Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā bakalaura grāds izglītībā
Iegūstamā kvalifikācija
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Māra Urdziņa-Deruma
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1900 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 7
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 25 minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Katru piektdienu no plkst. 10.30-20.00 un katru sestdienu no plkst. 8.30 - 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Studējot par mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājiem, studenti apgūst kompozīciju, interjera pamatus, etnogrāfiju un latviešu tautas mākslu, uzturmācību, mājsaimniecības organizēšanu un mācību metodiku.
 
Studiju apakšprogrammā ir divi mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības izvēles moduļi: tekstiltehnikas un to mācību metodika (batika, zīda apgleznošana, aušana, izšūšana, šūšana, adīšana u.c.) un kokapstrāde, metālapstrāde un tehniskā grafika un to mācību metodika.
 
Pedagoģisko prakšu laikā studenti iepazīstas ar skolas dokumentāciju, novēro, vada un analizē mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību stundas, veic klases audzinātāja pienākumus vispārizglītojošajās skolās kvalificētu mentoru vadībā.
 
ERASMUS+ apmaiņas programmās studenti var studēt Tallinas Universitātē, Helsinku Universitātē, Austrumsomijas Universitātē, Hamburgas Universitātē, Ļubļanas Universitātē un citās.

Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas).
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.
Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:
 • radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
 • nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
 • iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
 • attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
 • veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
 • nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.
Programmas studiju rezultāti
Apgūt studiju kursus pedagoģijā, psiholoģijā, mājturībā, mājsaimniecībā, tehnoloģijās un mācību metodikās; apgūt un nostiprināt mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāja praktiskās prasmes pedagoģiskajā praksē (26 kredītpunkti); nokārtot valsts eksāmenu (2 kredītpunkti), izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu (10 kredītpunkti) – pētnieciska un praktiska rakstura darbu, kurā aprakstīts un pamatots pētījums, tā rezultāti, secinājumi.
Darba iespējas
Programmas absolventi var strādāt par mājturības un tehnoloģiju skolotājiem no 1.-9. klasei, par mājsaimniecības skolotājiem vidusskolā, par interešu izglītības programmu vadītājiem vispārizglītojošajās skolās vai interešu izglītības centros.
 
Programmas absolvente Jonika Tērvide strādā par mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāju Ventspils 1. ģimnāzijā un Ventspils Centra sākumskolā, ir Ventspils mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Ir IZM VISC konsultatīvās padomes locekle mājsaimniecības mācību priekšmetā. Ieguvusi piekto pedagoga kvalitātes pakāpi. Vada adīšanas, tamborēšanas un šūšanas kursus Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā, kā arī seminārus un meistardarbnīcas mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. Sadarbojas ar Ventspils muzejiem, kultūras centru, pašvaldības un privātajām iestādēm, organizējot dažādus projektus un iesaistot tajos skolēnus. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti vada studentu pedagoģiskās prakses, ir gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietniece, piedalās LU ikgadējās konferencēs. Jonikas Tērvides skolēni ar labiem panākumiem regulāri piedalās atklātajās mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības olimpiādēs. Nepārtraukti sevi pilnveido, piedaloties amatu meistaru kursos.
 
Programmas absolvente Daina Klints nodibinājusi un vada Līgatnes novada Dienas un interešu centru Saulespuķe un Amatu centru. Ir Līgatnes kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studija "Līgatne” vadītāja. Popularizē senos latviešu amatus, gadskārtu svētkus, folkloru, organizē radošās darbnīcas un pieredzes apmaiņas braucienus. Ir Eiropas projekta „Eiropas amatu prasmju dienas” projekta „Satiec savu meistaru!” dalībniece. Daina Klints ir Latvijas Amatniecības kameras tautas amata meistare mīksto rotaļlietu izgatavošanā, piedalās lietišķās mākslas darbu izstādēs un konferencēs. Darbojas Siguldas folkloras kopā Senleja. Sarakstījusi grāmatu Saules grieži: Svētku grāmata ģimenei. 
 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
Iestājpārbaudījums

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

Priekšrocības:
Latvijas valsts mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem vai atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes vai mājsaimniecības olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. un 2018. gadā, vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences pedagoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem 2018. gadā.
