Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Psiholoģija - profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Psiholoģija
Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija
Psihologa asistents
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās
Akreditācijas termiņš
17.05.2013 - 16.05.2019
Programmas direktors
Anda Upmane
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
nepilns laiks: klātiene
9 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR studiju maksa gadā - 1500 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 9
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 80
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25 minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Ceturtdienās un sestdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Šī studiju programma paredzēta studentiem, kas nākotnē plāno iegūt psihologa profesionālo kvalifikāciju un savu karjeru saistīt ar praktizējoša psihologa darbu. Studiju programmas apguve ir pirmais etaps psihologa kvalifikācijas ieguvē un pēc beigšanas paver darba iespējas pieredzējuša psihologa vadībā (kā asistentam)  dažādās izglītības iestādēs, sociālos atbalsta centros, krīžu centros kā arī organizāciju personāla nodaļās, u.c., paralēli turpinot psiholoģijas profesionālā maģistra studijas. 

Programma dod iespēju studentiem iegūt  gan teorētisku,  gan profesionālu pamatizglītību psiholoģijā. Pabeidzot studijas, absolventi ir apguvuši psiholoģijas zinātnes teorētiskos pamatkursus, vairākus psiholoģijas apakšnozaru un profesionālās specializācijas  kursus, attīstījuši psiholoģiskās izpētes, psiholoģiskās konsultēšanas, grupu un personāla atlases projektu vadīšanas  pamatprasmes kā arī sociāli – komunikatīvās prasmes. Absolventi spēj veikt psiholoģiskus pētījumus, veikt nepieciešamo datu analīzi, interpretēt rezultātus, rakstīt pārskatu par pētījuma rezultātiem un tos prezentēt. Nozīmīga programmas daļa ir supervizēta prakse izglītības iestādēs un pēc izvēles klīnikās vai organizācijās.
 
Starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Nīderlandē, Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā, sadarbības augstskolu tīkls tiek arvien paplašināts.
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt gan profesionālu, gan teorētisku pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju apgūt prasmes un iemaņas psihologa asistenta profesionālai darbībai psihologa pārraudzībā, kā arī nodrošināt iespēju studējošajiem apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izstrādāti šādi uzdevumi:

1. nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa asistenta profesijas standarta prasībām, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā:
 • veicināt prasmes izvēlēties klienta mērķiem un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem atbilstošas izvērtēšanas un psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģijas;
 • nodrošināt indivīda un grupu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas prasmju apguvi, kas iekļauj arī atzinumu un profesionālās darbības aprakstu veidošanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmju apguvi;
 • nodrošināt psiholoģiskās konsultēšanas un grupu darba vadīšanas pamatprasmju apguvi.
2. Nodrošināt teorētisko pamatzināšanu apguvi psiholoģijā un veicināt to praktisku pielietošanu gan studiju laikā, gan psihologa asistenta un pētnieciskajā darbā:
 • veicināt studentu izpratni par psiholoģiju kā zinātni un attīstīt spējas izprast, salīdzināt un izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
 • veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus;
 • veicināt profesionālās ētikas izpratni un tās ievērošanu zinātniski pētnieciskajā un praktiskajā darbā;
 • nodrošināt apgūto akadēmisko zināšanu sekmīgu pielietojumu zinātniskās un praktiskās izpētes darbā;
 • veicināt prasmi izstrādāt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu un korektu psiholoģisku pētījumu.
3. Veicināt psiholoģijas studentu kā topošo psihologu personības izaugsmi, radīt motivāciju tālākizglītībai un mūžizglītībai.
