Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Māksla - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Mākslas
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā bakalaura grāds mākslā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās
Akreditācijas termiņš
16.10.2015 - 02.06.2021
Programmas direktors
Austra Celmiņa-Ķeirāne
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR studiju maksa gadā - 1700 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 1
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25 minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Divus darba dienu vakarus nedēļā no plkst. 18.00 - 21.15 un sestdienās no plkst. 8.30 - 16.00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Studiju programmā ir iespējams apgūt vienu no apakšprogrammām – Grafikas dizainers, Interjera dizainers. Studiju programmā šādi kursi: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, datorgrafika, mākslas vēsture, svešvalodas, filozofija, uzņēmējdarbības vadība u.c.

Apakšprogrammā Grafikas dizainers: dizaina vēsture, fotografēšana, video, poligrāfiskais dizains, zīmolvedība.

Apakšprogrammā Interjera dizainers: interjera vēsture, arhitektūras pamati, interjera projektēšana, telpisko objektu dizains, gaisma interjerā.
 
Studiju procesā plenēri, pētnieciskā un profesionālā prakse, radošie darbi, izstādes un konkursi.

Sekmīgi pabeidzot studiju programmu, grafikas dizainers spēj plānot un organizēt savu vai citu speciālistu darbu grafikas dizaina projektu īstenošanā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un programmnodrošinājumu; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); sagatavo grafikas dizaina projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju; komunicē ar pasūtītāju; organizē grafikas dizaina projekta realizācijas procesu un veic tā autoruzraudzību.

Interjera dizainers prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā, spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (interjera projekti, stila piedāvājumu izstrāde, telpu dekorēšana, telpisku objektu projektēšana), informācijas izpēti un analīzi, interjera koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, pilna apjoma interjera projektu izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

Starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Grieķijas un Lietuvas augstskolās. 
Programmas mērķis un uzdevumi
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Māksla” mērķis ir dot iespēju studentiem:
 1. kļūt par mūsdienu darba tirgū konkurētspējīgiem, analītiski un radoši domājošiem speciālistiem ar vispusīgām zināšanām grafikas dizaina vai interjera dizaina jomā, kurus raksturo māksliniecisko ideju oriģinalitāte, kognitīvā, sociālā, kultūras, tehnoloģiskā, ekonomiskā projektēšanas konteksta izpratne un spēja izmantot datora un ražošanas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, strādājot gan Latvijas uzņēmējdarbības vidē, gan starptautiskos projektos;
 2. iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju grafikas dizainā vai interjera dizainā.
Programmas apguve dod iespēju turpmākām studijām un/vai dziļākai specializācijai pēcdiploma profesionālās pilnveides un maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.
 