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (3 x 100 = 300)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,6 x 100 = 60) + lasīšana (0,6 x 100 = 60) + runāšana (0,6 x 100 = 60) + valodas lietojums (0,6 x 100 = 60) + rakstīšana (0,6 x 100 = 60)) + iestājpārbaudījums (0,4 x 1000 = 400)

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (0,4 x 1000 = 400)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums – rakstiskā daļa un pārrunas par motivāciju profesijas izvēlē

Piezīme: uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (bērnu pieskatīšana – auklītes darbs, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā u.c.) un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO. Dalība interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u.c.))
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju apakšprogrammas direktore, doc. Māra Urdziņa-Deruma, V-305. telpa, tālr. 29363294, e-pasts: mud@lu.lv
Studiju programmas metodiķe Inese Ranka, A-308. telpa, tālr.67034016, e-pasts: inese.ranka@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs
160
Obligātie kursi
70
Vispārizglītojošie studiju kursi
10
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi
6
PedaPI24 Dažādība skolas pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Filz1057 Filozofijas pamati Eksāmens 2
Psih1033 Vispārīgā psiholoģija Eksāmens 2
Svešvaloda 1
2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
Valo1842 Svešvaloda (franču) I Eksāmens 2
Valo1820 Svešvaloda (vācu) I Eksāmens 2
Svešvaloda 2
2
Valo2671 Svešvaloda (angļu) II Eksāmens 2
Valo2481 Svešvaloda (franču) II Eksāmens 2
Valo1821 Svešvaloda (vācu) II Eksāmens 2
Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulis
6
JurZP003 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 2
VadZ2049 Izglītības vadība un uzņēmējdarbība Eksāmens 2
VadZP051 Projektu vadīšana izglītībā Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
16
Peda1330 Informātika izglītībā* Eksāmens 2
PedaPA90 Izglītības vide* Eksāmens 2
PedaP636 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā Eksāmens 2
PedaPB00 Mācīšanās: teorija un prakse Eksāmens 2
SDSKP000 Personības attīstība socializācijas procesā Eksāmens 4
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
PedaPB22 Skolotāja pētnieciskā darbība Eksāmens 2
Prakse
26
MākZP062 Mācību prakse - plenērs Prakse 2
SDSKR014 Skolotāja prakse I Prakse 2
SDSKR009 Skolotāja prakse I** Prakse 2
SDSKR000 Skolotāja prakse II Prakse 6
SDSKR004 Skolotāja prakse III* Prakse 8
SDSKR013 Skolotāja prakse IV Prakse 6
SDSKP039 Skolotāja prakse IV Prakse 8
Valsts pārbaudījums
12
PedaP478 Diplomdarbs Diplomdarbs 10
Peda4203 Valsts eksāmens Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
84
Kopējā B daļa
52
Vispārizglītojošie studiju kursi
4
Peda2041 Patērētājzinības Eksāmens 2
MākZ1369 Zīmēšanas un kompozīcijas pamati Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
8
MākZ1381 Interjera pamati Eksāmens 2
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā Eksāmens 2
PedaP187 Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs Eksāmens 2
SDSK1109 Mākslinieciskā darbība mājturībā un tehnoloģijās Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
40
Kopējie nozares profesionālās specializācijas kursi
18
MākZ1377 Dabas materiālu kompozīcija I Eksāmens 2
SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I Eksāmens 2
SDSK2026 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla II Eksāmens 2
MākZPA67 Kombinētie darbi un to mācību metodika Eksāmens 2
MākZ1375 Kompozīcija un papīra plastika Eksāmens 2
MākZ1378 Lietišķā keramika Eksāmens 2
PedaP651 Mājsaimniecības organizēšana un vadīšana Eksāmens 2
PedaP657 Uzturmācība I Eksāmens 2
PedaP658 Uzturmācība II Eksāmens 2
PedaPI09 Uzturmācība un tās mācību metodika Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi specialitātei
22
