Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Pirmsskolas izglītības pedagogs - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija
Pirmsskolas izglītības pedagogs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Līga Āboltiņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Piektdienās no plkst. 14.30 un sestdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Programmas mērķis ir sagatavot pirmsskolas izglītības pedagogus. Apgūstamās nozares ir pedagoģija, psiholoģija, fizioloģija, mācību metodika.
 
Starptautisko ERASMUS un CAMPUS EUROPAE programmu ietvaros studentiem ir iespēja studēt Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, Nīderlandes, Čehijas, Ungārijas, Slovēnijas, Turcijas, Kipras, Luksemburgas un Lietuvas augstskolās.
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, izzinot pirmsskolas pedagoģiju, psiholoģiju un citu ar izglītību un cilvēka dzīves darbību saistīto zinātņu pamatus, saistot tos ar pasaules un Latvijas pirmsskolu praksi, un apgūstot pirmsskolas izglītības pedagogam nepieciešamās kompetences darbam valsts un privātajā sektorā, lai mērķtiecīgi veicinātu bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību, no kā izriet studiju programmas uzdevumi:
 • nodrošināt apstākļus akadēmisko zināšanu apguvei, praktiskās pieredzes iepazīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, personiskās pieredzes uzkrāšanai pedagoģiskajā darbībā, tādējādi atklājot studiju saturu atbilstoši mūsdienu pasaules progresīvajai praksei bērna attīstībā un audzināšanā;
 •  iegūt intelektuālās, profesionālās un praktiskās kompetences pirmsskolas pedagoģijā, ko students demonstrē pētnieciskā vidē:
 • intelektuālās kompetences – prast aprakstīt, formulēt pedagoģisko problēmu, veikt analīzi, izmantojot       zinātniskas     metodes;
 • profesionālās kompetences – demonstrēt būtiskāko priekšmetā, teoriju un jēdzienu izpratni pirmsskolas pedagoģijā; savas pētnieciskās jomas robežās izvērtēt un izvēlēties atbilstošu metodiku;
 • praktiskās kompetences – analizēt sarežģītus praktiskus jautājumus pirmsskolas pedagoģijas profesionālā kontekstā; pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties uz konkrēto studiju kursu;
 • veicināt studentu gatavību iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu lietojumu Latvijas, kā arī Eiropas pašreizējās un tuvākās nākotnes vajadzībām;
 • rosināt studentu motivētu akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, profesionālo spēju mērķtiecīgu attīstību;
 • sekmēt studentu pašizglītības vajadzību veidošanos, veicināt viņu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi pirmsskolas pedagoģijā, gatavību tālākām studijām un pašizglītībai;
 • studiju procesa daudzveidīgā darbībā radīt iespēju katram studentam savas personības iezīmju un īpašību attīstībai, pašizglītības vajadzību un profesionālo interešu realizēšanai, kas ļaus nodrošināt bērna brīvu, harmonisku prāta, jūtu un gribas attīstību augstā līmenī.
Programmas studiju rezultāti
Nodrošināt 21.gadsimta ekonomiskajām un sociālajām prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības pedagogu kvalifikāciju un tāda pirmsskolas pedagoga personības veidošanos, kas :
 • apzinās un pieņem bērnu- humānu pilsoni, kurš spēj orientēties daudzveidīgās izziņas un dzīves situācijās- attīstību veselumā;
 • spēj nodrošināt bērna attīstībai veselumā nepieciešamo vidi un organizatoriskos un saturiskos apstākļus, tas ir,:
 • rada apstākļus mijiedarbībai un apkārtējās pasaules izpētei;
 • respektē attīstošu un audzinošu uzdevumu vienotību;
 • ievēro bērnu vecumposma un individuālās attīstības iezīmes un attīstības pakāpi;
 • nodrošina bērnu vadošās darbības- rotaļu darbību- un citu darbības veidu maiņu un kompensēšanu, tādējādi sekmējot bērnu gatavību dzīvesdarbībai;
 • realizē iekšējo un ārējo sadarbību.
Darba iespējas
Absolventi var strādāt valsts un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs u. c. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms dod iespēju turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās.
