Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZP070 : Apdrošināšanas tiesības" dati

Kursa kods
JurZP070
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas tiesību jēdzienu, būtību un pamatprincipiem; apdrošināšanas tiesību normatīvo regulējumu Eiropas Savienības tiesībās un Latvijā; apdrošināšanas sabiedrību un (pār)apdrošināšanas starpnieku uzraudzības kārtību; apdrošināšanas līguma īpatnībām; atsevišķiem apdrošināšanas veidiem; un prasījumiem, kas izriet no apdrošināšanas līguma.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Kārkliņš
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par apdrošināšanas tiesību jēdzienu un apdrošināšanas tiesību regulējumu, iegūs praktiskas iemaņas apdrošināšanas līguma noteikumu analīzē, spēs veikt atsevišķu tipisku apdrošināto risku iestāšanās gadījumu analīzi no tiesiskā regulējuma viedokļa.
Kursa plāns
1. Apdrošināšanas tiesības: jēdziens un saturs L2.
2. Apdrošināšanas tiesību subjekti. Apdrošinātāju un (pār)apdrošināšanas starpnieku regulējums L4, S2.
3. Apdrošināšanas līgums: jēdziens, saturs, regulējums un īpatnības L4, S4.
4. Apdrošināšanas atlīdzības regulējuma vispārīgais raksturojums. Apdrošināšanas veidi un to raksturojums L6, S4.
5. Apdrošinātāja un apdrošināto personu interešu aizsardzība L4, S2.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa nodarbības veido 10 lekcijas un 6 semināri.
Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet vēlams.
Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētie semināri (ja kavēts ne vairāk par trijiem semināriem) nokārtojami, katedrā iesniedzot kavētā semināra uzdevuma risinājumu un par to saņemot pozitīvu novērtējumu. Ja līdz sesijas sākumam nav nokārtots kaut viens kavēts seminārs, students (- e) netiek pielaists (- a) pie eksāmena. Ja kavēts vairāk par 3 semināriem – students (- e) nevar nokārtot kavētos seminārus un netiek pielaists (- a) pie eksāmena.

Kursa laikā tiek kārtots viens kontroldarbs rakstveida formā, atbildot uz jautājumiem vai risinot kāzusu par tematiem, kuri tikuši pārrunāti nodarbību laikā līdz kontroldarba datumam (pirmo piecu lekciju temati atbilstoši kalendārajam plānam). Kontroldarbs notiks trešajā seminārā un tā datums ir norādīts kalendārajā plānā.
Iepriekš saskaņojot tematu līdz trešā semināra datumam, studentiem iespēja sagatavot referātu, kas aizstātu eksāmenu.

Pārbaudījumos (kontroldarbā un eksāmenā) drīkst izmantot tikai materiālus papīra formātā.

Atzīmes veidošanas struktūra: kontroldarbs - 50 %; kursa pārbaudījums (eksāmens) - 50%.
Mācību literatūra
Normatīvie akti

1.Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums.
2.Latvijas Republikas 1937.g. Civillikums, Ceturtā daļa "Saistību tiesības".
3.Likums "Par apdrošināšanas līgumu".
4.Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.
5.Ministru kabineta 17.06.2014. noteikumi nr. 340 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem”.
6.Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumi nr. 1008 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem”.

