Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Tiesību zinātne - profesionālā maģistra studiju programma

Studiju virziens
Tiesību zinātne
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija
Jurists
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
05.06.2013 - 04.06.2019
Programmas direktors
Annija Kārkliņa
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
nepilns laiks: neklātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2017. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2060 EUR studiju maksa gadā - 1640 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 51
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 179
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 70 minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2017. rudens semestrī
Studiju organizācija
Katru darba dienu  plkst. 8.30 - 18.00 vai katru darba dienu plkst. 16.30-21.30
Trīs reizes semestrī, no ceturtdienas līdz sestdienai, līdz piecām lekcijām dienā no plkst. 9.00 – 18.00 pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Profesionālā maģistra studiju programma ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai.
 
Studiju programma piedāvā ļoti plašu izvēles (B) daļas studiju klāstu - studējošie var brīvi izvēlēties jebkuru sevi interesējošu studiju kursu no plašā studiju kursu klāsta (piedāvājumā ir apmēram 25 dažādi izvēles kursi), tai skaitā, interesentiem regulāri tiek nodrošināta iespēja apgūt kursus angļu un vācu valodā pie dažādu valstu viesprofesoriem.
 
Studiju programma, pamatojoties uz valsts noteiktajiem standartiem, paredz četru veidu studiju prakses, un fakultāte nodrošina studējošos ar prakšu vietām. Profesionālo iemaņu apguvei studējošajiem ir iespējams darboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, profesionālu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem.
 
Studējošiem ir iespējams apmaiņas programmas ietvaros studēt vairāk nekā 40 augstākās izglītības iestādēs, piemēram, Brēmenes, Minsteres, Berlīnes, Orhūsas, Roterdamas, Lisabonas, Florences, Vīnes Universitātēs. Tāpat studējošajiem ir iespējams doties ERASMUS+ programmas ietvaros piedāvātajās studiju praksēs uz dažādām ārvalstu institūcijām.
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķi ir:
 • realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē;
 • nodrošināt tādas profesionālās maģistra studijas tiesību zinātnē, kas būtu sakņotas stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, atbilstošas jurista profesijas standartam un praktiski piemērojamas;
 • nodrošināt studējošiem iespējas iegūt kvalitatīvu, Latvijā un pasaulē konkurētspējīgu izglītību tiesību zinātnē;
 • sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc sekmīgas programmas apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā;
 • sagatavot augsta līmeņa profesionālus juristus darbam jurista praksē un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus;
 • iekļauties vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā. 
Lai sasniegtu šos mērķus, programmas īstenošanas gaitā tiks veikti šādi uzdevumi:
 • izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas juristus;
 • īstenot tiesību zinātnē raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izmantot šīs zinātnes esošās iespējas, radīt jaunas un pilnveidot esošās, kā arī sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam tiesību zinātnes nozarē;
 • organizēt un pilnveidot sakārtotu, precīzu studiju sistēmu;
 • nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;
 • attīstīt un pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu;
 • ikdienas studiju procesā attīstīt studējošo atbildību, iniciatīvu, apzinīgumu, precizitāti un veicināt studējošo personības vispusīgu izaugsmi;
 • veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju;
 • līdzās teorētisko studiju kursu apguvei, studējošiem nodrošināt praktisku iemaņu apgūšanu docētāju vadībā;
 • realizēt iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai;
 • piesaistīt viskvalificētākos mācībspēkus, t.sk., ārvalstu docētājus studiju kursu docēšanai;
 • sadarboties ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām, kā arī citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programmas plānotie rezultāti:
 • augsti kvalificētu un konkurētspējīgu tiesību zinātnes speciālistu sagatavošana, kuri spēj: 
  • demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni, profesionālu pieeju darba pienākumu izpildē;
  • patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību tiesību zinātnē un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
  • patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālās problēmas;
  • pieņemt un pamatot lēmumus, nepieciešamības gadījumā veicot papildu analīzi;
  • demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par jurista profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz citām personām un sabiedrību kopumā;
  • argumentēti izskaidrot tiesību zinātnes aspektus gan speciālistiem, gan nespeciālistiem, t.sk., diskutēt par sarežģītiem profesionālās jomas aspektiem;
  • pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, t.sk., sekot līdzi novitātēm profesionālajā jomā,
  • veikt pētniecību izvēlētajā apakšnozarē.
 • praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām;
 • tādu kompetenču kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās un plānošanas prasmes apgūšana un nostiprināšana praktiskajā un zinātniskajā darbībā;
 • juridiskās izglītības un juridiskās vides, t.sk., juridisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
 • veiksmīga iekļaušanās Eiropas juridiskajā izglītības telpā un lielākas mobilitātes nodrošināšana (gan studijām citās Eiropas Savienībās un ārvalstu augstskolās, gan plašāka ārvalstu studentu piesaistīšana);
 • studējošo motivēšana turpmākajām studijām tiesību zinātnes doktora studiju programmās un profesionālo kompetenču pilnveidošanai.
Darba iespējas
Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātajā sektorā un arī ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Ja persona sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecuma slieksni un kvalifikācijas prasības, šajā programmā iegūtā kvalifikācija ļauj pretendēt uz tiesneša, zvērinātu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju u.c. amatiem. Iegūtais grāds absolventiem dod tiesības pretendēt arī studijām doktorantūrā.
Informācija par absolventu profesionālo darbību un karjeru:
Grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014. http://www.juristavards.lv/zinas/265321-iznakusi-gramata-musdienu-latvijas-jurists-151-personiba/
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).
Kontaktinformācija
Juridiskā fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19
Studiju programmas direktore​:​ asoc.prof. Annija Kārkliņa, e-pasts: annija.karklina@lu.lv
Studiju metodiķe Laura Millere, 257.kab.,e-pasts: laura.millere@lu.lv, tālrunis: 67034523

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Tiesību zinātne
80
Obligātie kursi
64
Obligātā daļa
18
JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais civilprocess Eksāmens 2
JurZ5010 Juridisko metožu mācība Eksāmens 3
JurZ5012 Komerctiesības Eksāmens 3
Peda5023 Psiholoģijas un pedagoģijas pamati Eksāmens 2
JurZ5110 Studiju darbs Kursa darbs/projekts 2
JurZ5014 Tiesību filozofija Eksāmens 3
JurZ5009 Vides tiesības Eksāmens 3
Prakse
26
JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakse Prakse 6
JurZ5117 Civiltiesiskā prakse Prakse 7
JurZ5113 Krimināltiesiskā prakse Prakse 7
JurZ6057 Prakse Prakse 6
Valsts pārbaudījums
20
JurZ6059 Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums (eksāmens) Nobeiguma eksāmens 4
JurZ6018 Maģistra darbs Sad.kurss (maģistra darbs/DP) 16
Ierobežotās izvēles kursi
16
JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas Eksāmens 2
JurZ5134 Attīstības tendences ES tiesībās pēc Lisabonas līguma – aktuālie EST spriedumi un to potenciālā ietekme Eksāmens 2
JurZ5016 Banku tiesības Eksāmens 2
JurZ5019 Civilprocesa aktuālās problēmas Eksāmens 2
JurZ5018 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana Eksāmens 2
JurZ5058 Eiropas iekšējā tirgus tiesības Eksāmens 4
JurZ5000 Eiropas komerctiesības Eksāmens 3
JurZ5179 Ievads ASV mediju tiesībās Eksāmens 4
JurZ5180 Ievads mediju ētikā Eksāmens 4
JurZ5178 Juridisko biroju organizācija un vadība Eksāmens 2
JurZ5075 Juridiskās palīdzības sniegšana Eksāmens 2
JurZ5121 Juridiskās palīdzības sniegšana II Eksāmens 2
JurZ5142 Jūras tiesības Eksāmens 4
JurZ5025 Konkurences tiesības Eksāmens 2
JurZ5032 Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas Eksāmens 2
JurZ5034 Normatīvo tiesību aktu jaunrade Eksāmens 2
JurZ5035 Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmas Eksāmens 2
JurZ2086 OCTA regulējums ES tiesībās Eksāmens 2
JurZ5132 Pasaules Tirdzniecības Organizācijas tiesības Eksāmens 2
JurZ5036 Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā Eksāmens 4
JurZ5133 Pirmstiesas kriminālprocesa problēmas kriminālistikas izpratnē Eksāmens 2
JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības Eksāmens 2
JurZ5040 Salīdzinošās krimināltiesības Eksāmens 2
JurZ5109 Satversmes tiesas procesa tiesības Eksāmens 2
JurZ5143 Starptautisko investīciju piesaistīšana, attīstīšana un aizsardzība Eksāmens 2
JurZ5074 Starptautisko privāttiesību aktuālie jautājumi piemērošanā praksē Eksāmens 2
JurZ5187 Starptautisko tiesību konstitucionalizācija Eksāmens 2
JurZ5104 Starptautiskā justīcija I Eksāmens 2
JurZ5107 Starptautiskā justīcija II Eksāmens 2
JurZ5112 Starptautiskā justīcija III Eksāmens 3
JurZ1000 Starptautiskā justīcija IV Eksāmens 4
