Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Izglītības zinātnes - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Izglītības zinātņu maģistra grāds
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Ilze Ivanova
Programmas apjoms
48 KP jeb 72 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
2.5 semestri
nepilns laiks: neklātiene
3 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1900 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 6
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 25
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 25
minimālais studējošo skaits - 10 minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.30 - 20.00
Piektdienās no plkst. 12.30 - 20.00 un sestdienās no plkst. 8.30 - 16.00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis ir maģistra studiju programmas īstenošana izglītības zinātņu maģistra grāda iegūšanai - studentu ievirzei sistemātiskā, nepārtrauktā izglītības pilnveides procesā savas individualitātes attīstīšanai virzībā uz izglītotu sabiedrību, mācīšanos visa mūža garumā.
 
Uzdevumi:
 • palīdzēt maģistrantiem īstenot izglītības zinātnes akadēmiskās studijas, tālāk padziļinot zināšanas izglītības filozofijā un socioloģijā, izglītības sistemoloģijā, izglītības psiholoģijā, izglītības ideju vēsturē, salīdzinošajā izglītības pētniecībā un pētījumu metodoloģijā, metodikā un tehnoloģijā;
 • atbilstoši studentu izvēlētajam apakšvirzienam bagātināt zināšanas izglītības vadības dažādos aspektos, pārmaiņās izglītībā, izglītības vides veidošanas problēmās, socializācijas pedagoģiskajos un psiholoģiskajos aspektus mūžizglītības skatījumā, iekļaušanās starpkultūru aspektos, pieaugušo izglītības problēmās;
 • vadīt maģistrantu darbību izglītības teorētisko koncepciju, stratēģiju un praktisko norišu analīzē un datu kritiskā izvērtējumā;
 • veicināt individuālā studiju pētnieciskā darba pieredzi, kas tiek integrēta maģistra darba izstrādē;
 • veicināt pētnieciskā darba rezultātu publiskošanu, tos sagatavošanu iespējamai publicēšanai;
 • sekmēt izprast izglītībā strādājošo misijas būtību,izmantot gūtās atziņas darbā savas karjeras veidošanā;
 • sekmēt vispārējo, specifisko, izglītības vadības, pētniecisko, personības attīstības kompetenču pilnveidošanos;
 • pilnveidot individuālās spējas veikt pētniecisko darbu, apkopot, analizēt, vērtēt, atspoguļot pētniecības rezultātus, kā arī prezentēt tos maģistra darba aizstāvēšanas laikā;
 • pilnveidot prasmes strādāt ar informāciju, izvērtēt ,analizēt to, publiski izklāstīt un pamatot savu viedokli;
 • nostiprināt svešvalodu prasmes;
 • pilnveidot prasmes efektīvi izmantot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai.
Programmas studiju rezultāti
Plānotie rezultāti:
 •  papildinātas un aktualizētas zināšanas izglītības filozofijā un socioloģijā, izglītības sistemoloģijā, izglītības psiholoģijā, izglītības ideju vēsturē, salīdzinošajā izglītības pētniecībā un pētījumu metodoloģijā, metodikā un tehnoloģijā; izglītības vadības dažādos aspektos, pārmaiņas izglītībā, izglītības vides veidošanas, socializācijas mūžizglītības skatījumā, iekļaušanās starpkultūru aspektos un pieaugušo izglītības problēmās;
 • studenti ievirzīti sistemātiskai zināšanu papildināšanai atbilstoši darba tirgus vajadzībām,sevis pilnveidei,karjeras veidošanai visa mūža garumā;
 • studenti ievirzīti pētnieciskai darbībai, rezultātu analīzei ,izmantošanai objektīvas izpratnes veidošanās par dažādiem procesiem izglītībā;
 • pilnveidotas vispārējās, specifiskās, izglītības vadības, pētnieciskās, personības attīstības kompetences;
 • pilnveidotas svešvalodu prasmes;
 • pilnveidotas prasmes strādāt ar informāciju, izvērtēt ,analizēt to, publiski izklāstīt un pamatot savu viedokli;
 • pilnveidotas prasmes izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • pilnveidotas prasmes noformēt zinātnisku darbu.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Bakalaura grāds (studiju apjoms vismaz 160 kredītpunkti) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums: jāiesniedz rakstiska maģistra studiju motivācija ar pamatojumu.
