Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4113 : Kriminālistikas pamati" dati

Kursa kods
JurZ4113
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis – dot topošajiem juristiem sistematizētu ieskatu par kriminālistikas kā zinātnes pamatiem un mūsdienu iespējām. Kriminālistika ir zinātne par noziedzīgu nodarījumu izzināšanu, ievērojot kriminālprocesa normas: par objektu, kas var kļūt par pierādījumiem kriminālprocesā, meklēšanu, atrašanu, fiksēšanu, izņemšanu, par izmeklēšanas darbību (apskate, pratināšana, kratīšana u.c.) veikšanas taktiku, par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu (slepkavības, zādzības u.c.) izmeklēšanas metodiku. Studiju kursā raksturota kriminālistikas kā zinātnes sistēma: vispārējā daļa, kas ietver kriminālistikas izzināšanas objektu, priekšmetu, subjektus, metodes, līdzekļus, un sevišķā daļa, kas ietver kriminālistisko tehniku, kriminālistisko taktiku un kriminālistisko metodiku. Studiju kursa gaitā studentiem tiek dota iespēja modelētās situācijās gūt kriminālistikas kursam atbilstošas praktiskas iemaņas atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Kristīne Strada-Rozenberga
Priekšzināšanas
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par kriminālistikas kā zinātnes būtību un priekšstatu par kriminālistiskās tehnikas, kriminālistiskās taktikas un kriminālistiskās metodikas iespējām mūsdienās. Studenti spēj patstāvīgi izvērtēt kriminālistiskās tehnikas pielietošanas nepieciešamību, īstenot izmeklēšanas pamatdarbības atbilstoši Kriminālprocesa likuma normām.
Kursa plāns
1.Kriminālistikas jēdziens: vēsture, izzināšanas objekts, priekšmets, subjekti, sistēma, principi, līdzekļi. L2.
2.Kriminālistiskās izzināšanas metodes. L4, S2
3.Kriminālistiskās tehnikas teorētiskie pamati. L2.
4.Tiesfotogrāfijas teorētiskie pamati. L2, S2
5.Trasoloģijas teorētiskie pamati. Netrasoloģiskās pēdas. L2,S2
6.Kriminālistiskās mācības par ieročiem teorētiskie pamati. L4.
7.Dokumentu kriminālistiskās pētīšanas teorētiskie pamati. Habitoloģijas teorētiskie pamati. L2, S2
8.Kriminālistiskā reģistrācija. L2,S2
9.Kriminālistiskās taktikas teorētiskie pamati. L2
10.Apskates taktika. Aplūkošanas taktika. L2,S2
11.Pratināšanas un aptaujas taktika. Konfrontēšanas taktika.L2,S2
12.Uzrādīšanas atpazīšanai taktika. L2,S2
13.Kratīšanas un izņemšanas taktika. L2, S2
14.Liecību pārbaudes uz vietas taktika. Izmeklēšanas eksperimenta taktika. L2, S2
15.Ekspertīzes noteikšanas taktika. L2,S2
16.Kriminālistiskās metodikas teorētiskie pamati. L2
17.Kriminālistiskās versijas. Izmeklēšanas plānošana L2.

18.Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas metodikas struktūra. L2,S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums – nav obligāts, bet ir vēlams; semināru apmeklējums – obligāts. Semināru laikā iespējami nelieli pārbaudes darbi. Kursa laikā obligāti divi starppārbaudījumi( 50%) - rakstisks kontroldarbs par kriminālistikas vispārējo daļu un praktiskais darbs. Gala pārbaudījums – eksāmens (rakstiski)( 50%). Ja gala atzīme izšķiras, ņem vērā studenta darbu semestra laikā.
Mācību literatūra
1.Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistika. Kursa lekciju konspekts. Rīga, 2008.
2.Kriminālistika. /autoru kolektīvs, 3 sēj., Rīga: LPA, 1998.-2004.
3. Terehovič V.N. Teorija Kriminalistiki.Obščaja častj. Riga, 2015.- 304 s.
3.Kriminalistika. Učebnik pod red. Isčenko J.P., M: Infra-M, juridičeskaja firma „Kontrakt”, 2007. – 748 s.
4.Averjanova T.V., Belkin R.S., Koruhov Ju.G., Rossinskaja J.R. Kriminalistika. Učebnik dlja vuzov.- 3-je izd.,pererab.i dop.- M.: Norma, 2007.- 944 s.
5.Ackermann R., Clages H., Roll H. Handbuch der Kriminalistik. 2.Auflage. Richard Boorberg Verlag, 2003.

6.Inman K., Rudin N. Principles and Practise of Criminalistics: the Profession of Forensic Science. New York: CRC Press LLC, 2001.
Papildliteratūra
1. Grieznis P. Praktiskā kriminālistika. Rīga: Likuma Vārdā, 2000. – 217 lpp.
2. Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistikas iespējas antikriminālās politikas jomā. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, Nr.44, 30.10.2007.
3. Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistikas izzināšanas objekta noteikšanas problēma. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, Nr.46, 13.11.2007.
4. Terehovič V., Nimande E. Problemi opredelenija mesta kriminalistiki v sisteme naučnogo znanija. Вестник криминалистики. Выпуск 3(23), 2007, С.36-43.
5. Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistikas vieta zināšanu sistēmā. Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. Nr.2 (506). 15.01.2008.
6. Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistikas izzināšanas priekšmeta īpatnības. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, Nr.29, 05.08.2008.
7. Torvalds J. Kriminālistikas simt gadu. Rīga: Liesma, 1978. – 502 lpp.
8. Vielas kā noziedzīga nodarījuma pēdas. Autoru kolektīvs. Rīga, 2007. – 521 lpp.
9. Zauers A. Kriminālistiskā ekspertīze Latvijā laikmetu griežos. Rīga: LPA, 2001. –166 lpp.
10. Ashbaugh David R. Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis. CRCPressLLC, 1999. – 234 p.
11. Saferstein R. Criminalistics: an Introduction to Forensic Science. NewJersey, 2001.

12. Spravočnaja kniga kriminalista. Moskva: Norma, 2001. -727 s.
Periodika un citi informācijas avoti
Jurista Vārds.
Likums un Tiesības.
Kriminalistik.
Journal of Forensic Science.
Vestņik kriminaļistiki.
Interneta materiāli:
www.firearmsid.com;
www.w3street.com/forensics;
www.police2.ucr.edu/csi.html;
www.library.thinkquest.org/17049/gather/;
www.copsonline.com;

www.forensicnetbase.com;
Studiju programmas