Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3018 : Kriminālprocess" dati

Kursa kods
JurZ3018
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69963264144
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kurss veltīts vienas no procesuālo tiesību nozarēm – kriminālprocesa apgūšanai. Tā uzdevums – 1. Iepazīstināt studentus ar kriminālprocesa kā tiesību un zinātnes nozares teorētiskajiem aspektiem; 2. Sniegt vispusīgu kriminālprocesā ietilpstošo jēdzienu zinātnisku skaidrojumu; 3. Sniegt studentiem zināšanas par kriminālprocesa elementiem, to tiesisko izpratni un praktisko realizāciju 4. Dot iespēju studentiem veidot un praktiskās iemaņas iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanai un izmantošanai modelētās praktiskās situācijās.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Valentija Liholaja
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti gūst pamatzināšanas par Latvijas kriminālprocesuālajām tiesībām. Prot piemērot Kriminālprocesa likuma normas, risināt praktiskus uzdevumus sniegt kriminālprocesuālo normu skaidrojumu.
Kursa plāns
1. Kriminālprocesa jēdziens un uzdevumi. L 1
2. Kriminālprocesa tiesību avoti. L 1
3. Kriminālprocesa principi. L2, S4
4. Kriminālprocesā iesaistītās personas. L4, S8
5. Procesuālie termiņi. L2, S4
6. Procesuālie dokumenti. L2, S6
7. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā. L2, S4
Kārtējais pārbaudījums. P2
8. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa. L1, S2
9. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Sevišķā daļa. L1, S2
10. Izmeklēšanas darbības. L1, S2
11. Speciālās izmeklēšanas darbības. L1, S2
12. Procesuālie piespiedu līdzekļi.L1, S3
13. Procesuālās sankcijas. L1, S1
Kārtējais pārbaudījums. P2
14. Kriminālprocesa praktiskā norise. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana.L1, S2
15. Pirmstiesas kriminālprocess.L1, S2
16. Tiesvedības vispārīgie noteikumi. L1, S2
17. Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā. L1, S2
18. Likumīgā spēkā nestājušos spriedumu jauna izskatīšana. L1, S2
19. Vienkāršotās kriminālprocesa formas. L2, S4
20. Sevišķie kriminālprocesi. L1, S4
21. Nolēmumu spēkā stāšanās un ar nolēmumu izpildi saistīto jautājumu izskatīšana. L1, S1
22. Likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu jauna izskatīšana. L1, S1
Kārtējais pārbaudījums. P2
23. Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā. L2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Obligāts praktisko nodarbību apmeklējums.
Sekmīgi nokārtoti trīs studiju kursa starppārbaudījumi - rakstiski kontroldarbi (50%)un studiju kursa noslēguma pārbaudījums - rakstisks eksāmens (50%).
Raktisko kontroldarbu plānojums :
1. kontroldarbs KP vispārīgajā daļā : KP pamatnoteikumi, KP principi, KP iesaistītās personas, KP termiņi, KP dokumenti, mantiskie jautājumi KP.
2. kontroldarbs KP vispārīgajā daļā : KP piespiedu līdzekļi, procesuālās sankcijas, pierādīšanas teorija, izmeklēšanas darbības.
3. kontroldarbs par visu KP sevišķo daļu, izņemot starptautisko sadarbību.
Kursa noslēguma pārbaudījums – rakstisks eksāmens.

Visi pārbaudījumi skaitās sekmīgi nokārtoti, ja sekmīgi novērtēta katra pārbaudījuma daļa un students pārbaudījumā ieguvis kopējo vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.
Kopējais studiju kursa vērtējums veidojas, saskaitot vidējo kontroldarbos iegūto vērtējumu un eksāmenā iegūto vērtējumu un izdalot ar divi. Vērtējumam izšķiroties, vērā tiek ņemts studenta darbs semestra laikā.
Mācību literatūra
1.Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem. A (vispārīgā) daļa, R., Latvijas Vēstnesis, 2007.
2.Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem. B un C daļa, R., Latvijas Vēstnesis, 2009.
3.Ā.Meikališa, K.Strada-Rozenberga Kriminālprocess.Raksti 2005-2010, R., Latvijas Vēstnesis, 2010.
4.Rokasgrāmata tiesnešiem, G.Kūra redakcijā, R., TNA, 2010.
5.Rokasgrāmata prokuroriem, G.Kūtra redakcijā, R., TNA, 2010.
6.European Criminal Procedures, ed.M.Delmas-Marty, J.Spencer, Cambrige University Press, 2002
7.Klip A.European Crimianl Law, Interesentia, 2010.
8.Robin Loof, Fletcher M., Gilmore B.,Loof R. EU Criminal Law and Justice, Edward Elgar Publishing Ltd, 2010
9.McBride J. Human rights and criminal procedure - The case law of the European Court of Human Rights, Council of Europe, 2009
10.Trechsel S. Human rights in Criminal Proceedings, Oxford,2005.
Papildliteratūra
1.Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. Rīga, Zvaigzne,1970.
2.Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. Rīga, Zvaigzne,1980.
3.Liede A. Kriminālprocess. Tiesvedības norise krimināllietās. Rīga, Zvaigzne,1973.
4.Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. 1.grāmata. Rīga, RaKa, 2000.
5.Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. 2.papildinātais un labotais izdevums R., RaKa, 2001.
6.Bulgakova I. Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā , R., Multineo, 2006
7.Judins A. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi, Providus, 2008.
8.Judins A. Atjaunojošā justīcija nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā // http://www.politika.lv/index.php?id=18129
9.Kaminska G. Tiesu runas problēmas R., 2000.
10.Kavalieris A. Speciālās izmeklēšanas darbības Rīga, RaKa, 2003.
11.Kazaka S. Speciālā procesuālā aizsardzība Rīga, Turība, 2008
12.Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispāŗigā daļa, R., Turība, 2002
13.Cape E., Hodgson J., Prankken T., Spronken T. Suspects in Europe, Interesentia, 2007.
14.Cape E., Namoradze Z., Smith R., Spronken T. Effective Criminal Defence in Europe,Interesentia, 2010.
15.Spronken T. An Eu-Wide Letter of Rights, Interesntia, 2010
16.Thunberg Schunke M. Whose Responsibility? A Study of Transnational Defence Rights and Mutual Recognition of Judicial Decisions within the EU, Intersentia, 2013
17.Головко Л. Алтернативи уголовнаму приследованию в современном праве СпБ, 2002.
18.Куценко К., Головко Л., Филиминов Б. Уголовный процесс западных государств М., 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Jurista vārds (interneta versija www.juristavards.lv – sadaļa Tiesību nozaru katalogs/Krimināltiesības un process)
2. Administratīvā un kriminālā justīcija, izdod Baltijas starptautiskā akadēmija.
Studiju programmas