Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Finanšu ekonomika - profesionālā maģistra studiju programma

Absolventu atsauksmes

Programma lieliski savienoja praktiskās zināšanas par uzņēmējdarbību un teorētiskās zināšanas par starptautiskām finansēm un globālajiem procesiem. Šo programmu es ieteiktu tiem, kas vēlas padziļināti izprast finansu procesus uzņēmuma, valsts un pasaules mērogā.

Sanita Rugina, SIA TŪRISMA AĢENTŪRA KOLUMBS Valdes locekle

Maģistra studiju programma "Finanšu ekonomika" pavēra plašāku manu redzesloku, radīja izpratni par biznesa, finanšu jomas būtību un ikdienas cilvēkam nemanāmajām norisēm.
Studijas radīja manī pārliecību, ka es spēju darīt vairāk un deva impulsu savu ieceru īstenošanai dzīvē. Ikvienam, kuru fascinē biznesa un finanšu pasaule, iesaku izbaudīt šīs programmas sniegtās iespējas, satikt interesantus cilvēkus un pieredzējušus pasniedzējus.

Inese Neļķe, SIA UGUNSZIEDS īpašniece
 
Atceroties mācības Latvijas Universitātes profesionālajā maģistru programmā Finanšu ekonomika, pirmās trīs lietas, kas nāk prātā, ir viegli pielietojamās praktiskās zināšanas, aktuālais informatīvais lekciju saturs un augsti profesionālais pasniegšanas stils.

Šīs programmas ietvaros uzsvars tiek likts uz praktisko un, kas ir ļoti būtiski, mūsdienīgo zināšanu pasniegšanu. Tas ir teicami panākts, pateicoties vairākiem pasniedzējiem ar bagātu profesionālo pieredzi, kas ietilpst akadēmiskajā sastāvā, un sastādītajai programmai, kas ir rūpīgi pārdomāta.

Reflektantiem ar vairāku gadu profesionālo pieredzi gribu īpaši ieteikt neuztraukties par grūtībām jauno zināšanu apgūšanas procesā. Iestāšanas brīdī man bija sakrāta piecu gadu profesionālā pieredze un pašam bija jūtamas nelielas bailes par grūtībām, uztverot jauno informāciju. Izrādās, ka sakrātā pieredze vienīgi sekmēja jauno zināšanu apgūšanu.

Var droši teikt, ka pavadītais laiks šīs programmas ietvaros radīja sinerģiju profesionālajā karjerā.

Jurijs Moskaļuks,
SIA CE Services (Šveices ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrības CEAMS AG meitas uzņēmums)
valdes loceklis, strukturēto produktu izstrādes nodaļas vadītājs

Ļoti būtiski ir atrast pareizo vietu tālākai profesionālai indivīda attīstībai, un es kā finanšu ekonomikas maģistrs, kurš turpina studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā, šo vietu biju atradis – Latvijas Universitātes profesionālo maģistra programmu Finanšu ekonomika.

Šīs programmas mācībspēku sastāvs ir rūpīgi atlasīts, un mācību procesā studenti ieguva fundamentālas teorētiskās zināšanas. Pasniedzēju starpā ir vairāki praktiķi, kuri dalās savā pieredzē, stāsta par aktualitātēm un akcentē būtiskāko, minot piemērus no darba pieredzes. Šādi pasniegta informācija vienmēr paliek atmiņā daudz labāk, un parasti lekcijas ir daudz interesantākas.

Draudzīgas attiecības studentu starpā, kuras izveidojās maģistrantūras laikā, noteikti būs noderīgas tālākās dzīves gaitās, jo varat būt pārliecināti, ka daudzi Latvijas Universitātes finansisti ir speciālisti ar lielu karjeras izaugsmes potenciālu.

Tajā brīdī, kad teorētiskās zināšanas pārklājas ar praktiskiem darbiem, rodas liels gandarījums par studiju laikā iegūto pieredzi, kuru novēlu iegūt arī jums, topošie maģistri!

Eduards Gross,
LR Finanšu ministrijas Budžeta departamenta
Valsts budžeta kopsavilkuma nodaļas vadītāja vietnieks
Studiju virziens
Ekonomika
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā maģistra grāds finanšu ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Inna Romānova
Programmas apjoms
40 KP jeb 60 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
2 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 20
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Nodarbības notiek 2-3 dienas nedēļā: 1-2 darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū.

Studiju laikā studenti var iziet praksi ne tikai Latvijas, bet arī citu EEZ valstu finanšu institūcijās un uzņēmumos (ir iespēja saņemt stipendiju Erasmus+ prakses programmas ietvaros.

