Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Starptautiskais bizness - profesionālā maģistra studiju programma

„Galvenais iemesls, kāpēc izvēlējos šo studiju programmu, bija lieliska iespēja divu gadu laikā iegūt diplomu gan Latvijas Universitātē, gan Francijā Université Paris-Est Créteil Val de Marne. Studijas starptautiskā biznesa studiju programmā man deva praktiskas un teorētiskas zināšanas, kas noder turpmākai karjeras attīstībai. Tās ļāva man iegūt starptautisku pieredzi, studējot kopā ar dažādu kultūru pārstāvjiem un iegūstot zināšanas pie pasniedzējiem ne tikai no Latvijas Universitātes, bet arī no ASV, Francijas un citām valstīm.”

Lāsma Rupmeja,
starptautiskās kompānijas Royal Buckingem Austrumeiropas reģiona Pārdošanas daļas speciāliste

 
„Starptautiskā biznesa maģistra studiju programmu izvēlējos divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Otrkārt, programma paredz elastīgu un manam saspringtajam darba režīmam piemērotu nodarbību grafiku. Šie divi gadi pagāja nemanāmi. Visaugstāk es novērtēju iespēju Universitātē iegūtās zināšanas uzreiz izmantot praksē. Turklāt programmas pragmatiskā pieeja ir palīdzējusi no malas izanalizēt manā darbavietā notiekošos procesus un to iespējamos uzlabošanas veidus.”

Jurijs Adamovičs,
2005.gada absolvents,
bijušais Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Norvēģijas, Somijas un Latvijas nodaļas izpilddirektora padomnieks, Problemātisko aktīvu bloka vadītājs MDM banka (Krievija)


„Studējot profesionālajā maģistra studiju programmā Starptautiskais bizness, esmu paplašinājusi savu redzesloku par globāliem biznesa procesiem pasaulē un izpratni par starptautiskā biznesa veidošanas pamatprincipiem un tā būtību kopumā, Studijas šajā programmā rosinājušas mani domāt daudz globālāk un raudzīties uz lietām daudz plašāk nekā iepriekš, izvērtējot gan starptautiskā biznesa perspektīvas, gan esošās un iespējamās problēmas.

Ieteiktu izvēlēties šo studiju programmu katram, kurš jau darbojas starptautiskajā biznesā un vēlas paplašināt un nostiprināt savas zināšanas šai jomā, gan arī tiem, kas vēl tikai plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai jebkuru citu darbību starptautiskajā biznesa vidē, jo programmas piedāvātās prakses iespējas būtiski papildinās arī teorētiskās zināšanas.”

Līga Līce,
2011.gada absolvente,
ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2”, kas ļāva studēt sājā studiju programmā un absolvēt to 2011.gadā.
Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Baiba Šavriņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2150 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 1
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 40
minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Studijas notiek 2-4 dienas nedēļā: darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem
Studiju valoda
Angļu
Programmas anotācija
Profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) stratēģiskais mērķis ir izglītot profesionāli augsti kvalificētus speciālistus valstij un tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs, sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Programma ir orientēta uz ikvienas tautsaimniecības nozares, kā arī institūciju augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, un jebkuram tās sekmīgi absolvējušam klausītājam tiek radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā.

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:
  • nodrošināt studentiem augstu zināšanu līmeni, palielināt prasmi radoši un kritiski domāt, skatīt starptautisko uzņēmējdarbību tās kompleksitātē globalizācijas, integrācijas un straujo pārmaiņu kontekstā;
  • nodrošināt atbilstošu kvalifikāciju ilgstošai konkurētspējai, veidojot karjeru jaunās ekonomikas apstākļos;
  • nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu, analizējot uzņēmumu kā elementu starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē, un veicināt izpratni par nepieciešamo saikni starp uzņēmumu un vidi un par vadītāju lomu šīs saiknes attīstīšanā;
  • iesaistīt studentus konkrētu praktisko uzdevumu risināšanā, lai sekmētu iegūto zināšanu attīstību
Prakses vieta – uzņēmums, konsultatīva firma, iestāde, kuras praktiskā darbība ir saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību.
Bez tam tas var būt arī
  • uzņēmums, kurš vēlas uzsākt ārējo ekonomisko darbību
  • ārzemju uzņēmums
  • vēstniecība, konsulārā iestāde
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte saviem studentiem piedāvā iespēju arī pieteikties ERASMUS+
praksei ārvalstu uzņēmumā (EEZ valstīs ), saņemot stipendiju.
 
Pēc individuālas iniciatīvas studentiem ir iespēja pieteikties doktorantūras skolās.
 
Līdz 5 studentiem ir iespēja iesaistīties dubultdiploma sadarbības programmā, studējot Francijā (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) un iegūstot 2 maģistra diplomus.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus+, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs.

Šobrīd LU EVF ir ap 130 ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā un Turcijā, u.c.

Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un 1 semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c. 
Darba iespējas
Programma ir vērsta uz ikvienas darbības jomas augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, lai katram, kas to sekmīgi apguvis, būtu radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Programma tapusi sadarbībā ar vairākām ārvalstu partneruniversitātēm, kurās ir uzkrāta pieredze līdzīgu profesionālo maģistra studiju programmu īstenošanā. Programmas izstrādāšanā ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības attīstības īpatnības Latvijā un lielā nepieciešamība pēc kvalificētiem starptautiskā biznesa speciālistiem, Latvijai integrējoties globālajā tirgus apritē. Mūsu valstī tā ir viena no pirmajām profesionālajām maģistra programmām, kas atbilst šādu speciālistu sagatavošanai.

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)
 
Papildu nosacījumi:
1) vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;
2) angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā; 
3) dzīves gājuma apraksts (CV)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Tests starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un eseja angļu valodā.
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktore Dr.oec.,prof. Baiba Šavriņa, 426.telpa, tālr.: 67034719, e-pasts: baiba.savrina@lu.lv
Programmas studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312.telpa, tālr.: 67034777, e-pasts: Astra.Zalkalne@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Starptautiskais bizness
80
Obligātie kursi
62
Obligātā daļa
16
Ekon5115 Grāmatvedība vadītājiem Eksāmens 2
VadZ5149 Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē Eksāmens 4
VadZ6107 Patērētāju psiholoģija un uzvedība starptautiskajā biznesā Eksāmens 4
VadZ5114 Starptautiskais menedžments globālās konkurences apstākļos Eksāmens 2
Ekon5055 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 2
Ekon5056 Valsts politika uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam Eksāmens 2
Prakse
26
VadZ5028 Prakse Sad.kurss prakse (eksāmens/DP) 26
Valsts pārbaudījums
20
VadZ5032 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi
18
Kopējā B daļa
8
VadZ4012 Eksporta mārketings Eksāmens 2
Valo5315 Latviešu valodas pamatkurss Eksāmens 2
JurZ5029 Starptautiskās komerctiesības Eksāmens 2
Ekon5144 Uzņēmuma finanšu vadība un saimnieciskās darbības uzskaite Eksāmens 4
Apakšprogrammu B daļa
10
Eksporta menedžments
10
VadZ5111 Daudznacionālās korporācijas un ekonomikas globalizācija Eksāmens 2
Ekon5890 Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes Eksāmens 2
VadZ5102 Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē Eksāmens 2
VadZ5113 Starptautiskā biznesa finanšu vide Eksāmens 2
Ekon5047 Starptautiskā biznesa riska vadība Eksāmens 2
VadZ5157 Starptautiskā biznesa stratēģija Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Vadībzinātne
EKI līmenis
7