satura apgūšanā, gan studiju procesa līdzdalībā kopumā. Studiju kursu gaitā studenti gatavo arī esejas par kursa tēmām un, padziļinātas izpētes rezultātā, arī prezentāciju par kādu no kursa tēmu aspektiem vai specifiku. Lai papildinātu akadēmiskās, teorētiskās un praktiskās, tai skaitā, analītiskās darba iemaņas un spējas, studentiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties arī papildus akadēmiskās aktivitātēs, piemēram, vieslekciju, viessemināru, apaļā galda diskusiju apmeklēšana ar ārvalstu vieslektoriem no ES un citām starptautiskajām iestādēm, kā arī iespējams piedalīties konferencēs, kolokvijos un citās ārpuslekciju aktivitātēs. Eiropas studiju maģistra programma nodrošina iespēju studentiem piedalīties arī studiju vizītē uz Eiropas Savienības galvenajām institūcijām Briselē un Luksemburgā.
      Studiju gaitā programma stingri uzsver un fokusējas studentu neatkarīgu pētniecisko darbu. Tas būtiski palīdz nostiprināt studentu zināšanas programmas kursu tēmās un attīstīt studentu prasmes, tai skaitā, pētnieciskās, analītiskās, komunikāciju prasmes. Kursu gaitā un to noslēgumā programmas studentiem jāapliecina akadēmiskās zināšanas un spēja strādāt patstāvīgi rakstisku eseju un eksāmenu veidā.
      Studentu gelvenie individuāli neatkarīgie, patstāvīgie pētījumi jāveic maģistra darbu gatavošanas laikā. Sagatavošanās process ir būtisks elements, lai sagatavotu kvalitatīvu maģistra darbu; tāpat nozīmīga ir laba sadarbība ar maģistra darba vadītāju. Maģistra darba sagatavošanas process un tā prezentācijas tiek vērtētas šādos programmas kursos: "Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs III" un "Praktiskās pētniecības metodoloģijas seminārs IV", tādējādi veicinot maģistra darba kvalitāti, lai savlaicīgi būtu iespējams izvairīties no kļūdām un pilnība ievērot maģistra darba sagatavošanas laika grafiku.
Vērtēšanas sistēma
Studentu darbu vērtēšanas sistēma atbilst LU kopējiem zināšanu novērtēšanas principiem, Boloņas reformām, kā arī arī Eiropas Komisijas projekta „Tuning- Educational Structures in Europe” metodiskajiem ieteikumiem.
      Galvenie studentu darbu vērtēšanas parametri ir kvalitatīvie (atzīme) un kvantitatīvie (kredītpunktu apjoms). Galvenie kvalitatīvā studentu darba novērtējuma veidi programmā ir: rakstiski vai mutiski kursu eksāmeni, kas var tikt organizēti individuāli vai grupās; pētījumu ziņojumi, testi vai cits individuālais darbs, kā arī semināru un citu akadēmisko pasākumu apmeklēšana, kas vēlāk tiek novērtēta. Studentu darbi, zināšanas un prasmes tiek novērtētas 10 ballu skalā. Vērtējums tiek atzīts par sekmīgu un studentam tiek ieskaitīti kursa kredītpunkti, ja gala novērtējums ir vismaz 4 balles. Studenta zināšanu un prasmju novērtēšanas forma var būt atšķirīga dažādos kursos. Katra kursa aprakstā tiek noteikts veids, kādā studenti saņem attiecīgā kursa gala novērtējumu, detalizēti norādot novērtējuma komponentes un to īpatsvarus kopējā novērtējumā. Kursu apraksti regulāri (katra semestra sākuma) tiek izskatīti un pilnveidoti atbilstoši jaunākajai situācijai. Studiju kursu apraksti atbilstoši LU noteikumiem ir apkopoti un pieejami gan studentiem, gan mācībspēkiem Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS).
      Katra studenta gala novērtējums katrā kursā tiek reģistrēts studentu novērtējumu protokolā. Studentiem ir tiesības kārtot eksāmenu vienā kursā trīs reizes – divas reizes kursa vadītāja uzraudzībā un trešo reizi LU EVF apstiprinātas komisijas uzraudzībā. Ja students negūst sekmīgu vērtējumu kursā pēc trešās eksāmena iespējas, studentam ir jāatkārto attiecīgais studiju kurss. Pirms katra eksāmena, studentiem ir tiesības saņemt ieteikumus un padomus no studiju kursa vadītaja.
      Studiju noslēgumā studentiem ir jāaizstāv maģistra darbs, pamatojoties uz neatkarīgi veiktu individuālu pētījumu. Pēc sekmīgas aizstāvēšanas studentam tiek piešķirts maģistra grādu. Maģistra darba vadītājs (akadēmiskā personāla pārstāvis) uzrauga maģistra darba izstrādes gaitu un progresu, kā arī sniedz padomus un norādījumus. Maģistra darba novērtējumu veic programmas gala pārbaudījumu novērtēšanas komisija.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.