Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ5128 : Ebreju un musulmaņu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ5128
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
E-kursi
Kursa anotācija
Mūsdienu postmodernajā sabiedrībā kopā dzīvo dažādu kultūru pārstāvji, t.sk. mozusticīgie un musulmaņi. Bieži tiek minētas atsevišķu sociālo grupu integrācijas problēmas, parasti kā piemēru minot, musulmaņu integrāciju. Ebreju sociālā grupas tiesiskais režīms kristiešu valstīs ir jautājums, kas juridiski ir risināts jau kopš viduslaikiem. Ebreju un musulmaņu sociālās normas ir atšķirīgas no Eiropas valstīs tradicionāli pieņemtajām normām. Kursa mērķis ir dot studentiem pamatzināšanas par ebreju un musulmaņu tiesībām – tradicionālajām tiesībām un mūsdienu modeļiem, skatot ebreju tiesību ietekmi uz kristīgās Eiropas tiesībām un musulmaņu tiesībām. Lai gan trīs minētās reliģijas un uz to bāzes veidotās tiesības ir būtiski atšķirīgas, ir arī būtiski faktori, kas tās vieno.
Mūsdienu pasaulē var minēt trīs svēto jeb sakrālo tiesību sistēmas: mozusticīgo tiesības, kristiešu kanoniskās tiesības un musulmaņu tiesības. Visas šīs sistēmas ir spēkā. Kanoniskās tiesības piemēro Vatikānā, turklāt Eiropas valstu tiesībās ir ievērojama romiešu un kanonisko tiesību ietekme. Mūsdienās Eiropā dzīvo ievērojamas ebreju un musulmaņu sociālās kopienas, kuras ievēro savas tradicionālās tiesības.
Izraēlā nav sekularizācijas, t.i., valsts un reliģija ir vienotas. Valsts un reliģijas vienotība raksturo arī daudzas valstis, kurās iedzīvotāji ir islāmticīgie. Kursa ietvaros ar salīdzināmo tiesību metodēm tiks studētas ebreju un musulmaņu tiesības, velkot paralēles ar Latvijas tiesībām.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Sanita Osipova
Rezultāti
Studenti iegūst zināšanas par ebreju tiesību avotiem un tiesību pamatiem un musulmaņu tiesību avotiem un tiesību pamatiem.
Iegūtās zināšanās dod pamatus izprast sociālās integrācijas iespējas un problēmas postmodernā sabiedrībā, kurā dzīvo dažādām reliģijām piederošas personas.
Būtiska ir izpratne par dažādu tiesību sistēmu tiesību normu savstarpējo savietojamību. Studenti nostiprinās prasmes darboties ar salīdzināmo tiesību metodēm.
Kursa plāns
1. tēma. Ievads priekšmetā, izpētes objekts un metodes. Ebreju tiesību nozīme Eiropas tiesību ģenēzē un evolūcijā. Muslmaņu tiesību nozīme Eiropas tiesību attīstībā. 2L
2. tēma. Ebreju tiesību reliģiskais pamats. Tiesību avoti, to hierarhija un piemērošanas pamatnoteikumi. 2L
3. tēma. Musulmaņu tiesību reliģiskais pamats. Tiesību avoti, to hierarhija un piemērošanas pamatnoteikumi. 2L/ 2S .
4. tēma. Personas jēdziens. Personas tiesībspēja un rīcībspēja. 2L
5. tēma. Ebreju ģimenes un mantošanas tiesības. 4L
6. tēma. Musulmaņu ģimenes un mantošanas tiesības. 4L/2S
7.tēma. Ebreju lietu un saistību tiesību pamati. 2L
8. tēma. Musulmaņu lietu un saistību tiesību pamati. 2L
9. tēma. Noziegumi un sodi ebreju tiesībās. 2L/ kontroldarbs P2
10. tēma. Noziegumi un sodi musulmaņu tiesībās 4L
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apjoms 32 akadēmiskās stundas, t.i., 2 kredītpunkti. Studiju procesā ir paredzētas 2 semināru nodarbības un 1 kontroldarbs. Studentiem, lai viņi tiktu pielaisti pie gala pārbaudījuma- eksāmena, semestra laikā ir sekmīgi un savlaicīgi (semestra laikā) jānokārto kontroldarbs un sekmīgi jāpiedalās semināros. Semestrī nopelnītā atzīme par kontroldarbu veido semestra atzīmi jeb pusi(50%) no gala novērtējuma.
