Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Pedagoģija - maģistra studiju programma

Studiju virziens
Izglītība, pedagoģija un sports
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
12.06.2013 - 11.06.2019
Programmas direktors
Daiga Kalniņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
nepilns laiks: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 1900 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 15
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 30
minimālais studējošo skaits - 10 minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Pirmdienās, otrdienās no plkst. 12.30-18.00, trešdienās no plkst. 8.30-20.00
Piektdienās no plkst. 12.30-18.00 un sestdienās no plkst. 8.30-16.00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Maģistra studiju programma „Pedagoģija” ir 7.līmeņa programma, kas piedāvā teorētisku un praktisku studiju kursu apguvi, sagatavo patstāvīgai pētnieciskai darbībai izglītības iestādē vai citā ar izglītību saistītā institūcijā.

Pedagoģijas maģistra studiju programmā ir iespēja padziļināti apgūt kompetenci, ko piedāvā studiju kursu jaukta tipa modeļi, kuru galvenais saturs: -izglītības filozofija un pedagoģisko paradigmu maiņa; pedagoģiskā procesa teorija un prakse; didaktikas teorijas un modeļi; pedagoģiskās domas attīstība Latvijā un pasaulē; personības attīstības un sociālo procesu mijsakarības; izglītības tendences Eiropā; prasības izglītības kvalitātei un ilgtspējai zināšanu sabiedrībā; studenti apgūst pētniecisko procesu pedagoģijā.

Maģistra programma dod iespēju veidot kompetenci vienā no 5 studiju apakšprogrammām, kuru galvenais saturs ir šāds:
Vispārīgās pedagoģijas apakšprogramma piedāvā vispārīgās pedagoģijas teoriju un metodiku; izglītības un mācību programmu teoriju un praksi; iekļaujoša pedagoģiskā procesa teoriju un praksi; izglītības iestādes attīstības tendences un mācīšanās motīvu veidošanu pedagoģiskajā procesā; skolotāja kompetences veidošanos mūžizglītības procesā; supervīziju un mentora darba metodiku izglītības iestādē.

Pirmsskolas pedagoģijas apakšprogrammā studenti padziļināti apgūst pirmsskolas pedagoģiskā procesa teoriju un praksi; rotaļas teoriju un metodiku; bērna socializāciju pirmsskolā; skolas un pirmsskolas pedagoģiskā procesa pēctecību; pirmsskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanos.

Speciālās pedagoģijas apakšprogramma aptver speciālās izglītības teorijas, praksi un izpētes metodoloģiju; logopēdiju un autiskā spektra traucējumu novēršanas teoriju un praksi Eiropā, Latvijā un pasaulē aktuālajā un vēsturiskajā pieredzē; veido pedagoģisko kompetenci darbam  speciālajās skolās un iekļaujoša procesa organizēšanai vispārējās izglītības iestādēs.

Mākslas pedagoģijas apakšprogramma piedāvā mākslas filozofijas idejas izglītībā; mākslas pedagoģijas teoriju un praksi; mākslas ideju vienotību pedagoģijā; mākslas pedagoģiju skolas pedagoģiskajā procesā; novērtēšanas teoriju un metodiku mākslas pedagoģijā; supervīziju un mentora darba metodiku izglītības iestādē.

Augstskolas un pieaugušo pedagoģijas apakšprogrammā studenti apgūst pieaugušo mācīšanās, organizēta augstskolas studiju procesa, studiju programmu izstrādes teoriju un praksi; efektīva docētāja un pieaugušo tālākizglītotāja kompetenci un nepārtrauktas mācīšanās pašvadību un zināšanu pārvaldību; pētniecisku procesu augstskolā. Apakšprogramma sagatavota apguvei angļu valodā.

Noslēgumā maģistrants izstrādā un aizstāv maģistra darbu atbilstīgi izvēlētās apakšprogrammas tematikai (20 KRP, 30 ECTS), kas ir patstāvīgs darbs par aktuālu pedagoģijas teorijas un prakses problēmu.

