Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3083 : Administratīvo sodu tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3083
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju sistemātiskā un pārkatāmi izklāstītā formā iegūt praksē noderīgas zināšanas par administratīvo pārkāpumu tiesībām un administratīvo pārkāpumu procesu. Studiju kursā studenti apgūst svarīgākās administratīvo atbildību regulējošās materiālās un procesuālās tiesību normas un to piemērošanas problēmas. Studiju kursā īpaši tiek uzsvērts administratīvajai atbildībai un administratīvo pārkāpumu procesam kopīgais un atšķirīgais ar kriminālatbildību un kriminālprocesu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Rezultāti
Pēc studiju kursa apguves studenti:
• izprot administratīvo pārkāpumu jēdzienu, prot konstatēt tā elementus;
• pārzina administratīvo sodu piemērošanas pamatprincipus;
• pārzina administratīvo pārkāpumu procesa stadijas un tajās veicamās procesuālās darbības; prot atsķirt būtiskus procesuālus pārkāpumus no nebūtiskiem;

• prot risināt ar administratīvo sodu piemērošanu saistītas juridiskas problēmas.
Kursa plāns
1. temats. Administratīvo sodu tiesību jēdziens un evolūcija Latvijā L2
2. temats. Administratīvā pārkāpuma jēdziens un sastāvs L4
3. temats. Administratīvie sodi un to piemērošanas noteikumi L2, S4
4. temats. Administratīvo pārkāpumu procesa vispārējie noteikumi L4
5. temats. Administratīvo pārkāpumu process iestādē L4, S2
6. temats. Administratīvo pārkāpumu process tiesā L4, S2
7. temats. Administratīvā soda izpilde L2

8. temats. Atsevišķas administratīvo pārkāpumu procesa problēmas L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējumu par studiju kursa apguvi veido:
- 1 sekmīgi nokārtots kontroldarbs (50% no gala vērtējuma),
- sekmīgi nokārtots rakstveida eksāmens (50% no gala vērtējuma),

- sekmīga dalība vismaz trijās semināra nodarbībās.
Mācību literatūra
1. Danovskis E. Administratīvā pārkāpuma subjekta noteikšanas problēmas. Grām.: Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā: Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 53.-60.lpp.
2. Krastiņš U. Konceptuāli par vainu administratīvajās tiesībās. Jurista Vārds. 2007. 5. jūnijs. Nr. 23 (476).
3. Danovskis E. Procesuālais duālisms administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens. 2011., Nr. 3, 41.-44.lpp.

4. Danovskis E. Administratīvās atbildības regulējuma konceptuālās problēmas. Jurista Vārds. 2011. 17. maijs. Nr. 20 (667)
Papildliteratūra
1. Bohnert J. Ordnungwidrigkeitenrecht. 4. Auflage. München: Verlag C.H.Beck, 2010
2. Klesczewski D. Ordnungswidrigkeitenrecht. München: Verlag Franz Vahlen, 2010
3. Göhler E. Ordnugswidrigkeitengesetz. 16. Auflage München: Verlag C.H.Beck, 2012

4. Агапов A. Административная ответственность. 4. изд. Юрайт, 2012.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Jurista Vārds

2. www.tiesas.lv
Studiju programmas