Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Valo3263 : Vācu valoda juristiem" dati

Kursa kods
Valo3263
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34.5484872
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss paredzēts tiesību zinātņu studentiem, lai attīstītu prasmes darbam ar nozares literatūru vācu valodā. Kursā studējošie strādā ar teorētisko literatūru, starptautiskiem līgumiem, likumiem, tiesu nolēmumiem, shēmām, meklējot juridiski nozīmīgu informāciju un risinot nozarei raksturīgas problēmas. Kurss akcentēts uz receptīvo prasmju veidošanu, kaut gan paredzēta arī produktīvā darbība kā iegūto zināšanu nostiprināšanas metode.
Rezultāti
Sekmīgi beidzot kursu, studējošie
- var saprast garāku runu (lekciju), sekot līdzi sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pazīstams;
- var izlasīt un saprast likumu un starptautisku līgumu tekstus, kā arī tiesu nolēmumus, mācību grāmatas;
- var piedalīties diskusijās par zināmām problēmām, pamatojot savu viedokli;
- var sniegt izklāstu par problēmas tiesisku regulējumu.
Kursa plāns
1. Tiesību nozares. Definīcijas nozares vārdnīcā. P4
2. Varas dalīšana. Tiesību nozaru tiesību avoti. Problemātikas atspoguļojums mācību literatūrā juristiem. P6
3. Personas jēdziens dažādās tiesību nozarēs. Salīdzinoša tekstu lasīšana. P6
4. Cilvēktiesības nacionālajos un starptautiskajos tiesību avotos. P10
5. Ekonomiskās brīvības Eiropas Kopienās. Problemātikas atspoguļojums nozares monogrāfijās un līgumos. P6
6. Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi. P10
7. Individuāli lasītas nozares literatūras prezentācija. P4
8. Zināšanu un prasmju pārbaude. P2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbs - 50%
Patstāvīgais darbs - 15 lappušu apjoma zinātniskas literatūras lasīšana un analīze - 30%
Mutvārdu eksāmens - diskusija – 20%
Mācību literatūra
1. Engisch K. Einführung in das juristische Denken. Stuttgart, 1997 (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, Lernzentrum Fachsprache Deutsch; 1 eks.)
2. Simon H., Funk-Baker, G. Einführung in die deutsche Rechtssprache. München, 2006 (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, Lernzentrum Fachsprache Deutsch; 1 eks.); 1999 (LUB 2 eks.)
3. Kühn P. Bausteine. Fachdeutsch für Wissenschaftler.Heidelberg, 1992 (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, Lernzentrum Fachsprache Deutsch; 1 eks.)
4. Creifeldts Rechtswörterbuch. München, 2007 (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, Lernzentrum Fachsprache Deutsch; 1 eks.); 2000 (LUB 1 eks.)
Papildliteratūra
1. Duden. Recht A-Z. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2007
2. Sander G. Deutsche Rechtssprache. Tübingen, 2004
3. Schaffert I., Niedre L. Vācu – latviešu/ latviešu – vācu juridiskā vārdnīca. Rīga, 2003.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://curia.europa.eu
2. http://eur-lex.europa.eu
3. http://dejure.org/gesetze/
4. http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
5. Amtsblatt der Europäischen Union
6. http://home.lu.lv/~tschmit1/Grundwortschatz/Grundwortschatz_Europarecht.htm
Studiju programmas