JurZ1131 Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības Eksāmens 2
JurZ3085 Starptautiskās mediju tiesības Eksāmens 2
JurZ5042 Starptautiskās tirdzniecības tiesības Eksāmens 2
JurZ4121 Starptautiskās vides tiesības Eksāmens 2
JurZ5067 Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos Eksāmens 2
JurZ6076 Tiesību socioloģija Eksāmens 2
JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Juridiskā zinātne
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Visi A daļas studiju kursi tiek docēti latviešu valodā. Arī vairums B daļas studiju kursu tiek docēti latviešu valodā, taču katru gadu programmas B daļas kursu īstenošanai tiek piesaistīti arī ārvalstu docētāji, kuri studiju kursus docē angļu un vācu valodā. Piemēram, angļu valodā tiek docēti studiju kursi Eiropas komerctiesības, Pasaules tirdzniecības organizācijas tiesības, bet vācu valodā - B daļas studiju kursi Eiropas komerctiesības un Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos. Arī B daļas studiju kursos Starptautiskā justīcija (I-IV) ievērojama daļa nodarbību notiek angļu vai franču valodā, jo studējošie gatavojas starptautiskajām tiesu izspēlēm, kuras norisinās angļu vai franču valodās.
      Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā.Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot projektorus, videomateriālus, izdales materiālus, prezentāciju materiālus.
      Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošanu, diskusijas, debates, tiesu izspēles un kāzusu risināšanu. 
      Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra. 
      Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību aktu projekti, prezentācijas u.tml. Tādējādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst:
 • lekcijās;
 • patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus.
Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst:
 • izejot studiju prakses, kuras ietvertas A daļā (Krimināltiesiskā prakse, Civiltiesiskā prakse, Administratīvi tiesiskā prakse, Pirmskvalifikācijas prakse);
 • visu studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot referātus, prezentācijas un strādājot grupās.
 • īpaši nozīmīgs studiju kurss praktisko iemaņu apguvei ir B daļas studiju kurss Juridiskās palīdzības sniegšana, kurā studējošie docētāju vadībā sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas maznodrošinātām personām. Tāpat praktisko iemaņu apguvei starptautiskajās tiesībās tiek piedāvāti B daļas studiju kursi Starptautiskā justīcija (I-IV), kuru neatņemama sastāvdaļa ir tiesu izspēles, t.sk., starptautiskā mērogā.
 • semināru nodarbībās, diskutējot, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs;
 • tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos:
  • viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros;
  • Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu rīkotās sacensībās, piemēram, prof. K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs, Civiltiesību tiesu procesa izspēlē, prof. Minca izspēlē krimināltiesībās u.tml.;
  • starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu komandām.   
Paralēli minētajam studiju programmas realizācijas procesam, daļa studentu tiek iesaistīti citos ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības. Piemēram, programmā ir iekļauta Studiju darba (studējošā pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai problēmu 20-25 lappušu apjomā) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā.
      Viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļāmir Maģistra darba izstrāde. Lai studējošie jau savlaicīgi uzsāktu darbu pie maģistra darba izstrādes, tādējādi uzlabojot to kvalitāti un zinātnisko vērtību, PLK studijās maģistra darba izstrāde tiek uzsākta jau 2. semestrī (studiju kursā Maģistra darbs I), kurā tiek izstrādāts maģistra darba plāns, identificēti nepieciešamie avoti un tiek iesniegts aizstāvēšanai maģistra darba melnraksts, kas atbilst 1/4 no maģistra darba kopējā apjoma. Ņemot vērā, ka studējošie jau 2. semestrī uzsāk maģistra darba izstrādi, 3. un 4. semestrī ietverto studiju prakšu ietvaros studējošie var iegūt maģistra darba izstrādei nepieciešamos prakses materiālus, tādējādi pilnveidojot maģistra darba saturu. „Maģistra darbs II” savukārt nozīmē maģistra darba galīgo izstrādi, noformēšanu un aizstāvēšanu. Maģistra darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu maģistra darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs. 
