Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Ekonomika - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Ekonomika
Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Sandra Jēkabsone
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada pavasara semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.pavasara semestrī
budžeta vietas - 0
2017.pavasara semestrī
maksas vietas - 15
minimālais studējošo skaits - 15
Studiju uzsākšana
2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Nodarbības notiek 2-3 dienas nedēļā: 1-2 darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Maģistra studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt augstāko izglītību ar ievirzi ekonomikā; apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi gan vietējo, gan ārvalstu vieslektoru vadībā; darboties grupās un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām ar nozares speciālistiem. Maģistra programmu veido teorētiskie studiju kursi dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u.c.) un maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.
 
Doktorantūras skola:

Maģistrantūras studenti var iesaistīties doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” darbībā, kas ļauj veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem.

ERASMUS apmaiņas studijas:

Ekonomikas maģistra studiju programmas studenti var doties apmaiņas studijās uz vairāk kā 120 dažādām ārvalstu partneraugstskolām Eiropā, NVS valstīs, kā arī ASV, to vidū Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Islandē, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Luksemburgā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Slovēnijā, Slovākijā, Turcijā  u.c. Tāpat studenti var piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros, forumos un vasaras skolās ārvalstīs.
Programmas mērķis un uzdevumi
Maģistra studiju programmas mērķisir bakalaura grādu ieguvušajiem dot iespējas padziļinātu zināšanu apguvei, ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai.
 
Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir :
 • sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas plašā ekonomikas apakšnozaru un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu starpdisciplināru un kompleksu pieeju iegūto rezultātu interpretācijai un sekmējot ekonomikas filozofijas domāšanas veidošanos;
 • attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, nodrošinot iespējas piedalīties LZP un starptautiskos pētniecības projektos;
 • radīt priekšnoteikumus analītiskās domāšanas iemaņu pilnveidošanai, profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās;
 • sagatavot absolventus studijām doktorantūrā.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanu un izpratnes jomā akadēmiskā grāda ieguvējs spēj:

 • pilnveidot un attīstīt bakalaura studiju programmā iegūtās kompetences, tās pilnveidot, demonstrējot padziļinātas vai paplašinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas tautsaimniecības pētniecības kontekstā;
 • orientēties un pārzināt izvēlētā virziena aktuālu ekonomikas pētījumu problemātikas klāstu Latvijā un starptautiskajā pētniecības vidē;
 • demonstrēt padziļinātu izvēlētā ekonomikas pētījuma objekta satura izpratni, saskata diskutējamus jautājumus, novērtēt problēmas kopsakarības starpdisciplinārā skatījumā un demonstrē radošu pieeju lietišķu un teorētisku jautājumu risināšanā ;
 • pārzina jaunākās analītiskās pētniecības metodes.

Prasmēs un iemaņās absolvents:

 • spēj iekļauties Latvijas Zinātnes Padomes lietišķo vai fundamentālo pētījumu zinātniskās pētniecības vai starptautisko zinātnisko programmu darba grupās, veicot atsevišķu uzdevumu izpildi kopējā projekta mērķu sasniegšanai, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, ekonomikas apakšnozaru pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstīšanā;
 • spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un rast risinājumus mainīgās ekonomikas attīstības situācijās;
 • ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot profesionālu, akadēmisku, vai zinātniski pētniecisku darbu , studējot doktorantūrā;
 • uzrāda padziļinātas patstāvīga pētnieciskā un profesionālā darba risināšanas prasmes un attieksmes kādā no izvēlētajiem ekonomikas virzieniem – uzņēmējdarbībā, finansēs un grāmatvedībā, tautsaimniecības (makroekonomikas) analīzē un matemātiskajā ekonomikā ;
 • līdztekus klasiskajiem, lietpratīgi iekļauj pētniecības metožu klāstā nestandarta oriģinālus radošus risinājumus;
 • respektēt izvēlētās ekonomikas jomas zinātniskās un profesionālās darbības ētikas kodeksu, novērtējot iegūto rezultātu ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Darba iespējas
Ekonomikas maģistra studiju programma ļauj attīstīt uzņēmējspējas, lai dibinātu un vadītu savu uzņēmumu, kā arī darbotos dažādos amatos (analītiķi, vadošie speciālisti, konsultanti, pētnieki u.c.) privātos uzņēmumos, valsts kapitālsabiedrībās, pašvaldībās un citās sabiedriskā sektora institūcijās, Latvijas Bankā, komercbankās u.c. finanšu institūcijās, ministrijās un to pakļautības iestādēs, dažādās ES un Starptautiskās institūcijās.
 