Profesionālā maģistra studiju programmā studējošiem ir iespēja studēt ārzemēs studentu apmaiņu programmu ietvaros kādā no Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sadarbības augstskolām. Šobrīd LU EVF ir vairāk nekā 130 Erasmus sadarbības līgumi ar universitātēm dažādās valstīs Eiropā. Bez tam, studentiem ir iespēja piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros.
 
Studentiem ir iespēja pieteikties doktorantūras skolā „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”. Doktorantūras skolas mērķis ir Latvijas Universitātes pētniecības kvalitātes uzlabošana, radot iespējas veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem.  
Programmas mērķis un uzdevumi
Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.
 
Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:
  1. piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās;
  2. piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo darbību, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;
  3. dot iespēju finanšu ekonomikas problēmas izpētīt starptautiskā līmenī, izzināt ekonomikas attīstības tendences un kopsakarības, saskatīt Latvijas vietu pasaules un Eiropas ekonomiskajā sistēmā;
  4. dot iespēju apgūt iemaņas teorētisko zināšanu praktiskā lietošanā atbilstoši finanšu analītiķa pienākumiem. 
Programmas studiju rezultāti
Augstākā līmeņa profesionālā maģistra studiju programma sniedz padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas finanšu ekonomikā. Pēc sekmīgi izpildītas studiju programmas studenti spēj parādīt:

1. Akadēmiskās kompetences.
Studenti spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu tirgu un tā analīzes metodēm; uzņēmuma finanšu vadību mainīgajā ekonomiskajā vidē; uzņēmuma finanšu risku novērtēšanu un pārvaldīšanu; inovatīvu finanšu instrumentu izstrādi un realizāciju; finanšu inženierijas rīkiem un to izmantošanu finanšu problēmu risināšanai; vadības lēmumu pieņemšanu, uzņēmuma turpmākās darbības plānošanu un prognozēšanu; finanšu analīzes kvantitatīvām metodēm; pētījumu veikšanas metodēm; darba motivāciju, darba grupām un organizācijas kultūru.

2. Profesionālās kompetences, prasmes.
Studenti spēj patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas augsti kvalificēto profesionālo funkciju veikšanai; analizēt jaunākas tendences finanšu jomā un argumentēti diskutēt par tām; veikt finanšu problēmu kritisko analīzi un pieņemt pamatotus lēmumus to risināšanai; veikt uzņēmuma finanšu plānošanu un vadību; sagatavot ieteikumus uzņēmuma kapitāla piesaistīšanai un atbilstošās kapitāla struktūras veidošanai; analizēt dažādus uzņēmuma darbības aspektus, identificēt un analizēt uzņēmuma darbības problēmas; veikt finanšu aprēķinus, izmantojot modernas informācijas tehnoloģijas; interpretēt finanšu aprēķinu rezultātus; identificēt un novērtēt uzņēmuma darbības finanšu riskus; lietot jaunākās riska vadības stratēģijas finanšu riska pārvaldīšanai; analizēt projektus un argumentēt vadības lēmumus; lasīt speciālo literatūru svešvalodā par finansēm un finanšu vadību; strādāt ar dažādiem informācijas avotiem pētāmās problēmas analīzei; argumentēti pamatot savu viedokli un prezentēt to; pastāvīgi attīstīt savas kompetences. 
Darba iespējas
Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, finanšu analītiķiem u.c. banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)
 
Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktore Dr.oec., asoc.prof. Inna Romānova, 435. telpa, tālr. 67034632, e-pasts: inna.romanova@lu.lv
Studiju metodiķe Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkane@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Finanšu ekonomika
40
Obligātie kursi
32
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē
4
EkonP032 Finanšu risku analīze Eksāmens 2
EkonP021 Naudas teorija un politika Eksāmens 2
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
2
Ekon5807 Pētnieciskā darba problemātika un metodoloģija Eksāmens 2
Prakse
6
Ekon6020 Prakse finanšu analīzē un vadībā I Prakse 6
Valsts pārbaudījums
20
Ekon6048 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
8
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi, nozares teorijā un praksē
3
Ekon6047 Finanšu inženierija Eksāmens 3
EkonP030 Starptautiskās finanses Eksāmens 2
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
5
EkonP035 Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes Eksāmens 2
Ekon5075 Finanšu vadība Eksāmens 3
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
0
Psih5057 Organizāciju psiholoģija** Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ekonomika
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Metodiskā pieeja studiju procesa īstenošanā tiek balstīta uz interaktīvām problēmlekcijām un situāciju analīzi ar mērķi iemācīt studentiem domāt patstāvīgi un kritiski vērtēt dažādus jautājumus, attīstīt analītiskās spējas. 
Studiju procesa uzlabošanai ir paplašināts studentiem piedāvāto e-resursu klāsts (datubāzes, e-grāmatas). Studiju procesā izmantojamie metodiskie materiāli, metodiskie norādījumi, studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti u.c. ir pieejami LU informācijas sistēmā, EVF mājas lapā. Studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas vismaz reizi nedēļā.
 