Programmas studiju rezultāti
Absolvējot psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmu, studenti ir ieguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
Zināšanas un izpratne:
 • absolventi spēj demonstrēt pamatzināšanas psiholoģijā, izpratni par psiholoģiju kā zinātni un profesionālās darbības sfēru, kā arī spēju kritiski izvērtēt, analizēt un savstarpēji salīdzināt dažādas psiholoģijas teorijas;
 • spēj demonstrēt psiholoģijas zinātnes nozīmīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
 • absolventi spēj iegūtās zināšanas un prasmes pielietot psihologa asistenta un zinātniskās izpētes darbā:
  • strādājot pieredzējuša psihologa vadībā spēj pielietot sekojošas psihologa asistenta profesijas standartā noteiktās profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanas prasmes: psiholoģiskās konsultēšanas pamatprasmes, grupu vadīšanas pamatprasmes, psiholoģiskās izpētes pamatprasmes, prasme sniegt atgriezenisko saiti par psiholoģiskās izpētes rezultātiem, prasmes sadarboties un strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem klienta rehabilitācijas procesā, savas darbības izvērtējuma prasmes;
  • spēj veikt psiholoģiskus pētījumus ar atbilstošām metodēm, veikt nepieciešamo datu analīzi ar atbilstošām datu  apstrādes programmām, kā arī interpretēt rezultātus un rakstīt pārskatu par pētījuma rezultātiem un tos prezentēt;
 • spēj realizēt veiksmīgas kontakta veidošanas un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • spēj izmantot analītisko un kritisko domāšanu, kā arī zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, spēj pielietot efektīvas problēmu risināšanas stratēģijas;
 • spēj formulēt un analītiski aprakstīt psiholoģijas zinātnei atbilstošu informāciju, problēmas un to risinājumus, tos izskaidrot, prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
 • spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
 • spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko mācīšanos, profesionālo un personisko pilnveidi.
Kompetences:
 • spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju gan no tradicionāliem, gan no mūsdienīgiem tehnoloģiju avotiem un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas;
 • spēj izprast un pielietot psiholoģijas ētikas principus, prot izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties psiholoģijas zinātnes un psihologu profesijas attīstībā, turpinot tālākizglītību.
Šīs psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas ietvaros apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst 6. EQF līmenim.
Darba iespējas

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības:
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences psiholoģijas sekcijas 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem psiholoģijā 2018. gadā.
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (4 x 100 = 400)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,2 x 100 = 120) + lasīšana (1,2 x 100 = 120) + runāšana (1,2 x 100 = 120) + valodas lietojums (1,2 x 100 = 120) + rakstīšana (1,2 x 100 = 120))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76
Studiju programmas direktore doc. Anda Upmane, e-pasts: anda.upmane@lu.lv, tālr.: 67034019
Studiju programmas metodiķe Baiba Upīte, A-326. telpa, tālr.: 67034018, vecākā lietvede Ruta Trautmane, A-321. telpa, tālr.: 67034019

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Psiholoģija
160
Obligātie kursi
94
Vispārizglītojošie studiju kursi
14
Obligātā daļa
10
Filz1024 Filozofijas pamati Eksāmens 4
Soci2029 Socioloģija Eksāmens 2
SociP046 Sociālā antropoloģija Eksāmens 2
SDSK3032 Statistiskās analīzes metodes psiholoģijā Eksāmens 2
Svešvaloda
4
ValoP105 Svešvaloda (angļu valoda) I Eksāmens 4
ValoP106 Svešvaloda (vācu valoda) Eksāmens 4
Obligātā daļa
42
Psih2024 Attīstības psiholoģija Eksāmens 4
JurZP003 Ievads tiesību zinātnē Eksāmens 2
Psih1072 Ievads psiholoģijas zinātnē I Eksāmens 4
Psih1070 Ievads psiholoģijas zinātnē II Eksāmens 4
Psih1042 Ievads psiholoģijā I Eksāmens 4
Psih1045 Ievads psiholoģijā II* Eksāmens 3
Psih1069 Mūsdienu psiholoģijas vēsture Eksāmens 4
Psih3017 Patopsiholoģija Eksāmens 4
Psih2072 Personības psiholoģija Eksāmens 4
BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I Eksāmens 2
Psih1396 Psiholoģijas vēsture Eksāmens 3
Psih2018 Psihometrika Eksāmens 2
Psih3057 Pētniecības metodoloģija psiholoģijā Eksāmens 2