Studiju programmas uzdevumi:
 1. Radīt priekšnoteikumus studējošo zināšanu apguvei un kompetenču veidošanai:
 2. - tēlotājā mākslā, kompozīcijā un koloristikā;
  - vizualizācijā, attēlu un tēlu sistēmas veidošanā;
  - dažādu dizaina darbu specifikas izpratnē;
  - dizaina menedžmenta problēmu risināšanā, projektu finansiāli ekonomisko aspektu novērtēšanā;
   - fizisko, kognitīvo, kultūras, sociālo un ekonomisko faktoru izpratnē balstītu projektu izstrādē;
  - tehnoloģiju un programmatūras apguvē, ražošanas tehnoloģisko iespēju spektra pārzināšanā;
  - komunikatīvajā lietišķās saskarsmes kultūrā, sadarbībā ar pasūtītāju un citām projektos iesaistītajām pusēm.
 3. Sniegt iespēju studējošajiem apgūt pētnieciskā darba prasmes ar specialitāti saistīto teorētisko atziņu un faktoloģiskā un vizuālā materiāla apzināšanā, analīzē un interpretācijā, nodrošinot loģisku un nepārtrauktu teorētisko zināšanu un prakses integrāciju.
 4. Veicināt studentu personības pilnveidi studiju procesā.  
Programmas studiju rezultāti
Pēc studiju programmas apguves studenti spēs:
•    parādīt grafikas dizainera vai interjera dizainera profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas dizaina jomā, kas nepieciešamas, veidojot grafiskā dizaina produktu vai interjera dizaina projektu;
•    parādīt dizaina jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, orientēties dizaina procesa struktūrā, pārzināt dizaina valodai raksturīgos izteiksmes līdzekļus;
•    izprast dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un sociālā kontekstā;
•    demonstrēt izpratni par dizaina nozares aktualitātēm un tās lomu valsts ekonomikas kontekstā;
•    formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, dizaina un tam radniecīgo nozaru problēmas, un paredzēt to iespējamos risinājumus;
•     izvērtēt dizaina attīstību ietekmējošos faktorus un dalībniekus;
•    izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, veikt profesionālu un mākslinieciski inovatīvu darbību dizaina sfērā;
•    formulēt darba problemātiku un virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt dizaina piedāvājumu, saskaņot to ar pasūtītāju, darba devēju, atbildīgajiem dienestiem, tehniskajiem izpildītājiem, ražotājiem;
•    orientēties tradicionālo un digitālo vizualizācijas tehnoloģiju klāstā un materiālu piedāvājumā;
•    izvēlēties dizaina ieceres īstenošanai visatbilstošākos mākslinieciskos un tehniskos paņēmienus;
•    plānot dizaina projekta izpildi, veikt autoruzraudzību, kontrolēt dizaina produkta izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību koncepcijai, estētiskajai un tehniskajai kvalitātei, vides aizsardzības un drošības normu prasībām;
•    sistematizēt un arhivēt dizaina projekta izstrādes procesā uzkrāto informāciju;
•    veikt darbu individuāli vai komandā, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas;
•    izvēlēties prezentācijas stratēģiju, prezentēt projektu dažādām auditorijām, argumentēti diskutēt par to;
•    patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
•    parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā interjera vai grafiskā dizaina jomā;
•    ievērot ētikas normas;
•    apzināties mūžizglītības nepieciešamību.
 
 
Darba iespējas
Poligrāfijas uzņēmumos, izdevniecībās, reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumos, dizaina salonos, arhitektu birojos, u.c. Ja vēlies, vari būt individuālā darba veicējs, iesaistīties dažādos dizaina projektos vai veidot pats savu uzņēmumu.

Izmēģini profesiju!

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: grafikas dizainers; interjera dizainers. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (4 x 100 = 400)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,4 x 100 = 40) + lasīšana (0,4 x 100 = 40) + runāšana (0,4 x 100 = 40) + valodas lietojums (0,4 x 100 = 40) + rakstīšana (0,4 x 100 = 40)) + praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā (0,4 x 1000 = 400)

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200) + praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā (0,4 x 1000 = 400)
Iestājpārbaudījuma apraksts
Praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā:

1. Ģeometrisko formu zīmējums. Uzdevums: triju priekšmetu uzstādījuma zīmējums (formāts A3). Tehnika: grafīta zīmulis. Jāņem līdzi: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), nazis zīmuļu asināšanai.