Tiesu prakse

1.EST lieta C-277/12 Vitālijs Drozdovs v Baltikums AAS [2013] ETZ 00000 [nemantiskais kaitējums kā apdrošinātais risks]
2.EST lieta C-300/10 Vítor Hugo Marques Almeida v Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA and Others [2012] ETZ 00000 [cietušā nepiesprādzēšanās ar drošības jostu]
3.EST lieta C-82/10 European Commission v Ireland [2011] ETZ I-00140 [VHI]
4.EST lieta C-236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier v Conseil des ministres [2011] ETZ I-00773 [dzimuma faktors riska novērtējumā]
5.Satversmes tiesas 2014. gada 29. decembra spriedums lietā nr. 2014-06-03 [apdrošinājuma summa nemantiskā kaitējuma gadījumā]
6.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 12. marta spriedums civillietā nr. SKC – 184/2014 [noilgums]. Pieejams: www.at.gov.lv.
7.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 14. februāra spriedums civillietā nr. SKC – 17/2014 [apdrošinātā riska jēdziens]. Pieejams: www.at.gov.lv.
8.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 13.03.2013. spriedums civillietā nr. SKC-145/2013 [apdrošināmā interese]. Pieejams: www.at.gov.lv.
9.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2008. gada 09. janvāra spriedums civillietā nr. SKC – 9 [administratīvās atbildības nošķiršana no civiltiesiskās atbildības]. Pieejams: www.at.gov.lv
10.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 10. oktobra spriedums civillietā nr. SKC – 669 [kompensācijas princips]. Pieejams: www.at.gov.lv.
11.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 14. marta spriedums civillietā nr. SKC – 105 [regresa prasība]. Nepublicēts (tiks izsniegts).
12.Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2002. gada 30. oktobra spriedums civillietā nr. SKC – 469 [apdrošinātā jēdziens]. Pieejams: Jurista vārds, nr. 3 (261), 2003. gada 21. janvāris.

Literatūra

1.Loebers A. Tirdzniecības tiesību pārskats. R.: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1926, 420. – 443. lpp.
2.Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. R.: Tiesu namu aģentūra, 2008, 214.-240.lpp.
3.Birds J. Bird’s Modern Insurance Law. 9th ed. London: Sweet & Maxwell, 2013.
Papildliteratūra
Normatīvie akti

1.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).
2.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (kodificēta versija).
3.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [Briseles Ibis Regula], 10.-16.panti.
4.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) [Romas I Regula], 7. pants.
5.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) [Romas II Regula], 4. un 18. panti.
6.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/92/EK par apdrošināšanas starpniecību (no 23.02.2018.: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija)).
7.Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums.
8.Jūras kodekss, 56.1 – 56.2, 85. – 88., 241.1 panti.
9.Igaunijas Saistību tiesību likums (pieejams angļu val. www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022).
10.Restatement of European Insurance Contract Law. (pieejams angļu val. http://www.restatement.info).

