Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Psiholoģija - profesionālā maģistra studiju programma

Studiju virziens
Psiholoģija
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija
Psihologs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
17.05.2013 - 16.05.2019
Programmas direktors
Laura Pirsko
Programmas apjoms
120 KP jeb 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 3
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 25
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Piektdienās un sestdienās no plkst. 8:30-16:00 vai 18:00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas mērķis un uzdevumi
Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem:
  • klīniskā psiholoģija
  • izglītības psiholoģija
  • organizāciju psiholoģija
  • juridiskā psiholoģija
Maģistrantūras programmas uzdevumi:
  1. nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām;
  2. sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes;
  3. veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju;
  4. veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
  5. sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem;
  6. veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500). Papildu nosacījums: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2017./2018. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8.
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

1) pārrunas par apakšnozares izvēli. Reflektantam jāsagatavo iepriekš un, piesakoties studijām, jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli (klīniskā, organizāciju, izglītības vai juridiskā psiholoģija) (apjoms 1 A4 lpp.). Iestājpārbaudījuma laikā notiek pārrunas par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, pamatojoties uz iesniegto eseju.
2) svešvalodas pārbaudījums - teksta no zinātniskām publikācijām psiholoģijā tulkošana.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore docente Laura Pirsko, jaunā korpusa A-326. telpā, tālr.: 67034018, e-pasts: laura.pirsko@lu.lv  
Studiju metodiķe Baiba Upīte, jaunā korpusa A-327. telpā, darbdienās no plkst. 10.00 -16.00, tālr.: 67034018, e-pasts: baiba.upite@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Psiholoģija
120
Obligātie kursi
81
Obligātā daļa
31
Psih6000 Psiholoģiskā konsultēšana Eksāmens 3
PsihP156 Bērnu psiholoģiskā izpēte Eksāmens 4
MediP187 Ievads psihiatrijā Eksāmens 2
PsihP072 Pieaugušo psiholoģiskā izpēte Eksāmens 4
Filz5614 Profesionālā ētika Eksāmens 2
PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā darbība Eksāmens 2
Psih5338 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija I Eksāmens 2
Psih6339 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija II Eksāmens 2
Psih5093 Psiholoģiskā novērtēšana Eksāmens 4
Psih5091 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati Eksāmens 2
Psih5017 Psihoterapijas teorijas un metodes I Eksāmens 2
Psih5133 Sociālā izziņa Eksāmens 2
Prakse
26
Psih5094 Grupu vadīšanas prakse Prakse 4
PsihP069 Prakse I Prakse 2
PsihP070 Prakse II Prakse 10
PsihR000 Prakse psiholoģiskajā izpētē klīniskajās iestādēs un organizācijās Prakse 10
Valsts pārbaudījums
24
Psih6030 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 24
Ierobežotās izvēles kursi
39
Apakšprogrammu B daļa
27
Izglītības psiholoģija
27
Psih5014 Attīstības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5034 Bērnu attīstības traucējumi Eksāmens 2
Psih5345 Bērnu psihoterapija Eksāmens 2
Psih5015 Krīžu un vardarbības psiholoģija Eksāmens 3
Psih6007 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana skolās I Prakse 7
Psih6008 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana skolās II Prakse 7
Psih5035 Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācību grūtībām Eksāmens 2
Psih6345 Ģimenes psihoterapija Eksāmens 2
Klīniskā psiholoģija
27
Psih5014 Attīstības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5015 Krīžu un vardarbības psiholoģija Eksāmens 3
