Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3020 : Mantojuma tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3020
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts studentu kā nākošo juristu profesionālās darbības pamats mantojuma tiesību jomā. Kurss ietver mantošanas tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pielietojumu, īpašu uzmanību veltot Latvijas Republikas Civillikumam, jaunākās tendences un atziņas mantojuma tiesību jomā, praksē aktuālos problēmjautājumus, prakses un teorijas pretstatījumu. Kursa ietvaros studentiem dota iespēja izzināt normatīvos aktus, kas attiecas uz mantojuma tiesībām; attīstīt prasmi ‘’redzēt’’ mantojuma tiesības kopsakarā ar tādiem kursiem kā ģimenes, saistību, lietu, romiešu tiesības; pētīt mantojuma tiesības skarošo institūtu vēsturisko attīstību (īpašu uzmanību veltot senajai Romai un vēsturiskajam periodam pēc Latvijas Republikas Civillikuma pieņemšanas); izpētīt zvērinātu notāru un tiesas darbību; apgūt juridiskās problēmas atrisināšanas prasmes.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
-mantojuma tiesības reglamentējošos tiesību avotus;
-izpratni par mantojuma, mantinieka, legatāra institūta būtību un saturu;
-dažādas teorijas par neatraidāmo mantinieku neatņemamās mantojuma daļas izdalīšanu;
-izpratni par pēdējās gribas rīkojuma sastādīšanas un apliecināšanas būtību;
-mantojuma lietu vešanas procesu;
-izpratni par likumiskās mantošanas būtību.

un izveidojuši kompetences:
-izprast un pielietot mantojuma tiesības skarošos tiesību avotus;
-sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes attiecīgās mantojuma tiesības skarošas problēmas atrisināšanai;
-pētīt juridisko informāciju (juridiskās informācijas apstrāde);
-kritiski analizēt jaunākās tendences un atziņas mantojuma tiesību jomā, praksē aktuālos problēmjautājumus
Kursa plāns
1.Mantojuma tiesības. Vispārīgie noteikumi.L2
2.Likumiskā mantošana.L4
3.Testamentārā mantošana.L2
4.Mantojuma tiesības. Vispārīgie noteikumi. Likumiskā mantošana. Testamentārā mantošana.S2
5.Legāti.L2
6.Savstarpējie testamenti.L2
7.Pēdējās gribas rīkojuma izpildīšana.L2
8.Līgumiskā mantošana.L2
9.Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība.L2
10.Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Līdzmantinieku attiecības. Mantojuma dalīšana.L4
11.Starppārbaudījums (kontroldarbs)P2
12.Mantojuma tiesību izbeigšanās un zaudēšana.L2
13.Legāti. Savstarpējie testamenti. Pēdējās gribas rīkojuma izpildīšana. Līgumiskā mantošana. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība. Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Līdzmantinieku attiecības. Mantojuma dalīšana.S2
14.Mantojuma lietu kārtošana pēc 2003.gada 1.janvāra. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai sekmīgi apgūtu studiju kursu Mantojuma tiesības, PLK un NLK nodaļā studējošiem obligāti jāpiedalās divos semināros, NLN nodaļā studējošiem ir jāizpilda individuāls praktisks darbs mācībspēka noteiktā kursa tēmā, apjomā un termiņā.

PLK un NLK nodaļā studējošiem citu semināru apmeklējums nav obligāts, bet tiek rekomendēts.

Ja PLK un NLK nodaļā studējošais students ir ieradies seminārā, tad viņa darbs seminārā var tikt vērtēts, tai skaitā mācībspēkam ir tiesības negatīvi novērtēt studenta darbu seminārā. Ja studējošais nav apmeklējis semināru vai ieguvis negatīvu vērtējumu, studējošam ir pienākums semināru nokārtot klātienē mācībspēka konsultāciju laikā, izpildot mācībspēka sagatavotu uzdevumu vai atbildot uz mācībspēka sagatavotiem jautājumiem. Ja NLN nodaļā studējošais ir nokavējis individuālā praktiskā darba nodošanas termiņu vai saņēmis negatīvu tā vērtējumu, studējošam ir pienākums parādu nokārtot klātienē mācībspēka konsultāciju laikā, izpildot mācībspēka sagatavotu uzdevumu un/vai atbildot uz mācībspēka sagatavotiem jautājumiem.

