Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Izglītības vadība - profesionālā maģistra studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Andrejs Geske
Programmas apjoms
48 KP jeb 72 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
2.5 semestri
nepilns laiks: neklātiene
3 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1900 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 14
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 10 minimālais studējošo skaits - 5
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.30 - 20.00
Piektdienās no plkst. 12.30 - 20.00 un sestdienās no plkst. 8.30 - 16.00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes.

Beidzot studijas, absolventi (1) var izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas izglītības paradigmas un izglītības vadības teorijas; (2) ir ieguvuši izglītības vadītāja darbā nepieciešamās profesionālās kompetences, (3) ir ieguvuši prasmi veikt zinātniskiem principiem atbilstošus pētījumus izglītības un izglītības vadības zinātnēs. Iegūtais profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju iespējas ārvalstīs:

Starptautisko ERASMUS+ un CAMPUS EUROPAE programmu ietvaros studentiem ir iespēja studēt vai praktizēties Turcijas, Austrijas, Čehijas, Ungārijas, Slovēnijas, Vācijas, Spānijas, Norvēģijas, Portugāles, Zviedrijas, Bulgārijas, Kipras, Dānijas, Somijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas, Slovākijas, Rumānijas, Apvienotās Karalistes, Grieķijas, Igaunijas un Lietuvas augstskolās.
Programmas mērķis un uzdevumi
Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes.
Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība uzdevums ir dot iespēju studentiem:
  • izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas izglītības paradigmas un izglītības vadības teorijas, attīstot spēju saskatīt, izprast un analizēt likumsakarības izglītībā;
  • iegūt izglītības vadītāja darbā nepieciešamās profesionālās kompetences atbilstoši izglītības darba vadītāja standarta prasībām,
  • attīstīt prasmi veikt zinātniskiem principiem atbilstošus pētījumus izglītības un izglītības vadības zinātnēs,
  • attīstīt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni, pārzināšanu un to ievērošanu praktiskajā darbā un dzīvē.
Programmas studiju rezultāti
Pēc studijām profesionālā maģistra studiju programmā studenti būs ieguvuši teorētiskās zināšanas un vadītāja prasmes vienā no apakšvirzieniem – izglītības iestāžu vadība, sporta vadība vai skolotāju profesionālās attīstības vadība. Iegūtais profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā dod tiesības turpināt studijas izglītības vadības doktorantūrā.
Darba iespējas
Studiju programmas absolventi strādā par izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem, metodiķiem, skolotājiem un pasniedzējiem.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: iestājpārbaudījums (1 x 100 = 1000)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula nepilna laika studijām: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2016./2017. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” vai „Sociālais pedagogs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8
Iestājpārbaudījuma apraksts
Eseja par vienu noteiktu problēmu izglītības jomā, izmantojot savas teorētiskās zināšanas un pieredzi. Jautājumi formulēti saskaņā ar izglītības aktuālajām problēmām, attīstības perspektīvām un izglītības praksi.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktors, prof. Andrejs Geske, jaunā korpusa A-210.telpā, tālr.: 67034028, e-pasts: andrejs.geske@lu.lv  
Studiju metodiķe Jevgēnija Ivanova, jaunā korpusa A226.telpā, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00-16.00, tālr.:67033854, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Izglītības vadība
48
Obligātie kursi
40
Obligātā daļa
14
VadZ5050 Cilvēku resursu pārvaldība izglītībā Eksāmens 2
Peda6012 Izglītības attīstības tendences un mūsdienu paradigma Eksāmens 2
VadZ6022 Izglītības kvalitāte un vērtēšana Eksāmens 2
VadZ5054 Izglītības pētniecība Eksāmens 4
VadZ6047 Izglītības vadība Eksāmens 4
Prakse
6
VadZ5055 Maģistra prakse Prakse 6
Valsts pārbaudījums
20
VadZ6035 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 20
Ierobežotās izvēles kursi
8
Izglītības iestādes vadība
8
Peda6009 Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences Eksāmens 2
VadZ5051 Izglītības darba organizēšana Eksāmens 2
VadZ6018 Izglītības vadības ekonomiskie aspekti Eksāmens 2
VadZ5052 Stratēģiskā vadība izglītībā Eksāmens 2
Skolotāja profesionālās attīstības vadība
8
VadZ6025 Mentorings izglītībā Eksāmens 4
VadZ5056 Skolotāja profesionālās attīstības vadība Eksāmens 4
Sporta vadība
8
VadZ6028 Sporta organizāciju darbība un novitātes Eksāmens 2
VadZ6027 Sporta politika un tendences Eksāmens 2
VadZ6029 Sporta pārvaldība Eksāmens 2
VadZ6026 Sporta vēsture un mūsdienu sporta attīstības problēmas Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Vadībzinātne
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma „Izglītības vadība”  realizē trīs apakšvirzienus – Izglītības iestādes vadība, Skolotāju profesionālās attīstības vadība un Sporta vadība. Studiju programmas obligātajā daļā iekļauti kursi, kuri ir svarīgi visu līmeņu izglītības vadītājiem. Izvēles daļā iekļautie kursi ir būtiski izvēlētajam apakšvirzienam.