Tekstila tehnoloģijas
22
MākZ1372 Materiālmācība (Tekstils) Eksāmens 2
PedaP661 Tehniskā grafika I Eksāmens 2
PedaP660 Tehniskās grafikas elementārkurss Eksāmens 2
MākZ3354 Tekstils un tā mācību metodika V (Batika, apdruka un kompleksie tekstildarbi 1) Eksāmens 2
Peda1644 Tekstils un tā mācību metodika I(Adīšana un tamborēšana1) Eksāmens 2
Peda2040 Tekstils un tā mācību metodika II (Šūšana 1) Eksāmens 2
Peda2042 Tekstils un tā mācību metodika III (Izšūšana) Eksāmens 2
MākZ3355 Tekstils un tā mācību metodika IV (Aušana) Eksāmens 2
Peda3024 Tekstils un tā mācību metodika VI (Šūšana 2) Eksāmens 2
Peda4005 Tekstils un tā mācību metodika VII (Adīšana un tamborēšana 2) Eksāmens 2
Peda4652 Tekstils un tā mācību metodika VIII (Batika, apdruka un kompleksie tekstildarbi 2) Eksāmens 2
PedaP659 Uzturmācība III Eksāmens 2
Kokapstrāde, metālapstrāde un tehniskā grafika
22
Peda1011 Kokapstrāde un tās mācību metodika I** Eksāmens 2
Peda2039 Kokapstrāde un tās mācību metodika II** Eksāmens 2
Peda3023 Kokapstrāde un tās mācību metodika III** Eksāmens 2
PedaP434 Materiālmācība (Koks) Eksāmens 2
PedaP654 Mašīnmācības un elektrodrošības pamati Eksāmens 2
Peda1012 Metālapstrāde un tās mācību metodika I (Materiālmācība) Eksāmens 2
MākZ1376 Metālapstrāde un tās mācību metodika II (metālapstrādes pamati) Eksāmens 2
MākZ3353 Metālapstrāde un tās mācību metodika III (metālu mākslinieciskā apstrāde) Eksāmens 2
PedaP661 Tehniskā grafika I Eksāmens 2
PedaP662 Tehniskā grafika II Eksāmens 2
MākZ1380 Tekstilmateriāli un apģērbs Eksāmens 2
Apakšprogrammu B daļa
32
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, angļu valodas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
LitZ1075 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem I Eksāmens 2
SDSKP057 Angliski runājošo valstu ģeogrāfija,kultūrvēsture un izglītība Eksāmens 2
ValoP179 Angļu valodas praktiskā fonētika skolotājiem Eksāmens 2
PedaPI35 Angļu valodas prasmju mācību metodika Eksāmens 2
ValoP915 Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
PedaPI34 Angļu valodas aspektu mācību metodika Eksāmens 2
PedaPI05 Angļu valodas mācību modeļi Eksāmens 2
ValoP185 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I Eksāmens 2
Valo4221 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II Eksāmens 2
Valo4224 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III Eksāmens 2
ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I Eksāmens 4
ValoP182 Praktiskā angļu valoda skolotājiem II Eksāmens 4
ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, franču valodas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
SDSK4016 Francijas kultūrvēsture skolotājiem Eksāmens 2
Valo2482 Franču valodas fonētika skolotājiem Eksāmens 2
Peda4184 Franču valodas prasmju mācību metodika Eksāmens 2
Valo1841 Integrētais kurss franču valodas skolotājiem Eksāmens 4
LitZ2150 Literatūra un māksla frankofonijas valstīs Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
Peda4213 Franču valodas aspektu mācību metodika Eksāmens 2
Valo1840 Franču valodas gramatika skolotājiem I Eksāmens 2
Valo2685 Franču valodas gramatika skolotājiem II Eksāmens 2
Valo2687 Franču valodas gramatika skolotājiem III Eksāmens 2
Valo4210 Franču valodas gramatika skolotājiem IV Eksāmens 2
Valo4233 Franču valodas mutvārdu runas prakse Eksāmens 2
Valo4234 Franču valodas rakstu runas prakse Eksāmens 2
Valo2688 Franču valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze I Eksāmens 2
Valo3398 Franču valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II Eksāmens 2
Valo3387 Franču valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze III Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
Mate1033 Augstākās matemātikas pamati informātikā Eksāmens 4
PedaP473 Informātikas mācību metodika pamatskolā un vidusskolā Eksāmens 2
DatZP200 Informātikas praktikums Eksāmens 4
