Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Dažādības pedagoģiskie risinājumi - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1900 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 5 minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Nodarbības notiek interaktīvajā e-mācīšanās modalitātē. Regulāras studentu un docētāju tikšanās klātienē notiek piektdienās no plkst.16.00-21.30.
Nodarbības notiek interaktīvajā e-mācīšanās modalitātē. Regulāras studentu un docētāju tikšanās klātienē notiek piektdienās no plkst.16.00-21.30.
Studiju valoda
Angļu, Spāņu
Programmas anotācija
Studiju programma izstrādāta 2007. gadā, sadarbojoties četrām Eiropas universitātēm. Koordinējošā universitāte - Nacionālā Tālmācības Universitāte (Madride, Spānija). Programmas izstrādē piedalījās: Kārļa Universitāte Prāga (Prāga, Čehijas Republika), Latvijas Universitāte (Rīga, Latvija); Ludvigsburgas Pedagoģijas universitāte (Reutlingene, Vācija). Programma ir pielāgota studējošā darba vietai. Tādejādi programmas mērķa grupa ir pretendenti no Latvijas, Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm, kas ir ieguvuši bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabas zinātnēs.

Studiju procesā lietotās valodas ir angļu un spāņu. Tiek atbalstītas un integrētas arī citu valodu zināšanas. Studijas tiek īstenotas e-mācīšanās vidē, kā arī tiekoties klātienē (ārpus Latvijas dzīvojošajiem studentiem, kas nevar ierasties un uzturēties Latvijā, tiek nodrošinātas studijas tiešsaistē). Studijās tiek radītas šādas iespējas:
 • pašam organizēt studijas sev pieņemamā laikā un vietā, apvienojot studijas ar ģimenes dzīvi un aktivitātēm darbvietā;
 • studēt starptautiskā e-vidē, attīstīt sadarbības prasmes, mācīties no citu valstu pieredzes interaktīvā veidā, pievēršoties dažādu valstu aktuāliem pedagoģiskiem jautājumiem;
 • izmantot pētniecībai nepieciešamos materiālus un informācijas avotus vairāk nekā divās valodās;
 • lietot studiju materiālus un informāciju vismaz divās valodās;
 • izmantot studijās IKT, komunicējot mācīšanās nolūkos kopīgajos forumos, caur Skype un tērzēšanas vietnēs.
Saskaņā ar Latvijas Augstākās izglītības programmu starptautisko ekspertu komisijas izvērtējumu 2012. gadā programma ir atzīta par inovatīvu un ilgtspējīgu Latvijas izglītības programmu. 2013. gadā programma ir atzīta par Eiropas Augstākas izglītības ,,labo praksi”, piemērotu strādājošo pieaugušo studiju vajadzībām (EC EAC Tender) [Maslo, Irina. Opening higher education to adults (HEAD) : case study Latvia : Master's degree programme "Educational treatment of diversity"/ Irina Maslo // Developing the adult learning sector. Lot 3: Opening higher education to adults : Contract: EAC 2012-0074. Appendix G: Country Report (2013) / European Commission. [European Union], 2013. P.93-126. ISBN 9789279345906, URL: http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/adult-opening_en.pdf

ERASMUS MUNDUS granti:
http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/grants/erasmus/

