Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Starptautiskās attiecības (ekonomika) - maģistra studiju programma

Studēju šajā programmā jau, kad biju vairākus gadus strādājis starptautiskā tirgū un guvis pieredzi gan darījumu plānošanā, gan īstenošanā starptautiskā vidē. Neskatoties uz to, ka man šajā tēmā bija priekšzināšanas, šīs studijas man palīdzēja būtiski pilnveidoties, jo programma sastādīta tā, lai studiju priekšmeti nosegtu gan praktiskas uzņēmējdarbības tēmas, gan arī globālās likumsakarības un starptautiskās vides subjektu mijiedarbību. Man patika modernā pasniedzēju pieeja, kad mācību procesā daudz tika iesaistīti studenti – gan organizējot apaļā galda diskusijas, iesaistot studentus interaktīvā izziņā, piedāvājot līdzdarboties papildus pasākumos, gan arī modelējot un analizējot dažādus reālus darījumus.Protams, gribējās, lai ir mazāk mājasdarbu, tomēr, kā jau tas šobrīd ir novērtēts un tiek praktizēts visā pasaulē, modernā izglītība paredz studentiem daudz mācību vielas apgūt pastāvīgi.

Studēju, bieži vien pat lekciju laikā, es guvu iedvesmu un idejas vairākām savas uzņēmējdarbības iniciatīvām un plāniem.

Voldemārs Brēdiķis, Linearis, CEO
 
Maģistra programma man bija loģisks solis, lai papildinātu savas zināšanas ar ekonomiku saistītos jautājumos, turklāt, aplūkojot tos starptautiskā kontekstā. Īpaši pozitīvi ir tas, ka studijas aptver plašu zināšanu loku, sākot no tiesībām, līdz pat starptautiskajām finansēm. Studijas deva man iespēju uz notiekošajiem procesiem Latvijā un pasaulē palūkoties ne tikai no dažādiem skatu punktiem, bet iegūt arī jaunus draugus un iepazīt lieliskus pasniedzējus.

Alise Vingre,
2013. gada absolvente, LR Saeimas deputāta palīd
ze
 
Programma Starptautiskās attiecības (ekonomika) palīdzēja izprast ekonomiskus un politiskus procesus pasaules līmenī, kā arī aplūkot tos no dažādiem skatu punktiem. Daļa priekšmetu tika pasniegta angļu valodā, kuras zināšanas ir vitāli svarīgas mūsdienu biznesa vidē. Vairāki priekšmeti bija noderīgi manā darbavietā, piemēram, pārrunu organizēšana, organizāciju teorija, mazu un vidēju uzņēmumu vadīšana. Daudzos priekšmetos tika pieaicināti vieslektori no Eiropas universitātēm. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka mazu un vidēju uzņēmumu vadīšanu pasniedza profesors no Gotlandes Universitātes (Zviedrija), kas daudzus gadus strādāja IBM uzņēmumā. Pētniecības metodoloģijas priekšmetu mēs apguvām apmaiņas programmas braucienā ar jau iepriekš minēto Zviedrijas universitāti. Tā bija unikāla pieredze, jo kopā ar Zviedrijas studentiem izstrādājām savu maģistra darbu pētniecības metodoloģijas.

Ja es varētu pagriezt laiku atpakaļ un man būtu iespēja vēlreiz izvēlēties maģistra programmu, es bez šaubām izvēlētos tieši šo.

Jeļena Ušakova,
2013. gada absolvente,
biedrības „Mums pa ceļam” valdes priekšsēdētāja,
žurnāla YOUNG.LV galvenā redaktore
Studiju virziens
Ekonomika
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Ērika Šumilo
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 6
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 20
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Nodarbības notiek 2-3 dienas nedēļā: 1-2 darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistra studiju programmas studiju virziena Komercdiplomātija mērķis ir starptautiskās ekonomikas padziļināta apguve, kurā īpaša uzmanība pievērsta komercdiplomātijas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, starptautiskajai tirdzniecībai un finansēm, kā arī starptautisko tiesību un starptautiskās politikas ekonomiskajiem aspektiem. Studiju laikā studentiem patstāvīgi jāveic zinātniskais pētījums un jāizstrādā maģistra darbs par aktuālu starptautiskās ekonomikas vai uzņēmējdarbības problēmu.
 