VadZ1028 Sistēmpieeja izglītībā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
DatZP001 Datorgrafikas pamati Eksāmens 2
SDSK4011 E-mācības izglītībā Eksāmens 4
Peda2034 Informātika izglītībā (I) Eksāmens 2
SDSKP019 Lietišķo programmu paketes izglītībā II Eksāmens 2
DatZ1208 Pamatalgoritmi Eksāmens 2
DatZ1055 Programmēšanas praktikums (I) Eksāmens 2
DatZ2060 Programmēšanas praktikums (II) Eksāmens 2
DatZ2194 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
SDSKP023 Ārpusklases darbs informātikā Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, kulturoloģijas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
MākZP097 Ievads kultūras teorijā un analīzē Eksāmens 2
MākZ1A00 Kulturoloģija Eksāmens 4
MākZPA69 Kulturoloģija I Eksāmens 2
MākZPA68 Kulturoloģija II Eksāmens 2
PedaPI36 Kulturoloģijas mācību metodika Eksāmens 2
MākZP095 Laikmetīgās mākslas vēsture Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
FilzP006 Filozofijas modernās tendences Eksāmens 2
Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture Eksāmens 2
MākZPA70 Latvijas mākslas vēsture Eksāmens 2
MākZP099 Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra Eksāmens 2
MākZP106 Pasaules kultūras vēsture: Viduslaiku kultūra Eksāmens 2
MākZP078 Pasaules kultūras vēsture: jauno un jaunāko laiku kultūras procesi Eksāmens 4
Peda2015 Teātra mākslas loma pedagoģijā Eksāmens 2
PedaPI37 Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - I Eksāmens 2
PedaPI38 Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - II Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, mākslas vēstures skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
MākZP097 Ievads kultūras teorijā un analīzē Eksāmens 2
MākZP095 Laikmetīgās mākslas vēsture Eksāmens 4
Peda4508 Mākslas vēstures mācību metodika Eksāmens 2
MākZP100 Rietumeiropas mākslas vēsture I Eksāmens 2
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
FilzP006 Filozofijas modernās tendences Eksāmens 2
MākZP088 Jauno laiku mākslas vēsture I Eksāmens 4
MākZP092 Jauno laiku mākslas vēsture II Eksāmens 2
MākZ2149 Latvijas glezniecība I Eksāmens 2
Vēst3393 Latvijas kultūras vēsture Eksāmens 2
MākZPA70 Latvijas mākslas vēsture Eksāmens 2
Peda2025 Starpkultūru izglītība Eksāmens 2
MākZ2013 Tālo Austrumu māksla** Eksāmens 2
Peda2183 Vizuālā komunikācija un māksla Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
14
LitZ1176 Bērnu literatūra Eksāmens 2
Folk1009 Latviešu folklora Eksāmens 2
Peda3022 Latviešu literatūras didaktika Eksāmens 3
Peda3020 Latviešu valodas didaktika Eksāmens 3
Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika Eksāmens 2
Valo2670 Mūsdienu latviešu valoda: leksikoloģija un frazeoloģija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
18
LitZ2171 Latviešu literatūra 20.gs. 2. pusē un 21. gs. sākumā literatūras mācību kontekstā Eksāmens 2
LitZP013 Latviešu literatūras vēsture II Eksāmens 2
LitZ3050 Latviešu literatūras vēsture V Eksāmens 2
Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I Eksāmens 2
Valo3229 Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II Eksāmens 2
Valo4072 Mūsdienu latviešu valoda VII: sintakse Eksāmens 4
Valo1819 Mūsdienu latviešu valoda:morfēmika un vārddarināšana Eksāmens 2
Peda1232 Valodniecības aktualitātes: teorija un prakse Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, pirmsskolas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
Peda2087 Dabaszinību pamati pirmsskolā Eksāmens 2
Peda1045 Mūzikas pedagoģija un muzikālās audzināšanas metodika I Eksāmens 2
Peda4028 Pedagoģiskā procesa plānošana Eksāmens 2
Peda1047 Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I Eksāmens 2
PedaPI18 Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* Eksāmens 2
Psih2046 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
PedaPI22 Bērna sagatavošana skolai* Eksāmens 2
Peda2113 Fiziskās audzināšanas teorija un metodika pirmsskolā I Eksāmens 2