2. Krāsu kompozīcija. Uzdevums: divu priekšmetu klusās dabas gleznojums (formāts A3). Tehnika: akrils, guaša vai akvarelis. Jāņem līdzi: krāsas (akrils vai guaša, vai akvarelis), gruntēts kartons (akrilam) vai akvareļu papīrs (guašai, akvarelim), tehnikai atbilstošas otas, trauciņš ūdenim, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, zīmulis, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), papīrs (makulatūra), ko paklāt zem gleznojuma, krāsām un paletes.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore, lekt. Austra Celmiņa-Ķeirāne, e-pasts: austra.celmina-keirane@lu.lv
Studiju metodiķe Jevgēnija Ivanova, jaunā korpusa A226.telpā,  tālr.: 67033854, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Māksla
160
Obligātie kursi
94
Vispārizglītojošie studiju kursi
23
Kopējie vispārizglītojošie studiju kursi
17
SDSK2032 Civilā aizsardzība* Ieskaite 1
Filz2050 Estētika Eksāmens 2
Filz1057 Filozofijas pamati Eksāmens 2
Soci1030 Ievads socioloģijā Eksāmens 2
VidZ1022 Ilgtspējīga attīstība un vide Eksāmens 2
JurZ3017 Intelektuālā īpašuma tiesības Eksāmens 2
Psih1037 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
Ekon2087 Uzņēmējdarbības ekonomika Eksāmens 4
Svešvaloda 1
2
Valo1477 Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija* Eksāmens 2
Valo1480 Vācu valoda I Mutvārdu komunikācija Eksāmens 2
Svešvaloda 2
2
Valo1478 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija* Eksāmens 2
Valo1481 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija* Eksāmens 2
Svešvaloda 3
2
Valo2384 Angļu valoda III Lasīšana un komunikācija* Eksāmens 2
Valo2385 Vācu valoda III Lasīšana un komunikācija* Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
14
SDSK1088 Datortehnoloģijas dizaina specialitātēs Eksāmens 2
MākZ1019 Koloristika I Eksāmens 2
MākZ2027 Koloristika II Eksāmens 2
MākZP108 Kompozīcija I Eksāmens 2
MākZPA55 Kompozīcija II Eksāmens 2
MākZ1A04 Kompozīcija dizainā I Eksāmens 4
MākZ2A00 Kompozīcija dizainā II Eksāmens 4
MākZPA58 Mākslas vēsture I Eksāmens 2
MākZ2361 Mākslas vēsture II Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
22
MākZ3020 Gleznošana I Eksāmens 4
MākZP021 Gleznošana II Eksāmens 2
MākZP022 Gleznošana III Eksāmens 2
MākZP023 Gleznošana IV Eksāmens 2
MākZ1026 Zīmēšana I Eksāmens 4
MākZ2036 Zīmēšana II Eksāmens 4
MākZ2037 Zīmēšana III Eksāmens 2
MākZ3031 Zīmēšana IV Eksāmens 2
Prakse
23
MākZ3030 Plenērs I Prakse 2
MākZ4009 Plenērs II Prakse 2
MākZR000 Profesionālā prakse dizainā I Prakse 3
MākZR002 Profesionālā prakse dizainā II Prakse 6
MākZR001 Profesionālā prakse dizainā III Prakse 6
MākZ1035 Pētnieciskā prakse I Prakse 2
MākZ2033 Pētnieciskā prakse II Prakse 2
Valsts pārbaudījums
12
MākZP444 Diplomdarbs Diplomdarbs 10
MākZP114 Valsts eksāmens Nobeiguma eksāmens 2
Ierobežotās izvēles kursi
60
Kopējā B daļa
12
Nozares teorētiskie pamatkursi
6
MākZ2028 Koloristika III Eksāmens 2
MākZ3026 Koloristika IV Eksāmens 2
MākZ2029 Kompozīcija III Eksāmens 2
MākZPA71 Kompozīcija dizainā III Eksāmens 4
MākZPA72 Kompozīcija dizainā IV Eksāmens 4
Nozares profesionālās specializācijas kursi
6
MākZ1017 Grafikas programmas I Eksāmens 2
MākZ2022 Grafikas programmas II Eksāmens 2
MākZ4011 Zīmēšana VI Eksāmens 2
Apakšprogrammu B daļa
48
Datordizainers
48
Nozares teorētiskie pamatkursi
16
MākZ1014 Dizaina vēsture I Eksāmens 2
MākZ2020 Dizaina vēsture II Eksāmens 2
MākZP112 Kompozīcija V Eksāmens 2
MākZ1021 Mākslas sistēmu attīstības teorija Eksāmens 2
MākZ1022 Perspektīva Eksāmens 2
Psih1049 Reklāmas psiholoģija Eksāmens 2
MākZ1028 Reklāmas un PR kampaņu dizaina veidošana Eksāmens 2
MākZ1027 Zīmolēšanas (brendinga) pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
