Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3024 : Eiropas Savienības tiesības" dati

Kursa kods
JurZ3024
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu ES tiesībās un to piemērošanā. Kursa gaitā tiks apskatīti gan institucionālie (ES galveno institūciju uzbūve, darbības principi, institūciju savstarpējā mijiedarbība), gan materiāltiesiskie ES tiesību pamatjautājumi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta kopējā tirgus regulējumam. ES tiesību kursa metodoloģija balstās uz primāro un sekundāro ES tiesību aktu apguvi, iekļaujot arī ES Tiesas judikatūras pamatatziņas un jaunākās attīstības tendences.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Artūrs Kučs
Rezultāti
Kursa nobeigumā studentiem ir jābūt vispārējai izpratnei par ES, par ES tiesību funkcionēšanu, to piemērošanu, jāspēj patstāvīgi piemērot ES tiesību aktus un jāspēj analizēt aktuālās ES tiesību attīstības tendences.
Kursa plāns
1. Eiropas integrācijas vēsture L2 S2.
2. ES institūcijas. Prejudiciālo nolēmumu procedūra un tiešās prasības L4 S2.
3. ES tiesību avoti L2 S2.
4. ES tiesību ieviešana L2.
5.Cilvēktiesības ES tiesībās L2 S2.
6. Vispārējie tiesību principi ES L2 S2.
7. ES tiesību pārākums, tiešā un netiešā iedarbība L2 S2.
8. 1.kontroldarbs P2
9. Brīva preču aprite L4 S2.
10. Brīva personu kustība L2 S2
11. Tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus L2 S2.
12. Valsts atbildība L2 S2
13.Eiropas Savienības tiesas sēdes izspēle S4
14.ES un Starptautiskās publiskās tiesības L2 S2
15.2.kontroldarbs P2
16. Diskriminācijas novēršanas tiesības L4 S2.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa sekmīgai pabeigšanai ir nepieciešams nokārtot divus kontroldarbus un eksāmenu. Katrs no kontroldarbiem veido 25% no gala atzīmes, savukārt eksāmena darbs – 50%. Kontroldarbi tiek veidoti teorētiska pārbaudījuma formā un tajos palīgmateriālus izmantot nedrīkst.
Eksāmens tiek veidots kāzusa formā un tajā var izmantot visus tiesību avotus un literatūru.
Eksāmens un kontroldarbi notiek rakstveidā.
ERASMUS programmas studentiem daļa no kursa pārbaudījumiem var tikt aizstāta ar patstāvīga pētījuma izstrādi un prezentēšanu.
Kursa laikā studentiem ir aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās. Saskaņā ar studiju kārtības noteikumiem studentiem ir sekmīgi jāapmeklē vismaz puse no kursa semināriem. Aktīva līdzdalība semināru nodarbībās ietekmē gala atzīmi.
Mācību literatūra
1.Autoru kolektīvs, C.Schewe (K.Šēves), A.Bukas, K.Gailīša, Ģ.Strazdiņa zina.red., Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesībās, Tiesu Namu Aģentūra, 2014.
2.Alehno I., Buka A., Butkevičs J., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Savienības tiesībās (tiesu prakse un komentāri). 2.izd. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2004.
3.Eiropas tiesības. Aut.kolektīvs. (zin.red. T. Jundzis). 2. izd. Rīga: Juridiskā koledža, 2007.
4.Craig P., Burca G., EU Law. Text Cases and Materials, 5th ed. Oxford University Press, 2011.
5.Foster N., On EU Law, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Papildliteratūra
1.Kūle M. Eirodzīve. Rīga, FSI, 2006, 26.-61.lpp.
2.Prechal S. Directives in EC Law. – 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2005
3.Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. 2nd ed. Londond: Sweet & Maxwell, 2006, pp. 706-710, 762-787.
4.Gareth. D. European Union Internal Market Law. 2nd ed. London: Cavendish Publishing, 2003.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Eiropas Savienības oficiālais portāls - www.europa.eu
2. Krūma K. Eiropas integrācijas vēsture. Likums un Tiesības. 2.sēj. Nr.6(10),176.-179.lpp.
3. Tridimas T. Knocking on Heaven’s door: fragmentation, efficiency and defiance in the preliminary reference procedure. Common Market Law Review, 40, 2003, pp.9-50.
Studiju programmas