Otru pusi (50%) veido kursa noslēgumā rakstisks eksāmens. Ja atzīme „izšķirās”, tad par galīgo tiek izvēlēta eksāmena atzīme.
Mācību literatūra
1. Osipova, S. Musulmaņu tiesību vēsture viduslaikos. Rīga: LU, 2001.
2 .Ebreju tradīcija. Rabīna Menahema Barkahana red. Rīga: ŠAMIR, 2006.
3 .Элон, М. Еврейское право. Санкт Петербург: Юридический пресс центр, 2002.
4. Коран. Москва, 1990.
Papildliteratūra
1.Rohe, M. Das Islamische Recht: Geschichte und Gegenwart.München: C. H. Beck, 2009.
2. Bībele. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2000.
3.Der Babylonische Talmud. hrsg. L. Goldschmidt. Berlin: Jüdischer Verlag, 1964. Bd. I- XXIV
4.Die Mischna. 1. Traktat. Jebamot. Hrsg. von. Karl Heinrich Rengstorf. Giessen: Verlag von Alfred Töpelmann, 1929.
5.Engert, Thad. Ehe –und Familienrecht der Hebräer. München: J. J. Lentnerschen Buchhandlung, 1905
6.Otto, E. Recht im antiken Israel./Die Rechtskulturen der Antike. Hrsg. Ulrich Mante, München: C. H. Beck, 2003.
7.Geschichte der Familie. Altertum. Hrsg. Claude Levi –Strauss, Darmstadt: Wissentschafliche
Buchgesellschaft, 1996.
8.Mosaisch –rabbinisches Zivilrecht. Hrsg. Hirsch B. Fassel. Aalen: Scientia Verlag, 1981. Bd. 1.
9.Wesel, U. Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zu Gegenwaret. 3. Auflage. München: C. H. Beck, 2006.-
10.Otto, E. Recht im antiken Israel./Die Rechtskulturen der Antike. Hrsg. Ulrich Mante, München: C. H. Beck, 2003.
11.Askerovs, S. Musulmaņu tiesību avoti./Jurista Vārds.- 30. 10. 2007.
12.Osipova, S. Viduslaiku tiesību spogulis. Rīga: TNA, 2004.
13.Rudevskis, J. Vispārējs ieskats musulmaņu tiesībās./Jurista Vārds. - 18. 01. 2011.
14.The noble Qur'an. Madinah: King Fahd Complex for the printing of the Holy Qur'an, (b.g.)
15.Бёртон, Дж. Мусульманское предание. Введение в хадисоведение. Москва,
Санкт-Петербург: Диля,2006.
16. Бурхануддин Маргинани Хидоя. Комментарии мусульманского права Москва Волтерс Клувер, 2008. Часть 1.
17.Бурхануддин Маргинани Хидоя. Комментарии мусульманского права. Москва Волтерс Клувер, 2008. Часть 2.
18.Давид, Р., Жофре- Спинози, К. Основные правовые системы современности. Москва: Международные отношения, 1998.
19.Марченко, М.Н. Курс сравнительного правоведения. Москва: Городец, 2002.
20.Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право. Москва, 1986.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Уголовное право и процесс Израиля. http://www.diplys.ru/diplomato/dipl207.htm
2.право еврейское. http://www.eleven.co.il/article/13299
3.Еврейское право. Сокращенный перевод с иврита. Ч. 1 http://www.lawlibrary.ru/izdanie26567.html
4.Элон, М. Еврейское право. Перевод с иврита http://www.lawlibrary.ru/izdanie41288.html
5.Ливанцев, К.Е. История средневекового государства и права. Мусульманское право. http://society.polbu.ru/livancev_gosprav/ch24_i.html
6. Сюкияйнен, Л. МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПОСТУЛАТОВ. http://www.strana-oz.ru/?article=978&numid=21
Studiju programmas