Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā bakalaura grāds izglītībā
Iegūstamā kvalifikācija
Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Sarmīte Tūbele
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Katru piektdienu no plkst. 10.30-20.00 un katru sestdienu no plkst. 8.30 - 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
"Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds" ir profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ”Skolotājs” apakšprogramma.
 
Studiju apakšprogrammā ir iespējams iegūt divas kvalifikācijas – speciālās izglītības skolotājs; skolotājs logopēds.
 
Programmas mērķis ir skolotāju sagatavošana darbam speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs.
 
Apgūstamie studiju kursi – speciālā pedagoģija, neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija, psiholoģiski pedagoģiskā diagnostika, mācību priekšmetu metodikas, patoloģijas.
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt speciālās izglītības skolotāja/skolotāja logopēda profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.
Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:
 • radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
 • nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
 • iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
 • attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
 • veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
 • nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.
Programmas studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu apjomā un nokārtojot Valsts pārbaudījumu: aizstāvēts diplomdarbs, valsts eksāmens izvelētā specializācijā, studējošais iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un divas skolotāja profesionālās kvalifikācijas.
Paredzēts, ka studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi skolotāji, kuri būs ieguvuši:
 • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences;
 • profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes;
 • profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.
Programmu apguvis speciālists, stratēģiski un analītiski formulējot un risinot pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās problēmas, spēs sagatavot jauniešus dzīvei un darbam informācijas tehnoloģiju sabiedrībā, nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību. Studenti pēc šīs studiju programmas beigšanas:
 • spēj izprast bērna, pusaudža un jaunieša kognitīvo un socioemocionālo attīstību, balstoties uz jaunākajām mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām;
 • spēj izprast dažādu kognitīvo procesu (uztveres, atmiņas, uzmanības noturības, loģiskās domāšanas) saistību ar mācīšanās procesu;
 • spēj atpazīt iespējamus traucējumus bērnu izziņas un socioemocionālajā attīstībā, rast risinājumus to mazināšanai, kopīgi sadarbojoties ar citiem profesionāļiem ( psihologu, sociālo pedagogu u.c.);
 • spēj izprast un veicināt skolēnu zinātkāri, motivāciju mācīties, radošās izpausmes un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā;
 • spēj komunicēt un iekļaut skolēnus ar dažādām spējām, interesēm, vajadzībām un pieredzi izglītības procesos, saskarsmē ar citiem skolēniem;
 • spēj argumentēti diskutēt par aktualitātēm izglītībā un savā darbā/darbībā ar skolēniem dažādās auditorijās un kontekstos;
 • spēj veicināt pozitīvu savstarpēju komunikāciju, sadarbību un toleranci starp kolēģiem un vecākiem;
 • spēj saprasties ar dažādi domājošiem cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām pieredzēm;
 • spēj demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci;
 • spēj reflektēt un izvērtēt savu profesionalitāti, profesionālo darbību, vērtības, pārliecības, uzvedību;
 • spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
 • spēj sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
 • spēj izprast ētisko atbildību par pedagoga profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā;
 • spēj darboties daudzkultūru vidē, izprast kultūru un kontekstu atšķirības.
Darba iespējas

Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās.
 

Izmēģini profesiju!
 

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
Iestājpārbaudījums

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (3 x 100 = 300)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,6 x 100 = 60) + lasīšana (0,6 x 100 = 60) + runāšana (0,6 x 100 = 60) + valodas lietojums (0,6 x 100 = 60) + rakstīšana (0,6 x 100 = 60)) + iestājpārbaudījums (0,4 x 1000 = 400)

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (0,4 x 1000 = 400)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums – rakstiskā daļa un pārrunas par motivāciju profesijas izvēlē

Piezīme: uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (bērnu pieskatīšana – auklītes darbs, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā u.c.) un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO. Dalība interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u.c.))
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju apakšprogrammas direktore: prof. Sarmīte Tūbele, A-422. telpa, e-pasts: sarmite.tubele@lu.lv, tālr.: 67034014
Studiju programmas metodiķe Agnese Kozlovska, V-204.a telpa, e-pasts: agnese.kozlovska@lu.lv, tālr.: 67034035