Peda4029 Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm metodika Eksāmens 2
Peda1058 Konstruktīvā darbība Eksāmens 2
Peda1233 Latviešu valoda un tās mācīšanas metodika pirmsskolā Eksāmens 4
PedaPI26 Matemātisko priekšstatu veidošana pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
PedaPI20 Mazbērna audzināšana Eksāmens 2
PedaPI28 Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati I Eksāmens 2
PedaPI27 Rokdarbu teorija un metodika I Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, psiholoģijas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
Psih1042 Ievads psiholoģijā I Eksāmens 4
Psih1069 Mūsdienu psiholoģijas vēsture Eksāmens 4
Psih2127 Pedagoģiskā psiholoģija Eksāmens 2
BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I Eksāmens 2
Psih4026 Psiholoģijas mācību metodika Eksāmens 2
Psih2036 Sociālā psiholoģija Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
Psih2024 Attīstības psiholoģija Eksāmens 4
Psih1070 Ievads psiholoģijas zinātnē II Eksāmens 4
Psih1045 Ievads psiholoģijā II* Eksāmens 3
Psih4000 Intelekts un kreativitāte Eksāmens 2
Psih1071 Komunikācijas prasmju treniņš Eksāmens 4
Psih2072 Personības psiholoģija Eksāmens 4
Psih1064 Sociālo prasmju treniņš Eksāmens 2
Psih1063 Starppersonu komunikācija Eksāmens 2
PsihP055 Ģimenes psiholoģija Eksāmens 3
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, sociālo zinību skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
FilzP000 Mūsdienu ētikas problēmas Eksāmens 2
PolZP000 Politikas zinātne I: valsts un demokrātija Eksāmens 2
PedaPF48 Sociālās zinības Eksāmens 2
PedaPI30 Veselības izglītība Eksāmens 2
SDSKP045 Vide un dzīvesveids Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
PedaPA09 Morālā izglītība Eksāmens 2
EkonP195 Pamatnostādnes ekonomikas mācībās Eksāmens 4
PolZP039 Politikas zinātne II: pilsoniskā sabiedrība Eksāmens 2
PedaPG00 Sociālo zinību mācību metodika I Eksāmens 2
PedaPG31 Sociālo zinību mācību metodika II Eksāmens 4
PedaPG33 Sociālo zinību mācību metodika III Eksāmens 6
JurZ5129 Tiesību zinātnes pamati Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, sporta skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
SpoZP119 Fiziskās audzināšanas, sporta un olimpiskās kustības vēsture Eksāmens 2
BiolP053 Funkcionālās anatomijas pamati Eksāmens 2
SpoZ3085 Sporta darba organizācija un struktūra Eksāmens 2
SpoZP021 Sporta didaktika skolā Eksāmens 2
SpoZP022 Sporta teorija Eksāmens 2
SpoZP023 Stundu, nodarbību vadīšana un metodika I Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
SpoZP128 Apvidus sporta veidi Eksāmens 2
SpoZP120 Basketbols un frīsbijs Eksāmens 2
SDSKP048 Bērnu, pusaudžu fizioloģiskās īpatnības un mācību process I Eksāmens 3
SpoZP131 Mācību metodika aerobikā un atlētiskajā vingrošanā Eksāmens 3
PedaP576 Mācību metodika futbolā un handbolā Eksāmens 2
PedaP585 Mācību metodika peldēšanā Eksāmens 2
SpoZP007 Mācību metodika vieglatlētikā - I Eksāmens 2
PedaP577 Mācību metodika vingrošanā - I Eksāmens 2
SpoZP121 Volejbols un florbols Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, sākumizglītības skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
Kopējie nozares teorētiskie pamatkursi
10
Ekon4051 Ekonomikas pamati Eksāmens 2
Peda2216 Izglītības vides drošība Eksāmens 2
Mate4034 Matemātikas pamati Eksāmens 2
PedaPI42 Skolēnu izpētes metodika Eksāmens 2
Peda4182 Sociālo zinību mācību saturs un metodika Eksāmens 2
Peda1242 Tehnoloģijas skolotāja darbā Eksāmens 2
Izvēles nozares teorētiskie pamatkursi
2
Valo2376 Krievu valodas gramatikas pamati Eksāmens 2
ValoP037 Latviešu valodas gramatikas pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
Kopējie nozares profesionālās specializācijas kursi
14
Peda4189 Dabaszinību mācību saturs un metodika Eksāmens 4
Mate1089 Matemātikas didaktika sākumizglītībā Eksāmens 4
