Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4001 : Datu aizsardzības tiesības" dati

Kursa kods
JurZ4001
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
E-kursi
Kursa anotācija
Datu aizsardzības tiesības ir B programmai atbilstošs izvēles kurss 32 stundu apjomā, kuru veido lekciju un semināru nodarbības.
Datu aizsardzības tiesības satur konstitucionālo, starptautisko, administratīvo tiesību, un arī vairākus civiltiesību elementus. Ar jēdzienu “datu aizsardzība” tiesību zinātnē parasti apzīmē vienu no personas privātās dzīves tiesiski normatīvās aizsardzības aspektiem. Patlaban jebkura informācija – arī par fiziskām personām var būt civiltiesiskās apgrozības priekšmets, tādēļ datu aizsardzības tiesību normu uzdevums ir sabalansēt dažādas intereses – no vienas puses nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību (arī informācijas brīvību) un, nodrošināt informācijas, kā preces vai pakalpojumu brīvu plūsmu, it īpaši Eiropas Savienības ietvaros – no otras puses.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Rezultāti
Studiju kursa ietvaros sekmīgi studējošie iegūst šādas akadēmiskās kompetences:
1.izpratne par tiesību uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību attīstības vēsturi starptautiskajos un nacionālajos dokumentos;
2.zināšanas par personas datu aizsardzības tiesību regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā.

Studiju kursa ietvaros sekmīgi studējošie iegūst šādas profesionālās kompetences:
1.prasme patstāvīgi izprast un piemērot personas datu aizsardzību regulējošās tiesību normas;
2. prasme noteikt, kad nepieciešams veikt personas datu apstrādes reģistrāciju saskaņā ar likuma prasībām
3. prasme piemērot personas datu aizsardzības regulējošās normas pārziņa darbībā ar personas datiem.
Kursa plāns
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Datu aizsardzības jēdziens. L2, S1
2. Datu aizsardzības tiesību vēsturiskā attīstība. L1
3. Datu aizsardzība tiesības Latvijā. L1
4. Personas datu apstrāde.L 3, S2
5. Personas datu nodošana uz ārvalstīm. L 2
6. Datu subjekta tiesības. L2, S 4
7. Personas datu aizsardzība atsevišķās jomās.L 1
8. Personas datu aizsardzība un informācijas atklātība.L1, S1
9. Datu aizsardzība un elektroniskā komercija. L2
10. Datu aizsardzība elektronisko sakaru jomā. L2, S1
11. Datu aizsardzības starptautiskais regulējums.L 1, S1
12. Datu aizsardzības tehniskās prasības.L 2
13. Datu aizsardzības uzraudzības sistēma. L 1
14. Atbildība. L1
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts. Semināru apmeklējums ir obligāts. Viens rakstisks starppārbaudījums (kontroldarbs), kas veido 50% no gala atzīmes. Bez starppārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas nevar kārtot gala pārbaudījumu. Gala pārbaudījums- rakstveida eksāmens (teorijas jautājumi un kāzuss), kas veido otrus 50 % no gala atzīmes. Izliekot gala atzīmi tiek ņemts vērā semināru apmeklējums un aktivitāte.
Mācību literatūra
1. Ruķers M. "Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri" Rīga.2008
2. M. Ruķers. Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga. SIA “Bizsnesa Augstskola “Turība””: 2000. Mācību grāmata – monogrāfija.
3.Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. Vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
4. M. Ruķers “Kā aizsargāt personas datus telekomunikācijās”. Latvijas Vēstnesis pielikums “Jurista vārds” - publicēts ar turpinājumiem no 23.04.2002. līdz 02.06.2002.
5. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. SIA “Biznesa Augstskola “Turība””. 2005.
6. E-Directives: Guide to European Union Law on E-commerce. Edited by R. Lodder and Henrik W.K. Kaspersen. Kluwer Law International. 2000.
7. Douwe Korff. Data protection Law in Practice in the European Union. Federation of Direct Marketing Association. 2005. ISBN: 1-931361-48-5.
Papildliteratūra
1. Ķinis U. “Datornoziegumi: teorētiskie un tiesiskie aspekti. Latvijas Vēstnesis. 1998. gada 7. maijs. – 5.lpp.
2. M. Ruķers. “Par personas datiem, to aizsardzību un tiesiskumu”. Latvijas Vēstnesis. 2000. gada 17. un 24. oktobris. Nr. 31. un Nr. 32.
3. Treiguts E. “Datu drošība un datortīkli”. Rīga: SIA “Biznesa Augstskola “Turība””. – 2000.
4. M. Ruķers. “Bez uzticības attīstība nav iespējama”. Diena, Lietišķā Diena. 2001. gada 18. septembris.
5. M. Ruķers. “Robeža starp “drīkst” un “nedrīkst” – relatīva.”. E-pasaule, 2001. gada novembris, 9-10.lpp.
6. G. Kalniņš “Privātība un informācijas pieejamība: vai pretrunā viena ar otru?”E-pasaule. 2001. gada novembris, 8- 9.lpp.
7. “Informācijas un komunikāciju tiesības” autoru kolektīvs U. Ķiņa redakcijā., SIA “Biznesa Augstskola “Turība””. 2002.
8. M. Ruķers “Fizisko personu datu aizsardzības likuma ietekme uz komercdarbību”.“Dienas bizness”, 2003. gada 13. maijs.
9. Ruķers M. Rokasgrāmata Fizisko personu datu aizsardzība. SIA „E-sabiedrības risinājumi”. – 2005.
10. Dennis Campbell, general editor. “Data transmission and privacy.” Published under the auspices of the Center for International Legal Studies. Kluwer Academic Publishers, 1994.
11. Blanca R. Ruiz. “Privacy in telecommunications. A European and an American approuch.” Kluwer Law International 1997.
12. Peter Blume, Ahti Saarenpaa, Dag Wiese Schartum, Peter Seipel. “Nordic data protection”. Denmark: Iustus Forlag 2001.
13. Marc Roteneberg. “The Privacy Law Sourcebook 2001. United States law, International law and recent developments”. USA: Electronic Privacy Informatrion Center.
14. F Lawrence Street and Mark P. Grant. “Law of the Internet”. Lexis Publishing 2001., 250-259.pp
Periodika un citi informācijas avoti
1. Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
Studiju programmas