Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4082 : Administratīvā procesa tiesības" dati

Kursa kods
JurZ4082
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34.548301872
E-kursi
Kursa anotācija
Administratīvā procesa tiesības ir tiesību zinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju kurss, kas ir turpinājums studiju kursam Administratīvās tiesības. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par administratīvā procesa tiesību institūtiem un to praktisko pielietošanu. Studiju kursa saturs aptver administratīvā procesa vispārīgo daļu (administratīvā akta, faktiskās rīcības jēdziens, administratīvā procesa principi, lietas dalībnieki, procesuālie termiņi u.c.), administratīvo procesu iestādē un tiesā, administratīvo pārkāpumu lietvedību, valsts atbildību, kā arī administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildes procesu.
Studiju kursa sekmīgas apguves priekšnoteikums ir patstāvīgas literatūras un tiesu prakses studijas, kuru apgūšana tiek pārbaudīta semināru nodarbībās, divos kontroldarbos un eksāmenā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jautrīte Briede
Rezultāti
Studenti, kas izpildījuši visas studiju kursa prasības, ir ieguvuši zināšanas par:
1)administratīvā procesa tiesību attīstību Latvijā un administratīvā procesa tiesību avotiem;
2)administratīvā akta un faktiskās rīcības identificēšanas problēmām, administratīvā akta klasifikāciju
3)administratīvajā procesā piemērojamajiem principiem, to saturu un piemērošanas metodēm;
4)administratīvā procesa dalībniekiem, to tiesībām un pienākumiem administratīvajā procesā;
5)administratīvo procesu iestādē un tiesā,
6)valsts atbildības priekšnoteikumiem un pieprasīšanas kārtību;
7)administratīvo pārkāpumu lietvedību;
8)administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildi.

Studenti iegūtās zināšanas spēj pielietot, lai patstāvīgi:
1)identificētu valsts pārvaldes rīcības veidus publisko tiesību jomā;
2)atrastu administratīvajā procesā piemērojamās tiesību normas;
3)veiktu visas procesuālās darbības administratīvajā procesā iestādē un tiesā;
4)risinātu tiesību piemērošanas problēmas, kas var rasties administratīvi tiesisko attiecību ietvaros.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Ievads administratīvā procesa tiesībās. L2
2.Administratīvais akts un faktiskā rīcība: identificēšanas problēmas L2
3.Administratīvo aktu klasifikācija. L4/S4
4.Administratīvā procesa principi. L2/S2
5.Administratīvā procesa dalībnieki.L2/S2
6.Administratīvais process iestādē. L4/S4
7.Administratīvais process tiesā. L8/S2
8.Administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpilde. L4/ S2
9.Valsts atbildība. L2/S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums obligāts (var būt viens kavējums pilna laika klātienes studentiem, nepilna laika neklātienes studentiem nevar būt kavēti semināri). Lai students varētu kārtot gala pārbaudījumu (rakstveida eksāmenu, kurš veido 50% no gala atzīmes), jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem, kuru vidējā atzīme veido 50% no gala atzīmes.
Mācību literatūra
1.Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.
2.Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005
3. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Latvijas Universitāte, Rīga, 1938.
4.Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003
Papildliteratūra
1.Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Rīga. 2002
2.Vildbergs H..J, Krasts V. Salīdzinošas administratīvās tiesības. Rīga, 2001.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
2.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. Rīga: [2004.,2005.,2006.,2007.,2008.], Tiesu namu aģentūra
3.1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 7.burtnīca, 3.04.1921
4.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (77)31 “Par indivīdu aizsardzību pret pārvaldes aktiem”
5.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
6.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(84)15 „Par valsts atbildību”.
7.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(100)10 Valsts amatpersonu uzvedības kodekss
8.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
9.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija R(80)7 „Par rīcības brīvības izmantošanu valsts pārvaldē”.
10.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija R(2003)16 „Par administratīvo lēmumu un tiesas nolēmumu izpildi administratīvo tiesību jomā”.
11.Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija CM/Rec(2007)7 „Par labu pārvaldi”
Studiju programmas