Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "SDSK1103 : Dokumentu rakstīšana un analīze" dati

Kursa kods
SDSK1103
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir apgūt dažāda veida dokumentu sagatavošanu un analīzi un izkopt argumentācijas prasmes sava viedokļa pamatošanai gan saistībā ar sagatavojamiem dokumentu projektiem, gan ar jau sastādītajiem dokumentiem. Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar latviešu valodas kultūras prasībām dokumentu sagatavošanā, lietvedības pamatjautājumiem, dažādu dokumentu apspriešanas un sastādīšanas specifiku. Lai apgūtu dokumentu sagatavošanas un analīzes praktiskos jautājumus, kursa apguvē uzsvars likts uz praktiskiem vingrinājumiem dokumentu sastādīšanā un analīzē.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs praktiskas iemaņas dažāda veida dokumentu sastādīšanā, spēs veikt dažāda veida dokumentu analīzi un pilnveidos argumentācijas prasmes.
Kursa plāns
1. Ievadlekcija, studiju kursa mērķi un metodes. L2
2. Latviešu valodas kultūra. L4 S4
3. Lietvedības pamati. L4 S6
4. Sekmīgas rakstīšanas pamati. L2 S2
5. Akadēmiska pētījuma izstrādāšana. L2
6. Pētījuma avotu meklēšana, darbs ar datu bāzēm. L2 S2
7. Normatīvo tiesību aktu izstrādāšana. L2 S2
8. Līgumu izstrādāšana. L4 S4
9. Procesuālo dokumentu izstrādāšana. L4 S4
10. Argumentācija. L6 S8
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums ir obligāts. Studiju kursa ietvaros studenti kārto divus kontroldarbus, kurus pēc studiju kursa docētāju izvēles var aizstāt ar rakstiskiem mājas darbiem. Sekmīgi nokārtoti abi kontroldarbi ir pamats pielaist studentu pie kursa pārbaudījuma – eksāmena (rakstisks).

Studiju kursa novērtējumu veido abu kontroldarbu atzīmes (50 % no gala vērtējuma) un eksāmena (50 % no gala vērtējuma). Semestra laikā iegūtais vērtējums pirms gala vērtējuma aprēķināšanas netiek noapaļots.
Mācību literatūra
1. Lietvedība: normatīvie akti. Rīga: Kamene, 2003.
2. Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013.
3. Džohansens S., Broka B. Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturtais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2010.
4. Torgāns K. Juridiska pētījuma rakstīšana. Rīga: TNA, 2001.
5. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga, 2002. Pieejama: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2988.
Papildliteratūra
1. Saeimas Juridiskais birojs. Metodiskie norādījumi likumu izstrādāšanā un noformēšanā. 2.izd.
2. Torgāns K. Civiltiesisko līgumu paraugi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004.
3. Bērnems Skots Dž. Līgumu sastādīšana. Rīga: Pētergailis, 1995.
4. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005.
5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti. Grām.: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti
. Žurnāls “Jurista vārds”, pieejams: www.juristavards.lv
Studiju programmas