Ņemot vērā programmas profesionālo virzienu, īpaša uzmanība studiju procesā tiek veltīta pētījumu praktiskam pielietojumam. Programmā tiek īstenota jauna metodiskā pieeja maģistra darba izstrādāšanā, t.i., maģistra darbus izstrādā un aizstāv kā reālus investīciju projektus. Projekta izstrādāšana ir tieši saistīta ar praksi, kuras laikā maģistrantiem jāsavāc un jāapstrādā nepieciešamā informācija un jāizstrādā projekta atsevišķas sadaļas. 
 
Profesionālā maģistra studiju programmas īstenošanai tiek veicināta sadarbība ar darba devējiem (bankām, uzņēmumiem, finanšu institūcijām). Galvenās sadarbības jomas paredzētas šādas:
  • darba devēju pārstāvju iesaistīšana lekciju lasīšanā un praktisko nodarbību vadīšanā, maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā, gala pārbaudījuma komisijas darbā;
  • maģistra darbu izstrādāšana pēc darba devēju piedāvātās problemātikas;
  • darba devēju sniegtās informācijas izmantošana studiju kursu docēšanā un docētāju pētnieciskajā darbā;
  • docētāju pētnieciskajos projektos izstrādāto rekomendāciju aprobēšana un izmantošana darba devēju institūcijās;
  • darba dēvēji nodrošina prakses vietas programmā studējošajiem.
Studiju procesā tiek organizētas nozares speciālistu un ekspertu vieslekcijas atsevišķu studiju kursu ietvaros. Studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšanai ir paplašināta sadarbība ar ārvalstu universitātēm. Organizētas ārvalstu vieslektoru lekcijas atsevišķu studiju kursu ietvaros. Programmā strādājošie mācībspēki tika aicināti lasīt lekcijas ārzemēs. Paplašināta sadarbība ar ārvalstu augstskolām pētījumu veikšanas jomā.
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti profesionālā maģistra studiju programmā tiek vērtēti pēc diviem kritērijiem: kvalitātes kritērijs – atzīme pēc 10 baļļu sistēmas un kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā.
 
Studiju kursu apguves novērtēšanā lieto komplekso metodi, kas ietver studentu starppārbaudījumu, praktisko darbu, individuālā vai grupas darba, un gala pārbaudījumu (eksāmenu) rezultātu novērtējumu. Pamatā visos studiju kursos ir paredzēti 2–3 rakstiskie starppārbaudījumi (kontroldarbi, testi), lai veiktu nepārtrauktu studentu zināšanu kontroli un vērtēšanu semestra laikā. Lai veicinātu studentu pastāvīgu darbu, ir noteikts, ka gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējums sastāda ne vairāk kā 50% no studiju kursa gala atzīmes.
 
Studentu zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto vairākas formas, atkarībā no studiju kursa specifikas: testi, kontroldarbi, referātu aizstāvēšana, ieskaites, prezentācijas, patstāvīgi darbi, aktīva dalība diskusijā, eksāmeni u.c.
Prakses programmas apguves laikā studenti sagatavo prakses pārskatu un pēc prakses pārskata iesniegšanas prakses vadītājam aizstāv to. Gala vērtējumu par praksi veido prakses pārskata kvalitāte, prezentācijas un aizstāvēšanās kvalitāte, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
 
Maģistra darba novērtējums ir komplekss un ir saistīts ar maģistra darba izstrādāšanas gaitu. Pēc darba tēmas izvēles un saskaņošanas, students izstrādā maģistra darba projektu. Pēc darba iesniegšanas tas tiek aizstāvēts maģistra pārbaudījumu komisijas sēdē. Maģistra darba gala vērtējumu veido darba kvalitāte, noformējums, prezentācijas un aizstāvēšanās kvalitāte, darba recenzija, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Programmas izmaksas
 Studiju programmas izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.