Ikviena studenta iegūtais vērtējums par darbu semestrī tiks ņemts vērā izliekot galīgo vērtējumu par studiju kursu.

Studiju kursa apguvei tiek organizēts arī viens starppārbaudījums (kontroldarbs), un šajā pārbaudījumā iegūtais vērtējums veido 50% no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Gala pārbaudījums ir rakstisks eksāmens, kas veido 50 % no kopējā vērtējuma. Gan kontroldarbs, gan eksāmens sastāv no divām daļām – testa un kāzusa, katra daļa tiek vērtēta ar savu atzīmi, ja viena no atzīmēm nav sekmīga, jāpārkārto ir tikai nesekmīgais vērtējums.

Kontroldarbs aptver mācību vielu par Mantojuma tiesību vispārīgiem jautājumiem, likumisko mantošanu, testamentāro mantošanu, savstarpējiem testamentiem, pēdējās gribas rīkojumu izpildīšana un apstrīdēšana. Eksāmens aptver visu mācību vielu.

Kursa noslēguma pārbaudījumu var kārtot tikai tie studenti, kuri:
1 ir sekmīgi nokārtojuši kontroldarbu;
2) piedalījušies vismaz divos semināros vai tos nokārtojuši kursa aprakstā noteiktā kārtībā (t.sk., NLN nodaļas studenti nodevuši individuālo praktisko darbu precīzā termiņā);
3) izpildījuši citas pasniedzēja obligātas prasības.

Visas akadēmiskās saistības studiju kursa apguvei ir jānokārto līdz eksāmenam (1.eksāmena kārtošanas reizei), izņemot gadījumus, kad akadēmisko saistību izpildes nokavējumu par attaisnojošu rakstveidā ir atzinusi fakultātes dekāne.

Ja galīgais kopvērtējums par kursu dalās, tad noteicošais ir individuālais studenta darbs semestra laikā.

Izšķiroties galīgajam vērtējumam, vērā tiek ņemts studenta individuālais darbs semestrī, kā, piemēram:

- studenta aktivitāte, darba kvalitāte semināros;

- precīza un laikā citu mācībspēka prasību izpilde.


Semināros aizliegts izmantot mobilos tālruņus. Mācībspēkam ir tiesības aizliegt semināros izmantot datorus un citas elektroniskās ierīces.

Starppārbaudījuma un eksāmena kārtošanas laikā datoru, mobilo tālruņu un citu elektronisko ierīču izmantošana ir aizliegta.
Mācību literatūra
1.Materiālu pakete.
2.Krauze R. Mantojuma tiesības. KIF “Biznesa komplekss”, Rīga, 1997.
3.Civillikuma komentāri, Mantojuma tiesības. Sastādījuši R.Krauze un Z.Gencs, Mans Īpašums, Rīga, 1997.
4.Gencs Z. Mantojuma kārtošana. Rīga, 1996.
5.Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. „TNA”. Rīga, 2002.
6.Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. “Zvaigzne”, Rīga, 1977.
7.Bukovskis V. Latvijas mantojuma tiesību projekts. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1931, Nr.1., 2., 3., 4.
8.Jaunā Civillikuma apskats. Mantojuma tiesības. Daugavpils, 1937.
9.Čakste K. Civiltiesības. 1940. Manuskripts.
10.Dāvis J. Jaunā Civillikuma apskats. Daugavpils, 1937.
11.Schlueter W. Ebrecht. Verlag C.H.Beck, Muenchen, 2000.
Papildliteratūra
1. LR Civillikums.
2. LR likums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību.”
3. LR Civilprocesa likums.
4. Notariāta likums.
5. MK Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://latvijasnotars.lv/
2. http://www.lv.lv/
3. http://www.tiesas.lv/
4. http://www.satv.tiesa.gov.lv/
5. http://www.at.gov.lv/
6. http://www.lursoft.lv/ra/
7. http://home.nais.lv/
8. http://www.lursoft.lv/lsdb/
9. http://www.ius.lv/
10. http://www.tm.gov.lv
Studiju programmas