ERASMUS apmaiņas studijas: ES universitātēs, veicot pētījumu vai tā daļu, apgūstot maģistra līmeņa studiju kursus tādā apjomā, kāds atbilst mobilitātei plānotajam laikam. Mobilitātē paveiktais tiek pielīdzināts MSP ‘Pedagoģija’ atbilstīgajiem kursiem. Studenti izvēlas mobilitātes universitāti un studiju kursus vai pētījumu atbilstīgi savām interesēm un vajadzībām.
Programmas mērķis un uzdevumi
Pedagoģijas maģistra programmas mērķis ir piedāvāt studentiem iespēju iegūt akadēmisku izglītību, padziļināt izpratību par pedagoģiskajām sakarībām un to realizēšanu praksē, sagatavoties patstāvīgai pētīšanai, kā arī studijām doktorantūrā.
Programmas mērķu sasniegšanai  ir precizēti tās uzdevumi:
 • studenti attīsta kritisku un produktīvu domāšanu kā programmas intelektuālo pamatu, problēmorientēti strukturējot kursu saturu;
 • bagāta studiju vide piedāvā studentiem materiālu izvēli, t.sk. e-formātā, lai mācītos vienmēr un visur, ko integrē pētniecisks studiju process, piedāvājot ‘lietojamas teorijas’ un metodiku inovatīvai kompetences apguvei;
 • studiju process orientēts uz studentu patstāvīgas nepārtrauktas mācīšanās prasmi studiju laikā un darbā, sasniedzot pašregulētas mācīšanās pieredzi;
 • docētāja un studentu komandas problēmu risināšanai un pētnieciska procesa organizēšanai ir pamats profesionālās domāšanas pilnveidošanai kā studentiem, tā docētājiem, kas spēj transformēt pedagoģiskās paradigmas no mācīšanas uz mācīšanās procesu;
 • studentu izvēle atbilstīgi viņu perspektīvai un programmas mērķiem paredz daļēju studiju satura, paņēmienu, darba organizācijas izvēli, pastiprinot studiju atbilstību studentu vajadzībām;
 • pašnovērtēšana un savstarpēja novērtēšana (studentu sasniegumu, studiju kursu, programmas) ir atklāts process, kas tiek augstāk vērtēts par docētāja vērtējumu, ar kuru studentu vērtējums ir vienotībā, un tas veicina kā docētāju, tā studentu atbildību par sasniegumiem, sekmē tālākizglītības mērķtiecību.
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas un prasme tās demonstrēt
 • paplašinātas zināšanas par izglītības attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē;
 • padziļinātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagogu lomu sabiedrības attīstībā;
 • izpratību par pedagogu lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā;
 • izpratību par starpdisciplināru pieeju izglītības un pedagoga darba problēmu risināšanā.
Analīze, salīdzināšana, sintēze
 • sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
 • noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos;
 • patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas dažādos izglītības līmeņos un kopumā, pedagogu profesionālajā darbībā;
 • pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumos, tos pamatot un argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
 • integrēt teorijas un zināšanas no izglītības zinātņu saskares jomām un izmantot tās problēmu risināšanā;
 • piedāvāt jaunus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību nākotnē;
 • demonstrēt izpratību un ētisko atbildību par izglītības zinātņu un pedagogu profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā.
Prasme
 • patstāvīgi lietot izglītības saskares zinātņu teorijas un izmantot tās jaunā situācijā, izmantot metodes un problēmu risināšanas prasmi, lai veiktu pētniecisku darbību izglītības vai pedagoga darbības jomā starptautiski salīdzinošā kontekstā;
 • argumentēti izskaidrot izglītības zinātņu teorijas, savu viedokli, pētījumu rezultātus; diskutēt par savas izglītības zinātņu jomas un/vai pedagoga profesionālās darbības aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem un plašāku sabiedrību;
 • vadīt un/vai koordinēt daudzdisciplināras studiju komandas un/vai strādāt un sadarboties starptautiskā kontekstā;
 • rosināt un īstenot pārmaiņas izglītībā un iespēju robežās sabiedrībā kopumā, kā arī savā izglītības institūcijā.
Tālākizglītības prasme
 • patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
 • patstāvīgi apgūt jaunas kompetences un pilnveidot savu personību;
 • veikt darbu, pētniecību un/vai tālāku mācīšanos sarežģītos un/vai neprognozējamos apstākļos; ja nepieciešms, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas un veidojot jaunas idejas;
Komunikācija
 • darboties daudzkultūru/starptautiskā vidē;
 • uzņemties atbildību par savu iniciatīvu, par personāla/komandas darba rezultātiem, to kritisku un objektīvu izvērtēšanu;
 • veidot un vadīt projektus vai piedalīties to realizēšanā.
Darba iespējas
Maģistra programmas ‘Pedagoģija’ absolventi turpina studijas doktorantūrā, strādā izglītības iestādēs; bērnu, skolēnu, pieaugušo interešu vai izglītības centros;  citās sfērās, īpaši tajās, kur tiek organizēta personāla izglītība vai mentoru darbs.  
 