SpoZ1023 Sporta didaktika Eksāmens 3
PedaP278 Vizuālā māksla un tās mācību metodika Eksāmens 3
Izvēles nozares profesionālās specializācijas kursi 1
4
Peda1229 Krievu valodas didaktika I Eksāmens 4
Peda4183 Latviešu valodas didaktika I Eksāmens 4
Izvēles nozares profesionālās specializācijas kursi 2
2
Peda1231 Krievu valodas didaktika II Eksāmens 2
Peda4212 Latviešu valodas didaktika II Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, veselības mācības skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
Peda4042 Bērna veselīga attīstība skolā Eksāmens 2
VidZ4169 Dzīves vide Eksāmens 2
SpoZ1027 Skolēnu sporta higiēna un paškontrole Eksāmens 2
SpoZ1108 Sporta aktivitātes skolā un ģimenē Eksāmens 2
PedaPI30 Veselības izglītība Eksāmens 2
Peda2325 Veselības veicināšana skolā Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
Peda4043 Mācību metodika un saturs veselības mācībā I Eksāmens 4
Peda4654 Mācību metodika un saturs veselības mācībā III Eksāmens 4
Peda4655 Mācību metodika un saturs veselības mācībā IV Eksāmens 4
Peda4180 Mācību metodika un veselības mācības saturs II Eksāmens 4
SpoZP000 Sporta aktivitātes bērniem ar veselības problēmām Eksāmens 2
JurZ5129 Tiesību zinātnes pamati Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
MākZP020 Gleznošana I Eksāmens 2
MākZP107 Grafika Eksāmens 2
MākZP108 Kompozīcija I Eksāmens 2
MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā Eksāmens 2
PedaPH00 Vizuālās mākslas mācību metodika Eksāmens 2
MākZP006 Zīmēšana I Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
MākZP021 Gleznošana II Eksāmens 2
MākZP022 Gleznošana III Eksāmens 2
MākZP023 Gleznošana IV Eksāmens 2
MākZP109 Kompozīcija II Eksāmens 2
MākZP110 Kompozīcija III Eksāmens 2
MākZP111 Kompozīcija IV Eksāmens 2
MākZP007 Zīmēšana II Eksāmens 2
MākZP008 Zīmēšana III Eksāmens 2
MākZP009 Zīmēšana IV Eksāmens 2
MākZP010 Zīmēšana V Eksāmens 2
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, vācu valodas skolotājs
32
Nozares teorētiskie pamatkursi
12
ValoP906 Integrētais kurss vācu valodas skolotājiem Eksāmens 4
LitZ2169 Vāciski runājošo valstu literatūra skolotājiem I Eksāmens 2
SDSKP049 Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība Eksāmens 2
PedaPI32 Vācu valodas praktiskā fonētika skolotājiem Eksāmens 2
PedaPI49 Vācu valodas prasmju mācību metodika Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
20
Valo1839 Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I Eksāmens 2
Valo1830 Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II Eksāmens 2
Valo2563 Leksiski stilistiskā vācu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III Eksāmens 2
ValoP178 Praktiskā vācu valoda skolotājiem I Eksāmens 4
ValoP196 Praktiskā vācu valoda skolotājiem II Eksāmens 4
ValoP197 Praktiskā vācu valoda skolotājiem III Eksāmens 2
PedaPI48 Vācu valodas aspektu mācību metodika Eksāmens 2
PedaPI06 Vācu valodas mācību modeļi Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
6
MākZ1391 Dizains. Metāls Eksāmens 2
SDSKP061 Ievads studijās un skolotāja ētika Eksāmens 2
PedaP644 Nacionālās virtuves Eksāmens 2
PedaP186 Pedagoģijas vēsture Eksāmens 2
MākZ1392 Rotu dizains Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Pilna laika klātienes studijas (8 studiju semestri) paredz 32 kontaktstundas 2 kredītpunktu studiju kursā jeb 16 nodarbības, kur 1 nodarbība ietver 2 akadēmiskās stundas. Studijas tiek plānotas 20 kredītpunktu apjomā vienā semestrī. Sastādot nodarbību grafiku, viena darba diena tiek rezervēta patstāvīgo darbu izstrādei un individuālajam (vai grupu) darbam.
      Nepilna laika klātienes studijas (9 studiju semestri) paredz 75% kontaktstundas, salīdzinot ar pilna laika klātienes studijām. Tas nozīmē, ka studiju kursā 2 kredītpunktu apjomā tiek plānotas 12 nodarbībās (24 kontaktstundas) - lekcijas vai semināri atbilstoši studiju kursa aprakstam.