32
Kopējie nozares profesionālās specializācijas kursi
22
MākZ1024 Burtu mācība Eksāmens 2
MākZ1016 Fotografēšana I Eksāmens 2
MākZ2021 Fotografēšana II Eksāmens 2
MākZP024 Gleznošana V Eksāmens 2
MākZ2023 Grafikas programmas III Eksāmens 2
MākZ3021 Grafikas programmas IV Eksāmens 2
MākZ4010 Poligrāfijas darbu dizaina pamati Eksāmens 4
MākZ3033 Poligrāfiskā maketēšana Eksāmens 2
MākZ1025 Veidošana Eksāmens 2
MākZ4012 Zīmēšana VII Eksāmens 2
Izvēles nozares profesionālās specializācijas kursi
10
MākZ4000 3D datorgrafika (MAYA I) Eksāmens 2
MākZ4372 3D datorgrafika (Maya II) Eksāmens 2
MākZ2017 Animācija I Eksāmens 2
MākZ3017 Animācija II Eksāmens 2
MākZ3022 Grafikas programmas V Eksāmens 2
MākZ3032 Grafikas programmas VI Eksāmens 2
MākZ3023 Ievads profesionālajā darbībā Eksāmens 2
MākZ3028 Operatora darba pamati I Eksāmens 2
MākZ3029 Operatora darba pamati II Eksāmens 2
MākZ1032 Tīmekļa grafiskais dizains I Eksāmens 2
MākZ4342 Tīmekļa grafiskais dizains II Eksāmens 2
Interjera dizainers
48
Nozares teorētiskie pamatkursi
16
MākZ1013 Arhitektūras pamati I Eksāmens 2
MākZ2018 Arhitektūras pamati II Eksāmens 2
MākZ2019 Arhitektūras pamati III Eksāmens 2
MākZ3018 Arhitektūras pamati IV Eksāmens 2
MākZ1015 Ergonomika Eksāmens 2
MākZ2026 Interjera vēsture Eksāmens 2
MākZP111 Kompozīcija IV Eksāmens 2
MākZ1022 Perspektīva Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
32
MākZ2583 Digitālā konstruēšana Eksāmens 2
MākZ1511 Digitālās konstruēšanas pamati Eksāmens 2
MākZ3019 Gaismas dizains interjerā Eksāmens 2
MākZ3022 Grafikas programmas V Eksāmens 2
MākZ3032 Grafikas programmas VI Eksāmens 2
MākZ1018 Interjera projektēšana I Eksāmens 2
MākZ2024 Interjera projektēšana II Eksāmens 2
MākZ2025 Interjera projektēšana III Eksāmens 2
MākZ3024 Interjera projektēšana IV Eksāmens 2
MākZ3025 Interjera projektēšana V Eksāmens 2
MākZ1030 Maketēšana Eksāmens 2
MākZ1033 Materiālmācība un apdares tehnikas I Eksāmens 2
MākZ2030 Materiālmācība un apdares tehnikas II Eksāmens 2
MākZ2034 Telpisku objektu projektēšana I Eksāmens 2
MākZ2035 Telpisku objektu projektēšana II Eksāmens 2
MākZ1025 Veidošana Eksāmens 2
Grafikas dizainers
48
Nozares teorētiskie pamatkursi
16
MākZ1014 Dizaina vēsture I Eksāmens 2
MākZ2020 Dizaina vēsture II Eksāmens 2
MākZP112 Kompozīcija V Eksāmens 2
MākZ1021 Mākslas sistēmu attīstības teorija Eksāmens 2
MākZ1022 Perspektīva Eksāmens 2
Psih1049 Reklāmas psiholoģija Eksāmens 2
MākZ1028 Reklāmas un PR kampaņu dizaina veidošana Eksāmens 2
MākZ1027 Zīmolēšanas (brendinga) pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi
32
Kopējie nozares profesionālās specializācijas kursi
22
MākZ1024 Burtu mācība Eksāmens 2
MākZ1016 Fotografēšana I Eksāmens 2
MākZ2021 Fotografēšana II Eksāmens 2
MākZP024 Gleznošana V Eksāmens 2
MākZ2023 Grafikas programmas III Eksāmens 2
MākZ3021 Grafikas programmas IV Eksāmens 2
MākZ4010 Poligrāfijas darbu dizaina pamati Eksāmens 4
MākZ3033 Poligrāfiskā maketēšana Eksāmens 2
MākZ1025 Veidošana Eksāmens 2
MākZ4012 Zīmēšana VII Eksāmens 2
Izvēles nozares profesionālās specializācijas kursi
10
MākZ4000 3D datorgrafika (MAYA I) Eksāmens 2
MākZ4372 3D datorgrafika (Maya II) Eksāmens 2
MākZ2017 Animācija I Eksāmens 2
MākZ3017 Animācija II Eksāmens 2
MākZ3022 Grafikas programmas V Eksāmens 2
MākZ3032 Grafikas programmas VI Eksāmens 2
MākZ3023 Ievads profesionālajā darbībā Eksāmens 2
MākZ3028 Operatora darba pamati I Eksāmens 2
MākZ3029 Operatora darba pamati II Eksāmens 2
MākZ1032 Tīmekļa grafiskais dizains I Eksāmens 2
MākZ4342 Tīmekļa grafiskais dizains II Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
6

