Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4083 : Administratīvās tiesības" dati

Kursa kods
JurZ4083
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
E-kursi
Kursa anotācija
Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss. Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju iegūt zināšanas par administratīvo tiesību pamatjēdzieniem un valsts pārvaldes organizāciju, ka arī praktiskas iemaņas šo zināšanu pielietošanā. Studiju kursā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā valsts pārvaldes organizācija, valsts pārvaldes principi, valsts pārvaldes darbības formas, pašvaldību tiesības, valsts dienests un publisko lietu tiesības.
Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Rezultāti
Studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa prasības, izprot valsts pārvaldes organizāciju un pārzina valsts pārvaldes principus, spēj identificēt un savstarpēji nošķirt dažādas valsts pārvaldes darbības formas (administratīvos aktus, faktisko rīcību, publisko tiesību līgumus), izprot pašvaldību organizācijas un darbības pamatprincipus, spēj piemērot valsts civildienestu regulējošās tiesību normas, Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma normas.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Ievads administratīvajās tiesībās.L4, S2
2.Valsts pārvaldes iekārta un valsts pārvaldes principi.L4, S4
3.Valsts pārvaldes darbības formas.L6, S6, P2
4.Delegēšana, sabiedrības līdzdarbība un sadarbība valsts pārvaldē.L2, S2
5.Pašvaldības. L4, S2
6.Valsts dienests.L4, S4
7.Administratīvā atbildībaL2
8.Publisko lietu tiesības.L2, S2
9.Valsts pārvaldes darbības iekšējā un ārējā izvērtēšana.L1
10. Sabiedrības līdzdalība, tās veidi un to savstarpēja nošķiršana. Valsts pārvaldes atklātība un caurskatāmība. L3, S4, P2

11. Fizisko personu dati, to aizsardzība un apstrāde. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai students varētu kārtot gala pārbaudījumu (rakstveida eksāmenu), jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem, kuru vidējā atzīme veido 50% no gala atzīmes. Pilna laika un nepilna laika klātienes studentiem jāapmeklē visi studiju kursā paredzētie semināri. Var būt tikai viens neapmeklēts vai nesekmīgs seminārs. Ja students nav apmeklējis vai bijis nesekmīgs vairāk, nekā vienā semināra nodarbībā, viņam konsultācijas laikā sekmīgi jāatbild uz docētāja jautājumiem par attiecīgā semināra tematu. Nepilna laika neklātienes studentiem docētāja noteiktajā laikā un veidā jāizpilda un jāiesniedz seši mājas darbi, un par tiem jāsaņem sekmīgs vērtējums. Ja vērtējums ir nesekmīgs vai nav iesniegts noteiktajā termiņā, tad studentam sekmīgi jāatbild uz docētāja jautājumiem par attiecīgo tematu konsultācijas laikā.
Kursa noslēgumā raktveida eksāmens - 50%
Mācību literatūra
1. Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 351 lpp.
2.Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002.
3.Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.
4.Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.

5.Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
Papildliteratūra
1.Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga, 2003.
2. Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2009.
3.Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Univesritāte, 2002.
4.Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība (I), (II). Likums un Tiesības. 2003., jūnijs, jūlijs, Nr. 46, 47
5.Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni. Jaunā Pārvalde. 2002., Nr.1

6.Ruķers M. Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
2.Normatīvie akti
3.Satversmes tiesas spriedumu un lēmumi – www.satv.tiesa.gov.lv
4.Tiesu nolēmumi – www.at.gov.lv, www.tiesas.lv, nolēmumu krājumi
5.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – www.knab.gov.lv

6. Ministru kabineta mājas lapas sadaļa par Valsts kanceleju - www.mk.gov.lv.
Studiju programmas