 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (7,5 x 100 = 750)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore lekt. Līga Āboltiņa, A-418.telpa, e-pasts: ligaa@lu.lv  
Studiju programmas metodiķis Raimonds Strods, A-117.telpa, tālr.67033860, e-pasts: raimonds.strods@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Pirmsskolas izglītības pedagogs
80
Obligātie kursi
48
Obligātā daļa
20
Filz1057 Filozofijas pamati Eksāmens 2
Peda1064 Izglītības sistēma un iestādes Eksāmens 2
Peda1081 Kursa darbs pirmsskolas pedagoģijā Kursa darbs/projekts 2
VadZ2054 Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības iestādē Eksāmens 2
Peda3228 Mediji pirmsskolas izglītībā Eksāmens 2
PedaP186 Pedagoģijas vēsture Eksāmens 2
Peda1053 Pedagoģiskā pētījuma process un metodes I Eksāmens 2
Peda1055 Speciālā pedagoģija I Eksāmens 2
Peda1026 Vispārīgā pedagoģija I Eksāmens 2
Psih1033 Vispārīgā psiholoģija Eksāmens 2
Svešvaloda
2
Valo1959 Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda I) Eksāmens 2
Valo1208 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda I ) Eksāmens 2
Prakse
16
Peda1083 Ievadprakse Prakse 2
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I Prakse 8
PedaP690 Pētnieciskā prakse** Prakse 6
Valsts pārbaudījums
10
Peda1082 Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 6
Peda2110 Valsts eksāmens pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā Nobeiguma eksāmens 4
Ierobežotās izvēles kursi
32
PedaPI21 Adaptācijas process pirmsskolā Eksāmens 2
PedaP181 Audzināšanas teorija un metodika Eksāmens 2
MediP190 Bērnu anatomija un fizioloģija Eksāmens 2
Peda2087 Dabaszinību pamati pirmsskolā Eksāmens 2
SpoZP168 Fiziskās audzināšanas teorija un metodika I** Eksāmens 2
PedaPI47 Latviešu valodas kultūras pamati un mācīšanas metodika pirmsskolā Eksāmens 2
PedaPI26 Matemātisko priekšstatu veidošana pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
PedaPI20 Mazbērna audzināšana Eksāmens 2
Peda1215 Muzikālās audzināšanas metodika pirmsskolā Eksāmens 2
Peda1066 Mākslas pedagoģija un tēlotājmākslas pamati Eksāmens 2
Peda1289 Pedagoģiskā doma Latvijā un tautas pedagoģija Eksāmens 2
Peda1047 Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija I Eksāmens 2
PedaPI18 Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija II* Eksāmens 2
Medi2190 Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna Eksāmens 2
PedaPI27 Rokdarbu teorija un metodika I Eksāmens 2
PedaP619 Sociālo prasmju apguve Eksāmens 2
Peda1246 Vizuālā māksla un tās mācīšanas metodika pirmsskolā Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
5
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju valoda programmā ir latviešu. Materiāli tiek piedāvāti oriģinālvalodās, un studenti apspriež interesējošos materiālus, savstarpēji izmantojot valodu zināšanas.
      Programmas satura pilnveidošanā tiek strādāts pie studiju kursu aprakstiem, veicot korekcijas un papildinājumus atbilstīgi LU  prasībām, kas nosaka paredzamā studiju darba rezultātus un studiju procesa kvalitāti.
      Lai darbs nodarbībās būtu efektīvs, studentu profesionālajā pilnveidē tiek strādāts pie studiju nodarbību formu optimizēšanas ar mērķi ieinteresēt un motivēt studentus līdzdalībai, aktivizējot uzmanību, klausīšanās prasmes, iesaistīšanos diskusijās, tādējādi studentus rosinot patstāvīgai izziņas darbībai un savas profesionālās darbības pilnveidei. Praktiskās un seminārnodarbības docētāji organizē, sadalot studentus vairākās apakšgrupās, kurās studentiem ir iespēja strādāt individuāli , pārī un grupās, tā pilnveidojot studentu pētnieciskās darbības prasmes, kā arī prasmes prezentēt sagatavoto materiālu, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, bet docētājiem gūt atgriezenisko saikni par studiju procesa kvalitāti.
      Lai nodrošinātu mūsdienīgu studiju procesu, studentiem ir pieejamas e-studijas Moodle platformā, kurā docētāji ievieto dažādus materiālus, kas palīdz studentiem apgūt studiju kursu saturu, kā arī, izmantojot testus un cita veida pārbaudes darbus, izvērtēt savas zināšanas, prasmes un iemaņas. E- studijas sniedz iespēju studiju procesu individualizēt atbilstoši katra studenta vajadzībām un interesēm. Lekcijās tiek izmantoti videofilmu materiāli, lai sniegtu izpratni par docētāju stāstīto un vairāk tuvinātu teoriju praksei, tādējādi rosināt studentus vairāk iesaistīties diskusijās un izteikt savu viedokli.
      Studiju procesā tiek izmantota nepieciešamā zinātniskā literatūra svešvalodās, kas liecina par studentu svešvalodu apguves izaugsmi. Studenti pozitīvi novērtē studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā.
