Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ4004 : Bakalaura darbs" dati

Kursa kods
JurZ4004
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
101522398
E-kursi
Kursa anotācija
Bakalaura darbs ir patstāvīgs studenta pētījums. Bakalaura darba ietvaros studējošais pierāda spējas patstāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, diskutēt ar citiem autoriem bakalaura darba ietvaros, izvirzīt un aizstāvēt priekšlikumus, kuriem ir zinātniska vērtība.
Bakalaura darba izstrādes mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu nostiprināšana un attīstība atbilstoši Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmas prasībām, kā arī sagatavot studējošo studijām Tiesību zinātņu (profesionālajā) maģistra studiju programmā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Anita Rodiņa
Priekšzināšanas
Rezultāti
Pēc sekmīgi (pozitīvi) aizstāvēta bakalaura darba tiek piešķirts Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē.

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs akadēmiskās un profesionālās kompetences.

Studenti spēs:

1)    Rakstveidā un mutiski izklāstīt un aizstāvēt savu viedokli;

2)    Veikt patstāvīgu pētījumu un izdarīt zinātniskus secinājumus;

3)    Analizēt konkrētus problēmjautājumus un izteikt priekšlikumus;

4)    Analizēt dažādu autoru viedokli, izteikt savus secinājumus.Studenti iegūs:

1)    Prasmi strādāt ar dažādiem tiesību avotiem;

2)    Analītiskās prasmes;

3)    Kompetenci polimizēt;

4)    Prasmes piemērot dažādas zinātniskās pētniecības metodes;

5)    Prasmes publiski uzstāties un aizstāvēt savu viedokli.  

 
Kursa plāns

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kredītpunktus studiju kursā studējošais iegūst, ja ir ievēroti un izpildīti šādi noteikumi:
1)Bakalaura darbs ir izstrādāts, ņemot vērā LU un Juridiskās fakultātes noteiktās prasības.
2)Noteiktā termiņā ir iesniegts bakalaura darba melnraksts. Bakalaura darba melnraksts ir jāiesniedz mēnesi pirms bakalaura darba iesniegšanas termiņa. Precīzu melnraksta iesniegšanas termiņu nosaka tiesību zinātnes studiju programmu padome. Ja noteiktajā termiņā netiek iesniegts bakalaura darba melnraksts, tad darba turpmāka izstrāde var notikt, ja to rekomendē darba vadītājs un tam piekrīt programmas direktors.
3)Noteiktā termiņā ir iesniegts visām LU un Juridiskās fakultātes prasībām atbilstošs bakalaura darba tīrraksts.
4)Izpildītas citas LU un Juridiskās fakultātes prasības.
5)Bakalaura darbs sekmīgi ir aizstāvēts noslēguma pārbaudījuma komisijas sēdē, ņemot vērā LU un Juridiskās fakultātes tiesību aktos iekļauto kārtību un noteikumus, kritērijus tā vērtēšanai.
Mācību literatūra
Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba vadītāja norādēm.
Papildliteratūra
Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba vadītāja norādēm.
Periodika un citi informācijas avoti
Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba vadītāja norādēm.
Studiju programmas