Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3534 : Administratīvās tiesas process" dati

Kursa kods
JurZ3534
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233223048
E-kursi
Kursa anotācija
Administratīvās tiesas procesa tiesību kurss kā izvēles kurss ir paredzēts tiem studentiem, kuri jau ir noklausījušies administratīvo tiesību kursu un vēlas padziļināti iepazīsties ar administratīvā tiesas procesa specifiku.
Kursa ietvaros paredzēts strādāt ne vairāk kā ar 25 studentu lielu grupu, jo tajā tiek izmantota Sokrāta pasniegšanas metode, tas ir, studentiem pirms lekcijas ir jāizlasa norādītā literatūra, tiesu spriedumi un pasniedzēja sagatavotais mācību materiāls, patstāvīgi jāsagatavo atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, savukārt lekcijā, kas vienlaicīgi ir arī seminārs, notiek diskusija par attiecīgajiem jautājumiem.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Annija Kārkliņa
Rezultāti
Students arī spēj orientēties visos būtiskajos ar administratīvā akta pstrīdēšanu, administratīvās tiesas procesu un sprieduma izpildi saistītos jautājumus. Students atpazīst administratīvās tiesas procesa dalībniekus, pieteikuma un sprieduma veidus. Tāpat students ir apguvis galvenos tievedības jautājumus visās administratīvās tiesas instancēs, kā arī ir iepazinies ar administratīvo tiesu praksi svarīgākajos procesuālajos jautājumos.

Studiju kursa akadēmiskās kompetences ietvaros sekmīgi studējošie iegūst izpratni par administratīvā tiesas procesa veidiem, pieteikuma un sprieduma veidiem, administratīvo tiesu darbību.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Administratīvā procesa tiesā būtība. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.pants un tā interpretācija attiecībā uz administratīvajām lietām.L 2, S 2
2.Latvijas Administratīvās tiesas procesa vēsture. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Padomju laika administratīvo lietu izskatīšanas tiesiskais regulējums. Administratīvā procesa likumprojekta tiesas procesa daļa. S 2
3.Pirmstiesas apstrīdēšana un strīda pirmstiesas atrisināšana. Valsts cilvēktiesību biroja un prokuratūras loma. Tiesībsarga (ombudsmena) institūts. S 2
4.Procesa dalībnieki. Subjektīvās tiesības un populārsūdzība. Valsts kā atbildētāja tiesā. Trešā persona. S 4
5.Pieteikums. Pieteikuma iesniegšanas termiņi. Pieteikuma saturs. Administratīvā akta darbības apturēšana. Pagaidu noregulējums.S 4
6.Objektīvās izmeklēšanas princips. Tiesas novērtējuma robežas. Lietderības apsvērumu izvērtēšana. S 2
7.Administratīvās lietas iztiesāšana pirmajā instancē un apelācijas instancē. Tiesneša noraidīšana. Pieteicēja un atbildētāja procesuālās tiesības. Tiesvedība kasācijas instancē.S 4
8.Tiesas spriedums. Administratīvās tiesas spriedumu veidi. Tiesas lēmums.S 2
9.Lietas jauna izskatīšana pēc sprieduma vai lēmuma stāšanās spēkā.S 2
10.Sprieduma izpilde. Piespiedu izpildes veidi. S 4
11.Pārskats par citu valstu administratīvās tiesas procesiem. Administratīvās tiesas process Somijā, Vācijā, Francijā un anglo-amerikāņu tiesību sistēmā.S 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semināru apmeklējums obligāts (var būt divi kavējumi), tuklāt studentam ir jābūt gatavam atbildēt uz jebkuru no iepriekš izsūtītajiem jautājumiem. Ja students nav ieradies uz vairāk kā diviem semināriem vai uz semināru nav sagatavojies, viņam jānāk atbildēt konsultāciju laikā.
Kursā ir viens starppārbaudījums (kontroldarbs)un gala pārbaudījums -eksāmens. Abi tiek organizēti testa veidā (ietverti gan atvērti, gan slēgti atbilžu
varianti) par iepriekš aplūkotajiem tematiem. Gala pārbaudījumā ietverti tikai jautājumi par tematiem, kas aplūkoti pēc starppārbaudījuma.
Starpārbaudījuma atzīme un gala pārbaudījuma atzīme katra sastāda 50% no kursa novērtējuma atzīmes.
Mācību literatūra
1.Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur. J.Briedes vispārīgajā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008.
2.Administratīvais process: likums, prakse un komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005
3.Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Latvijas Universitāte, Rīga, 1938., 224.-232.lpp.
4.Briede J. Administratīvā akta apstrīdēšana: Administratīvā procesa likuma 75.-81. panta piemērošana. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005., 182.-212. lpp.
5.Vaivods K. Rakstveida process administratīvajā tiesas procesā. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005., 245.-252. lpp.
Papildliteratūra
1.Neimanis J. Administratīvi procesuālā tiesībspēja. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 37.-41. lpp.
2.Aperāne K. Subjektīvās publiskās tiesības. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Raktu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 51.-65. lpp.
3.Dišlers K. Latvijas administratīvā procesa ievadjautājumi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936, 47.-50.lpp.
4.Pleps J. Nokavēto procesuālo termiņu atjaunošana. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 289.-303. lpp.
5.Pastars E. Pagaidu noregulējums tiesu praksē. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 269.-282.
6.Levits E. Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums.- Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005,253.-257. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.žurnāli: Jurista Vārds, Likums un Tiesības, Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne u.c.
2.normatīvie akti:
•1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Likumu un valdības rīkojumu krājums. 7.burtnīca, 3.04.1921
3.tiesu prakse:
•Satversmes tiesas 2002. gada 20. jūnija spriedums lietā nr. 2001-17-0106 „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.panta otrās daļas un 280.panta pirmās daļas 4.punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantam”. Atrodams Satversmes tiesas mājas lapā: www.satv.tiesa.gov.lv
Studiju programmas