Absolventi:
 
Igors Kasjanovs, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākais ekonomists. Lasīt rakstu
Imants Mantiņš, Uzņēmējdarbības vadības konsultants, LEAF biedrs
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2016./2017. akadēmiskā gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

 
Iestājpārbaudījuma apraksts
Rakstisks pārbaudījums par ekonomikas teorijas jautājumiem un aktuālām sociālekonomiskām problēmām, kā arī attīstības tendencēm Latvijas, citu ES dalībvalstu un pasaules ekonomikā.
Kontaktinformācija
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Rīgā, Aspazijas bulv. 5
Programmas direktore Dr.eoc., asoc.prof. Sandra Jēkabsone, 330.telpa, tālr. 67034754, e-pasts: Sandra.Jēkabsone@lu.lv
Studiju metodiķe Zanda Nilendere, 312.telpa, tālr.67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv
Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Ekonomika
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmu praktiskā īstenošana virzīta uz ekonomikas speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām zināšanām ekonomikas teorijā, ekonomisko un sociālo situāciju analīzē un to attīstības modelēšanā un prognozēšanā, izvērtējot dažādus iespējamos tautsaimniecības attīstības scenārijus un riskus. Tā kā studijās liels akcents tiek likts uz radošas personības veidošanu ar plašu redzes loku un analītiskām spējām vispārināt notiekošos procesus ekonomikā un sabiedrībā, studiju kursos pietiekami plaši tiek apskatīti alternatīvi risinājumi un diskutējami jautājumi, dodot iespēju studējošajiem paust individuālu un grupu viedokli dažādu līmeņu aktualizētu situāciju vērtēšanai un to aprobācijai, iegūto rezultātu interpretācijai un ekonomiskās filozofijas veidošanai. 
Programma tiek īstenota latviešu valodā. Atsevišķi kursi tiek lasīti angļu valodā kopā ar ārvalstu studentiem. Studiju programmā tiek izmantotas gan klasiskās pasniegšanas metodes (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi), gan jaunākās tehnoloģijas. Studentiem tiek piedāvāts patstāvīgais darbs Moodle vidē: e-kursi, izdales materiāli, testi, pašpārbaudes jautājumi un citi pārbaudes darbi.
Bibliotēka piedāvā plašu klāstu e-mācību grāmatu un specializācijas žurnālu zinātnisko iemaņu pilnveidošanai.
Pēdējos gados vērojams izcilības īpatsvara pieaugums studentu darbos analītiskajos ekonomikas pētījumos.
 
Realizētie darba virzieni: 
 • studentu pētnieciskā darba teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošana, aktivizējot zinātnisko projektu, programmu un līgumdarbu izpildi un iesaistot šajā darbā studējošos;
 • referātu, eseju un citu radošu pētniecības formu kvalitātes paaugstināšana studijās - kā priekšnoteikums sekmīgai maģistra darba sagatavošanai;
 • aktuālas, oriģinālas tautsaimniecības attīstības problemātikas iekļaušana Noslēguma darbu tematikā; 
 • akadēmisko prasību par analītiskas statistikas un ekonomiski-matemātisku pētījuma metožu, kā arī plašu Latvijas un starptautisko datu bāzu izmantošanu konsekventa īstenošana studentu Studiju darbos; 
 • maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātu ikgadēja analīze metodiskos semināros un rezultātu novērtēšana Studiju programmu padomē un Akadēmiskās konferencēs.
Vērtēšanas sistēma

Studiju kursa prasību izpildi un apguves pakāpi raksturo novērtējums, kas ir studiju rezultātu sasniegšanas kvalitatīvs mērs. Gala pārbaudījuma - maģistra darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji pamatojas uz Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU, iekļaujot nozares specifiku un pieredzi gala pārbaudījumu norisē. Vērība tiek vērsta ne tikai uz maģistra darba saturu, vērtējumu nosaka arī aizstāvēšanā parādītās teorētiskās zināšanas un prasme profesionāli prezentēt iegūtos rezultātus, kā arī atbilžu uz recenzenta un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem kvalitāte. Vienlaikus ievērojot vispārējos noslēguma darbu noformēšanas un kvalitātes kritēriju obligātos nosacījumus, maģistra darba sagatavošanā katrai studiju apakšprogrammai izveidojušās zinātniski metodoloģiskas tradīcijas, atbilstoši specializācijai.

Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.