Daži piemēri:
 • Ineta Lūka – pēc maģistra grāda ieguves turpināja studijas pedagoģijas doktorantūrā, ir biznesa augstskolas ‘Turība’ asociētā profesore, katedras vadītāja, LZP eksperte pedagoģijā;
 • Jeļena Vediščeva – turpināja studijas pedagoģijas doktorantūrā, ir Rīgas 40.vidusskolas direktore;
 • Inguna Karlsone – studē pedagoģijas doktorantūrā, ir PPMF lektore un Pedagoģijas zinātniskā institūta pētniece.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula pilna laika studijām: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000). Papildu nosacījums: jāiesniedz rakstiska maģistra studiju motivācija ar pamatojumu
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula nepilna laika studijām: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2016./2017. akadēmiskā gada LU profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” vai „Sociālais pedagogs” absolventiem, vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 8.
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums sastāv no trim daļām:

1) rakstiska maģistra studiju motivācija ar detalizētu pamatojumu -  jāsagatavo iepriekš rakstiski 1 lpp. apjomā un jāņem līdzi uz iestājpārbaudījumu;
2) rakstiska analītiski vērtējoša anotācija par jaunāko pedagoģisko literatūru pēc pretendenta izvēles - viena monogrāfija vai vienas problēmas (vairākos darbos) risinājums izvēlētajā darbā/darbos;
3) pārrunas par iespējamo pētāmo problēmu, tās kontekstu, aktualitāti un pamatojumu teorijā un praksē.
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore, doc. Daiga Kalniņa, jaunā korpusa 119.telpā, tālr.: 67033862, e-pasts: daiga.kalnina@lu.lv
Studiju metodiķis Raimonds Strods, jaunā korpusā 117.kab., plkst. 9.00-16.00, tālr. 67033860, e-pasts: raimonds.strods@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Pedagoģija
80
Obligātie kursi
37
Obligātā daļa
17
Peda5063 Didaktikas teorijas un attīstības tendences Eksāmens 3
Peda6009 Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences Eksāmens 2
Peda5030 Izglītības filozofija Eksāmens 2
Peda5032 Izglītības kvalitāte: izpratne un novērtēšana Eksāmens 2
Peda5128 Mediju pedagoģija Eksāmens 2
Peda5396 Pedagoģijas ideju attīstība pasaulē un Latvijā** Eksāmens 2
Peda5091 Pedagoģijas pētniecības loģika: metodoloģija un teorijas Eksāmens 2
Peda6254 Pedagoģiskās paradigmas zināšanu sabiedrībā Eksāmens 2
Gala pārbaudījums
20
Peda5085 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
Ierobežotās izvēles kursi
43
Pirmsskolas pedagoģija
43
Pirmsskolas audzināšanas psiholoģiski pedagoģiskās likumības un skolotājs
23
Peda5062 Audzināšanas procesa organizēšana: teorija un prakse Eksāmens 3
Peda5048 Bērna runas diagnosticēšana un attīstība pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos Eksāmens 2
Peda5044 Pirmsskolas bērna attīstības un audzināšanas mijsakarības Eksāmens 3
Peda5046 Pirmsskolas izglītības teoriju attīstība pasaulē Eksāmens 3
Peda5047 Pirmsskolas skolotāja profesionālā kompetence Eksāmens 3
Peda5075 Pirmsskolēna kreativitātes attīstība pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Peda6160 Rotaļas un spēles teorija un metodika Eksāmens 3
Peda5131 Skolotāja tēls: pagātnes pieredze un mūsdienu aktualitātes Eksāmens 2
Metodika
10
Peda5078 Audzēkņa tiesību un pienākumu vienotība pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Peda5083 Bērnu garīgās attīstības traucējumu izpēte pedagoģiskajā procesā Eksāmens 3