      Kursu studijās tiek izmantotas gan tradicionālās apguves metodes (lekcijas, literatūras studijas, semināri u.c.), gan metodes, kas veicina studentu profesionālo prasmju pilnveidošanos.
      Studiju laikā studenti iemācās patstāvīgi veikt pētījumu izglītības un izglītības vadības zinātnēs. Otrajā semestrī students izvēlas sava darba tēmu, formulē pētniecisko jautājumu, pamato tā aktualitāti, studē literatūru, izvēlas atbilstošu pētījuma metodi, definē pētījuma bāzi, uzraksta un aizstāv teorētisko daļu. Trešajā semestrī tiek veikts empīrisks pētījums, tā rezultātu analīze un tiek uzrakstīts un aizstāvēts maģistra darbs. Maģistra darba vadītājs rīko regulārus seminārus nelielai studentu grupai, kuros studenti atskaitās par paveikto, aizstāv savas izvirzītās idejas, pamato tālāko pētījuma gaitu. Līdzšinējā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte rāda, ka maģistra darba izstrāde ilgākā laika periodā dod labākus akadēmiskos rezultātus. Divas reizes mācību gadā tiek organizētas maģistra darbu vadītāju sanāksmes, kur mācībspēki apspriež jautājumu par maģistra darbu kvalitātes pilnveides iespējām.
      Studiju laikā studenti veic praksi. Prakses norisinās dažādās izglītības iestādēs – pirmsskolas mācību iestādēs, vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, koledžās, interešu izglītības iestādēs, izglītības pārvaldēs, Rīgas izglītības, jaunatnes un sporta departamentā IZM un IZM pakļautības iestādēs. Ja students strādā kādā no izglītības iestādēm, tad praksi var veikt savā darba vietā vai citur. Praksi vada atbilstošās iestādes speciālists, to pārrauga kāds no LU docētājiem.
Studijas pilnā laikā klātienē - lekcijas un nodarbības tiek plānotas pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 20.00. Nepilnā laika studiju nodarbības ir divas reizes mēnesī – piektdienās un sestdienās.
      Studijas atbilstoši Augstākās izglītības likuma prasībām notiek latviešu valodā un tiek īstenotas Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.  
      Kopumā studenti mācību gados iegūst pietiekamas kompetences, lai varētu sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot savā specialitātē.
Vērtēšanas sistēma
Kursa pirmajā nodarbībā docētājs iepazīstina studentus ar kursa saturu, prasībām, nepieciešamo studiju darbu termiņiem un vērtēšanas kritērijiem, gala pārbaudījumu formu un laiku. Vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā un katra studiju kursa aprakstā ietvertām prasībām. Katra studiju kursa beigās students saņem vērtējumu par  studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegumiem.
      Gala pārbaudījums studiju kursa noslēgumā ir obligāts, tam var būt dažādas formas un sastāvdaļas – mutisks eksāmens ar biļetēm, rakstisks eksāmens, referāts, eseja, prezentācija. Vērtēšana norit gan semestra laikā (kontroldarbi, prezentācijas semināros, referāti, kas ļauj sekot studentu akadēmiskajiem sasniegumiem), gan  semestra beigās. Ja students kursa laikā  neizpilda kursā noteiktos uzdevumus, kurss ir  jāatkārto.
      Prakse tiek vērtēta, balstoties uz studentu mutisko un rakstisko atskaiti, prakses pārraudzītāja un prakses vadītāja vērtējumu.
      Maģistra darbu rakstīšanas laikā maģistranti regulāri konsultējas pie darba vadītāja pēc iepriekš noteikta grafika, kā arī piedalās semināros par pētnieciskajām metodēm un maģistra darba rakstīšanas metodoloģiju. Semināros studenti ar savām prezentācijām gatavojas maģistra darba aizstāvēšanai. Maģistra darba vērtēšana notiek saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.