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Mākslas zinātne
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Uzsākot studijas, studējošiem jāizvēlas viena no programmas piedāvātajām kvalifikācijām – datordizains vai interjera dizains. Specialitāti atsevišķos gadījumos var mainīt 1. semestra pirmajos mēnešos, bet ne vēlāk, jo apgūstamie studiju kursi atšķiras.
      Studiju programmu īsteno valsts valodā. Ārzemju studentiem daļa studiju kursu tiek piedāvāta angļu valodā – to izvēli nosaka vairāki apsvērumi. Pirmkārt tie ir studiju kursi, kuru apguvi izlases kārtībā viena semestra garumā atļauj starppriekšmetu saiknes un loģika. Otrkārt, tie ir studiju kursi, par kuriem ārvalstu studentiem varētu rasties interese (ņemot vērā vizuālās mākslas klasiskās apguves tradīcijas, kas Austrumeiropā saglabājušās no tā sauktā krievu skolas reālisma).
      Līdztekus tradicionālajām metodēm un studiju darba organizācijas formām docētāji arvien vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pētnieciskos un radošos projektos pa pāriem vai nelielās grupās. Docētāji plaši izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas.
      Profesionālās specializācijas kursos bieži tiek pielietota "gadījuma studiju" (case study) metode: individuāli vai grupās veicamie radošie uzdevumi veidoti atbilstoši reālām situācijām.
      Studiju darbu studējošie veic nodarbībās auditorijās (lekcijas, praktiskie darbi, semināri), ārpusauditoriju nodarbībās (e-kursu apguve, projektu izstrāde, mācību ekskursijas, prakses) un strādājot patstāvīgi. Studiju noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs.
      Šobrīd visiem studiju kursiem ir izveidota e-studiju vide, un docētāji tiek iesaistīti aizvien plašākā tās iespēju izmantošanā.
      Studiju darbs sastāv no studijām docētāja vadībā un patstāvīgām studijām. Daļa studiju programmas obligāto kursu tiek docēti, darbu organizējot plūsmas nodarbībās, kad lekciju kursi tiek docēti visam kursam vai, ja iespējams, kopā ar citu studiju programmu studentiem. Semināru nodarbībām vai praktiskajām nodarbībām studenti tiek dalīti mazākās grupās. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Semināru nodarbībās un praktiskajās nodarbībās, kas profesionālā studiju programmā parasti veido 1/2 līdz 3/4 no nodarbību kopskaita katrā studiju kursā, studenti mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu radošo projektu realizācijā.
      Aizvien pieaug moderno tehnoloģiju lietošanas īpatsvars studiju procesā. Studiju jomas specifika liek izmantot dažāda veida vizuālo materiālu, tādēļ docētāji plaši lieto datorus un datu projektorus demonstrējumiem.
      Lai veiktu patstāvīgos darbus, studenti izmanto datortehniku un informācijas meklēšanas iespējas internetā gan nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika, gan mājās vai dienesta viesnīcā, kur arī pieejams interneta pieslēgums.
      Programmā paredzētā prakse tiek organizēta saskaņā ar LU Studējošo prakses organizēšanas kārtību. Profesionālās prakses organizēšanu studiju programmā nosaka dizaina nozares specifika: pārsvarā nozares darba devēji ir mikro vai mazie uzņēmumi, kuros strādā tikai daži dizaineri. Līdz ar to parasti vienā uzņēmumā praksē vienlaikus var atrasties 1-2 studējošie. Līdzīga situācija ir arī citu nozaru uzņēmumos, kuri nodarbina dizainerus mārketinga vai sabiedrisko attiecību struktūrvienībās. Tādēļ studiju programmai ir salīdzinoši liels prakšu vietu skaits, turklāt – uzņēmumi tajā nepārtraukti mainās.