ERASMUS + studentu apmaiņas un prakses iespējas: Universidad Nacional de Education a Distancia; Universidad Complutense de Madrid; University of Groningen; Ludwigsburg University of Education Reutlingen Campus; Eberhard Karls Universität Tübingen http://www.lu.lv/studentiem/arvalstis/apmainas-studijas/erasmus/partneraugstskolas/
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis ir studējošo kompetence dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, kuru raksturo:
-specializētas faktu un teoriju zināšanas dažādības pedagoģisko risinājumu jomā un to kritiskā izpratne;
-augsti attīstīts spēju kopums, kas izpaužas zināšanās studiju priekšmetos un prasmē inovatīvi strādāt, lai izveidotu radošus dažādības pedagoģiskos risinājumus kompleksām un neprognozējamām problēmām darbā un studijās;
-autonomija un atbildība par savu darbu izvēlētajās profesionālajās jomās vai projektu vadībā neparedzētos darba vai mācīšanās dažādības pedagoģisko risinājumu kontekstos;
-autonomija un atbildība par indivīdu vai grupu/komandu/tīklojumu darbību.
Lai sasniegtu programmas mērķi programmas īstenošanā iesaistītās universitātes, sadarbojoties studentiem, profesoriem, studiju konsultantiem un pārējam personālam, veic konkrētus akadēmiskus, pedagoģiskus un pētnieciskus uzdevumus:
•    akadēmiskajā jomā: nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu universitātē, kurā tie ir reģistrējušies studijām, atbilstoši noslēgtajam starpuniversitāšu līgumam;
•    pedagoģiskajā jomā: sagatavot dažādu jomu profesionāļus, lai viņi efektīvi darbotos dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, veicinot programmas satura pārzināšanu;
•    pētnieciskajā jomā: sekmēt atbilstošus pētījumus par dažādības pedagoģiskajiem risinājumiem teorijas un prakses vienotībā, lai noteiktu efektīvākos veidus, kā darboties šajā jomā un rastu jaunas alternatīvas reālajām situācijām.
Programmas studiju rezultāti
Maģistra studiju programmas beidzēji apliecinās savu vispārējo (generic) kompetenci:
CG01 – jēdzienu epistemoloģisko struktūru un to attīstības tendenču kritiskā diferenciācijā;
CG02 – zināšanu pielietojumā sociālajos un kultūras kontekstos;
CG03 – zināšanu pielietošanā praksē;
CG04 – pieejamo avotu par konkrēto zināšanu jomu izmantošanā;
CG05 – akadēmiskā satura (plaši lietotās svešvalodās) izmantošanā;
CG06 – zināšanu organizēšanā (strukturētā un sistemātiskā veidā) pamatpieejās;
CG07 – zināšanu izplatīšanā un popularizēšanā zinātniskajos, kultūras un praktiskajos kontekstos;
CG08 – dažādības pedagoģisko risinājumu jaunu teoriju un pieeju integrēšanā esošajās zināšanās.

Maģistra studiju programmas beidzēji apliecinās savu vispārīgo (general) pedagoģisko un transversālo (caurviju un jebkurā darbvietā pieprasīto) kompetenci:

Kritiskā un inovatīvā domāšana 
CB06 – zināšanu izprašanā, kas nodrošina pamatu un iespēju būt oriģinālam ideju izstrādē vai īstenošanā pētījumu kontekstā;
CB07 - zināšanu un iespēju atrisināt problēmas izzināšanā un to pielietošanā jaunā vai salīdzinoši nezināmā vidē un plašākos multidisciplināros kontekstos, kas saistīti ar studiju jomu;
CB08 - jaunu zināšanu integrēšanā un sarežģītu spriedumu veikšanā, izejot no nepilnīgas vai ierobežotas informācijas, ņemot vērā arī sociālos un ētiskos apsvērumus, kas saistīti ar zināšanu pielietošanu un pieņemto lēmumu ieviešanu;
CB10 - mācīšanās prasmju, kas ļaus turpināt studijas autonomā vai pašvirzītā veidā, izveidē;

Intra-personiskās
CT1p – iesaistīšanos darbības projektos kontekstuālo un personisko priekšrocību izmantošanā;
CT2p – pašpaļāvības uz savām spējām sekmēšanā;
CT3p – riska uzņemšanos jaunu izaicinājumu pieņemšanā;
CT4p – iniciatīvas uzņemšanā, lai saskatītu un risinātu problēmas;
CT5p – zināšanu pilnveides un zināšanu apguves ietekmes novērtēšanā;

Inter-personiskās (sadarbības)
CT1i – konfliktu risināšanā starp atsevišķiem cilvēkiem un grupām;
CT2i – padomu sniegšanā un konsultēšanā (nepieciešamības gadījumā);
CT4i – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanā sava viedokļa un lēmuma izteikšanai;
CT5i – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un resursu efektīva izmantošanā;

Aktīvā pilsoniskā līdzdalība
CT1c – solidaritātes starp cilvēkiem, kas dzīvo vai strādā kopā, sekmēšanā;
CT2c – dialoga starp cilvēkiem un vietējām sabiedrībām uzturēšanā;
CT3c – aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties komandā, sastrādājoties ar dažādu jomu profesionāļiem;
CT3c – piederības izjūtas sabiedrībai (grupai, vietējai, reģionālai u.c.) uzturēšanā;
CT4c – pētnieciskās aktivitātes procesa un darbības praktiskajā izstrādē,  pilnveidē un īstenošanā;
CT5c – akadēmisko publikāciju rakstīšanā.

