Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Valo3262 : Angļu valoda juristiem" dati

Kursa kods
Valo3262
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34.5484872
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss paredzēts tiesību zinātņu studentiem, lai attīstītu prasmes darbam ar nozares literatūru angļu valodā. Kursā studējošie strādā ar teorētisko literatūru, starptautiskiem līgumiem, likumiem, tiesu nolēmumiem, shēmām, meklējot juridiski nozīmīgu informāciju un risinot nozarei raksturīgas problēmas. Kurss akcentēts uz receptīvo prasmju veidošanu, kaut gan paredzēta arī produktīvā darbība kā iegūto zināšanu nostiprināšanas metode.
Rezultāti
Sekmīgi beidzot kursu, studējošie
- var saprast garāku runu (lekciju), sekot līdzi sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pazīstams;
- var izlasīt un saprast likumu un starptautisku līgumu tekstus, kā arī tiesu nolēmumus, mācību grāmatas;
- var piedalīties diskusijās par zināmām problēmām, pamatojot savu viedokli;
- var sniegt izklāstu par problēmas tiesisku regulējumu.
Kursa plāns
1. Tiesību nozares. Definīcijas nozares vārdnīcā. P 4
2. Varas dalīšana. Tiesību nozaru tiesību avoti. Problemātikas atspoguļojums mācību literatūrā juristiem. P 6
3. Personas jēdziens dažādās tiesību nozarēs. Salīdzinoša tekstu lasīšana. P 6
4. Cilvēktiesības nacionālajos un starptautiskajos tiesību avotos. P 10
5. Ekonomiskās brīvības Eiropas Kopienās. Problemātikas atspoguļojums nozares monogrāfijās un līgumos. P 6
6. Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi. P 10
7. Individuāli lasītas nozares literatūras prezentācija. P 4
8. Zināšanu un prasmju pārbaude. P 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstveida starppārbaudījums - kontroldarbs - 50%
Patstāvīgais darbs - 20 lappušu apjoma zinātniskas literatūras lasīšana un analīze - 30%
Studiju kursa eksāmens- mutvārdu pārbaudījums – 20%
Mācību literatūra
1. Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Luxembourg: Court of Justice of the European Communities. (1993) (LUB - 65 eks.)
2. Sweet, A.S. (2004). The Judicial Construction of Europe. Oxford: Oxford University Press. (LUB - 1 eks.)
3. Marks, S., Clapham, A. (2005). International Human Rights Lexicon. Oxford: Oxford University Press. (LUB - 1 eks.)
4. The law of the European Union and the European Communities :with reference to changes to be made by the Lisbon Treaty . (2008) Wolters Kluwer Law & Business ; Frederick, MD (LUB - 1 eks.)
Papildliteratūra
1. Krois-Lindner, A., Translegal. (2006). International Legal English: A Course for Classroom and Self-Study Use. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Keenan, D., Riches, S. (2005). Business Law. Pearson Longman.
3. Wyatt, R. (2006). Check your English Vocabulary for Law. London: A&C Black.
4. Riley, A. (1997). English for Law. Macmillan.
5. Reinisch, A. (2009). Essential Questions in EU Law. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Martin, E.A., Law,J. (eds). (2006). Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://curia.europa.eu
2. http://eur-lex.europa.eu
3. http://lawweb.nsms.ox.ac.uk/undergraduate/ebrochure/oxford_jurisprudence.html
4. http://denning.law.ox.ac.uk/published/ughandbook.pdf
5. www.law.ox.ac.uk
Studiju programmas