Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "JurZ3027 : Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām" dati

Kursa kods
JurZ3027
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
E-kursi
Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts bakalaura studijas ietvaros, lai apgūtu starptautisko privāttiesību mācības par kolīziju normām pamatus. Kurss ietver pamatstudijas par piemērojamā likuma noteikšanu civiltiesiskajām attiecībām (faktiskajam sastāvam) ar ārvalsts elementu. Kurss neietver Eiropas Savienības starptautisko privāttiesību regulu studijas.
Starptautisko privāttiesību kursa ietvaros studentiem tiek dota iespēja iegūt izpratni par teorētiskajiem un praktiskajiem starptautisko privāttiesību aspektiem, apgūt kolīziju tiesību institūtus, kolīziju normu tiesisko sastāvu un ar to saistītos teorētiskos jautājumus, kā arī Latvijas un ārvalstu kolīziju normu praktisko piemērošanu faktiskajos sastāvos ar ārvalsts elementu.
Studentiem, uzsākot šo kursu, ir nepieciešamas priekšzināšanas Civiltiesībās, Civilprocesā un Tiesību teorijā.
Ierobežotā kursam atvēlēto stundu skaita dēļ īpašs uzsvars tiks likts uz studentu patstāvīgo darbu iepazīstoties ar Starptautisko privāttiesību avotiem un nepieciešamo literatūru.
Kursu veido lekcijas un semināri. Semināri notiks mutiski un visi būs veltīti juridisko kāzusu risināšanu, ar mērķi attīstīt bakalauru spējas praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas. Pavisam būs septiņi semināri, no tiem obligāti apmeklējami ir četri semināri, gadījumā, ja kāds no obligātā apmeklējuma semināriem nav apmeklēts, studentam ir jāiesniedz referāts par tēmu, kuru izvēlas students, bet kuru pirms rakstīšanas saskaņo pasniedzējs. Pasniedzējam ir tiesības noraidīt neatbilstošas tēmas un uzlikt par pienākumu izvēlēties citu tēmu.
Kursa gaitā, lai studenti tiktu pielaisti pie eksāmena kārtošanas, būs sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs, kas aptvers kursa teorētisko daļu.
Kursa atbildīgais mācībspēks
Guntars Precinieks
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
- faktiskā sastāva ar ārvalsts elementu analīzi
- izpratni par kolīziju normas tiesisko sastāvu un tā atšķirību no citām materiālo tiesību normām
- pārējos kolīziju tiesību pamatinstitūtus – atgriezenisko un tālāknorādi, publiskās kārtības atrunu, starptautiski imperatīvās normas
- praktisku darbu ar Latvijas un ārvalsts avotu kolīziju normām
Kursa plāns
1.Ievads - Starptautisko privāttiesību būtības izpratne un Starptautisko privāttiesību vēsturiskā attīstība L2, S2
2.Faktiskais sastāvs ar ārvalsts elementu L2, S2
3.Kolīziju normas tiesiskais sastāvs un ievads kvalifikācijā L2, S2
4.Renvoi. Iepriekšējie jautājumi un ārvalsts likuma piemērošanas izraisītais jautājums un publiskās kārtības atruna L2, S2
5.Galvenās piesaistes kolīziju tiesībās L2, S2
6.Fiziskai personai piemērojamais likums un juridiskai personai piemērojamais likums L2, S2
7.Civillikuma kolīziju normas L2, S2
8.Kontroldarbs par iepriekšējām tēmām P2
9.Komplicēta kāzusa risinājums S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbs – 50 %
Eksāmens (rakstisks)– 50 %
Četru semināru apmeklējums ir obligāts. Neapmeklētu semināru gadījumā studentam ir jāiesniedz referāts, par tēmu, kuru izvēlas students un kuru ir akceptējis pasniedzējs. Referāta apjomu nosaka pasniedzējs.
Mācību literatūra
1.JAN KROPHOLLER, Internationales Privatrecht. 5. Auflage, Mohr Siebeck Tübingen, 2004.
2.STEPHAN RAMMELOO, Coorporations in Private International Law. A European Perspective, Oxford University Press, 2001.
3.Dr. ANDREAS SPAHLINGER, Prof. Dr. GERHARD WEGEN, LL.M, Internationales Gesellschaftsrecht in der Praxis, Verlag C.H. Beck München, 2005.
4.Sir PETER NORTH, J.J. FAWCETT, Cheshire and North`s Private International Law. Thirteenth edition, LexisNexis UK, 2004.
5.ADRIAN BRIGGS, The Conflict of Laws, Oxford University Press Inc., 2002.
6.JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen Internationalen Privatrects, Stämpfli Verlag AG Bern, 2012.
7.Dr. BEA VERSCHRAEGEN, Internationales Privatrecht. 1. Auflage, MANZ`sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 2012.
8.Х. КОХ, У. МАГНУС. П. ВИНКЛЕР фон МОРЕНФЕЛЬС, Международное Частное Право и сравнительное правоведение, Международные отношения, 2003.
9.KLAUS KREBS, Internationales Privatrecht, C.F. Müller, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 2011.
10.C.M.V. CLARKSON, JONATHAN HILL, The conflict of Law. Third edition, Oxford University Press, Inc., 2006.
11.C.M.V. CLARKSON, JONATHAN HILL, The conflict of Law. Fourth edition, Oxford University Press, Inc., 2011.
12.EU Private International Law: Harmonization of Laws (Elgar European Law Series), by Peter Stone, 2008