Sākot ar 2012./2013. akad. gadu, programma tiek īstenota sadarbībā ar LU EVF ilggadējiem partneriem – Upsalas Universitāti (Zviedrijā). Programmas ietvaros vairāki studiju moduļi ir veidoti uz Upsalas Universitātes programmas Master of International Management bāzes. Sākot ar 2014./2015. akad. gadu, studiju programmā sadarbībā ar Turku Universitāti (Somija), Tartu Universitāti(Igaunija), Trondheimas biznesa skolu (Norvēģija), Pleskavas valsts universitāti ir izveidots jauns studiju modulis „Globālās stratēģijas un investīcijas”. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas maģistrantiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:
 • nodrošināt starptautiskās tirdzniecības un finanšu, kā arī komercdiplomātijas paplašinātas un padziļinātas studijas, izmantojot starpdisciplināru pieeju un saistot ekonomisko zināšanu apguvi ar starptautiskajām tiesībām un starptautisko politiku;
 • nodrošināt starptautisko attiecību izpēti un studijas starptautisko tiesību un starptautiskās politikas galvenajos jautājumos;
 • attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas balstītas uz zinātniskās literatūras, citu informācijas avotu un personiski veiktā pētījuma bāzes. Programmas uzdevuma īstenošana ir jāapliecina, patstāvīgi izstrādājot maģistra darbu.
   
Prakses iespējas
 
Prakses vieta – uzņēmums vai  iestāde, kuru  darbība ir saistīta ar valsts ārējiem ekonomiskajiem sakariem vai starptautisko uzņēmējdarbību.

Bez tam prakses vieta var būt arī:
 • uzņēmums, kurš vēlas uzsākt ārējo ekonomisko darbību,
 • ārzemju uzņēmums,
 • vēstniecība, konsulārā iestāde.
   
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte saviem studentiem piedāvā arī iespēju pieteikties ERASMUS+ praksei ārvalstu uzņēmumā (EEZ valstīs ), saņemot  stipendiju.

Studentiem ir iespēja pieteikties doktorantūras skolās.  Programma aktīvi sadarbojas ar Doktorantūras skolu „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus+, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs.

Šobrīd LU EVF ir ap 130 ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā un Turcijā, u.c.

