Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZP013 : Ārvalstu konstitucionālās tiesības" dati

Kursa kods
JurZP013
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par ārvalstu konstitucionāli tiesisko regulējumu. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt dažādu pasaules valstu konstitucionālās iekārtas īpatnības; 2) iepazīt konstitucionālo institūtu regulējuma specifiku dažādās pasaules valstīs, 3) padziļināt priekšstatus par pētījumu metožu dažādību, īpašu uzsvaru liekot uz salīdzinošās pētniecības metodes pielietošanu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Rezultāti
Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par dažādu pasaules reģionu konstitucionālo tiesību attīstības posmiem, kā arī konstitucionālo iekārtu un valsts institūtu atšķirībām.
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:
Akadēmiskās kompetences:
1. Nostiprinās priekšstatu par dažādu pasaules valstu konstitucionālo tiesību institūtiem, to funkcionēšanas atšķirībām dažādās valsts iekārtās un politiskajos režīmos.
2. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par dažādu valsts institūtu darbības pamatprincipiem.
3. Padziļinās zināšanas par pētniecības metožu dažādību.

Profesionālās kompetences:
1. Studenti spēj konstatēt būtiskas atšķirības dažādu pasaules valstu konstitucionālajās iekārtās.
2. Studentiem ir iemaņas izmantot dažādu pētījuma metožu, bet jo īpaši – salīdzinošās metodes, standartus un prasības.

3. Studenti spēj sniegt savu vērtējumu par dažādu valstu regulējuma priekšrocībām un trūkumiem.
Kursa plāns
Nr. p.k.TematsNodarbības veids
L, S, P, LdPlānotais apjoms stundās
1.Ārvalstu konstitucionālo tiesību priekšmets. L2
2.Pasaules konstitucionālās attīstības galvenie posmi un vēsturiskās attīstības tendencesL4
3.Amerikas Savienoto Valstu konstitucionālo tiesību raksturojumsL4
4.Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālo tiesību raksturojumsL8, S2, P2
5.Postpadomju valstu konstitucionālismsL4
6.Raksturīgākās iezīmes Āzijas valstu konstitūcijās L6

Stundas kopā32
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts. Lai nokārtotu akadēmiskās saistības priekšmetā “Ārvalstu konstitucionālās tiesības” ir nepieciešams piedalīties seminārā, iegūt pozitīvu vērtējumu kontroldarbā un saņemt sekmīgu atzīmi rakstiskā gala pārbaudījumā (testā). Pie gala pārbaudījuma tiek pielaisti tie studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši semināru un kontroldarbu. Noslēguma atzīmi veido semināra un kontroldarba vērtējums (50%) un rakstveida eksāmena vērtējums (50%). Atzīmes izšķiršanās gadījumā noteicošais ir studenta individuālais sniegums semestra ietvaros.
Kontroldarbā tiek ietverti jautājumi par 1.-4.tematu, bet eksāmens aptver visu studiju kursa tematiku. Seminārs var tikt organizēts kā studējošā individuāls vai grupas darbs (pēc docētāja ieskatiem) par ES dalībvalstu konstitucionālo tiesību īpatnībām (4.temats).
Mācību literatūra
1.Constitutional Law of 15 EU Member States. Ed. Prakke L., Kortmann C. Kluwer Legal Publishers, 2004.
2.Constitutional Law of 10 New EU Member States. Ed. Kortmann C., Fleuren J., Voermans W. KluwerLaw International , 2007.
3.The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Ed. by M.Rosenfeld and A.Sajó, Oxford Handbooks in Law, 2012.
4.Balodis R. Federālisms, kā taisnīgas pārvaldes nodrošināšanas instruments. Jurista Vārds Nr. 46 (351) 2004.-30. novembris
5.Jackson V.C., Tushnet M. Comparative Constitucional Law. – New York, [b.i.], 1999.
6.Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – Москва, 2007.
7.Balodis R. Pasaules konstitucionālās attīstības galvenie posmi/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2004. janvāris, 6.sējums, nr.1 (53)

8.Pleps J., Pastars E., Plakalne I. Konstitucionālās tiesības. Rīga, Latvijas Vēstnesis 2014.
Papildliteratūra
1.Barendt E. An introduction to constitutional law. – Oxford, Oxford university Press, 1998.
2.Stark C. (ed.) Constitutionalism, Universalism and Democracy – a comparative analysis. - 1. Aufl – Baden – Baden: Nomos Verl. – Ges., 1999.
3.Balodis R. Konstitucionālo tradīciju īpatnības Apvienotajā Karalistē/ Likums un Tiesības - R.: Ratio iuris, 2004 maijs, 6. sējums, nr.5 (57)
4.Balodis R. Apvienotās Karalistes monarha prerogatīvu specifika un izpausmes mūsdienās (2004. - oktobris, 6.sējums nr.10 (62) )
5. Varaška M. Japānas impērijas konstitucionālā sistēma I un II. Likums un Tiesības R.: Ratio iuris, 2007.gada jūlijs, 9.sējums, nr.7 (95), 2007.gada augusts,9.sējums,nr. 8 (95)
6. Šulcs D. Amerikāņa ievads ASV tiesībās. Jurista Vārds, 23.08.2016. Nr.34 (937)
7. Balodis R. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un izpratnes transformācija (I). Likums un Tiesības, 2006, 8.sējums, nr.9 un 10
8. Balodis R. Francijas Republikas savdabīgā konstitūcija. Jurista Vārds. 02.11.2004.NR. 42 (347)

9. Heun W. The Constitution of Germany. A Contextual Analysis. Oxford Hart publishing, 2011., p.137
Periodika un citi informācijas avoti
1."Jurista Vārds"
2."Likums un Tiesības"

3."Latvijas Vēstnesis"