Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "SDSK1043 : Tiesu medicīna" dati

Kursa kods
SDSK1043
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233230248
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis nemedicīnisku specialitāšu studentiem ir apgūt tiesu medicīnas pamatus, kas nepieciešami ikvienam juristam neatkarīgi no tā, kādā tiesību sargājošā iestādē tas strādās. Tiesu medicīnas kursa uzdevums ir arī iepazīstināt studentus ar tiesu medicīnas dienesta praktisko darbību valstī.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst priekšstatu par tiesu medicīnas zinātniskajiem pamatiem un praktiskajām iespējām lietā nozīmīgu medicīnisku un bioloģisku jautājumu noskaidrošanā, izmantojot speciālas zināšanas attiecīgajās nozarēs
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Ievads tiesu medicīnā. L2
2.Tiesu medicīnas tanatoloģijaL6,S2
3.Tiesu medicīnas traumatoloģija L10
4.Tiesu toksikoloģijaL2
5.Klīniskā tiesu ekspertīzeL6
6.Lietisko pierādījumu tiesmedicīniskā ekspertīzeL2
7.Ārstniecības personu atbildība par profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanuL2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījums (kontroldarbs) – obligāts ( 50%).
Kursa pārbaudījums –rakstveida eksāmens (tests)( 50%)

Pasniedzējs gala atzīmi var paaugstināt vai pazemināt, vērtējot studenta darbu semestrī.
Mācību literatūra
1.Teteris O. Tiesu medicīnas esence. –R.: Rasa ABC, 2004.
2.Tiesu medicīna, red.A.Deņkovskis.-R.: Zvaigzne, 1981.
3.Knight B. Simpson`s Forensic medicine. – London,1991.
4.Brinkmann B., Madea B. Handbuch der gerichtlichen. Medizin.Bd.1.-2.
Springer-Verlag. 2003.
Papildliteratūra
1.Madea B. Praxis der Rechtsmedizin. Springer-Verlag, 2003.709S
2.Крюков В.Н. Судебная медицина (для юристов). -Москва, 2004.
3.Попов В.Л. Судебная медицина. - Санкт-Петербург, 2000.
4.Попов В.Л. Судебно-медицинская экспертиза (справочник).
Санкт-Петербург,1997.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Судебно-медицинская экспертиза.- Медиздат.Москва
2.Rechtsmedizin.- Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg
Studiju programmas