Studenti ar labām angļu valodas zināšanām var piedalīties ISEP stipendiju konkursā un vienu semestri studēt ASV, kā arī divpusējo līgumu ietvaros studēt citās pasaules valstīs: Ķīnā, Dienvidkorejā, Taivānā, Krievijā, Gruzijā, Argentīnā u. c. 
Programmas mērķis un uzdevumi
Maģistra studiju programmas „Starptautisko attiecību (ekonomikas)” mērķis ir starptautisko attiecību padziļināta apguve, kurā īpaša uzmanība pievērsta starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām, starptautiskajai tirdzniecībai un finansēm, kā arī starptautisko tiesību un starptautiskās politikas ekonomiskajiem aspektiem.
Programmas mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:
 • nodrošināt starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas paplašinātas un padziļinātas studijas, izmantojot starpdisciplināru pieeju un saistot ekonomisko zināšanu apguvi ar starptautiskajām tiesībām un starptautisko politiku;
 • nodrošināt starptautisko attiecību izpēti un studijas starptautisko tiesību un starptautiskās politikas galvenajos jautājumos, kā arī biznesa un juridiskās terminoloģijas apguvi angļu valodā;
 • attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas balstītas uz zinātniskās literatūras, citu informācijas avotu un personiski veiktā pētījuma materiālu bāzes; loģiskā un pēctecīgā pētniecības gaitā nostiprināt prasmes izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes un racionāli strādāt ar informāciju; argumentēti izstrādāt un formulēt secinājumus par veikto pētījumu un izvirzīt priekšlikumus.
Programmas studiju rezultāti
Profesionālās prasmes:
 • dziļu izpratni par pasaules ekonomikā notiekošajiem procesiem un to ietekmējošiem faktoriem;
 • izpratni par Latvijas ekonomisko situāciju pašreizējos globalizācijas un integrācijas apstākļos;
 • studiju laikā iegūto zināšanu praktiskā pielietojuma spējas atbilstoši mainīgajām situācijām starptautiskajā un Latvijas tirgū;
 • kritiskās un analītiskās domāšanas prasmi;
 • prasmi piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, kā arī turpināt patstāvīgu pētniecisko darbību, izstrādājot promocijas darbu.
Organizatoriskās un vadības prasmes:
 • prasmi pieņemt lēmumus mainīgajos tirgus apstākļos;
 • prasmi plānot, vadīt un organizēt savu un citu darbu starptautiskā vidē;
 • prasmi plānot savu profesionālo izaugsmi, karjeru.
Saskarsmes prasmes:
 • spēju kvalitatīvi un radoši darboties starptautiskajā vidē;
 • sekmīgi vadīt darbus privātajā sektorā, valsts un nevalstiskajās organizācijās;
 • prasmi stādāt profesionālā daudznacionālā komandā;
 • komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, Latvijas un ārvalstu partneriem.
Prasmi mācīties:
 • zināšanu praktisku izmantošanu un to sistemātisku padziļināšanu;
 • spēju veikt patstāvīgus pētījumus, darboties ekspertīžu un konsultāciju sniegšanas jomā par starptautiskās ekonomikas un biznesa jautājumiem;
 • prasmi sameklēt, sakārtot, apstrādāt un prezentēt informāciju;
 • prasmi patstāvīgi mācīties, apgūt jaunas iemaņas, nepārtraukti paaugstināt savu kvalifikāciju;
 • prasmi profesionāli prezentēt un argumentēt savu viedokli Latvijas un ārvalstu sabiedrībai.
Datorprasmi:
 • prasmi profesionāli strādāt ar datoru, darba pienākumu izpildei specifisku datorprogrammu pārzināšanu;
 • prasmi veikt analītiskus aprēķinus, izmantojot kvantitatīvās analīzes metodes un pieejamās datorprogrammas.

Sociālo zinātņu maģistra grāda starptautiskajā ekonomikā ieguvējs spēj:

 • zināšanu un izpratnes jomā spēj parādīt padziļinātas zināšanas un uz to balstītu izpratni par ekonomiskajiem procesiem, kas veido pamatu efektīvu lēmumu pieņemšanai un Latvijas valsts nacionālo interešu aizstāvēšanai.
 • zināšanu pielietošanas jomā spēj patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbību, rīkoties jaunās vai nenoteiktās situācijās, plašākos vai multidiscilpināros kontekstos.
 • analītisko spēju aptveres jomā spēj patstāvīgi integrēt zināšanas, formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un pretrunīgas problēmas un pieņemt efektīvus lēmumus.
 • komunikācijas jomā spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par starptautiskās ekonomikas problēmām un sniegt pamatojumus un secinājumus speciālistu un nespeciālistu auditorijām.
 • mācīšanās kvalitātes celšanas jomā spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, apgūt un pilnveidot savas zināšanas, veikt pētniecību un tālāko mācīšanos ekonomikas jomā.
Darba iespējas
Studiju beidzējiem tiek pavērtas plašas profesionālā un radošā darba iespējas dažādās ekonomikas un komercdarbības jomās Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, privātajā sektorā, kā arī starptautiskajās organizācijās, zinātniski pētnieciskajās un augstākajās mācību iestādēs.

Pēc maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)
 
Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Tests starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un eseja angļu valodā.
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Studiju programmas direktore  Dr.oec., prof. Ērika Šumilo, tālr. 67034715,  422.telpa, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv
Studiju metodiķe Astra Zalķalne, 312.telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Starptautiskās attiecības (ekonomika)
80
Obligātie kursi
54
Obligātā daļa
30
PolZ6124 Politikas teorijas mūsdienu problēmas Eksāmens 4
VadZ5140 Starptautisko organizāciju teorija Eksāmens 2
PolZ5134 Starptautiskā politika Eksāmens 4
Ekon5061 Starptautiskā tirdzniecība Eksāmens 4
Ekon5745 Starptautiskās finanses Eksāmens 4
JurZ5001 Starptautiskās privāttiesības Eksāmens 4
JurZ5090 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
Ekon5087 Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
24
Ekon6032 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 24
Ierobežotās izvēles kursi
26
Obligātā daļa
18
Ekon5080 Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules kontekstā Eksāmens 2
VadZ5149 Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē Eksāmens 4
Ekon5007 Pētniecības metodoloģijas seminārs Eksāmens 4
Ekon5084 Starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīze Eksāmens 4
Ekon5137 Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos Eksāmens 4
Moduļu B daļa
8
Komercdiplomātija
8
VadZ5155 Inovatīvo ideju starptautiskā komercializācija un risku vadība Eksāmens 4
VadZ5102 Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē Eksāmens 2
VadZ5157 Starptautiskā biznesa stratēģija Eksāmens 2
Starptautiskā ekonomika
8
Ekon5060 Pasaules apdrošināšanas biznesa vide Eksāmens 2
VadZ5130 Patērētāju uzvedība Eksāmens 2
VadZ5113 Starptautiskā biznesa finanšu vide Eksāmens 2
Ekon5051 Starptautiskās investīcijas un investīciju projektu attīstīšana Eksāmens 2
Globālās stratēģijas un inovācijas
8
VadZ5155 Inovatīvo ideju starptautiskā komercializācija un risku vadība Eksāmens 4
VadZ5102 Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē Eksāmens 2
VadZ5157 Starptautiskā biznesa stratēģija Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ekonomika
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Maģistra programmas studiju procesā izmanto gan tradicionālas, gan inovatīvas studiju metodes un formas. Lekciju kursi ir veidoti gan lekciju, gan semināru, gan arī praktisko nodarbību formā. Lekcijās tiek izmantotas interaktīvās pasniegšanas metodes, ieskaitot studentu patstāvīgos darbus, studentu darbu grupās un projektu prezentācijas. Studiju kursos ir ietverti arī studentu individuālie un grupu patstāvīgie darbi, piemēram, referātu un projektu rakstīšana, diskusiju jautājumu sagatavošana un kolokviju organizēšana. Tiek organizētas arī studentu diskusijas par aktuālākajām ekonomikas tendencēm un notikumiem pasaulē, lai izpētītu ekonomikas un politikas procesus un to ietekmes faktorus. Tāpat tiek izmantotas arī situāciju analīzes un lietišķās spēles, modelējot dažādas situācijas un attīstības scenārijus. Studiju kursos iekļautā apmācība e-vidē dod iespēju studentiem izmantot studiju e-kursu apmācības metodes. Pasniegšanas metodes izvēle galvenokārt ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas.
      Programmas praktiskajā realizācijā liela uzmanība pievērsta kā starptautiskās ekonomikas dažādiem teorētiskiem un pētniecības aspektiem, tā arī praktiskām iemaņām, kas saistītas ar komercdiplomātijas un saskarsmes kompetencēm starpkultūru vidē. Programmas realizācijā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir liela Latvijas un starptautiskās pētnieciskās darbības pieredze, kas tiek integrēta pasniedzamajos kursos un tādējādi sekmē studentu starptautiskās ekonomikas analīzes prasmju veidošanos.
      Studiju procesā studenti tiek iesaistīti Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras veiktajos pētījumos un zinātnisko tēmu izstrādē. Studenti maģistra darbu izstrādē tiek orientēti uz valstiski svarīgu jautājumu izpēti vairākos zinātniskajos virzienos: Latvijas ekonomika un tautas attīstība globalizācijas un Eiropas Savienības integrācijas kontekstā; Konkurētspējas veicināšanas instrumenti: teorija un prakse; Baltijas jūras valstu reģiona uzņēmējdarbības veicināšana; Cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla loma ekonomikā un uzņēmējdarbībā; Starptautiskās uzņēmējdarbības vides problēmas Latvijā u.c.