Peda6157 Izglītības programmas pirmsskolā un to variēšana Eksāmens 2
Peda5159 Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģiskais process: pēctecība un metodika Eksāmens 3
Izvēles daļa
10
Peda5033 Estētiskas kultūras veidošana Eksāmens 2
Peda5137 Klases audzinātāja profesionālā darbība Eksāmens 2
Peda5132 Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā Eksāmens 2
Peda5150 Mentora darbības metodika izglītības iestādē Eksāmens 3
Peda6162 Metodiskā darba organizēšana skolā Eksāmens 2
Peda5101 Mākslas filosofija un izglītība Eksāmens 2
MākZ5189 Mākslas ideju vienotība un mijiedarbība mākslas pedagoģijā Eksāmens 2
Peda5029 Mākslas pedagoģija skolas mācību procesā Eksāmens 2
MākZ5072 Mūzika sabiedrības kultūrā Eksāmens 4
Peda5134 Pedagoga profesionālā kompetence ilgtspējīgai attīsttībai Eksāmens 3
Peda6156 Pedagoģiskais process interešu izglītībā Eksāmens 4
Peda5130 Supervīzija pedagoģiskajā procesā Eksāmens 4
Speciālā pedagoģija
43
Iekļaujošā pedagoģiskā procesa teorijas un prakse speciālajā pedagoģijā
19
Peda5039 Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana Eksāmens 2
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos Eksāmens 2
Peda5057 Logopēdijas aktuālās problēmas un jaunākās tendences Eksāmens 4
Peda5169 Pedagoģiskā procesa personalizēšana Eksāmens 3
Peda5041 Speciālā pedagoģija: teorija un prakse Eksāmens 4
Peda5149 Speciālās pedagoģijas ideju attīstība Latvijā, Eiropā un pasaulē Eksāmens 4
Metodika
15
Peda5038 Autisma un komplekso traucējumu korekcijas metodes Eksāmens 4
Peda5083 Bērnu garīgās attīstības traucējumu izpēte pedagoģiskajā procesā Eksāmens 3
Peda6159 Logopēdijas metodoloģija Eksāmens 4
Peda5056 Speciālās pedagoģijas metodoloģija Eksāmens 4
Izvēles daļa
9
Peda5033 Estētiskas kultūras veidošana Eksāmens 2
Peda5137 Klases audzinātāja profesionālā darbība Eksāmens 2
Peda5132 Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā Eksāmens 2
Peda5150 Mentora darbības metodika izglītības iestādē Eksāmens 3
Peda6162 Metodiskā darba organizēšana skolā Eksāmens 2
Peda5101 Mākslas filosofija un izglītība Eksāmens 2
MākZ5189 Mākslas ideju vienotība un mijiedarbība mākslas pedagoģijā Eksāmens 2
Peda5029 Mākslas pedagoģija skolas mācību procesā Eksāmens 2
MākZ5072 Mūzika sabiedrības kultūrā Eksāmens 4
Peda5134 Pedagoga profesionālā kompetence ilgtspējīgai attīsttībai Eksāmens 3
Peda6156 Pedagoģiskais process interešu izglītībā Eksāmens 4
Peda5130 Supervīzija pedagoģiskajā procesā Eksāmens 4
Vispārīgā pedagoģija
43
Audzināšanas psiholoģiski pedagoģiskās likumības un skolotājs
23
Psih5331 Attīstības psiholoģijas teorijas* Eksāmens 2
Peda5062 Audzināšanas procesa organizēšana: teorija un prakse Eksāmens 3
Peda5058 Audzināšanas teorijas un attīstības tendences Eksāmens 2
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos Eksāmens 2
Peda5035 Iekļaujošās skolas pedagoģiskais process Eksāmens 2
Peda5103 Pieaugušo izglītības sociāli pedagoģiskie pamati Eksāmens 2
Psih5386 Psiholoģijas un fizioloģijas integrācija skolas pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija Eksāmens 2
Peda5074 Skolas attīstības tendences mūsdienās Eksāmens 2
Peda5131 Skolotāja tēls: pagātnes pieredze un mūsdienu aktualitātes Eksāmens 2
Peda5073 Skolēna mācīšanās motīvu veidošanās pedagoģiskajā procesā Eksāmens 2
Metodika
11
Peda6155 Efektīva klasvadība Eksāmens 2
Peda5028 Izglītības un mācību programmu teorija un prakse Eksāmens 3
Peda5136 Mācību disciplīnas veidošanās Eksāmens 2