Literatūra

1.Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Sast. Deivids Blends. Rīga, 1995.
2.Apdrošināšana, Regresa prasība, Subrogācija. Grām.: Juridisko terminu vārdnīca. Autoru kolektīvs. R.: Nordik, 1998, 16.-17., 225. lpp., 247. – 248. lpp.
3.Alfejeva J. Apdrošināšanas krāpšanas krimināltiesiskie un kriminoloģiskie aspekti. Promocijas darbs. R.: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. Teksts pieejams arī elektroniski: www.rsu.lv.
4.Alfejeva J., Cielava V. Likums jāpiemēro tādā nozīmē, kādu domājis likumdevējs. Jurista vārds, 14.04.2015.
5.Balodis K. Ievads civiltiesībās. R.: Zvaigzne ABC, 2007.
6.Broks E. Zaudējumu atlīdzināšana ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem. Jurista vārds, 28.03.2006.
7.Cielava V., Joksts O. Apdrošināšanas atlīdzība par morālo kaitējumu valstij var izmaksāt 100 miljonus eiro. Jurista vārds, 11.08.2015.
8.Graudiņa A. Apdrošināšanas pamati. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
9.Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakses vispārinājums “Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu saistību izpildi”. Pieejams: www.at.gov.lv.
10.Mantrovs V. ar Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas informatīvo atbalstu. Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakse sauszemes transportlīdzekļu vadītāju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) lietās. R., 2015. Pieejams: www.at.gov.lv.
11.Mantrovs V. Regresa prasības regulējums Latvijas apdrošināšanas tiesībās, grām.: Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas: Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2016, 408.-419.lpp
12.Mantrovs V. Noilguma termiņa regulējums apdrošināšanas līgumā, grām.: Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā: Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 75. – 80. lpp.
13.Mantrovs V. EST tiesu prakse nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai OCTA ietvaros: Latvijas problēmjautājumi. Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi: Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai, 2014. gada 10.-11. novembris (Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2014), 560.-568.lpp.
14.Rone D. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas juridiskā problemātika. Grām.: Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II sējums. Daugavpils: Saule, 2010, 35.-39.lpp.
15.Rone D. Likumisko procentu piedziņa apdrošināšanas atlīdzības izmaksas lietās. Grām.: Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas. Rakstu krājums. R.: Zvaigzne ABC, 2012, 7. – 20. lpp.
16.Rone D. Savstarpējā komunikācija kā būtisks pienākums apdrošināšanās tiesībās. www.turiba.lv/komunikacijas_2009/pages/Rone_lv_html
17.Rubene A. Apdrošinājuma ņēmēja tiesības saņemt atlīdzību. Jurista vārds. Nr. 6 (361) Otrdiena, 2005. gada 15. februāris.
18.Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. R.: Latvijas Juristu biedrība, 1996, 225.-226. lpp.
19.Torgāns K. Regresa prasība OCTA apdrošināšanā, grām.: Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes: raksti, 1999-2008. Current topics on civil, commercial law and civil procedure: selected articles, 1999-2008. R.: Tiesu namu aģentūra, 2009, 567.-583. lpp.
20.Vītiņš V. Vispārējs tiesību pārskats. R.: Verdikts, 1993, 258. – 262. lpp.
21.Abraham K.S. Insurance law and regulation: cases and materials. 5th ed. New York: Thomson Reuters/Foundation Press, 2010.
22.Basedow J. (ed.). Principles of European Insurance contract law (PEICL). Prepared by the Project Group Restatement of European Insurance Contract Law. Munich: Sellier European Law Publishers, 2009.
23.Clarke M. A. The law of insurance contracts. 6th ed. London: Informa, 2009.
24.Jerry R.H., II, Richmond D. R. Understanding insurance law. 5th ed. LexisNexis, 2012.
25.Lowry J., Rawlings P., Merkin R. Insurance law: doctrines and principles.3rd ed. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2011.
26.Merkin R., Steele J. Insurance and the law of obligations.Oxford: Oxford University Press, 2013 (e-grāmata).
27.Merkin R. Colinvaux’s Law of Insurance. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, 2006.
28.Mantrov V. A Victim of a Road Traffic Accident not Fastened by a Seat Belt and Contributory Negligence in the EU Motor Insurance Law. European Journal of Risk Regulation, 2014, pp. 115 – 123 (HeinOnline).
29.Mantrov V. Is 142 Euro Equal to 350 000 Euro? The CJEU Interpretation of “Personal Injury” and “Injured Party” in EU Motor Insurance Law. European Journal of Risk Regulation, 2014, pp. 399-406 (HeinOnline).
30.Mantrov V. On the Concept of Capacity of Exempted Insurance Institutions: Who’s Next?, European Journal of Risk Regulation, 2012, pp. 625-629 (HeinOnline).
31.Mantrov V. On the Concept of Victim in the Motor Vehicle Drivers’ Liability Insurance: The ECJ’s Judgment in Case C-442/10. European Journal of Risk Regulation, 2012, pp. 257-260 (HeinOnline).
32.Mantrov V., Problem Questions of Insurance Contract Regulation in Latvia. The Quality of Legal Acts and Its Importance in Contemporary Legal Space, Collection of Research Papers Presented During the International Scientific Conference, 4-5 October 2012 at the University of Latvia Faculty of Law, Riga (University of Latvia, Riga 2012), pp. 562 – 574.
33.Merkin R., Rodger A. EC insurance law. London; New York: Longman, 1997.
34.Merkin R., Hjalmarsson J. (eds). Compendium of insurance law. London: Informa, 2007.
35.Zweifel P., Eisen R. Insurance economics Berlin: Springer, 2012.
36.Bogner B. Versicherung unternehmerischer Risiken. Frankfurt am Main: P. Lang, 2009.
37.Худяков, А. И. Страховое право. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004
Periodika un citi informācijas avoti
Citi avoti
1.Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa http://www.fktk.lv.
2.Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumi. www.at.gov.lv.
3.Tiesību aktu vortāls. www.likumi.lv.
4.The Connecticut Insurance Law Journal (pieejams: http://insurancejournal.org vai Westlaw datu bāzē).
5.The Journal of Risk and Insurance (pieejams JSTOR datu bāzē).
6.European Insurance Law Review (pieejams: http://www.erevija.org/eng/home.php).