Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3013 : Bankrota tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3013
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir ievadīt juridisko specialitāšu studentus Bankrota tiesību zinātnē, noskaidrot Bankrota tiesību būtību un tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un to praktisko pielietojumu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Bankrota tiesību būtību un priekšstatu par Bankrota tiesību lomu mūsdienās.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt parādnieka tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa būtību.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt šo specifisko tiesību nozari, piemēram, iegūstot attiecīgu izglītības līmeni, pretendēt uz maksātnespējas procesa administratora sertifikātu.
Kursa plāns
1.Maksātnespējas vispārīgie noteikumi.L 2
2.Maksātnespējas procesa administrators.L 2
3.Parādnieka tiesiskā aizsardzība.L 4
4.Juridiskās personas maksātnespējas procesa būtība.L 2
5.Parādnieka pārstāvji un ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku. L 1
6.Kreditors juridiskās personas maksātnespējas procesā.L 2
Praktiskais darbs. P 2
7.Darbinieku tiesības un pienākumi juridiskās personas maksātnespējas procesā.L 2
8.Kreditoru sapulce, tās funkcijas.L 2
9.Parādnieka manta un tās pārvaldīšana juridiskās personas maksātnespējas procesā.L 2
10.Juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana.L 2
11.Fiziskās personas maksātnespējas procesa būtība.L 2 S 2
12.Fiziskās personas saistību dzēšanas process un sekas.L 2
13.Parādnieka, kreditora un administratora atbildība.L 1
14.Pārrobežu maksātnespējas process.L 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts,
semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 1 starppārbaudījums - kontroldarbs (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests.
Mācību literatūra
1.Bērziņš G. Tiesiskās aizsardzības procesa mērķi. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. Nr.41., 28.10.2008,1-3.lpp;
2.Bērziņš J., „Maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti”, Jurista Vārds, 2007.gada 9.oktobris, 2007.gada 16.oktobris;
3.Maldups A., „Fizisko personu maksātnespējas paredzamais reglaments”, Jurista Vārds, 2007.gada 30.oktobris;
4.Gobzems A., „Spēkā esošā un jaunā Maksātnespējas likuma salīdzinājums”, Jurista Vārds, 2010.gada 14.septembris;
5.Gobzems A., „Maksātnespējas likuma mērķis – parādu piedziņa”, Jurista Vārds, 2010.gada 23.novembris.
Papildliteratūra
1.Г.Папе, Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии, Москва, 2002;
2.Stephen Elias, The New Bankruptsy: Will Ir Work for You?, Business&Economics, 2007;
3.Ian F.Fletcher, Insolvency in Private International Law: National and International Approaches, 1999;
4.Fletcher I. The Law og Insolvency. 2nd Edition. London: Sweet&Maxwell, 1996;
5.Frieze S. Handbook of Bankruptcy and Personal Insolvency. 6th edition, London: FT Law&Tax, 1996;
6.Wood R. Philip Principles of International Insolvency. London: Sweet&Maxwell, 1995.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Tiesu prakse:
LR Satversmes tiesas 2002.gada 17.janvāra spriedums lietā nr.2001-08-01.
LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2006.gada 9.marta lēmums lietā nr. PAC-0660-06.
LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2006.gada 13.jūlija lēmums lietā nr. PAC-1174-06.
LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 28.marta spriedums lietā nr. SKC-203.
LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-198 C 17086702.
2.Normatīvie akti:
Likums „Par nodokļiem un nodevām”, Latvijas Vēstnesis, 18.02.1995, nr. 26.
Kredītiestāžu likums, Latvijas Vēstnesis, 24.10.1995, nr. 163.
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, Latvijas Vēstnesis, 30.06.1998, nr. 188/189.
Likums „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”, Latvijas Vēstnesis, 03.06.1998, nr. 162.
Krimināllikums, Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998, nr. 199/200.
Civilprocesa likums, Latvijas Vēstnesis, 03.11.1998, nr. 326/330.
Komerclikums, Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000, nr. 158/160.
Biedrību un nodibinājumu likums, Latvijas Vēstnesis, 14.11.2003, 161.
Maksātnespējas likums, Latvijas Vēstnesis, 22.11.2007, nr. 188./zaudējis spēku/
Maksātnespējas likums, Latvijas Vēstnesis, 06.08.2010, nr. 124.
3.2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

4.Padomes 1980.gada 20.oktobra Direktīva 80/987/EEC par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēju maksātnespējas gadījumā