Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Valo1955 : Latīņu valoda juristiem" dati

Kursa kods
Valo1955
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233223048
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mūsdienās bieži sastopamiem juridiskiem terminiem un izteicieniem latīņu valodā, kā arī veicināt juridisko terminu izpratni. Labākai terminoloģijas izpratnei paralēli tiek apgūti latīņu valodas fonētiskās, morfoloģiskās un sintaktiskās sistēmas pamati. Katrā nodarbībā tiek apgūta jauna gramatikas viela, lasīti, tulkoti un analizēti atbilstoši teikumi.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Gita Bērziņa
Rezultāti
1. Studenti izprot un spēj lietot juridisko terminoloģiju latīņu valodā.

2. Studenti spēj orientēties latīņu valodas gramatikas paradigmās.

3. Studenti spēj tulkot vienkāršus teikumus.

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai1.     Pozitīvs vērtējums semināros (20%)

2.     Pozitīvs vērtējums 2 kontroldarbos (30%)

3.     Pozitīvs vērtējums rakstiskā eksāmenā (50%)


Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var atstrādāt, izstrādājot un saņemot pozitīvu vērtējumu par attiecīgo tēmu. Ja students kontroldarbā saņem neapmierinošu vērtējumu, kontroldarbs ir jāpārraksta.

 


Mācību literatūra
1. Rāta, A. Latīņu valoda juristiem. Rīga: Zvaigzne, 1991.

2. Strads, M. Lingua Latina. Latīņu valodas gramatika. Rīga: Jumava 2014.

3. Strads, M. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. Rīga: Zvaigzne, 2002.

4. Ярхо, В.Н., Лобода, В.И. Латинский язык. Москва: Высшая школа, 1998.

 
Papildliteratūra

  1. Bertram, A. u.c. Salvete! Latīņu valodas mācību grāmata./I.Rūmnieces tulk. un adapt./ Rīga: Zvaigzne, 2002. 

  2. L.Čerfase. Latīņu spārnotie teicieni. Rīga "Zinātne" 1997. 

  3. Latīņu - latviešu vārdnīca. Rīga "Latvijas Valsts izdevniecība" 1955. 

  4. Ахтерова, О. А. Латинский язык и основы юридической терминологии. Москва : Юридическая литература, 1998 

  5. Дерюгин, А. А. Латинский язык. Москва : Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2003.

  6. Никифоров, Б.С. Латинская юридическая фразеология. Москва: Юридическая литература, 1979

Periodika un citi informācijas avoti

1.     http://latin.topword.net/?Legal


2.     http://www.businessballs.com/latin-terms-phrases.htm


3.     http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html

Studiju programmas