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula nepilna laika studijām: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2017./2018. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” vai „Sociālais pedagogs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
 
1) eseja par vienu noteiktu problēmu izglītības jomā, izmantojot savas teorētiskās zināšanas un pieredzi. Jautājumi ir formulēti saskaņā ar izglītības aktuālajām problēmām, attīstības perspektīvām un izglītības praksi;
2) maģistra studiju motivācija un pamatojums, kas jāsagatavo iepriekš rakstiski 1 lpp. apjomā un jāņem līdzi uz iestājpārbaudījumu.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore, prof. Ilze Ivanova, V-311.telpā, tālr.: 67034037, e-pasts: ilze.ivanova@lu.lv  
Studiju metodiķe Jevgēnija Ivanova, A-226.telpā, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 9.30-16.30, trešdienās no 10.30-17.30, tālr.: 67033854, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Izglītības zinātnes
48
Obligātie kursi
40
Obligātā daļa
20
Peda5030 Izglītības filozofija Eksāmens 2
Peda6014 Izglītības ideju attīstība un mūsdienu paradigma Eksāmens 4
VadZ5176 Izglītības kvalitāte starptautiskā kontekstā Eksāmens 4
VadZ6022 Izglītības kvalitāte un vērtēšana Eksāmens 2
Psih5066 Izglītības psiholoģija Eksāmens 4
VadZ5054 Izglītības pētniecība Eksāmens 4
Peda6091 Izglītības sistemoloģija Eksāmens 2
SDSK5096 Izglītības socioloģija* Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
20
VadZ6036 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi
8
Izglītība un cilvēka uzvedība
8
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
Peda5067 Metodoloģija pētījumos Eksāmens 2
Peda5125 Mūžizglītība kā radošas personības attīstības virzītājspēks Eksāmens 4
Izglītības vadība
8
Peda5556 Izglītības pētījumu metodoloģija Eksāmens 2
VadZ6047 Izglītības vadība Eksāmens 4
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
Pieaugušo izglītība
8
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
Peda5067 Metodoloģija pētījumos Eksāmens 2
VadZ5100 Pieaugušo izglītība mūžizglītības aspektā Eksāmens 4
Salīdzinošās izglītības pētniecība
8
SDSK5010 Izglītības datu apstrāde un analīze Eksāmens 4
Peda5556 Izglītības pētījumu metodoloģija Eksāmens 2
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
Starpkultūru izglītība
8
SDSK5024 Antropoloģija Eksāmens 4
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
Peda5067 Metodoloģija pētījumos Eksāmens 2
Līdervadība
8
Peda6420 Izglītības vide Eksāmens 2
VadZ5153 Līderība izglītībā Eksāmens 4
Peda5067 Metodoloģija pētījumos Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studijas pilnā laikā klātienē studentam lekcijas un nodarbības tiek plānotas darbdienās no 13.00 līdz 20.00. Nepilnā laika studiju nodarbības ir divas reizes mēnesī – piektdienās un sestdienās. Maģistra darbu aizstāvēšana tika plānota divas reizes gadā: janvārī un maijā. Šāda nodarbību un maģistra darbu aizstāvēšana nodrošina mācību spēku darba precīzu organizāciju un studējošo iespējas racionāli plānot studijas, tās savienojot ar darbu. Strādājošie ir praktiski visi, arī pilnā laika maģistranti.