      Kā obligāta programmas sastāvdaļa ir arī valsts pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens. Kvalifikācijas eksāmens tiek rīkots praktisko uzdevumu (kāzusu) formā visas apgūtās studiju programmas apjomā, kas nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. Kvalifikācijas eksāmens sastāv no 5 uzdevumu (kāzusu) risināšanas šādās tiesību apakšnozarēs: valststiesību zinātnes, krimināltiesiskās zinātnes, civiltiesiskās zinātnes, tiesību teorijas un vēstures zinātnes, starptautiskās un Eiropas tiesību zinātnes. Valsts pārbaudījuma praktiskais uzdevums ir nokārtots sekmīgi, ja visi pieci uzdevumu (kāzusu) risinājumi ir novērtēti sekmīgi.
      Studiju programma netiek īstenota tālmācības vidē, taču docētāji pielieto e-studiju piedāvātās iespējas, piemēram, ievietojot mācību līdzekļus, dažādas prezentācijas u.c. mācību līdzekļus e-vidē.
Vērtēšanas sistēma
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir:
 • zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot vērtējuma objektivitātei;
 • vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam par programmas satura apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā studiju kursā;
 • vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā;
 • vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes. 
Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:
 • kvalitātes rādītājs – atzīme pēc 10 ballu skalas;
 • kvantitātes rādītājs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā.
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).
 
Studiju programmā ir šādas pārbaudījumu formas:
 • studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):
  • studiju programmas prasību pilnīga izpilde;
  • sekmīga rakstiska maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.
  • sekmīga jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana. 
 • studiju kursa sekmīgai apguvei:
  • sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana;
  • studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.
Ar studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas katra studiju kursa aprakstā. Tās nedrīkst mainīt semestra laikā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi), kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver vismaz viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem vismaz divi, bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – vismaz trīs pārbaudes darbi.
Kursa noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot tikai studējošie, kas pirms tam sekmīgi nokārtojuši visus paredzētos pārbaudes darbus.
      Juridiskajā fakultātē docētājam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem semestra laikā. Mutisku eksāmenu var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens praktiskais uzdevums (kāzuss).
      Lai iegūtu vērtējumu studiju kursā „Studiju darbs”, to ir jāizstrādā un jāiesniedz tā vadītājam, un jāaizstāv atbilstoši kursa aprakstam.
      Vērtējot studiju prakses, tiek ņemts vērā rakstiski iesniegtās prakses atskaites saturs, prakses vadītāja (iestādē) sniegtais studenta raksturojums un ieteiktais prakses novērtējums, kā arī studenta atbildes mutiskās aizstāvēšanās laikā. Detalizēti studiju prakšu vērtēšanas kritēriji tiek norādīti katras studiju prakses programmā.
      Kā jau iepriekš minēts, maģistra darba izstrāde ir sadalīta 2 daļās – studiju kuros „Maģistra darbs I” un „Maģistra darbs II”. „Maģistra darbs I” tiek vērtēts ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts. Nosakot darba vērtējumu, maģistra darba vadītājs izvērtē iesniegtā darba saturu, noformēšanas prasību ievērošanu, kā arī vērtē aizstāvēšanās laikā sniegtās atbildes. Savukārt studiju kursa „Maģistra darbs II” saturā ietilpst Maģistra darba galīgā izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana. Novērtējumu par maģistra darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Maģistra darba aizstāvēšanai tiek organizēta gala pārbaudījumu komisija, kura to izvērtē un lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu. Vērtējot maģistra darbu, tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā darba kvalitāte, darba autora ziņojums, atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.
      Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījuma (eksāmena) mērķis ir pārbaudīt jurista kvalifikācijas piešķiršanas pretendenta zināšanas atbilstoši jurista profesijas standarta prasībām, lai piešķirtu vai arī atteiktu piešķirt jurista kvalifikāciju. Valsts pārbaudījums ir nokārtots sekmīgi, ja visi pieci uzdevumu (kāzusu) risinājumi ir novērtēti sekmīgi (vismaz 4 balles).
      Diplomu par profesionālā maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanu un 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas – jurists iegūšanu students saņem, ja ir sekmīgi apguvis programmu; t.sk., aizstāvējis maģistra darbu un jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījumu.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.