Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3015 : Ģimenes tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3015
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts studentu kā nākošo juristu profesionālās darbības pamats ģimenes tiesību jomā. Kurss ietver ģimenes tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pielietojumu, īpašu uzmanību veltot Latvijas Republikas Civillikumam, jaunākās tendences un atziņas ģimenes tiesību jomā, praksē aktuālos problēmjautājumus, prakses un teorijas pretstatījumu. Kursa ietvaros studentiem dota iespēja izzināt normatīvos aktus, kas attiecas uz ģimenes tiesībām; attīstīt prasmi "redzēt" ģimenes tiesības kopsakarā ar tādiem kursiem kā mantojuma, saistību, lietu, romiešu tiesības; pētīt ģimenes tiesības skarošo institūtu vēsturisko attīstību (īpašu uzmanību veltot senajai Romai un vēsturiskajam periodam pēc Latvijas Republikas Civillikuma pieņemšanas); izpētīt ārvalstu normatīvos aktus un Latvijai saistošos normatīvos aktus ģimenes tiesību jomā; apgūt juridisko problēmu atrisināšanas prasmes; iepazīt tiesu praksi ģimenes tiesību jomā.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Jānis Rozenfelds
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
-ģimenes tiesības reglamentējošos tiesību avotus;
-izpratni par saderināšanās, laulības, ģimenes, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, radniecības, civilstāvokļu aktu, paternitātes institūtu būtību un saturu;
-laulības šķiršanas lietu vešanas procesu;
-izpratni par vecāku un bērnu savstarpējiem pienākumiem, vecāku un bērnu personisko un mantisko attiecību būtību, to lomu sabiedrībā;
-adopcijas procesu;
-bāriņtiesu darbību un to nozīmi vecāku un bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
un izveidojuši kompetences:
-izprast un pielietot ģimenes tiesības skarošos tiesību avotus;
-sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes ģimenes tiesības skarošu problēmu atrisināšanai;
-pētīt juridisko informāciju (juridiskās informācijas apstrāde);
-kritiski analizēt jaunākās tendences un atziņas ģimenes tiesību jomā, praksē aktuālos problēmjautājumus.
Kursa plāns
1. Ģimenes tiesības. Vispārīgie noteikumi. L2
2. Laulības noslēgšana.L2
3. Laulāto tiesības un pienākumi. L2, S4
4. Laulības izbeigšanās. L2
5. Vecāku un bērnu savstarpējo tiesību un pienākumu pamati. L4, S2
6. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi. L4, S4
7. Aizbildnība un aizgādnība. L2
8. Civilstāvokļu akti. L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa noslēgumā jākārto eksāmens, kurā tiek pārbaudītas studenta teorētiskās zināšanas un jārisina kāzuss.
Priekšnoteikumi eksāmena kārtošanai: sekmīgi nokārtots kontroldarbs un sekmīgs obligāto semināru apmeklējums.
Kontroldarbu un eksāmenu veido tests teorijā un kāzuss. Pie eksāmena kārtošanas studējošais tiek pielaists, ja ir sekmīgi nokārtots kontroldarbs, kā arī sekmīgs vismaz viens seminārs. Kontroldarbs par 1.-5.tematu. Sekmīgu gala atzīmi veido sekmīgas kontroldarba un sekmīgas eksāmena atzīmes (gan kontroldarbā, gan eksāmenā atsevišķi tiek vērtēti tests un kāzuss (katrs ar savu atzīmi), ja viena no atzīmēm nav sekmīga, jāpārkārto ir tikai nesekmīgais vērtējums).

Kursa ietvaros tiek rīkotsi rakstveida pārbaudes darbs auditorijā (kontroldarbs) (50%).
Kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50%).

