Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ5011 : Jurista ētika" dati

Kursa kods
JurZ5011
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir apgūt Latvijas un starptautiskos jurista profesionālās darbības noteikumus, kā arī iepazīties ar jurista prakses svarīgākajiem aspektiem. Papildus profesionālajiem principiem, kas nozīmīgi tiesību sistēmai kopumā, studenti iepazīsies arī ar praktiskiem jautājumiem, piemēram, jurista honorāra noteikšana un profesionālās reklāmas regulējums. Kursa nodarbībās piedalīsies vieslektori, praktizējoši juridisko profesiju (advokatūra, notariāts) pārstāvji. Kursā vērtēti arī pārējo Baltijas valstu un Eiropas Savienības juristu profesionālās darbības noteikumi.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Pleps
Rezultāti
Kursa noslēgumā students pārzinās Latvijas un starptautiskos jurista profesionālās darbības noteikumus un būs apguvis prasības, kas nepieciešamas, lai kārtotu iestājpārbaudījumus tādām reglamentētajām juridiskajām profesijām kā advokatūra un notariāts.
Kursa plāns
1.tēmaJurista profesionālās darbības pamatprincipi1 L
Profesionālās organizācijas un apvienības2(1 L /1S)
Saistošie avoti un principi2 L(1 L /1S)
Profesionālā neatkarība un profesionālās vērtības2(1 L /1S)

2.tēmaJurista un klienta attiecības2(1 L /1S)
Klienta noslēpums un aizsargātā saziņa2(1 L /1S)
Interešu konflikti2(1 L /1S)
Klienta lietu pārziņa. Atlīdzība2(1 L /1S)

3. tēmaTiesu vara. Profesionālās attiecības 2(1 L /1S)
Tiesnešu un arbitru (šķīrējtiesnešu) profesionālās darbības regulējums2L
Tiesnešu ētikas standarti 2(1 L /1S)
Jurists kā darbinieks2 L
Latvijas notariāts 1L

4. tēma Juridiskā profesija kā bizness 2L
Brīvo juridisko profesiju saimnieciskā darbība2 L
Jurista profesijas reklāma un publicitāte2(1 L /1S)

Starptautiskie jurista darbību reglamentējošie akti2 L
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa ietvaros students apgūst Latvijas un starptautiskos profesionālās darbības ētikas regulējuma (ētikas kodeksu) prasības. Studentam jābūt spējīgam apgūtās zināšanas piemērot praktisku gadījumu analīzei semināros vai mājas darbos. Dažādi mājas darbi var tikt uzdoti kursa ietvaros, kas studentiem jāizpilda grupās. Semināru apmeklējums ir obligāts. Studentam ir jādara zināms semināra vadītājam par nespēju piedalīties seminārā, norādot arī kavējuma iemeslu. Semināra vadītājs uzdod izpildīt atsevišķu uzdevumu kavētā semināra atstrādāšanai. Kursa galīgais vērtējums sastāv no studentu darba vērtējuma semestrī (50%) un rakstiskā eksāmena - kāzusa risinājuma vērtējuma (50 % no gala atzīmes).
Mācību literatūra
1. Professional Responsibility and Regulation Deborah L. Rhode, Geoffrey C. Hazard, Foundation Press, New York, 2002
2. Model Rules of Professional Conduct American Bar AssociationAmerican Bar Association, WA, 2002
3. Cases and materials on the rules of the legal profession Robert F. Cochran, Jr.Teresa S. CollettWest Publishing Co., St.Paul, Minn., 1996
4. Regulation of Lawyers: Problems of Law and EthicsFourth EditionStephen GillersLittle, Brown and Company, Toronto, 1995
5. Legal EthicsThird Edition Deborah L.RhodeDavid LubanFoundation Press, New York, 2001
6. Legal Ethics Third Edition Teacher's manual Deborah L.RhodeDavid LubanFoundation Press, New York, 2001
7. Professional Responsibility standards, Rules & Statutes John .DzienkowskiWest Group, St.Paul, Minn., 2003

8. Skills and Ethics in the practice of Law American Bar AssociationAmerican Law Institute, Philadelphia, 1993
Papildliteratūra
1. Lawyering and Ethics for the business attorney. Marc I. Steinberg, American Casebook series, West, 2002.

2. Cases and materials on the rules of the legal profession. Robert F. Cochran, Jr., Teresa S. Collett. West Publishing Co., St.Paul, Minn., 1996
Periodika un citi informācijas avoti
Žurnāla „Likums un Tiesības” arhīvs
Latvijas Vēstnesis, „Jurista vārds”, Rīga;
http://www.legalethics.com/
http://www.findlaw.com/01topics/14ethics/index.html
http://www.ethicsandlawyering.com/index.htm
http://www.freivogelonconflicts.com/index.htm
http://www.advokatura.lv
http://www.prokuratura.gov.lv/
http://www.at.gov.lv/index.php?a=23&v=lv
http://latvijasnotars.lv/
http://www.ibanet.org/
http://www.ccbe.org/
http://www.ecla.org/
http://www.advokatuur.ee/
http://www.notary.lv
http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html

http://www.worldcourts.com/
Studiju programmas