Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4215 : Starptautiskās publiskās tiesības" dati

Kursa kods
JurZ4215
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Priekšmeta studiju pamatkurss aptver vairumu starptautisko publisko tiesību institūtus un nozares, to būtību, avotus, funkcionēšanu, starptautisko tiesību normu interpretāciju, piemērošanu utt., īpaši saistībā ar Latvijas Republikas starptautiski tiesisko statusu, saistībām un to īstenošanu. Gan lekcijās un seminārnodarbībās, gan arī patstāvīgajās studijās tiek analizēta starptautisko tiesību būtība, tiesību avoti un palīgavoti, starptautisko tiesību subjekti, teritoriju tiesiskais statuss, starptautiskās jūras tiesības, gaisa un kosmosa tiesības, starptautiskās ekoloģiskās tiesības, iedzīvotāji, cilvēktiesības, starptautisko līgumu tiesības, diplomātiskās un konsulārās tiesības, starptautisko organizāciju tiesības, starptautisko tiesību subjektu atbildība, starptautiskās ekonomiskās tiesības, starptautisko strīdu noregulēšanas līdzekļi, tajā skaitā diplomātiskā aizsardzība, starptautiskās humanitārās tiesības, kā arī atbildība starptautiskajās, tajā skaitā indivīda starptautiskā kriminālatbildība.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Artūrs Kučs
Priekšzināšanas
Rezultāti
Kursa nobeigumā studējošajiem ir brīvi jāorientējas starptautisko tiesību avotu sistēmā, jāprot profesionāli piemērot starptautisko tiesību normas kā Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļu, jāizprot starptautisko tiesību mijiedarbību ar citām tiesību nozarēm, īpaši Eiropas kopienu tiesībām, jāpārzina starpvalstu attiecību tiesiskā regulējuma pamati un būtiskākais regulējums starptautisko tiesību apakšnozarēs, jābūt spējīgam un kompetentam piemērot praksē iegūtās zināšanas un iemaņas, kā arī jābūt pietiekoši teorētiski sagatavotam, lai būtu spējīgi turpināt apgūt starptautiskās tiesības specializētās maģistrantūras līmenī kā Latvijā, tā ārvalstīs.
Kursa plāns
1.Starptautisko tiesību jēdziens L2, S2
2.Starptautisko tiesību avoti L2, S2
3.Starptautisko līgumu tiesības L2, S2
4.Starptautisko tiesību vieta Latvijas tiesību sistēmā L2, S2
5.Starptautisko tiesību subjekti L2, S2
6.Starptautiskās organizācijas L2
7. 1. Kontroldarbs ( tēmā no 1. - 6.) P2
8.Apvienoto Nāciju organizācija L2, S2
9.Indivīds un jurisdikcija starptautiskajās tiesībās L2, S2
10.Atbildība starptautiskajās tiesībās L2, S2
11.Domstarpību risināšana starptautiskajās tiesībās L2, S2
12.Diplomātiskās un konsulārās tiesības L2, S2
13.Starptautiskās cilvēktiesības L2, S2
14.Jūras tiesības L2, S2
15.Humanitārās tiesības un spēka pielietošanas tiesiskais regelējums L2,
16. 2.kontroldarbs (tēma no 8.-15.) P2
17.Starptautiskās ekoloģiskās tiesības L2, S2
18.Starptautiskās ekonomiskās tiesības L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studējošajiem ir sekmīgi jānokārto divi kontroldarbi, kuru vidējais vērtējums veido 50% no kursa vērtējuma, un sekmīgi jānokārto eksāmens rakstveida kāzusa risināšanas veidā, kas veido otrus 50% no galējā pārbaudījumu vērtējuma.
Mācību literatūra
1.Malanczuk P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Routledge; 7 edition, 1997
2.J.Bojārs “Starptautiskās tiesības I”, R., “Zvaigzne ABC”, 2004
3.J.Bojārs “Starptautiskās tiesības II”, R., “Zvaigzne ABC”, 2006
4.J.Bojārs “Starptautiskās tiesības III”, R., “Zvaigzne ABC”, 2007
5.J.Bojārs “Starptautiskās tiesības IV”, R., “Zvaigzne ABC”, 2008
6.M Shaw, International Law, 6th edn Cambridge University Press, Cambridge 2008
7.Brownly I. Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2009
Papildliteratūra
1.R Jennings and A Watts (eds), Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol 1, Longman, London/New York, 1996
2.C Gray, International Law and the Use of Force, 3rd ed. Oxford University Press, New York 2008
3.Crawford, J., The International Law Commission's Articles on State Responsibility, Cambridge University Press: Cambridge, 2005
4.B Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press, New York 2006
5.A Cassesse, International Criminal Law, 2nd ed. Oxford University Press, New York 2008
6.PW Birnie and AE Boyle, International Law and the Environment, Oxford University Press, New York, 1992
7.MD Evans, International Law (2nd ed, Oxford University Press, New York, 2006
8.M Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga omnes, Oxford University Press, Oxford 2002
9.P Sands and P Klein, Bowett’s Law of International Institutions, 5th ed. Sweet & Maxwell, London 2001
10.B Simma (ed) The Charter of the United Nations A Commentary, 2nd ed. Oxford, University Press, New York 2002
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.icj-cij.org/
2. www.un.org/law/ilc/
3. http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9&PHPSESSID=6f3ebd52f98d01f5ed90f0f07ca7cb8b
4. www.pca-cpa.org/
5. www.itlos.org/
6. www.echr.coe.int/
7. www.icc-cpi.int/
8 www.icty.org/
9. http://www.ictr.org
10 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm#dsb
Studiju programmas