      Studiju darbs sastāv no studijām docētāja vadībā un patstāvīgām studijām. Daļa studiju programmas obligāto kursu tiek docēti, darbu organizējot plūsmas nodarbībās, kad lekciju kursi tiek docēti visiem skolotāju programmas studentiem vai, ja iespējams, kopā ar citu studiju programmu studentiem. Semināru nodarbībām vai praktiskajām nodarbībām studenti tiek dalīti mazākās grupās. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Semināru nodarbībās un praktiskajās nodarbībās studenti mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu radošo uzdevumu realizācijā.
      Lekcijas kā pasniegšanas metodes studiju programmā tiek izmantotas gan vispārizglītojošos un nozares studiju kursos, gan profesionālās specializācijas studiju kursos. To ietvaros studentiem tiek izklāstīti teorētiskie jautājumi, kas ilustrēti ar prakses situācijām. Lekciju laikā pasniedzēji lieto tehniskos līdzekļus: multimediju projektorus, kodoskopu slaidus un internetu. Daudzi studiju kursu mācībspēki izvieto savu lekciju konspektus Moodle vidē, kas atvieglo darbu auditorijā, lielāku laika daļu atvēlot jau iepriekš saņemtā lekciju materiāla analīzei, interpretācijām un diskusijām. Citos studiju kursos lekcijas orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu apguves procesā. Piemēram, studentiem tiek uzstādīti jautājumi, kuri prasa jau iegūtās zināšanas pielietot konkrētās situācijās: kā skolotājam rīkoties konflikta situācijās, kuras radušās ar skolniekiem, ar vecākiem, kā organizēt vērtēšanas darbību, u.c. Studentiem ir iespēja kursa satura apgūšanai izmantot arī E- kursus, kas ir sagatavoti vairākos šīs programmas studiju kursos.
      Semināri ir papildinājums teorētiskām un praktiskām zināšanām par aktuālām problēmām. Semināros izmanto no mācību literatūras padziļināti izpētītu jautājumu diskutēšanu studentu grupā. Lai nepārtraukti kontrolētu un sekmētu zināšanu apguvi, pasniedzēji organizē starppārbaudījumus, kuru skaits un nozīmīgums noteikts kursa aprakstā. Tie tiek paredzēti, lai pārliecinātos par apgūto tēmu izpratni. Viena no starppārbaudījumu formām ir kontroldarbi, ko organizē gan nelielus (10 – 15 minūšu), vai arī apjomīgus (līdz 90 minūtēm).
      Studentu individuālais darbs izpaužas mājās izpildāmu uzdevumu risināšanā vai nelielu tēmu izstrādē. Šāda darba forma veicina studentu spējas patstāvīgi veikt noteiktus uzdevumus. Atbalsts studentu individuālajam darbam tiek nodrošināts, studiju kursu pasniedzējiem konsultējot par mācību materiāliem, praktisko uzdevumu risināšanu un citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Programmas docētāji katra semestra sākumā paziņo iknedēļas konsultāciju laikus. Konsultāciju ilgums ir ne mazāks kā divas akadēmiskās stundas nedēļā, pie tam konsultācija ir saskaņota ar studiju formu, kurā docētājs vada nodarbības – visas nedēļas garumā – pilna laika studiju studentiem, vai piektdienās, sestdienās nepilna laika studiju studentiem.
      Līdztekus tradicionālajām metodēm un studiju darba organizācijas formām docētāji arvien vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pētnieciskos un radošos projektos pa pāriem vai nelielās grupās. Docētāji plaši izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas. Profesionālās specializācijas kursos bieži tiek pielietota „gadījuma” studiju metode: individuāli vai grupās veicamie radošie uzdevumi, veidoti atbilstoši reālām situācijām.
      Aizvien pieaug modernās tehnoloģijas lietošanas īpatsvars studiju procesā. Studiju laikā tiek izmantoti dažāda veida vizuālie materiāli, tādēļ docētāji plaši lieto datorus un datu projektorus demonstrējumiem. Arvien vairāk docētāju izvieto studiju kursu uzdevumus Moodle vidē. Lai veiktu patstāvīgos darbus, studenti izmanto datortehniku un informācijas meklēšanas iespējas internetā gan nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika, gan mājās vai dienesta viesnīcā, kur arī pieejams interneta pieslēgums.