Programmas beidzēji apliecinās savu, darba vietas orientēto, integrēto sociālpedagoģisko, psiholoģiski pedagoģisko un speciālpedagoģisko kompetenci:

CE01 – ar dažādību saistītu jautājumu pedagoģiskajā (pedagoga loma, funkcijas un uzdevumi) risināšanā profesionālās darbības nepārtrauktai pilnveidošanai;
CE02 – atbilstošākās izglītības pieejas izmantošanā cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām;
CE03 – starptautisko un nacionālo noteikumu par cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām izglītību ievērošanā;
CE04 – pieredzes (starptautiskās un nacionālās) dažādības pedagoģiskajos risinājumos izmantošanā;
CE05 – nepieciešamo metožu un paņēmienu izmantošanā, lai identificētu un izvērtētu cilvēku dažādās vajadzības;
CE06 – adaptētās studiju programmas izveidē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
CE07 – intervences programmu izstrādē cilvēkiem ar dažādām vajadzībām praktiskai īstenošanai;
CE08 – intervences programmu ieviešanā cilvēkiem ar dažādajām vajadzībām;
CE09 – cilvēku ar dažādām vajadzībām iedrošināšanā sava potenciāla attīstībā;
CE10 – pedagoģiskās līderības īstenošanā un sekmēšanā;
CE11 – metodoloģisko inovāciju ieviešanā dažādības pedagoģisko risinājumu jomā;
CE12 – didaktisko materiālu, kas piemēroti cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, izmantošanā atbilstoši situācijai;
CE13 – tehnoloģisko resursu, kas piemēroti dažādu vajadzību pedagoģiskajam risinājumam, izmantošanā;
CE14 – procedūru, paņēmienu un instrumentu, kas nepieciešami, lai novērtētu cilvēku mācīšanās procesus un to ietekmi uz rezultātiem, pielietošanā;
CE15 – pedagoģiskās intervences rezultātu validēšanā, plānošanā un izmantošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
CE16 – nepieciešamās metodoloģiskās stratēģijas izvēlē un izmantošanā, lai veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām personisko attīstību;
CE17 – nepieciešamo konsultāciju sniegšanā cilvēkiem ar dažādām vajadzībām;
CE18 – cilvēku ar dažādām vajadzībām zināšanu par sevi un savas pašapziņas veicināšanā;
CE19 – cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām maksimālās autonomijas un personiskās attīstības veicināšanā;
CE20 – cilvēku ar dažādām vajadzībām kooperatīvās mācīšanās un mācīšanās sadarbojoties veicināšanā;
CE21 – cilvēku ar dažādām vajadzībām starppersonālās komunikācijas veicināšanā plaši lietotājās svešvalodās (īpaši Eiropas Savienības);
CE22 – attiecību veidošanā ar ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar īpašām vajadzībām;
CE23 – tādas attieksmes un uzvedības sekmēšanā, kas atbalsta cilvēku ar dažādām vajadzībām integrāciju un iekļaušanos izglītībā, ņemot vērā ģimenes un sociālos kontekstus;
CE24 – dažādības pedagoģisko risinājumu pētniecisko aktivitāšu ierosināšanā un līdzdalībā tajās;
CE25 – nepieciešamo nosacījumu garantēšanā, lai sekmētu cilvēku ar dažādām vajadzībām integrāciju un iekļaušanos.