       Studiju kursa apguvē plaši tika izmantotas lekcijas (ievadlekcijas, pārskata, problēmlekcijas, vizuālās), pāru un grupu darbs, projektu veidošana, diskusijas, lomu spēles. Izvēlētās metodes atbilst pieaugušo izglītošanās didaktiskajiem aspektiem, tās sekmē kritiskās domāšanas pilnveidošanos. Kopumā studenti atzinīgi vērtē interaktīvo metožu pielietojumu programmas ietvaros, tikai atsevišķos gadījumos studenti nav psiholoģiski un praktiski gatavi šādam darbam.
      Kā studiju padomnieki darbojas programmas direktors, B studiju virzienu vadītāji, studiju metodiķis. Mācībspēku konsultācijas plānotas vienu reizi nedēļā, papildus individuālās konsultācijas notiek ar pasniedzējiem visu maģistra darba izstrādes laiku.
      Studiju procesu sekmē maģistrantu kopējās sanāksmes mācību semestru sākumos, kur studenti tiek informēti par programmu, maģistra darba tēmu izvēli, pētniecības organizāciju, iepriekšējā gada rezultātiem, iespējām studēt ārzemēs. Šādās sanāksmēs tiek uzklausītas arī studentu vēlmes un problēmas. Katra kursa nobeigumā mācībspēki kopā ar studentiem pārrunā tā plusus un mīnusus.
      Izglītības zinātņu maģistriem izveidota kopēja Interneta (Inbox) adrese, kas sekmē sazināšanos ar studentiem, kā arī studiju papildmateriāla saņemšanu. Nodarbībās studenti saņem lekciju konspektus, CD ierakstītus materiālus.
      Ārzemju studentiem visas nodarbības tika vadītas angļu valodā.
Vērtēšanas sistēma
Studiju sasniegumu novērtēšana notika atbilstoši LU izstrādātajiem ieteikumiem un prasībām. Katrs pasniedzējs ir izstrādājis arī savu individuālu izvērtēšanas un novērtējuma sistēmu.
      Nepārtraukta novērtēšana tika izmantota darbā ar pilna laika maģistrantiem. Atsevišķos kursos – “Pētījuma metodoloģija”, “Salīdzinošā izglītības pētniecība”, “Izglītības sistemoloģija”, “Pārmaiņu vadīšana izglītībā” novērtēšanai tika izmantoti studiju pētnieciskie projekti, esejas, patstāvīgo darbu tūlītējs izvērtējums. Tā kā studijas tiek organizētas pēc kursu sistēmas, novērtējums par kursu tiek dots semestra laikā pēc iepriekš ar studentiem saskaņota grafika. Sekmīgam gala novērtējumam ir nepieciešama katrā kursā fiksēta prasību izpilde. Tās studentiem tiek paziņotas katra kursa pirmajā nodarbībā.
      Maģistranti ar savu studiju sasniegumu novērtējumu var iepazīties klātienē pie studiju metodiķa vai pasniedzēja, kā arī LUIS mājas lapā.
      Maģistra darbs ir patstāvīgs darbs. Darbs parāda maģistra :
 • spēju attīstīt un veikt pētījumu;
 • spēju pētījuma procesu un rezultātus apkopot un aprakstīt akadēmiskām prasībām atbilstošā veidā;
 • spēju integratīvi sasaistīt zināšanas, prasmes un izpratni praktiskā darbībā.
Maģistra darbs tika vērtēts, ņemot vērā maģistranta prasmes :
 • analizēt un pārdomāt praktiskā darba pieredzi,izmantojot noteiktus kritērijus un vispārējās teorētiskās zināšanas;
 • kritiski izvērtēt pieredzi pārdomu rezultātā ar mērķi noteikt pārmaiņu nepieciešamību un ierosināt turpmāko darbības virzienu;
 • lietot literatūru,lai teorētiski izvērtētu atklājumus;
 • pamatot darba plānojumu un metodikas izvēli;
 • pārdomāt un kritiski analizēt pētījuma procesu un iegūtos rezultātus;
 • veidot kopsakarību starp jēdzieniem,to kontekstu un pētāmo jomu;
 • veidot diskusiju,izmantojot materiālus no dažādiem avotiem.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.