Peda5129 Mācīšanās prasmju veidošanās Eksāmens 2
Peda5034 Sociālo prasmju apguve mācībās Eksāmens 2
Izvēles daļa
9
Peda5033 Estētiskas kultūras veidošana Eksāmens 2
Peda5137 Klases audzinātāja profesionālā darbība Eksāmens 2
Peda5132 Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā Eksāmens 2
Peda5150 Mentora darbības metodika izglītības iestādē Eksāmens 3
Peda6162 Metodiskā darba organizēšana skolā Eksāmens 2
Peda5101 Mākslas filosofija un izglītība Eksāmens 2
MākZ5189 Mākslas ideju vienotība un mijiedarbība mākslas pedagoģijā Eksāmens 2
Peda5029 Mākslas pedagoģija skolas mācību procesā Eksāmens 2
MākZ5072 Mūzika sabiedrības kultūrā Eksāmens 4
Peda5134 Pedagoga profesionālā kompetence ilgtspējīgai attīsttībai Eksāmens 3
Peda6156 Pedagoģiskais process interešu izglītībā Eksāmens 4
Peda5130 Supervīzija pedagoģiskajā procesā Eksāmens 4
Augstskolas un pieaugušo pedagoģija
43
Augstskolas pieaugušo izglītības teorija
22
Peda5170 Docētāja personiskā efektivitāte Eksāmens 6
Peda6259 Izglītības sistēmu attīstība Eksāmens 4
Peda5132 Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā Eksāmens 2
Peda5175 Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā Eksāmens 2
Peda5176 Pieaugušo izglītības teorijas un prakse Eksāmens 4
Peda5177 Studiju programmu attīstība augstskolā un tālākizglītībā Eksāmens 4
Metodika
11
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos Eksāmens 2
Peda5150 Mentora darbības metodika izglītības iestādē Eksāmens 3
Peda5130 Supervīzija pedagoģiskajā procesā Eksāmens 4
Peda6260 Zināšanu pārvaldības metodika augstskolā un pieaugušo izglītībā Eksāmens 2
Izvēles daļa
10
Valo1303 Latviešu valoda I (apmaiņas studentiem) Eksāmens 4
Peda5129 Mācīšanās prasmju veidošanās Eksāmens 2
Peda5134 Pedagoga profesionālā kompetence ilgtspējīgai attīsttībai Eksāmens 3
Peda6156 Pedagoģiskais process interešu izglītībā Eksāmens 4
VadZ5063 Projektu vadīšanas teorija Eksāmens 4
Peda7107 Zinātniska raksta sagatavošana pedagoģijā Eksāmens 2
Mākslas pedagoģija
43
Mākslas pedagoģijas teorija
17
Peda5058 Audzināšanas teorijas un attīstības tendences Eksāmens 2
Peda5132 Kreativitāte pedagoģiskajā darbībā Eksāmens 2
Peda5101 Mākslas filosofija un izglītība Eksāmens 2
Peda6111 Mākslas pedagoģija pasaulē un Latvijā Eksāmens 3
Peda5134 Pedagoga profesionālā kompetence ilgtspējīgai attīsttībai Eksāmens 3
Peda5169 Pedagoģiskā procesa personalizēšana Eksāmens 3
Peda5131 Skolotāja tēls: pagātnes pieredze un mūsdienu aktualitātes Eksāmens 2
Metodika
16
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos Eksāmens 2
Peda5033 Estētiskas kultūras veidošana Eksāmens 2
Peda5180 Muzejpedagoģija Eksāmens 2
MākZ5189 Mākslas ideju vienotība un mijiedarbība mākslas pedagoģijā Eksāmens 2
Peda5029 Mākslas pedagoģija skolas mācību procesā Eksāmens 2
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā Eksāmens 2
Peda5130 Supervīzija pedagoģiskajā procesā Eksāmens 4
Izvēles daļa
10
Peda5137 Klases audzinātāja profesionālā darbība Eksāmens 2
Peda5150 Mentora darbības metodika izglītības iestādē Eksāmens 3
Peda6162 Metodiskā darba organizēšana skolā Eksāmens 2
Peda5016 Multikulturālas sabiedrības sociālpedagoģiskā problemātika Eksāmens 3
MākZ5072 Mūzika sabiedrības kultūrā Eksāmens 4
Peda6156 Pedagoģiskais process interešu izglītībā Eksāmens 4
Peda5074 Skolas attīstības tendences mūsdienās Eksāmens 2
Peda6257 Zināšanu pārvaldības metodika augstskolā un pieaugušo tālākizglītībā Eksāmens 4