Psih5036 Neiropsiholoģija Eksāmens 2
Psih6005 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās I Prakse 7
Psih6006 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās II Prakse 7
MediP000 Psihiatrija un psihopatoloģija Eksāmens 2
Psih5018 Psihoterapijas teorijas un metodes II Eksāmens 2
Psih6345 Ģimenes psihoterapija Eksāmens 2
Organizāciju psiholoģija
27
Psih5058 Konfliktu risināšana Eksāmens 2
Psih5027 Organizāciju attīstība Eksāmens 3
Psih5092 Organizāciju psiholoģijas teorijas un metodes Eksāmens 2
Psih5090 Personālvadības psiholoģija Eksāmens 2
Psih5020 Personības un sociālā psiholoģija II Eksāmens 2
Psih5031 Personības un sociālā psiholoģija I Eksāmens 2
Psih6014 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana organizācijās I Prakse 7
Psih6013 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšanā organizācijās II Prakse 7
Juridiskā psiholoģija
27
Psih5112 Kriminālās uzvedības un vardarbības psiholoģija Eksāmens 3
JurZ5166 Latvijas tiesiskā sistēma un tiesību aizsardzības iestādes Eksāmens 2
Psih5106 Policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija Eksāmens 2
PsihR001 Prakse psiholoģiskā izpēte un konsultēšana juridiskās jomas iestādēs Prakse 7
Psih6005 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās I Prakse 7
SDSK5124 Procesuālās tiesības Eksāmens 2
MediP000 Psihiatrija un psihopatoloģija Eksāmens 2
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze Eksāmens 2
Izvēles daļa
12
Psih5059 Biznesa psiholoģija Eksāmens 2
Psih5022 Bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā palīdzība I Eksāmens 2
Psih5037 Bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā palīdzība II Eksāmens 2
Psih5026 Depresijas izpēte un novēršana Eksāmens 2
Psih5038 Eksistenciālā psihoterapija ** Eksāmens 2
Psih5403 Fokusētā problēmu risināšanas psihoterapija Eksāmens 2
Psih5028 Grupu vadīšanas metodes Eksāmens 2
Psih5100 Inženierpsiholoģija Eksāmens 2
Psih5102 Kriminālās uzvedības korekcija un likumpārkāpēju resocializācija Eksāmens 2
Psih5103 Mediācijas psiholoģija Eksāmens 2
Psih5088 Politikas psiholoģija Eksāmens 2
Psih6407 Projektīvās metodikas personības izpētē Eksāmens 2
Psih5016 Psihodrāma Eksāmens 2
Psih5117 Psihologa darbs bāriņtiesā Eksāmens 2
Psih5122 Psihologa iesaiste nepilngadīgo nopratināšanā Eksāmens 2
Psih5097 Relaksācija, vizualizācija un apzinātība Eksāmens 2
Psih5019 Standartizētās aptaujas personības izpētē Eksāmens 2
Psih5029 Testu izstrāde un adaptācija Eksāmens 2
Psih5115 Tiesu psihiatriskā ekspertīze Eksāmens 2
Psih6009 Treniņu vadīšana organizācijās Eksāmens 2
Psih5021 Ģimenes sistēmu teorijas Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Psiholoģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek realizēta latviešu valodā, taču nepieciešamības gadījumā, ja studijām piesākas ārvalstu studenti, studiju kursi tiek piedāvāti arī angļu valodā. Studijas tiek veidotas, izmantojot lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskas nodarbības, lomu spēles, supervīzijas, tieša studenta darbu ar klientiem vērošanu. Lekcijās docētāji integrē tādas aktīvās mācību metodes kā diskusijas, grupu darbu, problēmsituāciju analīzi, tādējādi radot demokrātisku un brīvu gaisotni mācību procesā un veicinot kritiskās domāšanas prasmju attīstību. Semināri ļauj padziļināti izprast kursa saturu, iepazīstoties ar zinātniskām monogrāfijām vai pētnieciskiem rakstiem, tie notiek diskusiju, un studentu gatavotu prezentāciju veidā, kā arī izmantojot grupu darba, gadījumu analīzes vai lomu spēļu metodes, tādējādi pilnveidojot problēmrisināšanas prasmes. Praktiskajās nodarbības fokuss ir gan uz studējošā praktisko iemaņu trenēšanu psihologa darbam (izmantojot lomu spēles, supervīzijas, praktiskā darba ierakstus), gan pašpieredzi un emocionālā brieduma veicināšanu (veicot pašrefleksiju, piedaloties personiskās pieredzes grupās un veicot individuālus uzdevumus).