      Lai sekmētu atgriezenisko saiti par studiju procesa kvalitāti, divas reizes mācību gadā docētāji, pamatojoties uz studējošo studiju rezultātiem, kas iegūti gan no studentu pašnovērtējumiem, gan docētāju izvērtējuma par konkrēto studiju kursu starprezultātu un gala pārbaudījumos, studiju programmas kopsapulcēs analizē studentu izaugsmes iespējas, kā arī kopīgi izstrādā stratēģiju, kā novērst fiksētās nepilnības. Studentu zināšanu, prasmju un attieksmju izvērtējums tiek analizēt saistībā ar studiju programmas izvērtējumu kopumā un darba tirgus mainīgajiem apstākļiem un prasībām.
Studiju procesa realizācijā notiek sadarbība ar darba devējiem, tiek organizētas un nodrošinātas:
 • ikgadējas tikšanās ar rajonu un pilsētu izglītības galvenajiem speciālistiem; pirmsskolas izglītības iestāžu līdzdalība metodiskajos semināros;
 • grupveida diskusijas un individuālas konsultācijas pirmsskolas pedagogiem par aktuāliem pirmsskolas izglītības jautājumiem;
 • darba devēju iesaiste LU organizēto zinātnisko konferenču un semināru darbā;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un darbinieku studijas
 • pedagoģijas maģistratūrā;
 • darba devēju dalība studiju noslēguma pārbaudījumu komisijās.
Organizējot pārrunas ar darba devējiem, atzinīgi tiek novērtēta studiju programmas lietderība kvalificētu pirmsskolas izglītības pedagogu sagatavošanā.
Vērtēšanas sistēma
Studējošo sasniegumu vērtēšanas prasības ir katram interesantam pieejamas LU studiju kursu aprakstos. Studentu studiju darbības kontroli, novērtējumu un uzskaitījumu docētāji veic, izmantojot dažādas formas un metodes, kā, seminārus, patstāvīgos darbus, kontroldarbus, problēmsituāciju risināšanu, testus, portfolio, lietišķās spēles u.c. Katra kursa apguves beigās tiek organizēts pārbaudījums, kas ir eksāmena formā. Šo pārbaudījumu īstenošanas metodes ir daudzveidīgas, atkarībā no studiju kursa specifikas un izvirzītajām prasībām, kas atspoguļotas studiju kursa aprakstos.
      Pedagoģiskā prakses saturs un vērtēšana norit saskaņā ar izstrādāto praksesnolikumu, kā arī:
 • pamatojoties uz vadītāja un metodiķa sniegto atsauksmi par studenta pedagoģisko darbu.
 • atskaiti par pedagoģiskās prakses uzdevumu veikšanu.
      Valsts eksāmens tiek vērtēts pēc  studentu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanai ieviestās 10 punktu sistēmas. Saskaņā ar šīs sistēmas skaidrojumu tiek vērtēti visi studentu pedagoģiskās darbības rezultāti studiju programmas ietvaros.
      Kvalifikācijas darbu tēmu izvēle balstīta uz demokrātiskumu, ņemot vērā studentu profesionālās vajadzības un intereses. Kvalifikācijas darbs tiek vērtēts, pamatojoties uz :
 • problēmas formulējumu un pētniecības kategorijām;
 • pētījuma loģikas un kvalitātes;
 • recenzenta un zinātniskā vadītāja vērtējuma;
 • kopējais novērtējuma aizstāvēšanās procesā.
Kvalifikācijas darba izstrādei ar programmas direktora priekšlikumu katram studentam tiek apstiprināti zinātniskie vadītāji un recenzenti. Zinātniskie vadītāji plāno regulāras iknedēļas konsultācijas, kā arī izmanto elektroniskos sazināšanās līdzekļus.
      Kvalifikācijas darba aizstāvēšanai tiek izveidota komisija. Aizstāvēšanas procedūra aptver studenta ziņojumu par pētījuma mērķi, norisi, rezultātiem, individuālo sasniegumu, kā arī recenzenta atsauksmi un diskusiju ar citiem studentiem un docētājiem, kas ļauj studentam demonstrēt gatavību patstāvīga pētījuma veikšanai un citas kompetences. Novērtēšanā tiek ņemta vērā kā kvalifikācijas darba, tā prezentēšanas kvalitāte. Darba vērtēšanai ir izstrādāti kritēriji un tiem atbilstīga recenzijas veidlapa. Pēc aizstāvēšanas ar studenta piekrišanu tie paliek pieejami LU IS un ir pieejami interesentiem caur LU Bibliotēku.
      Pēc kvalifikācijas darba sekmīgas aizstāvēšanas ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domes lēmumu absolventiem tiek piešķirta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācija.
Programmas apguvi vērtē pēc trim rādītāju grupām:
 • vērtējums par katru studiju kursu – 10 ballu sistēmā;
 • valsts eksāmens pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā un kvalifikācijas darba aizstāvēšana;
 • iegūto kredītpuntu skaits (1 krp.= 40 stundas nedēļā, kopējais kredītpunktu skaits programmā – 80 kas ir analogs ECTS 120).
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.