Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "SDSK1044 : Tiesu psihiatrija" dati

Kursa kods
SDSK1044
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
E-kursi
Kursa anotācija
Tiesu psihiatrija, lai arī tā ir psihiatrijas nozare, tā risina kriminālprocesā un civilprocesā nozīmīgus jautājumus. Tie ir būtiski taisnīga sprieduma taisīšanā. Ne reti apsūdzētie, cietušie un liecinieki kriminālprocesā vai prasītāji un atbildētāji civilprocesā mēdz būt ar psihiskiem traucējumiem. Tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinums dod atbildes uz procesa virzītājam svarīgiem jautājumiem par šo personu spējām saprast vai vadīt savu rīcību. Gan procesa virzītājam, gan advokātam ir jābūt tādām zināšanām, lai saskatītu psihiskos traucējumus un prastu piemērot normatīvo aktu prasības, lai efektīvi aizstāvētu šo personu tiesiskās intereses. Kursa laikā studentiem tiek sniegtas zināšanas par vispārējo psihopatoloģiju (dažādiem psihisko traucējumu simptomiem) kontekstā ar kriminālprocesā vai civilprocesā nozīmīgām situācijām, sniegtas pamatzināšanas šo traucējumu atpazīšanā. Skaidroti nepieskaitāmības, ierobežotas pieskaitāmības medicīniskie un juridiskie kritēriji, dota izpratne par personas rīcības spēju un rīcības nespēju, tās ietekmi uz civiltiesisku darījumu noslēgšanu.
Klausītājiem tiek dotas zināšanas par tiem normatīviem aktiem, kas saistīti ar tiesu psihiatriju, tiesu psihiatrisko ekspertīzi, psihiski slimo personu aizsardzību un integrāciju sabiedrībā. Kursā tiek sniegtas zināšanas par apstākļiem, kad ekspertīze ir obligāta, par tiesu psihiatrijas eksperta tiesībām, pienākumiem, atbildību, par tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinumu kā pierādījumu lietā un tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinuma novērtējumu. Tiek dotas zināšanas par ekspertīžu veidiem un to adekvātu izvēli atkarībā no konkrētās juridiskās situācijas. Tiek dotas zināšanas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas veidiem, kritērijiem, lai tos grozītu vai atceltu. Tiek dots ieskats par penitenciāro psihiatriju, kā arī par sabiedrībā nozīmīgām problēmām, kas saistītas personām, kam konstatēti psihiski traucējumi. Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar psihiskās palīdzības un tiesu psihiatriskā dienesta organizāciju Latvijā, salīdzinot to ar citām valstīm. Kursa laikā paredzēti 2 semināri, kuru laikā studentiem tiek dota iespēja apmeklēt VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", lai gūtu reālu, vizuāli-audiālu priekšstatu par psihisko traucējumu izpausmi un iepazītos ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtību un veidu.
Rezultāti
Studējot šo kursu, studenti iegūst izpratni par tiesu psihiatrisko ekspertīžu nozīmi taisnīgas tiesas spriešanā, ekspertīžu noteikšanas kārtību, tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinuma novērtēšanas principiem, gūst priekšstatu par eksperta tiesībām, pienākumiem, atbildību, zina atšķirību starp medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem un piespiedu ārstēšanu psihiatriskajā nodaļā, kā arī prot novērtēt personām piemītošos psihiskos traucējumus un atkarībā no konkrētiem traucējumiem, zina komunicēšanās specifiku un rīcības taktiku saistībā ar juridiski nozīmīgo situāciju.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.1.Tiesu psihiatrija (TP) - klīniskās psihiatrijas nozare, atšķirības no klīniskās psihiatrijas. Tiesu psihiatrijas vēsturiskie aspekti, filozofiskais pamatojums. L2
2.Vispārējā psihopatoloģija. L6,S2
3.Tiesu psihiatrijas juridiskais pamatojums, tiesu psihiatra tiesības un pienākumi, atbildība.L2
4.Tiesu psihiatrisko ekspertīžu (TPE) veidi, to pamatojums. Svarīgākie jautājumi, kas ir tiesu psihiatra kompetencē. TPE atzinums un tā novērtējums. L4,S2
5.Reaktīvi traucējumi. L2
6.Simulācija un dissimulācija, to veidi, diagnostika. L2
7.Tiesu psihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā. Jēdziens par pieskaitāmību un nepieskaitāmību, nepieskaitāmības medicīniskais un juridiskais kritērijs. Ierobežota pieskaitāmība, tās medicīniskais un juridiskais kritērijs. L4
8.Jēdziens par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, to piemērošanas principiem.L2
9.Personības traucējumi.L2
10.Jēdziens par penitenciāro psihiatriju, problēmas un risinājumi, salīdzinājums ar citu valstu pieredzi un taktiku. Deontoloģija tiesu psihiatrijā.L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.Lekciju apmeklējums nav obligāts.
2.Semināru apmeklējums ir obligāts.
3.Jāraksta 1 kontroldarbs ( teorētiskā daļa un uzdevuma risinājums), kas veido 50% no kursa galīgā vērtējuma.
4.Kursa pārbaudījums ( rakstisks eksāmens), sastāv no teorētiskās daļas un uzdevuma risinājuma un veido 50% no kursa galīgā vērtējuma.
Mācību literatūra
Правовая психопатология Aлмазов Б.Н. Москва Дата Сквер 2009
Руководство по судебной психиатрии. Т.Б. Дмитриева, Б.В. Шостакович, А.А. Ткаченко. Москва, „Медицина” 2004
Медицинская и судебная психология. Курс лекций. Т.Б. Дмитриева, Ф.С. Сафуанов. „Генезис” 2004
Ограниченная вменяемость.Т.Б. Дмитриева, Б.В. Шостакович, А.А. Ткаченко. Москва, „Медкнига” 2008
Simon R. Clinical Psyhiatry and the Law, American Press Washington, 1992
Papildliteratūra
Антонян Ю. М.Личность преступника. Москва, Норма, 2010.
Eglītis I., Psihiatrija, izdevniecība Zvaigzne, Rīga, 1974.g.
Autoru kolektīvs, Tiesu ekspertīze Latvijā, Rīga, Latvijas policijas akadēmija, 1999.g.
Periodika un citi informācijas avoti
Leonard Karl. Akcentuiruvannije ļičnosti. Moskva, Jurist, 1998.
Studiju programmas