Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Valo2414 : Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A2 1)" dati

Kursa kods
Valo2414
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
466464
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuriem ir iepriekšējas zināšanas krievu valodā, atbilstošas elementārajam līmenim А1.
Kursa mērķis: studentu komunikatīvās kompetences attīstīšana.
Kursa uzdevumi: lasīšanas, klausīšanās, runas, rakstīšanas prasmju pilnveidošana (līmenis А2); izrunas korekcija un pilnveidošana, vārdu krājuma papildināšana, krievu valodas gramatikas moduļu apguve, iepazīšanās ar krievu komunikatīvās uzvedības nacionālās kultūras specifiku.
Kursa pamatā ir komunikatīvā pieeja, kas aktivizē valodas prasmes komunikatīvi orientētos uzdevumos.
Kursa saturs izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības valodu politikas prasībām.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par krievu valodas gramatisko sistēmu. Studenti zina leksisko materiālu programmas mācību vielas ietvaros.
Studenti iegūst lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanas iemaņas krievu valodā A2 līmenī, prot veidot rakstiskus tekstus (sludinājumus, vēstules, CV, esejas par pazīstamām tēmām), lasīt autentiskus tekstus no krievu preses un interneta, runāt par tādām tēmām, kā sports, mācības, darbs un karjera, izteikt savas jūtas un savu viedokli, diskutēt par pazīstamām tēmām.
Kursa plāns
Nr.p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Pastāsti par sevi.P 10
2.Ģimene.P 10
3.Mājas. Dzīvoklis.P 10
4.Mana diena.P 10
5.Pilsēta.P 10
6.Veikalā.P 10
7.Tests. Gramatikas tests.P 2
8.Tests. Klausīšanās un runa.P 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Praktiskie patstāvīgie darbi (6 tēmas)– 30%
Gramatiskais tests – 20%
Tests (lasīšana, klausīšana)-20%
Eksāmens(runāšana)- 30%
Mācību literatūra
1.Овсиенко, Ю. Русский язык для начинающих , Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.,42 eks.

2.Одинцова, И. В.Звуки, ритмика, интонация : учеб. Пособие, Москва : Флинта, Наука, 2004,1 eks.

3.Аксенова, М. П. Русский язык по-новому .,Санкт-Петербург : Златоуст, 2001., 5 eks.

4.Хавронина, С. А. Читаем и говорим по-русски , Москва : ПАИМС, 1993.,1 eks.
Papildliteratūra
1. Миллер Л.В. и др. ЖИЛИ-БЫЛИ… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Часть II. Учебник. Санкт-Петербург, Златоуст, 2005.
2. Миллер Л.В. и др. ЖИЛИ-БЫЛИ… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Часть II. 1 а/к .Санкт-Петербург, Златоуст, 2005.
3. Миллер Л.В. и др. ЖИЛИ-БЫЛИ… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Часть II. 1 CD
4. N.Volkova, D.Phillips. Let’s improve our Russian. Advanced Grammar Topics for English Speaking Students.Step one. Zlatoust. St. Petersburg., 2006.
5. Ласкарёва Е.Р. Чистая грамматика.-СПб.:Златоуст,2006.-336 с.
6. К.И.Пелиханова, М.Н.Лебедева Грамматика русского языка в иллюстрациях.- Русский язык, Москва,1989.
7. Ирина Курилова. Приключения иностранцев в России. Рассказы для чтения и обсуждения.- Русский язык, Москва, 2007.
8. Гапочка И.К.Я читаю по- русски.Книга для чтения со словарем.-Русский язык., Москва.:2001.
9. Муравьёва Л.С. Глаголы движения в русском языке.-М.:Русский язык.,2001.
10. Соколовская К.А.300 глаголов совершенного и несовершенного вида в речевых ситуациях.-М.:Русский язык, 2001.
11. А.С.Александрова, И.П.Кузьмич, Т.И.Мелентьева. Непропавшие сюжеты: Пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык.- М.:Русский язык. Курсы, 2006.
12.Тесты,тесты,тесты...СПб.:Златоуст, 2007.
Periodika un citi informācijas avoti
http://russificate.blogspot.com/
Studiju programmas