Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZP125 : Civilprocess" dati

Kursa kods
JurZP125
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69966036144
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir apgūt civilprocesa teoriju un praksi. Izzināt būtiskākos civilprocesa institūtus un piemērot praksē iegūtās teorētiskas zināšanas, risinot civilprocesuālos kazusus.
Students tiek iepazīstināts ar civilprocesa principiem, tiesvedības gaitu un procesuālo dokumentu veidiem. Studiju kursa ietvaros tiek aplūkotas dažādu tiesvedības veidu īpatnības.
Priekšzināšanas
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par civilprocesa būtiskiem institūtiem, iegūst prasmi patstāvīgi izvērtēt un analizēt civilprocesuālos institūtus, sastādīt civilprocesuālos dokumentus, risināt civilprocesuālās situācijas, patstāvīgi piemērojot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas.
Kursa plāns
1. Tiesības uz tiesas aizsardzību, civilās tiesvedības rašanās. L 2
2. Civilprocesa principi. Procesuālie termiņi, aicināšana uz tiesu. L 6, S 2
3. Tiesvedības stadijas, Piekritība, pakļautība. Sankcijas, protokoli, tiesnešu atstatīšana un noraidīšana. L 4, S 4
4. Tiesāšanās izdevumi. Lietas dalībnieki. L 6
5. Pierādījumu un pierādīšanas jēdzieni. Pierādīšanas līdzekļi, raksturojums. L 4, S 4
6. Prasības elementi, veidi. Prasības nodrošināšana. Civillietas sagatavošana iztiesāšanai. Atbildētāja aizstāvība pret prasību. L 6, S 4
7. Kontroldarbs. P 2
8. Lietas iztiesāšana, atlikšana. Tiesvedības apturēšana, izbeigšana, prasības atstāšana bez virzības. L 4, S 2
9. Tiesas spriedums, taisīšanas kārtība, forma, saturs. Atsevišķu tiesas spriedumu veidi, kļūdu labošana, izlīgums. L 4, S 4
10. Apelācija. Kasācija. L 6, S 4
11. Kontroldarbs. P 2
12. Atsevišķu kategoriju lietas. Sevišķā tiesvedības kārtība. Jaunatklātie apstākļi. L 8, S 2
13. Nolēmumu izpildes īpatnības atsevišķās civillietu kategorijās: piedziņa no juridiskām personām, uzturlīdzekļu piedziņa, izlikšana no dzīvokļiem, atjaunošana darbā, ievešana valdījumā u.c. L 6, S 4
14. Kontroldarbs. P2

15. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība. Tiesiskās palīdzības lūgumi dokumentu izsniegšanā. L 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai sekmīgi apgūtu kursu Civilprocess, studējošiem obligāti jāpiedalās visos semināros un patstāvīgi, strādājot auditorijā, rakstiski jāatrisina praktiskais uzdevums (kāzuss). Katra praktiska uzdevuma (kāzusa) risinājums ir jāpamato ar atbilstošām tiesību normām un studējošā argumentiem. Atbildēm jābūt noformulētām pareizā zinātniskā valodā, ievērojot gramatiskās pareizrakstības normas. Studējošais savu risinājumu praktiskajam darbam nodod katra attiecīgā semināra beigās. Kāzusu risināšanai obligāti nepieciešams izmantot Civilprocesa likuma normas un jāpārzina citos privāto tiesību kursos apgūtās materiālās normas (Civillikums, Darba likums u.c.). Risinot kāzusus, studējošais drīkst izmantot nepieciešamos normatīvos aktus gan papīra, gan elektroniskajā formātā.
Izņēmuma gadījumā, ja studējošajam ir attaisnojošs iemesls, kura dēļ kāds no semināriem nav apmeklēts (slimība, attaisnota prombūtne utml.), studējošais sazinoties ar mācībspēku, informē par kavējuma iemeslu un saņem praktisko uzdevumu (kāzusu) izpildei neklātienē. Kāzusa risinājums ir jāiesniedz rakstveidā līdz nākamās semināra nodarbības sākumam.
Praktiskā uzdevuma (kāzusa) risinājums tiek vērtēts ar ieskaitīts, neieskaitīts un daļēji ieskaitīts, atkarībā no studējošā zināšanām un spējām apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajām situācijām. Semestra laikā studējošajam ir pieļaujams iegūt un nelabot tikai vienu neieskaitītu praktiskā darba novērtējumu. Katrs nākamais saņemtais neieskaitītais praktiskā darba novērtējums ir jālabo, saņemot mācībspēka konsultācijas laikā citu par atbilstošo tēmu praktisko uzdevumu (kāzusu). Darba izpilde veicama mācībspēka noteiktā kārtībā un termiņos.
Iegūtais vērtējums par darbu semestrī tiks ņemts vērā izliekot galīgo vērtējumu par studiju kursu.
Semestra laikā mācībspēka noteiktajā kārtībā un termiņā studējošajam ir jāizpilda divi mājas darbi, kuri tiek vērtēti ar ieskaitīts un neieskaitīts.
Studiju kursa apguvei tiek organizēti trīs starppārbaudījumi (kontroldarbi), un šajos pārbaudījumos iegūtais vērtējums veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma.
Kursa kopvērtējuma aprēķināšanā tiek ņemti vērā trīs obligātie starp pārbaudījumi (kontroldarbi), kuru vērtējumu kopsummas vidējais aritmētiskais veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma.
Kursa noslēguma pārbaudījumu var kārtot tikai tie studenti, kuri:
1)ir sekmīgi nokārtojuši obligātos trīs kontroldarbus;
2) piedalījušies visos semināros vai tos nokārtojuši kursa aprakstā noteiktā kārtībā;
3) izpildījuši citas pasniedzēja obligātas prasības.
Visas akadēmiskās saistības studiju kursa apguvei ir jānokārto līdz eksāmenam.
Ja galīgais kopvērtējums par kursu dalās, tad noteicošais ir individuālais studenta darbs semestra laikā.
Starppārbaudījumu un eksāmena kārtošanas laikā datoru, mobilo tālruņu un citu elektronisko rīku izmantošana ir aizliegta.

Gala pārbaudījums - eksāmens. Tas sastāv no diviem teorētiskajiem jautājumiem (1.daļa) un praktiskā uzdevuma (kāzusa) (2.daļa). Katra eksāmena daļa tiek novērtēta ar atzīmi, kas pozitīva novērtējuma gadījumā kopsummā aritmētiski veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Ja students iegūst vienā eksāmena daļā negatīvu novērtējumu, viss eksāmena novērtējums ir negatīvs.
Mācību literatūra
1. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - Rīga, Autora izdevums, 1933.
2. Civilprocesa likuma komentāri. K.Torgāna red. TNA, Rīga, 2006.
3. Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa). Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. TNA, Rīga, 2016.
4. Civilprocesa likuma komentāri. II daļa Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. TNA, Rīga, 2013.
5. Līcis A. Prasības tiesvedībā un pierādījumi. Rīga, TNA, 2003.

6. Rosenberg / Schwab / Gottwald. Zivilprozessrecht, 17., neubearbeitete Auflage 2010.
Papildliteratūra
1. Jauernig O. Zivilprozessrecht. 24. Auflage. Miinchen, 1993.
2. Rozenbergs J., Briģis I. Padomju civilprocesuālās tiesības. - Rīga, "Zvaigzne", 1978.
3. Ose D. Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā. Promocijas darbs. 2013.g. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5139,

4. Ose D. Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana. 2013.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Augstākās tiesas mājas lapa, http://at.gov.lv
2. Jurista Vārds, http:/www.lv.lv
3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv

4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv
Studiju programmas