 
Darba iespējas
Tā kā programma ir studējošo darbvietas, nevis profesijas orientēta, tā sniedz iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas un prasmes, vispārējo un vispārīgo pedagoģisko, kā arī integrētu sociālpedagoģisko, psiholoģiski pedagoģisko un speciālpedagoģisko kompetenci, lai veiktu uzlabojumus dažādās darba vietās un/vai radītu jaunas darbvietas dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, strādājot dažādos amatos (occupations) kā: uzņēmējs, arhitekts, brīvprātīgais sociālos projektos, koledžas pasniedzējs, augstskolas docētājs, valsts vai nevalstiskās izglītības institūcijas vadītājs, militārajā dienestā, projekta vadītājs, speciālās izglītības metodiķis, neformālās izglītības treneris, nometnes vadītājs, konsultants dažādības pedagoģisko risinājumu jomā, dažādības pedagoģisko risinājumu metodiskā centra vadītājs un citos amatos.

PROGRAMMAS BEIDZĒJU VEIKSMES STĀSTI:

Novikontas Maritime Training College manager: http://www.pzi.lu.lv/zinas/t/35022/
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (intervija) (1 x 300 = 300) + iepriekšējā izglītība un pieredze īpašo vajadzību pedagoģiskās darbības jomā, pedagoģiskās darbības jomā un citās jomās (1 x 600 = 600) + Eiropas Savienības un citu valodu prasmes (1 x 100 = 100)

Papildu nosacījumi:
1) dzīves gājuma apraksts (CV);
2) angļu vai spāņu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko testu rezultāti (angļu valodu – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2; spāņu valodu – DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vismaz B2, vai apliecinājums par angļu vai spāņu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm) vai izvērtējums iestājpārbaudījumā, ja tā ir apgūta ikdienas mācīšanās rezultātā dzīvesdarbības gaitā vai dzīvojot un strādājot angļu vai spāņu valodā runājošajā valstī, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu vai spāņu valodā.
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums (intervija): 1) reflekcija par iepriekšējo izglītību un darba pieredzi Eiropas vienotās darba telpas kontekstā; 2) Eiropas valodu lietojums iekļaušanās kontekstā; 3) programmas izvēles motivācija.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Programmas direktors doc. Manuels Fernandezs, tālr.: 67034042, e-pasts: manuels.fernandezs@lu.lv
Studiju metodiķis Raimonds Strods, jaunā korpusa 117. telpā, tālr.: 67033860, e-pasts: raimonds.strods@lu.lv
Papildus informācija un aktualitātes LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta mājas lapā www.pzi.lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Dažādības pedagoģiskie risinājumi
80
Obligātie kursi
38
Īpašo vajadzību iekļaušanās psiholoģiski pedagoģiskie pamati
18
Peda5114 Cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām integrācijas un iekļaušanās kvalitāte izglītībā Eksāmens 3
Peda5107 Cilvēku dažādības pedagoģisko risinājumu neiroloģiskie un psiholoģiski pedagoģiskie pamati Eksāmens 3
Peda5113 Cilvēku dažādības pedagoģisko risinājumu starptautiskais un salīdzinošais aspekts Eksāmens 3
Peda5117 Dažādības pedagoģiskie risinājumi no kultūras atšķirību viedokļa Eksāmens 3
Peda5115 Sabiedrība attiecībā pret cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām: ģimenes un sociālā atvērtība Eksāmens 3
Peda5116 Tradicionālie līdzekļi un tehnoloģijas cilvēku īpašo vajadzību pedagoģiskiem risinājumiem Eksāmens 3
Gala pārbaudījums
20
Peda6020 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi
42
Dažādu īpašo vajadzību iekļaušanās pedagoģiskie risinājumi
18
Peda5094 Apdāvināto cilvēku īpašo vajadzību dažādības pedagoģiskie risinājumi Eksāmens 3
Peda5096 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar mentālās attīstības un mācīšanās grūtībām Eksāmens 3
Peda5095 Dažādības pedagoģiskie risinājumi saistībā ar personības, disciplīnas un sociālās dezadaptācijas īpašajām vajadzībām Eksāmens 3
Peda5118 Plānu, projektu un programmu izveide un īstenošana, piemērojot tos dažādības pedagoģiskajos risinājumos Eksāmens 3
PedaR001 Pētnieciskā prakse dažādības pedagoģisko risinājumu jomā Prakse 3
Peda5120 Vērtēšana un izvērtēšana attiecībā uz cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām Eksāmens 3
Dažādu speciālo vajadzību iekļaušanās pedagoģiskie risinājumi
18
Peda5100 Cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām integrācija darbā un rehabilitācija Eksāmens 3
Peda5097 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar dzirdes un valodas traucējumiem Eksāmens 3
Peda5099 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar speciālām kustību vajadzībām Eksāmens 3
Peda5122 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar īpašām intelektuālām vajadzībām Eksāmens 3
Peda5098 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar īpašām redzes vajadzībām Eksāmens 3
Peda5102 Pētniecības metodoloģija dažādības pedagoģiskajiem risinājumiem Eksāmens 3
Dažādības pedagoģiskie risinājumi mūžmācīšanās kontekstā
6
Peda5112 Dažādības pedagoģisko risinājumu programmu vadība Eksāmens 3
Peda5109 Gados vecu cilvēku īpašo vajadzību dažādības pedagoģiskie risinājumi Eksāmens 3
Peda5111 Mūzikas terapija cilvēkiem ar dažādām vajadzībām Eksāmens 3
Peda5108 Pieaugušo īpašo vajadzību dažādības pedagoģiskie risinājumi Eksāmens 3
Peda5106 Profilakse un agrīna diagnostika cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām Eksāmens 3
Peda5110 Sports cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām Eksāmens 3