Psih2036 Sociālā psiholoģija Eksāmens 4
SDSK1102 Statistika psiholoģijā Eksāmens 4
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
Prakse
26
Psih2035 Prakse I Prakse 4
Psih3055 Prakse II Prakse 4
PsihP259 Prakse III Prakse 10
Psih1062 Prakse IV Prakse 8
Valsts pārbaudījums
12
PsihN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi
60
Obligātā daļa
52
Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija Eksāmens 2
Psih1058 Grupu vadīšanas metodes Eksāmens 4
MediP187 Ievads psihiatrijā Eksāmens 2
Psih3047 Izpētes metodes psiholoģijā Eksāmens 2
Psih2028 Kognitīvā psiholoģija I Eksāmens 2
Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II Eksāmens 2
PsihK001 Kursa darbs I Kursa darbs/projekts 2
PsihK002 Kursa darbs II Kursa darbs/projekts 2
PsihK003 Kursa darbs III Kursa darbs/projekts 2
Psih3061 Neiropsiholoģija Eksāmens 2
PsihP057 Organizāciju psiholoģija Eksāmens 3
Psih2127 Pedagoģiskā psiholoģija Eksāmens 2
PsihP043 Personības izaugsmes treniņš Eksāmens 2
BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I Eksāmens 2
Biol1047 Psihes bioloģiskie pamati II* Eksāmens 2
PsihP062 Psihodiagnostika I Eksāmens 3
PsihP014 Psihodiagnostika II Eksāmens 3
Biol1050 Psihofizioloģija Eksāmens 2
PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā darbība Eksāmens 2
PsihP005 Psiholoģiskā konsultēšana I Eksāmens 2
PsihP015 Psiholoģiskā konsultēšana II Eksāmens 2
Psih3042 Psihosomatika Eksāmens 2
Psih1064 Sociālo prasmju treniņš Eksāmens 2
PsihP055 Ģimenes psiholoģija Eksāmens 3
Izvēles daļa
8
Psih1055 Bērnu socioemocionālā attīstība pirmsskolas vecumā Eksāmens 2
Psih3040 Diferenciālā psiholoģija Eksāmens 2
Psih4010 Ievads juridiskajā psiholoģijā Eksāmens 2
Psih3039 Politiskā psiholoģija Eksāmens 2
Psih2023 Starpkultūru psiholoģija Eksāmens 2
Psih1057 Stresa vadīšana Eksāmens 2
Psih3030 Valodas un runas psiholoģija Eksāmens 2
Psih3043 Veselības psiholoģija Eksāmens 2
Psih3356 Vides psiholoģija** Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
6

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Psiholoģija
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Studijas programmā notiek valsts valodā.
      Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto vizuālās prezentācijas tehniku un lielākajā daļā kursu pasniedzēju izstrādātie prezentāciju materiāli un pētnieciskie raksti studentu patstāvīgajam darbam ir pieejami studentiem, izmantojot Moodle vidi vai atsevišķos gadījumos docētāji tos nosūta pa e-pastu. Studējošo vērtējumi tiek ievadīti Moddle vidē un ir nekavējoties pieejami studentiem. Moodle platformas lietošana LU tiek īpaši veicināta un šobrīd to lieto lielākā daļa docētāju.
      Studijās sagaidāmie rezultāti un vērtēšanas kārtība ir izklāstīti kursu aprakstos, kas pieejami LUIS. Katrā studiju kursā prasības studentiem docētājs definē pirmajās nodarbībās, nosakot gala pārbaudījuma formu, tās izpildes veidus un termiņus, kas ir pieejams arī Moodle vidē. Tiek veicināta pasniedzēju izvirzīto termiņu ievērošana, kas atsevišķos kursos ietekmē galīgo novērtējumu.
      Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā tiek izmantotas sekojošas studiju metodes un formas, kas tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
      Pasniedzēji izmanto lekciju ne tikai kā priekšlasījumu, bet integrē tajā tādas aktīvās mācību metodes kā diskusijas, grupu darbu, problēmsituāciju analīzi. Ar šo metožu palīdzību psiholoģijas docētāji rada demokrātisku un brīvu gaisotni mācību procesā un veicina kritiskās domāšanas prasmju attīstību. Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto vizuālās prezentācijas tehniku un daļā kursu pasniedzēju izstrādātie prezentāciju materiāli ir pieejami studentiem.
      Semināri ir īpaši organizētas nodarbības par aktualitātēm psiholoģijas zinātnē kas ļauj padziļināti izprast kursa saturu, iepazīstoties ar zinātniskām monogrāfijām vai pētnieciskiem rakstiem. Semināri notiek diskusiju, un studentu gatavotu prezentāciju veidā, izmantojot diskusiju, grupu darba, gadījumu analīzes vai lomu spēļu metodes.
      Kā zināšanu pārbaudes metodes lekcijās un semināros tiek izmantoti kontroldarbi un testi, kas ļauj pārbaudīt iegūtās zināšanas semestra laikā, kā arī novērtēt studentu prasmes analizēt apgūstamo materiālu. Rakstisks eksāmens ir biežāk izmantotā studenta zināšanu novērtēšanas forma.