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Pedagoģija
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Darba valoda programmā ir latviešu. Materiāli tiek piedāvāti oriģinālvalodās – pieaug studentu skaits, kuri pārvalda angļu valodu, bet ir arī studenti, kuri izmanto literatūru vācu un franču valodā. Valodu zināšanas aizvien mazāk ierobežo studentu iespējas, kas ļauj plašāk izmantot pieejamos materiālus. Tas īpaši izteikti vērojams pēdējos divos studiju gados.
      Docētāji pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi apgādā programmu ar e-formāta materiāliem, sagatavo studentu darbu kursu apguvei, orientējoties uz kompetences veidošanu. Vidēji 25%, atsevišķos kursos 90% no darba apjoma tiek piedāvāti e-vidē, kas modernizē studiju procesu.
      Kontaktnodarbības kopā ar docētāju tiek sagatavotas Moodle vidē, un to laiks tiek izmantots diskusijām par kārtējo programmas tematu. Docētāju liela apjoma darbs Moodle vidē pārveido studiju procesu no docēšanas uz studēšanu kā galveno procesa komponentu – reāli mainās pedagoģiskās paradigmas, bet Universitāte piedāvā mūsdienīgu studiju procesu.
Vērtēšanas sistēma
Atbilstīgi programmas koncepcijai studentu sasniegumu pašnovērtēšanai ir prioritāte pār novērtēšanu, abi novērtēšanas veidi ir vienoti visā studiju laikā; uz katru studiju kursa kredītpunktu plānots vismaz viens strapnovērtējums. Studentu patstāvīgi izpildītie darbi tiek vērtēti regulāri, bet novērtēšanas rezultāti ievietoti Moodle vidē.
      Studiju kursus noslēdz rakstisks vai mutisks eksāmens (norādīts studiju kursu aprakstos). Studiju kursu apguves starpnovērtēšana un nobeiguma vērtēšana paredz daudzveidīgu formu izmantošanu, lai paplašinātu studentu iespējas demonstrēt sasniegumus. Kursu apraksti ietver metožu dažādību, kas ļauj studentiem uzrādīt un pašiem pārbaudīt sasniegumus. Apraksti ietver plānotās kompetences struktūru, ko studenti izmanto pašnovērtēšanai, ievietojot to Moodle vidē. Pašnovērtējuma kvalitāte tiek novērtēta, un novērtējums ievietots Moodle vidē, kopā ar darbu novērtējumu un eksāmenu veido gala novērtējumu.
      Nepārtrauktajā novērtēšanas procesā dominē diskusijas, prakses situāciju analīze, teoriju salīdzinājums u.c. Programmas aprakstā ir formulēts katras izmantojamās formas nozīmīgākais devums studentiem, ko attiecīgi vērtē diskusijās u.c. interaktīvajās nodarbībās, īpaši nozīmīgs kļūst studenta regulārs darbs, izmantojot kontaktnodarbības un Moodle vidi.
       Programmas apguves vērtēšana pēc trim rādītāju grupām (studiju kursi, maģistra darbs un iegūtie KRP) nav mainīts. Pastiprināta uzmanība maģistra darbu izstrādes sistemātiskumam un kvalitātei, īpaši novēršot plaģiāta precedentu. Tādēļ darbu iesniegšana plānota agrāk, nekā iepriekš; turklāt ir izstrādāta konsultāciju reģistrēšanas forma, kas uzrāda darba regularitāti un nodrošina patstāvīgumu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.