Vērtēšanas sistēma
Vērtēšana ir katra studiju kursa apguves pārbaudes neatņemama sastāvdaļa. Studiju procesā tiek vērtēts studentu zināšanu apguves līmenis, profesionālās prasmes attiecīgajā nozarē, pētnieciskajā darbībā, viņu attieksme pret studijām. Studentiem jāiegūst sekmīgs vērtējums (ne zemāks par 4 ballēm) visos studiju kursos. Visi studiju kursi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
      Studiju kursa docētāji nosaka pārbaudes formu un norisi atbilstoši studiju kursa mērķiem, nodrošinot profesijas standartā formulēto zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību. Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katrā kursa aprakstā. Tās atkarīgas no studiju kursa satura, bet visbiežāk ir plānoti 2-6 starpārbaudes darbi (testi, kontroldarbi, esejas, zinātniskie referāti, prezentācijas, semināri, praktiskie darbi, starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju kursa satura sadaļām. Tam seko kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens, studiju kursa noslēguma darbs vai darbu ekspozīcija skatē). Tādējādi studenta darba novērtēšana ir sistemātiska, un tā:
 • parāda studenta darba regularitāti;
 • ļauj vienmērīgāk sadalīt studiju noslodzi semestra robežās (īpaši studenta patstāvīgā darba daļu);
 • sniedz atgriezenisko informāciju par sasniegumiem studijās un ļauj savlaicīgi ieviest korekcijas studiju procesā.
Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums līdz ar to uzrāda ne tikai zināšanas kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un attieksmes kursa apguves laikā.
      Nodarbībās un praksē studenti tiek rosināti realizēt savas darbības un to rezultātu pašnovērtējumu, atbilstoši piedāvātajiem vērtēšanas kritērijiem. Pašvērtējumu izmanto portfolio vērtēšanā, pārbaudes darbos, studiju kursu izvērtēšanā, tādejādi studējošie ir līdzatbildīgi par saviem mācību rezultātiem un apzinās savu profesionālo kompetenci.
Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt izvēlētos paņēmienus un metodes, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu semestra laikā izstrādātais projekts, patstāvīgs darbs, eseja ir publiski mutiski jāaizstāv. Studentu spējas izteikties un pamatot savas domas palīdz izkopt darbība praksē. Prakses aizstāvēšana tiek organizēta kā seminārs - diskusija, kura kalpo studenta profesionālās kompetences novērtēšanai. Pedagoģiskajā praksē tiek vērtēta studenta prasme plānot, organizēt un analizēt mācību procesu, kā arī sniegt ziņojumu par praksi. Tiek vērtēta prakses atskaites satura kvalitāte, prakses konferences prezentācijas materiālu kvalitāte, noformējums, argumentācijas spējas un valoda. Pedagoģiskās prakses rezultāti tiek izvērtēti, piedaloties prakšu vadītājiem, skolotājiem, studentiem–praktikantiem.
      Diplomdarbā tiek vērtēts diplomdarba temata izvēles pamatojums un aktualitāte, prasme izvirzīt pētījuma mērķi un uzdevumus, atlasīt pētījuma metodes, izvēlēties pētījuma bāzi, prasme atlasīt literatūru. Tiek vērtēts, kā students prot raksturot un analizēt teorētiskās pamatnostādnes, kā prot konstatēt reālo situāciju pedagoģiskajā praksē pētāmās problēmas aspektā. Tiek vērtēta studenta izveidotā pedagoģiskā pieeja, prasme to aprobēt izvelētā priekšmetā, iegūto rezultātu izvērtējums un secinājumi, materiāla tehniskais noformējums, skolēnu darbības rezultāti un prasme pētījuma rezultātus prezentēt.
Diplomdarba vērtēšana notiek šādi:
 • recenzents sniedz rakstisku izvērtējumu, ar kuru students var iepazīties pirms diplomdarba aizstāvēšanas;
 • recenzents slēgtā aploksnē darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā iesniedz valsts pārbaudījuma komisijai;
 • arī diplomdarba vadītājs iesniedz valsts pārbaudījumu komisijai slēgtā aploksnē ievietotu darba novērtējumu ar atzīmi 10 ballu skalā;
 • Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē gan diplomdarbu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz jautājumiem. Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi 10 ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu vērtējumu par diplomdarbu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.