      Vērtējot praksi, tiek ņemts vērā tas, vai prakses vieta ir bijusi dizaina vai citas nozares uzņēmums: ja uzņēmuma vai struktūrvienības, kurā notikusi prakse, pamata darbība nav saistīta ar dizaina projektu realizāciju, profesionālu vērtējumu par praksē paveikto sniedz viens no docētājiem, kurš ir arī praktizējošs dizainers. Savukārt, ja prakse notikusi dizaina uzņēmumā, tiek ņemts vērā prakses vadītāja atsauksmē ietvertais vērtējums.
Vērtēšanas sistēma
Divas reizes gadā semestru beigās notiek skates, kurās studenti izstāda atsevišķu studiju kursu ietvaros veidotos radošos darbus. Docētāji, kas strādā ar attiecīgo studentu grupu, koleģiāli iesaistās studentu darbu vērtēšanā, tādējādi gūstot vispusīgu priekšstatu par katra studenta sekmēm un kompetenci, un stiprina savstarpējo sadarbību, vienlaikus novēršot uzdevumu dublēšanos.
      Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katra kursa aprakstā. Tās atkarīgas no studiju kursa satura, bet visbiežāk ir plānoti 2-4 pārbaudes darbi (testi, kontroldarbi, radošo darbu progresa atskaites, starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju kursa satura sadaļām (vērtējumi tiek fiksēti Moodle vidē). Tam seko kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens, studiju kursa noslēguma darbs vai darbu ekspozīcija skatē). Tādējādi studenta darba novērtēšana ir sistemātiska, un tā parāda studenta darba regularitāti; ļauj vienmērīgāk sadalīt studiju noslodzi semestra robežās (īpaši studenta patstāvīgā darba daļu); ļauj kontrolēt radošo darbu tapšanas gaitu, līdz ar to mazinot iespējamās šaubas par gatavā darba autorību. Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums uzrāda ne tikai zināšanas kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un attieksmes kursa apguves laikā.
      Studiju kursiem, kuros semestra darba gala rezultāts ir radošais darbs, studenta sasniegumu pārbaudes forma ir skate, kurā vērtējums ir pasniedzēju komisijas koleģiālas vienošanās rezultāts. Šāds vērtēšanas process nodrošina vērtējuma objektivitāti, sekmē studiju programmas vienotās koncepcijas uzturēšanu un studiju priekšmetu savstarpējo integrāciju.
      Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt izvēlētos darba paņēmienus, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu semestra laikā izstrādātais projekts ir publiski mutiski jāaizstāv. Tas attiecas uz pētniecisko praksi un profesionālo praksi: pētnieciskajā praksē aizstāvēts tiek katrs izstrādātais darbs atsevišķi, savukārt profesionālās prakses aizstāvēšana tiek organizēta kā seminārs-diskusija, kura kalpo ne vien studenta profesionālās kompetences novērtēšanai, bet arī studiju programmas atbilstības darba tirgus prasībām kontrolei.
      Vispārizglītojošajos un teorētiskajos studiju kursos studenti kārto rakstiskus un/vai mutiskus eksāmenus, kurus 10 ballu sistēmā vērtē konkrētais docētājs.
      Diplomdarba vērtēšanā recenzents sniedz rakstisku izvērtējumu, ar kuru students var iepazīties pirms diplomdarba aizstāvēšanas. Diplomdarba vadītājs iesniedz valsts pārbaudījumu komisijas sekretāram darba novērtējumu. Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē gan diplomdarbu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz jautājumiem. Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi 10 ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu vērtējumu par diplomdarbu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.