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Tā kā programma tiek realizēta interaktīvajā e-mācīšanās modalitātē pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē, tad studentiem nav paredzēta regulāra, obligāta lekciju apmeklēšana. Lai aizstātu regulārās lekcijas, studentiem ir sagatavots studiju materiāls latviešu, spāņu un angļu valodā, kura struktūra atbalsta patstāvīgas studijas.

Studiju procesā galvenā vērība tiek pievērsta tam, lai noskaidrotu studentu vajadzības, palīdzētu viņiem risināt problēmas un pārvarēt šaubas, kā arī orientētu uz veiksmīgu rezultātu sasniegšanu. Tāpēc studijas netiek organizētas lekciju veidā, bet savstarpēji komunikāciju veicinošās aktivitātēs, kurās studenti var tiešā veidā sazināties ar profesoriem, pasniedzējiem un saņemt konkrētas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.

Lai gan maģistra studiju programma tiek īstenota interaktīvajā e-mācīšanās veidā, izmantojot Skype un citus Interneta resursus, lai veicinātu studentu mobilitāti dažādu valstu starpā, studentiem ieteikts apmeklēt citas dalībuniversitātes, vēlams tās, kuru profesori ir atbildīgi par konkrētā semestra moduļa apguvi. Uzņemošā universitāte centīsies nodrošināt studentiem vispiemērotākās (t.sk. lētākās) dzīvošanas iespējas.

Maģistra studiju programmas starpuniversitāšu komiteja koordinēs studentu mobilitāti un centīsies iegūt resursus un stipendijas, kas palīdzētu studentiem īstenot studijas uzņemošajā universitātē. Tajā laikā, kamēr ārvalstu studenti studēs uzņemošajā universitātē, tās mācībspēki organizēs aktivitātes, lai studenti varētu izpildīt programmas uzdevumus, un veicinās savas Valsts valodas un Eiropas valodu apguvi un lietošanu.

Dalībuniversitātes uzņem arī studentus no Centrāl- un Dienvidamerikas, kā arī Āzijas kontinenta valstīm, it īpaši tos, kuru universitātes ir iesaistījušās akadēmisko aktivitāšu īstenošanā (īpaši saistībā ar dažādības pedagoģiskajiem risinājumiem) un nodrošinās viņiem apmešanās iespējas un sekmēs iekļaušanos studiju procesā.

Savstarpējā komunikācija starp dalībuniversitātēm it angļu un spāņu valodās. Turklāt, saskarsmē ar saviem studentiem katra iesaistītā universitāte izmanto arī savu Valsts valodu. Latvijas Universitātes studijās izmanto angļu un spāņu valodas. Tiek izmantota arī trešā dalībuniversitāšu valoda: latviešu (savstarpējā saziņā).