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds
160
Obligātie kursi
70
Vispārizglītojošie studiju kursi
10
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi
6
PedaPI24 Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Filz1057 Filozofijas pamati Eksāmens 2
Psih1033 Vispārīgā psiholoģija Eksāmens 2
Svešvaloda 1
2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
Valo1842 Svešvaloda (franču) I Eksāmens 2
Valo1820 Svešvaloda (vācu) I Eksāmens 2
Svešvaloda 2
2
Valo2671 Svešvaloda (angļu) II Eksāmens 2
Valo2481 Svešvaloda (franču) II Eksāmens 2
Valo1821 Svešvaloda (vācu) II Eksāmens 2
Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis
6
JurZP003 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 2
VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība Eksāmens 2
VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
16
Peda1330 Informātika izglītībā* Eksāmens 2
PedaPA90 Izglītības vide* Eksāmens 2
PedaP636 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā Eksāmens 2
PedaPB00 Mācīšanās: teorija un prakse Eksāmens 2
SDSKP000 Personības attīstība socializācijas procesā Eksāmens 4
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
PedaPB22 Skolotāja pētnieciskā darbība Eksāmens 2
Prakse
26
PedaPA00 Pedagoģiskā prakse speciālās pedagoģijas metodoloģijā Prakse 6
PedaP530 Prakse I Prakse 4
PedaP529 Prakse II Prakse 4
PedaP528 Prakse III Prakse 4
PedaP361 Prakse IV Prakse 4
SDSKP036 Skolotāja prakse I Prakse 4
Valsts pārbaudījums
12
PedaP345 Diplomdarbs Diplomdarbs 10
PedaP344 Valsts eksāmens Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
84
Vispārizglītojošie studiju kursi
4
Peda1397 Speciālā pedagoģija I Eksāmens 2
Peda2403 Speciālā pedagoģija II Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
20
PedaP328 Alternatīvās komunikācijas metodes Eksāmens 2
PsihP020 Ievads psihiatrijā un patopsiholoģijā Eksāmens 2
Valo1844 Komunikācija I (Lingvistikas pamati) Eksāmens 2
PedaP418 Komunikācija II (Komunikācijas teorijas) Eksāmens 2
PedaP419 Logopēdijas teorijas Eksāmens 2
MediP188 Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija I Eksāmens 3
MediP189 Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija II Eksāmens 3
Medi2028 Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija III Eksāmens 2
PedaP540 Oligofrēnijas klīnika Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
60
PedaP485 Alālija un afāzija, korekcijdarba metodika Eksāmens 2
PedaP356 Attīstības noviržu agrīnā korekcija II Eksāmens 2
PedaPI31 Autiskie bērni: attīstības īpatnības un korekcijas iespējas Eksāmens 2
PedaPI08 Balss traucējumi, stostīšanās, korekcijas metodes Eksāmens 2
PedaP548 Bērni ar izturēšanās un emocionālajiem traucējumiem Eksāmens 2
PedaP591 Bērni ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām Eksāmens 2
PedaP442 Darbmācības speciālā metodika Eksāmens 2
PedaP417 Disleksija un disgrāfija, korekcijas metodes Eksāmens 2
PedaP496 Dislālijas korekcijas metodika Eksāmens 2
PedaP547 Integrēšanas iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem Eksāmens 2
PedaP535 Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem I (bērniem ar viegliem un vidējiem garīgās attīstības traucējumiem) Eksāmens 2
PedaP534 Korekcijas darbs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem II (bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem) Eksāmens 2
PedaP440 Latviešu valodas speciālā metodika Eksāmens 2
PedaP531 Logopēdiskie vingrinājumi, spēles un rotaļas Eksāmens 2
PedaP536 Logopēdiskā darba organizēšana Eksāmens 2
PedaP441 Matemātikas speciālā metodika Eksāmens 2
PedaP592 Pedagoģiskā darba organizēšana speciālajā skolā Eksāmens 2
PedaP074 Praktikums diagnostikā I Eksāmens 2
PedaP075 Praktikums diagnostikā II Eksāmens 2
Peda3049 Praktikums diagnostikā III* Eksāmens 2
Peda3050 Praktikums diagnostikā IV* Eksāmens 2
SDSKP050 Psiholingvistika pedagoģiskā aspektā Eksāmens 2
PsihP019 Psihoterapijas pamati Eksāmens 2
PedaP495 Rinolālijas, dizartrijas korekcijas metodika Eksāmens 2
PedaP421 Runas un valodas pārbaudes metodes Eksāmens 2
PedaP542 Sociālo prasmju veidošana bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Eksāmens 2
PedaP532 Speciālā psiholoģija Eksāmens 2
PedaP365 Valodas sistēmas nepietiekamas attīstības teorētiskie aspekti un korekcijas metodes Eksāmens 2
PedaP350 Valodas un runas traucējumu diferenciāldiagnostika Eksāmens 2
PedaP545 Vizuālās mākslas speciālā metodika Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
6
SDSKP061 Ievads studijās un skolotāja ētika Eksāmens 2
PedaPI40 Kritiskā domāšana Eksāmens 2
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra Eksāmens 2
PedaP609 Sociālā rehabilitācija. Darbs ar dabas materiāliem Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
6
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.