Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4111 : Kriminālās meklēšanas pamati" dati

Kursa kods
JurZ4111
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par kriminālās meklēšanas un operatīvās darbības būtību, principiem, saturu, līdzekļiem un to pielietojuma procesu. Līdz ar to kursa apguves gaitā paredzēts aplūkot: kriminālās meklēšanas un operatīvās darbības rašanās, vēsturiskos un sociāli ekonomiskos apstākļus; kriminālmeklēšanas teorijas rašanos un attīstību. Tāpat kursā paredzēts noskaidrot operatīvajā darbībā iesaistīto amatpersonu un citu cilvēku tiesisko statusu, atsevišķu operatīvās darbības un kriminālmeklēšanas pasākumu pielietojuma tiesiskos pamatus. Kursa nobeigumā tiek noskaidrotas kriminālpolicijas sadarbības iespējas ar citiem policijas dienestiem un citām tiesībaizsardzības institūcijām.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši :
- izpratni par kriminālās meklēšanas un operatīvās darbības būtību un nozīmi noziedzības apkarošanā;
- prasmi pielietot atsevišķus operatīvās darbības un kriminālās meklēšanas pasākumus, kā arī līdzekļus.
Kursa plāns
1.Kriminālās meklēšanas būtība, principi un tiesiskie pamati L2
2.Operatīvās darbības subjekti un to struktūrvienības, kriminālās meklēšanas dalībpersonas L2,S2
3.Operatīvās darbības pasākumi L4,S2,P2
4. Kriminālās meklēšanas pasākumi L2,S2,P2
5. Operatīvās darbības līdzekļi L2,S2,P2
6.Kriminālās meklēšanas process L2,S2
7.Kriminālpolicijas sadarbība ar citiem dienestiem L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.
Kursa laikā rakstāms viens kontroldarbs. Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda kontroldarbs, jāiesniedz to protokols, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarba rezultāts (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).
Mācību literatūra
1.Kavalieris A.,Makans L. Ievads kriminālmeklēšanā. Rīga, LPA, 2008.,135.lpp.
2.Kavalieris A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga, RaKa, 2002.,98.lpp.
3.Makans L. Atsevišķu jēdzienu noskaidrošanas loma operatīvās darbības teorijas apguvē. ž. Administratīvā un kriminālā justīcija, 2004/1.
4.Ivančiks J. Kriminālmeklēšanas dalībpersonas – realitāte un problēmas. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rīga,LPA,2004.
5.Beikmanis J. Ievads kriminālmeklēšanā shēmās. Rīga, LPA,2006.,50.lpp.
6.Pastille J.,Rusanovs E. Operatīvā darbībā iegūto pierādījumu izmantošana: problēmas, iespējamie risinājumi. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003.
7.Оперативно-розыскная деятельность. Москва, ИНФРА, 2001ю
8.Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник для юридических вузов. Спб. «Лань», 2002.
Papildliteratūra
1.Latvijas Republikas Satversme
2.Kriminālprocesa likums
3.Operatīvās darbības likums
4.Likums „Par Policiju”
5.Krimināllikums
6.Šengenas konvencija, 2.,3.,4. sadaļa
7.23.11.2004. MK noteikumi Nr.958 „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi”
Studiju programmas