      Praktikumi, treniņi un supervīzijas tiek organizētas specifiski psihologa asistenta praktisko iemaņu un sociālo un komunikatīvo iemaņu trenēšanai. Tajās tiek sekmēta studentu saskarsmes iemaņu pilnveidošana, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas iemaņas, sava viedokļa izteikšanas un gadījumu analīzes prasmes. Tiek izmantotas intervijas, novērošana, gadījumu analīze u.c. metodes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina viens otra pieredzi, apmainās domām ar docētājiem, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Šādas nodarbības ir ļoti būtiskas arī studentu kā topošo psihologu pašizziņai un personības izaugsmei. Praktikumi ir iekļauti gan studiju kursu ietvaros, gan arī ir patstāvīgi studiju programmas studiju kursi.
       Pētījuma projektu izstrāde un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana / prezentācija tiek izmantotas kā atskaites formas dažādos kursa apguves etapos. Ir kursi, kur izstrādāts pētījums vai projekts apliecina kursa apguves līmeni. Izstrādājot zinātniskos darbus, studenti apgūst virkni akadēmisko un profesionālo kompetenču: meklēt un apkopot zinātnisko informāciju, strādāt ar datu bāzēm un bibliogrāfijām, izvērtēt informācijas avotu ticamību; veidot informācijas kopsavilkumus, pārstāstīt zinātnisko pētījumu rezultātus, izvairīties no plaģiāta; korektā veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus; iespējami efektīvāk tekstuāli un vizuāli prezentēt informāciju; izvēlēties pētījuma problēmai atbilstošas psiholoģiskās pētniecības metodes un tās praktiski pielietot datu vākšanā; izmantot statistiskās datu apstrādes metodes; izstrādāt praktiskās rekomendācijas, balstoties uz sava pētījuma rezultātiem.
      Psiholoģijas studiju programmu ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta 1.kursa studentu psiholoģiskajai adaptācijai. Lai atvieglotu studiju uzsākšanas procesu, augusta beigās jaunuzņemtajiem studentiem tiek organizēti divu dienu sociālpsiholoģiskie treniņi, kuru laikā studenti iepazīstas ar saviem kursa biedriem un Psiholoģijas nodaļas  mācībspēkiem, attīsta savas komunikāciju prasmes, kā arī iegūst priekšstatu par PPMF telpām un auditoriju izvietojumu. Šie treniņi ir studiju kursa „sociālo prasmju treniņš” sastāvdaļa.
Vērtēšanas sistēma
Programmas ietvaros izmantotā vērtēšanas sistēma atbilst LU studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas nolikumam, kas nosaka, ka starppārbaudījumu kopējais vērtējums ir ne mazāk kā 50% no kopējā kursa vērtējuma un mutiski/rakstiski eksāmeni veido ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Kursu novērtēšana notiek 10 ballu sistēmā. Kā starprezultātu pārbaudes metodes lekcijās un semināros tiek izmantoti kontroldarbi un testi, kas motivē studējošos patstāvīgi mācīties visa semestra laikā, kā arī ļauj pārbaudīt iegūtās zināšanas un novērtēt studentu prasmes analizēt apgūstamo materiālu. Kursu noslēgumā tiek izmantoti eksāmeni, kas tiek kārtoti rakstveidā: tiek izmantoti zināšanu novērtēšanas testi, referāti, esejas, kā arī praktisko zināšanu apguves kursos studenti patstāvīgi izstrādā studiju darbus, apliecinot noteiktu profesionālo prasmju apguves līmeni.
      Pētījuma projektu izstrāde un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana/ prezentācija tiek izmantotas kā atskaites/vērtēšanas formas dažādos kursa apguves etapos. Ir kursi, kur izstrādāts pētījums vai projekts apliecina kursa apguves līmeni. Bakalaura darba izstrādes novērtēšana sastāv no vairākām pakāpēm – pētījuma projekta izstrāde, teorētiskās daļas un pētījuma projekta priekšaizstāvēšana, praktiskās daļas  priekšaizstāvēšana, un noslēgumā bakalaura darba galīgā aizstāvēšana. Šāda daudzpakāpju novērtēšanas sistēma ļauj sekot līdzi studentu pētniecības projekta izstrādei un realizācijai, uzturēt studējošo motivāciju un nodrošināt, lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi.
      Prakses vērtējumu veido studenta izstrādātā prakses atskaite un tās aizstāvēšana, prakses vadītāja (iestādē) vērtējums un supervizora atzinums par supervīziju apmeklējumu un darbu supervīzijās.
      Akadēmiskais personāls ir pieejams studējošajiem konsultācijām vismaz 1,5 stundas nedēļā klātienē un visi docētāji dod iespēju sazināties arī ar e-pasta palīdzību vai Moodle vidē.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.