      Katrā studiju kursā prasības studentiem docētājs definē pirmajās nodarbībās, nosakot gala pārbaudījuma formu, tās izpildes veidus un termiņus. Visos kursu aprakstos ir skaidri aprakstīti studiju rezultāti; visi studenti ar tiem iepazīstas, tie ir  pieejami LU informācijas sistēmā LUIS un tos ir iespēja pārrunāt. Akadēmiskais personāls nodrošina individuālas konsultācijas gan zinātniskos, gan profesionālos jautājumos vismaz 1,5 stundas nedēļā klātienē; visi docētāji dod iespēju sazināties arī ar e-pasta palīdzību. Auditorijās ir bezvadu interneta pieslēgums un videoprojektori, kurus izmanto visi pasniedzēji; ir pieejama video un audioaparatūra mācību filmu demonstrēšanai un audioierakstu analīzei. Ir iegādāti vairāki videomateriāli, kas palīdz praktisko iemaņu apguvē. Studentiem ir pieeja psiholoģisko pētījumu datu bāzei; vairākos LU datoros ir nodrošināta PsychArticles datu bāze, kā arī ir piekļuves iespējas citu zinātnisko pētījumu datu bāzēm. Nodaļā ir kopēšanas tehnika. Docētāji izmanto MOODLE sistēmu lekciju un nodarbību materiālu ievietošanai, kā arī informācijas sniegšanai.
Vērtēšanas sistēma
Programmas ietvaros izmantotā vērtēšanas sistēma atbilst LU studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas nolikumam, kas nosaka, ka starppārbaudījumu kopējais vērtējums ir ne mazāk kā 50% no kopējā kursa vērtējuma un mutiski/rakstiski eksāmeni veido ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Kursu novērtēšana notiek 10 ballu sistēmā. Kā starprezultātu pārbaudes metodes lekcijās un semināros tiek izmantoti pārbaudes darbi un testi, kas motivē studējošos patstāvīgi mācīties visa semestra laikā, kā arī ļauj pārbaudīt iegūtās zināšanas un novērtēt studentu prasmes analizēt apgūstamo materiālu.
      Kursu noslēgumā tiek izmantoti eksāmeni, kas tiek kārtoti rakstveidā: tiek izmantoti zināšanu novērtēšanas testi, referāti, esejas, kā arī praktisko zināšanu apguves kursos studenti patstāvīgi izstrādā studiju darbus, apliecinot noteiktu
profesionālo prasmju apguves līmeni. Atbilstoši AIP ekspertu ieteikumiem par studiju procesa nodrošināšanu, kursa pārbaudījumu metodes padarītas daudzveidīgākas, izmantojot ne tikai eksāmenu, bet arī konsultēšanas procesa ierakstus, izpētes atzinumus, uzstāšanos ar prezentācijām semināros, esejas u.c.  Pētījuma projektu izstrāde un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana / prezentācija tiek izmantotas kā atskaites/vērtēšanas formas dažādos kursa apguves etapos.
      Maģistra darba izstrāde un vērtēšana sastāv no vairākām pakāpēm – pētījuma projekta izstrāde, teorētiskās daļas un pētījuma projekta aizstāvēšana, praktiskās daļas aizstāvēšana, un noslēgumā maģistra darba galīgā aizstāvēšana. Šāda daudzpakāpju novērtēšanas sistēma ļauj sekot līdzi studentu pētniecības projekta izstrādei un realizācijai, uzturēt  studējošo motivāciju un nodrošināt, lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi.
      Prakses vērtējumu veido studenta izstrādātā prakses atskaite un tās aizstāvēšana, prakses vadītāja (iestādē) vērtējums un supervizora atzinums par supervīziju apmeklējumu un darbu supervīzijās.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.