> Semestra darba vērtējums veidojas no vidējās atzīmes par 2
> kontroldarbiem un eksāmena vērtējumu. Noapaļojot daļskaitļus,
> piemēram, 5,4 vai 5,6, docētājam ir tiesības izvēlēties „uz augšu vai
> leju” atkarībā no studenta aktivitātes un atbildēm praktiskajās
> nodarbībās.
>
>
> Nepilna laika neklātienes studentiem lekciju un semināru apmeklējums
> ir obligāts!
> Mājasdarbu gadījumā iesniegšana ir obligāta rakstveidā pirms
> attiecīgās nodarbības.
>
Mācību literatūra
1.Kalniņš E. ''Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās
attiecībās'', Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
2.Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Sastādījis J.Vēbers, Mans īpašums, Rīga, 2000.
3.Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Sastādījuši R.Krauze un Z.Gencs, Mans īpašums, Rīga, 1997.
4.V.Kalniņš. Romiešu civiltiesību pamati. “Zvaigzne”, Rīga, 1977.
5.Д.В.Дождев. Римское частное право, под редакцией В.С.Нерсесянца. Издательская группа «ИНФРА М – НОРМА», Москва, 1997.
6.Fr. Georg von Bunge. Liv – und Esthlaendische Privatrecht, 2. Teil. Dorpat, 1839.
7.K.Erdmann. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est-, und Curland. Kymmel’s Verlag, Riga, 1892.
7. В.Буковский. Сводъ Гражданскихъ Узаконений Губерний Прибалтийских.
Рига, 1914., 1.daļa.
8. И.М.Тютрюмовъ. Гражданское право. Тарту, 1927.
9. K.Čakste. Civiltiesības. Lekcijas. 1937.g.
10. K.Čakste. Civiltiesības. 1940.g. Manuskripts.
11. Krūmiņš J. “Tiesu prakse strīdos par laulāto mantas dalīšanu”. Latvijas Vēstnesis, pielikums Jurista Vārds. 2004. 24.februāris, Nr.7 (312).
12. Dzelme J. Par laulāto atsevišķās mantas tiesisko stāvokli Civillikumā. Latvijas Vēstnesis. 1999. 25.februāris, nr. 54.
13. Briedis E. Par nekustamo īpašumu kā laulātā atsevišķo mantu. Latvijas Vēstnesis. 21.05.2002.Nr.75
14. Paļčikovska M. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības un to risinājums. Latvijas Vēstnesis. 2000. 21.novembris, nr.418/420.
15. Kalniņš E. Par laulāto kopmantas prezumpcijām. Latvijas Vēstnesis, Nr.201/204, 1998.
16. Višņakova G. Par laulāto likumiskajām mantiskām attiecībām. Latvijas Vēstnesis, Nr.264/267, 1999.
17. J.Bojārs. Starptautiskās privāttiesības. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.g.
18. G.Kegel. Internationales Privatrecht. 6.Auflage, Verlag C.H.Beck, Muenchen, 1987.
19. М.Богуславский. Международное частное право. Москва, Международное отношения, 1994.
20. Cheshire and North’s Private International Law, 12. edition, Butterworths, 1992.
Papildliteratūra
Tiesību avoti.
(Likumi un citi normatīvie akti)

1.Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļa Cilvēka pamattiesības.
2.Latvijas Republikas Civillikums, Ievads, 1. daļa, Ģimenes tiesības.
3.Likums Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību.
4.Civilprocesa likums.
5.Notariāta likums.
6.Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
7.Bāriņtiesu likums.
8.Bērnu tiesību aizsardzības likums.
9.Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
10. ANO Bērnu tiesību konvencija.
11. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.
12. ANO Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija.
13. ANO Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām.
14. Eiropas Padomes Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu.
15. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.
16. Briseles II regula. Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību.
17. Eiropas Padomes Konvencija par bērnu adopciju.
18.Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 ( 2010. gada 20. decembris ),
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,lv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=554399:cs&page=1&hwords
19. Hāgas Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos.
20. Eiropas Konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu.
21.Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā.
22.Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums.
23.Administratīvā procesa likums.
24.Seksuālās un reproduktīvās veselības likums.
25.Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.
26.Ministru Kabineta 2003. gada 11. marta noteikumi Nr. 111 Adopcijas kārtība.
32.Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumi Nr. 403 Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība.
33. Ministru kabineta.2009. gada 27.oktobra noteikumi Nr.1231 Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu.
34. Ministru Kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 37 Par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.
35. Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 Audžuģimenes noteikumi.
36. Ministru Kabineta 2011.gada 4.janvāra Nr.7 Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu.
37. Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumi Nr.5 Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru.
Periodika un citi informācijas avoti
1.2004.gada 11.oktobra Satversmes tiesas spriedums "Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam".
2.2009.gada 3.jūnija Satversmes tiesas spriedums "Par Civillikuma 156.panta otrās daļas vārdu "divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.un 96.pantam un 1975.gada 15.oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam“.
3.27.12.2010. Satversmes tiesas spriedums "Par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam".
4.Augstākās tiesas Plēnuma 1993.gada 21. jūnija lēmums “Par tiesu praksi lietās par faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme”
5.„Tiesu prakse civillietu izskatīšanā par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem bērna uzturēšanai, laulības šķiršanu un neesamību”// Tiesu prakses apkopojums, AT, 2004. gada septembris// www.at.gov.lv/lv/info/summary/civiltiesibas/
6.„Par ģimenes tiesību normu piemērošanu”// Tiesu prakses apkopojums, AT, 2007. // www.at.gov.lv/lv/info/summary/civiltiesibas/
7.„Tiesību normu piemērošana laulāto mantiskajās attiecībās”// Tiesu prakses apkopojums, AT, 2007. // www.at.gov.lv/lv/info/summary/civiltiesibas/
8.„Tiesu prakse laulāto kopīgas mantas dalīšanā”//Tiesu prakses apkopojums, AT,2012// www.at.gov.lv/lv/info/summary/civiltiesibas/
9.AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi: skat. http://www.at.gov.lv/lv/info/archive/
10.AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi: skat. http://www.at.gov.lv/lv/info/archive/
Studiju programmas