13.DOUGLAS, G. An Introduction to Family Law. 2nd edition. B.v.: Oxford University Press, 2004
14.MORRIS: The Conflict of Laws. London, Sweet & Maxwell LTD, 2005
Papildliteratūra
1.Ozoliņš O. Jaunā Civillikuma ievads. //Tieslietu ministrijas Vēstnesis. – 1938. – Nr.2. – 309. – 325.lpp.
2.Precinieks G. Lex voluntatis realizācija Civillikumā. //Likums un Tiesības. – 2001. – Nr.9(25) - 266.-273.lpp.
3.Rūsis A. Intrenacionālo privāttiesību pamatprincipi jaunā Civillikuma gaismā. //Tieslietu ministrijas vēstnesis. – 1939. – Nr.1. – 76.-119.lpp.
4.Rūsis A. Norādījuma un sabiedriskās iekārtas principi (jaunā Civillikuma 23.un 24. panti). Rīga:1937
1.Sinaiskis V. Civillikuma principi un ģimenes tiesības. //Tieslietu ministrijas vēstnesis – 1938. – Nr.1. – 30.–57.lpp.
2.Rudevska B. Starptautisko privāttiesību attīstības nepieciešamība Latvijā. // Jurista Vārds – 2005. – Nr.27 (382) un Nr.28 (383)
3.Strautiņš E. Ievads ārvalsts likuma piemērošanā. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.30 (433)
4.Strautiņš E. Ārvalsts likuma satura noskaidrošana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.36 (439)
5.Strautiņš E. Ārvalsts likuma piemērošanas kārtība. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.38 (441)
6.Strautiņš E. Sarežģījumi ārvalsts likuma piemērošanā. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.41 (444)
7.Strautiņš E. Ārvalsts likuma piemērošanas izslēgšana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.46 (449)
Periodika un citi informācijas avoti
1.Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāze: http://eur-lex.europa.eu

2.Eiropas Kopienu Tiesas mājaslapa: http://curia.europa.eu

3.Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mājaslapa: http://ec.europa.eu/civiljustice

4.Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences mājaslapa: http://www.hcch.net

5.Tieslietu ministrijas mājas lapas sadaļa “Dalība ES” ietver arī atsevišķu sadaļu par tiesisko sadarbību http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/tiesiska_sadarbiba.html
Studiju programmas