Katrā dalībuniversitātē pastāv struktūrvienība (studentu serviss u.c.), kas palīdz studentiem, īpaši tiem, kas nav no Eiropas Savienības valstīm, iedziļināties Eiropas valodās, galvenokārt tajās, kam ir vislielākā ietekme ES zinātniskajā telpā.

Lai veicinātu studentu akadēmiskos panākumus, programmā tiek īstenotas dažādas konsultēšanas formas. Metodiskie ieteikumi konsultācijas procesa organizēšanai ir pieejami studentiem un docētājiem studiju Moodle vidē. Programmas profesori, kas darbojas kā pedagoģiskie līderi, konsultanti un vērtētāji, studentiem ir pieejami reizi nedēļā noteiktā laikā klātienē, kā arī nepārtraukti studiju kursa īstenošanas laikā Skype, e-pasta un telefonsakaru veidā un klātienē, iepriekš vienojoties. Studentiem problēmu, grūtību vai neskaidrības gadījumos ir iespēja konsultēties ar studiju metodiķi un vērsties studentu servisā.
Vērtēšanas sistēma
Studentu vērtēšana ir vērsta uz programmā izvirzītā mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildīšanu, un nepieciešamās kompetences ieguvi un pilnveidi. Lai nodrošinātu līdzsvarotu, atbilstošu un objektīvu vērtēšanu, maģistra studiju programmā izmanto dažādus vērtēšanas paņēmienus un instrumentus, ne tikai individuālā, bet arī grupu darba vērtēšanai, ievērojot šādus principus:
 • orientāciju uz studējošo kompetenci;
 • vērtēšanu studentu kompetences pilnveides kontekstos;
 • nepārtrauktību;
 • formatīvo vērtēšanu.
Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, katrā studiju kursā tiek veikts:
 • studentu kompetences pašnovērtējums – studenti to veic paši;
 • studentu kompetences iekšējais novērtējums – to veic docētāji, kuri pedagoģiski līderē praktiskās aktivitātes;
 • studentu kompetences ārējais novērtējums – to veic par studiju kursu atbildīgais profesors, kas izvērtē studentu kompetenču progresu pēc pašnovērtējuma un iekšējā novērtējuma rezultātu izvērtējuma eksāmenā.
Programmas līmenī paredzēts arī kvalitātes iekšējais novērtējums – ikgadējs programmas pašnovērtējums, kas tiek nosūtīts LU Akadēmiskajam departamentam programmas kvalitātes izvērtējumam un kvalitātes starptautiskais ārējais novērtējums – izvērtējums ik 6 gadus LU.

Tā kā maģistra studiju programma tiek īstenota interaktīvajā e-mācīšanās vidē, studentu vērtēšana ir tai pielāgota. Tiek izmantotas tās papildus iespējas, ko piedāvā darbs Moodle vidē, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par studentu un novērtētu viņa sniegumu visas programmas apguves laikā un programmas noslēgumā: Skype, e-pasts, tiešsaiste utt.

Programmas iesākumā tiek veikta diagnosticējošā vērtēšana, lai izvērtētu studentu gaidas attiecībā uz programmu. Šim mērķim kopā ar iestājintervijas jautājumiem studentiem tiek nosūtīts rakstisks diagnosticējošas vērtēšanas instruments, anketa. Šo izvērtēšanas anketu aizpilda visi studenti un nosūta programmas direktoram.

Bez šī sākotnējā izvērtējuma studenti demonstrēs savu akadēmisko sniegumu, veicot dažādas aktivitātes, kuras tiek novērtētas (starppārbaudījumos), saņemot atzīmes eksāmenos (rakstiskā daļa pašnovērtējuma formā un mutiskā daļa). Gala vērtējums tiek reģistrēts LUIS.

Katra studiju kursa un programmas noslēgumā studenti piedalās programmas kvalitātes izvērtējumā (LUIS). Kaut arī šai aktivitātei nav akadēmiskas nozīmes, studenta viedoklis par programmu ir ļoti noderīgs programmas mācībspēkiem, organizatoriem un vadītājiem.