      Maģistra studiju programmas „Starptautiskās attiecības (ekonomika)” studiju valoda ir latviešu valoda, bet, lai nodrošinātu programmā studējošajiem studentiem specifisko kompetenču attīstību un profesionālo angļu valodas zināšanu pilnveidošanu, atsevišķi studiju kursi tiek docēti angļu valodā. Kopā ar programmas studentiem nodarbībās piedalās arī ārvalstu studenti, kuri ir ieradušies Latvijas Universitātē studentu apmaiņas programmu ietvaros, tāpat studiju kursa starptautiskā biznesa stratēģija ietvaros notiks virtuāla sadarbība komandās arī ar ārvalstu studentiem no jau iepriekš minētajām sadarbības universitātēm.
      Turpinot iesāktās tradīcijas, tiek īstenota sadarbībā ar LU EVF ilggadējiem partneriem – Upsalas Universitāti Gotlandē, Zviedrijā. Programmas ietvaros studiju kurss „Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē” un „Pētniecības metodoloģijas seminārs” tiek pasniegts kopā ar Upsalas Universitātes mācībspēkiem. Studiju valoda vieslektoru kursu daļā ir angļu valodā.
      Lai nodrošinātu maģistra studiju programmas studentu konkurētspēju, studiju procesa organizēšanā vērība tiek piešķirta sadarbībai ar ārpus universitātes iestādēm un privāto sektoru Latvijā un ārvalstīs, iesaistot augsti kvalificētus speciālistus un praktiķus pilna apjoma studiju kursu vai studiju kursu daļu pasniegšanā, kā arī atsevišķu lekciju prezentācijā.
Vērtēšanas sistēma
Studiju programmā studentu zināšanas tiek vērtētas saistībā ar studiju sagaidāmiem rezultātiem. Studiju kursu apgūšanas laikā novērtēšana notiek regulāri un nepārtraukti. Visos studiju kursos studentu zināšanas tiek vērtētas integratīvi, t.i., visas studentu aktivitātes – darbs nodarbību laikā, patstāvīgie individuālie un grupu darbi, kontroldarbi, referāti, prezentācijas un testi tiek vērtēti ar noteiktu punktu skaitu, kas summā veido kursa kopējo novērtējumu.
       Studiju kursa pārbaudījums ir darbību kopums studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai, kas notiek atbilstoši studiju kursa aprakstā norādītajiem kritērijiem un prasībām, kas uzrādītās prasībās kredītpunktu iegūšanai. Katram programmas studiju kursam ir izstrādāta individuāla studiju kursa apguves kopējā vērtējuma iegūšanas sistēma. Visa šī informācija ir pieejama LU Informācijas sistēmas kursu katalogā. Par attiecīgā studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanas sistēmu docētāji informē pirmo nodarbību laikā. Tāpat arī studentiem studiju kursu apraksti ir pieejami LUIS sistēmā. Līdz ar to studentiem vērtēšanas standarti, noteikumi un prasības ir skaidras un pieejamas.
LU noteiktie pārbaudījuma veidi ir starppārbaudījumi un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Starppārbaudījumu veidi ir: kontroldarbs; patstāvīgais darbs; praktiskais/laboratorijas darbs; referāts vai cits darba veids atbilstoši studiju kursa specifikai. Starppārbaudījumu skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā.
      Praktisko iemaņu apguve konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanā ir ļoti svarīga sastāvdaļa studiju kursu apguvē, piemēram, projektu pieteikumu izstrāde, atsevišķu valstu biznesa kultūras apguve, konkrētu starptautisku korporāciju stratēģiju izpēte u.t.t.. Liela vērība tiek veltīta studentu patstāvīgā darba pilnveidošanai, ļaujot iedziļināties atsevišķu jautājumu izziņā, iegūto informāciju apkopojot un secīgi izklāstot nodarbību laikā. Šādi tiek izmantotas gan individuālās izpētes, gan grupu darba metodes.
      Katra studiju kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi), saņemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai mācību spēks var noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam.
Pārbaudījuma formas ir rakstisks pārbaudījums, mutvārdu pārbaudījums un kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā izpildītus uzdevumus. Mutvārdu un rakstveida daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursa aprakstā.
      Studiju kursa apguvi vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Studiju kursu uzskata par sekmīgi apgūtu (studējošais iegūst kredītpunktus par konkrētā studiju kursa apguvi), ja vērtējums 10 ballu skalā nav zemāks par „4” (gandrīz viduvēji).
      Lai nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu, tiek nodrošināta regulāra akadēmiskā personāla palīdzība konsultāciju veidā.
Programmas izmaksas
Studiju programmas izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.