Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3021 : Sodu izpildes tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3021
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija
Priekšmeta studijas no trīs aspektiem. Pirmkārt tiek iztirzātu soda izpildes likumdošanas mērķi un brīvības atņemšanas iestāžu uzdevumi, kā arī īsumā tiek apskatīta svarīgāko penitenciāro ideju attīstība, starptautiski atzītie ieteikumi darbā ar ieslodzītajiem un cietuma pārvaldi. Kursa tālākā gaitā tiek komentēta spēkā esošā likumdošana un tās realizācija praksē, analizējot raksturīgākās konfliktsituācijas starp ieslodzītajiem un personālu, kā arī tipiskākos ārkārtējos gadījumus, vienlaicīgi apgūstot metodiku to profilaksei, novēršanai, pārtraukšanai un negatīvo seku likvidēšanai. Kursa nobeiguma daļa pilnībā veltīta starptautiskajām normām, kas regulē soda izpildes tiesības. Centrālā vieta ierādīta Eiropas cietumu noteikumu prasībām; vairāku Eiropas valstu un postkomunistisko zemju cietumu sistēmu salīdzinošai analīzei; cietuma personāla sagatavošanas psiholoģiskajām īpatnībām un atlases principiem.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Kristīne Strada-Rozenberga
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par soda izpildes mērķiem un brīvības atņemšanas iestāžu uzdevumiem, starptautiski atzītiem ieteikumiem darbā ar ieslodzītajiem un cietumu pārvaldi.
Studenti spēj analizēt raksturīgākās konfliktsituācijas starp ieslodzītajiem un personālu, un ir apguvuši metodiku to profilaksei, novēršanai, pārtraukšanai un negatīvo seku likvidēšanai.
Studenti ir iepazinuši starptautiskās normas, kuras regulē soda izpildes tiesības; Eiropas cietumu noteikumu prasības; vairāku ārvalstu cietumu sistēmas; cietuma personāla sagatavošanas psiholoģiskās īpatnības un atlases principus.
Kursa plāns
1.Kriminālsodu izpildes politikas tendences Latvijā.L2
2.Penitenciārās zinātnes un kriminālsodu izpildes tiesību priekšmets, uzdevumi un metodes.L2
3.Kriminālsodu izpildes tiesību principi.L2
4.Kriminālsodu izpildes tiesiskās attiecības.L2
5.Notiesāto personu tiesiskais statuss.L2
6.Kriminālsodu izpildes tiesību normas.L2
7.Sodu izpilde un personu uzraudzības formas sabiedrībā.L2
8.Probācijas institūts kriminālsodu izpildes teorijā un praksē.L2
9.Sodu, kas saistīt ar izolāciju no sabiedrības raksturojums.L2
10.Brīvības atņemšanas soda progresīvā izpilde.L2
11.Notiesāto personu resocializācijas sistēma.L2
12.Notiesāto personu klasifikācija.L2
13.Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu vispārējā un profesionālā izglītība (tai skaitā nepilngadīgo, profesionālā apmācība.L2
14.Brīvības atņemšanas soda izpildes kārtības (režīma) jēdziens. Brīvības atņemšanas soda izpildes īpatnības slēgtajos, daļēji slēgtajos, atklātajos cietumos un nepilngadīgo audzināšanas iestādēs.L2
15.Drošības pasākumi cietumos.L2

16.Pamats un kārtība atbrīvošanai no soda izciešanas.Kriminālprocesuālā drošības līdzekļa apcietinājuma izpildes režīms izmeklēšanas cietumos.L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtots viens kontroldarbs (50%) un noslēguma pārbaudījums - eksāmens (50%).
Kursa pārbaudījums (eksāmens) ir rakstveida.
Mācību literatūra
1.Zahars V. Kriminālsodu izpildes tiesības : vispārīgā daļa. [2. lab. izd.]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003.
2.Zahars V. Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
3.Latvijas Sodu izpildes kodekss.
23.12.1970., Ziņotājs, 1., 01.01.1971., stājas spēkā ar 01.04.1971.

4.Valsts probācijas dienesta likums.
18.12.2003. Latvijas Vēstnesis, 183 (2948), 30.12.2003.; Ziņotājs, 2, 29.01.2004., stājas spēkā 01.01.2004.
Papildliteratūra
1.Judins A. Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas, Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2006.
2.Zvīdre E. Latvijas kriminālsodu izpildes tiesības shēmās. Rīga: Turība, 2008.
3.30.05.2006, MK noteikumi Nr. 423, Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
Latvijas Vēstnesis, 86 (3454), 02.06.2006., stājas spēkā 03.06.2006.

4.Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Resursi: www.sodi.lv;
2.www.mk.gov.lv;
3.www.pfi.org;

4.www.prisonstudies.org.